На головну

III. Правила оформлення курсової роботи | Оформлення списку використаних джерел | Нормативні правові акти | IV. Рецензування курсових робіт | V. Порядок захисту курсової роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

I. Мета і завдання курсових робіт

  1. a] сума, на яку вартість денного виробітку робочого перевищує денну заробітну плату.
  2. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  6. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  7. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

ВИЩА ШКОЛА ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ (ФАКУЛЬТЕТ)

Кафедра економічних та фінансових розслідувань

Затверджено

Рішенням засідання кафедри економічних і фінансових розслідувань № 1

від «20» вересня 2012 р

доктор юридичних наук, професор

____________________ А. Г. Хабібулін

Методичні рекомендації щодо ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Москва - 2012

ЗМІСТ

I. Мета і завдання курсових робіт. 3

II. Порядок виконання курсової роботи .. 3

III. Правила оформлення курсової роботи .. 7

IV. Рецензування курсових робіт. 13

V. Порядок захисту курсової роботи .. 15


I. Мета і завдання курсових робіт

Курсова робота є важливою формою навчання і контролю знань, умінь, навичок учнів і являє собою дослідження однієї з актуальних тем досліджуваної навчальної дисципліни. Перелік навчальних дисциплін, за якими навчаються повинні виконати курсові роботи, і період (семестр) їх написання визначаються робочими навчальними планами.

Курсова робота має на меті формування у студентів навичок поглибленого розгляду змісту дисципліни, що вивчається, застосування здобутих теоретичних знань для вирішення конкретних практичних завдань, самостійного дослідження проблем у досліджуваній галузі знань (планування та проведення дослідження, інтерпретація отриманих результатів, їх правильне виклад і оформлення), обґрунтування висунутих теоретичних положень чи практичних рекомендацій, роботи з науковою літературою, першоджерелами, нормативними правовими актами.

Завершений текст курсової роботи і її електронний варіант повинен бути представлений учнями на кафедру не пізніше, ніж за місяць до екзаменаційної сесії. Ті, що навчаються, які не подали курсову роботу в установлений строк або не захистив її, не допускаються до здачі іспитів.

Контроль за організацією виконання і захисту курсових робіт покладається на завідувача кафедрою (в частині роботи наукових керівників).Орієнтовна тематика курсових робіт за фахом | II. Порядок виконання курсової роботи