На головну

Біологічна дія ІОНІЗУЮЧИХ випромінювань. Радіаційний ФОН ВИПРОМІНЮВАННЯ. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОПРОМІНЕННЯ | Вимоги до обмеження опромінення населення | Обмеження опромінення техногенними джерелами | Обмеження опромінення населення природними джерелами | Обмеження медичного опромінення населення | Радіаційний дозиметричний контроль ПРИ РОБОТІ З ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ випромінювань | Фізичні основи реєстрації та дозиметрії іонізуючих випромінювань | Іонізаційний метод реєстрації та дозиметрії | Сцинтиляційне метод дозиметрії | Люмінесцентні методи дозиметрії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Прилади для радіаційного контролю

  1. I. Приблизний перелік питань рубіжного контролю.
  2. II. Структура управління служби технічного контролю якості.
  3. III. Матеріали для контролю знань.
  4. IV. Ви перебуваєте в зоні радіаційного ураження
  5. IV. Форми і методи контролю. критерії оцінок
  6. V. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни і навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів
  7. V4: Напівпровідникові прилади.

Класифікація апаратури для радіаційного контролю.

Існує багато ознак, за якими можна класифікувати апаратуру, яка використовується в галузі радіаційної безпеки. Найбільш важливі з них:

призначення приладу. За цією ознакою прилади підрозділяють на дозиметри, радіометри та спектрометри.

дозиметри служать для вимірювання доз або потужності доз іонізуючого випромінювання.

радіометри служать для вимірювання щільності потоку іонізуючих випромінювань, активності радіонуклідів.

спектрометри служать для вимірювання розподілу іонізуючих випромінювань по енергії частинок або фотонів.

Конструктивні особливості приладів та характер проведення контролю радіаційної обстановки. За цією ознакою прилади ділять на чотири групи:

1) прилади для індивідуального дозиметричного контролю;

2) носяться прилади для групового дозиметричного контролю;

3) переносні прилади групового дозиметричного або радіаційного технологічного контролю;

4) стаціонарні прилади і багатоканальні установки для безперервного дистанційного дозиметричного і радіаційного контролю.

При проведенні радіаційного контролю необхідно оцінювати ряд положень:

Використовувана для контролю апаратура повинна строго відповідати цілям, завданням та умовам того чи іншого радіаційного об'єкта. При контролі ефективності захисту робочих місць, суміжних приміщень режим експлуатації ІІІ повинен відповідати реальним умовам їх використання.

Для отримання достовірної інформації про радіаційну обстановку на об'єкті необхідна достатня кількість спостережень (вимірювань).

Більшість що випускаються в даний час дозиметричних приладів не є універсальними і можуть використовуватися в порівняно невеликому діапазоні енергій, тому при виборі апаратури для контролю необхідно враховувати вид і енергію випромінювань, діапазон чутливості приладу, похибка вимірювань і т.д. Незнання або ігнорування цих характеристик, як правило, призводить до невірних результатів і висновків.

Вимірювання інтенсивності випромінювання на робочих місцях персоналу повинно проводитися на рівні 10, 90