На головну

Робота з відкритими джерелами випромінювання | Санітарно-технічні системи забезпечення робіт з відкритими джерелами випромінювання | Санпропускники і саншлюзи | Підготовка до роботи | проведення вимірювання | ЗБІР, ВИДАЛЕННЯ, ЗНЕШКОДЖЕННЯ. ДЕЗАКТИВАЦИЯ | Поводження з радіоактивними відходами | Методи переробки рідких радіоактивних відходів | РАДІАЦІЙНІ АВАРІЇ | Міжнародна шкала аварій на АЕС |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Вимоги щодо обмеження опромінення населення в умовах радіаційної аварії

  1. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  2. II. вимоги до оформлення контрольної роботи
  3. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  4. II. Вимоги до порядку надання адміністративної послуги
  5. II. Вимоги до студентів при проходженні практики
  6. II.1. Асиметричність інформації та обсяг взаємодій в умовах двосторонньої монополії
  7. III ГОСТРА ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА ВІД ЗОВНІШНЬОГО рівномірний опромінення

У разі виникнення аварії, при якій опромінення людей може перевищити основні дозові межі від техногенного опромінення, повинні бути прийняті практичні заходи для відновлення контролю над джерелом і зведення до мінімуму доз опромінення, кількості опромінених осіб з населення, радіоактивного забруднення навколишнього середовища, економічних і соціальних втрат , викликаних радіоактивним забрудненням.

При радіаційної аварії або виявленні радіоактивного забруднення обмеження подальшого опромінення здійснюється захисними заходами, які застосовуються, як правило, до навколишнього середовища і (або) до людини. Ці заходи пов'язані з порушенням нормальної життєдіяльності населення, господарського та соціального функціонування території, т. Е. Є втручанням, що тягне за собою не тільки економічні збитки, а й негативний вплив на здоров'я населення, психологічний вплив на населення та екологічної шкоди. Тому при прийнятті рішень про характер втручання (захисних заходів) слід керуватися такими принципами:

- Пропоноване втручання повинно принести суспільству і, перш за все, що опромінюється особам більше користі, ніж шкоди, т. Е. Зменшення шкоди в результаті зниження дози має бути достатнім, щоб виправдати шкоду і вартість втручання, включаючи його соціальну вартість (принцип обгрунтування втручання);

- Форма, масштаб і тривалість втручання повинні бути оптимізовані таким чином, щоб чиста користь від зниження дози, т. Е. Користь від зниження радіаційного збитку за вирахуванням збитку, пов'язаного з втручанням, була б максимальною (принцип оптимізації втручання). Однак якщо передбачувана доза опромінення досягає рівнів, при перевищенні яких можливі клінічно визначаються ефекти (табл. 28), термінове втручання (заходи захисту) безумовно необхідно.

Таблиця 28.

ПРОГНОЗОВАНІ РІВНІ ОПРОМІНЕННЯ, ПРИ ЯКИХ БЕЗУМОВНО НЕОБХІДНО ТЕРМІНИ ВТРУЧАННЯ

 Орган або тканина  Поглинена доза в органі чи тканині за 2-е суток, Гр
 Все тіло
 легкі
 шкіра
 Щитовидна залоза
 кришталик ока
 гонади

Рівні втручання для тимчасового відселення населення складають: для початку тимчасового відселення - 30 мЗв на місяць, для закінчення тимчасового відселення 10 мЗв на місяць. Якщо прогнозується, що накопичена за один місяць доза буде знаходитися вище зазначених рівнів протягом року, слід вирішувати питання про відселення населення на постійне місце проживання.

При проведенні протирадіаційних втручань дозові межі (табл. 3) не застосовуються. Виходячи із зазначених принципів, при плануванні захисних заходів на випадок радіаційної аварії органами держсанепіднагляду встановлюються рівні втручання (дози і потужності доз опромінення, рівні радіоактивного забруднення) стосовно до конкретного радіаційно-небезпечному об'єкту і умов його розміщення з урахуванням можливих типів аварії, сценаріїв розвитку аварійної ситуації і складається радіаційної обстановки.

При аварії, що призвела до радіоактивного забруднення великій території, на підставі контролю і прогнозу радіаційної обстановки встановлюється зона радіаційної аварії (ЗРА). ЗРА визначається як територія, на якій сумарний зовнішній і внутрішнє опромінення в одиницях ефективної дози може перевищувати 5 мЗв за перший після аварії рік (середня по населеному пункту). У зоні радіаційної аварії проводиться моніторинг радіаційної обстановки і здійснюються заходи щодо зниження рівнів опромінення населення на основі принципу оптимізації.

Прийняття рішень про заходи захисту населення у випадку великої радіаційної аварії з радіоактивним забрудненням території проводиться на підставі порівняння прогнозованої дози, відвернутої захисним заходом, з рівнями А і Б, наведеними в табл. 29-31.

Таблиця 29.

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ НЕВІДКЛАДНИХ РІШЕНЬ В ПОЧАТКОВОМУ ПЕРІОДІ аварійної СИТУАЦІЇ

 заходи захисту  Прогнозована доза за перші 10 діб, мГр
 на все тіло  Щитовидна залоза, легені, шкіра
 рівень А  рівень Б  рівень А  рівень Б
 Укриття
 Йоднаяпрофілактіка взрослиедеті  - -  - -  250 * 100 *  2500 * 1000 *
 евакуація

 * Тільки для щитовидної залози

Таблиця 30.

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ про відселення і обмеження СПОЖИВАННЯ забруднених харчових продуктів

 заходи захисту  Предотвращаемая ефективна доза, мЗв
 рівень А  рівень Б
 Обмеження споживання забруднених продуктів харчування та питної води  5 за перший рік 1 / рік в наступні роки  50 за перший рік10 / рік в наступні роки
 відселення  50 за перший рік  500 за перший рік
 1000 за весь час відселення

Таблиця 31.

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ СПОЖИВАННЯ забруднених ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ У ПЕРШИЙ РІК ПІСЛЯ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЇ

 радіонукліди  Зміст радіонукліда в харчових продуктах, кБк / кг
 рівень А  рівень Б
 Йод-131, Цезій-134, 137Стронцій-90  1 0,1  3 0,3

Якщо рівень опромінення, предотвращаемого захисним заходом, не перевищує межі А, немає необхідності у виконанні заходів захисту, пов'язаних з порушенням нормальної життєдіяльності населення і господарського і соціального функціонування території.

Якщо запобігає захисним заходом опромінення перевищує рівень А, але не досягає рівня Б, рішення про виконання заходів захисту приймається за принципами обґрунтування і оптимізації з урахуванням конкретних обставин та місцевих умов.

Якщо рівень опромінення, предотвращаемого захисним заходом, досягає і перевищує ліміт Б, необхідно виконання відповідних заходів захисту, навіть якщо вони пов'язані з порушенням нормальної життєдіяльності населення, господарського та соціального функціонування території.

На пізніх стадіях радіаційної аварії, що призвела до забруднення великих територій довгоживучими радіонуклідами, рішення про захисні заходи приймаються з урахуванням ситуації, що радіаційної обстановки і конкретних соціально-економічних умов.

Критерії втручання на забруднених територіях

1. Захист населення на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, здійснюється шляхом втручання на основі принципів безпеки при втручанні. При будь-яких відновних процесах втручання необхідно забезпечити неперевищення рівня порогових нестохастичних ефектів.

2. Числові значення критеріїв втручання для територій, забруднених в результаті радіаційних аварій, і втручання при виявленні локальних радіоактивних забруднень ( "наслідків колишньої діяльності") розрізняються.події | Критерії втручання на територіях, забруднених в результаті радіаційних аварій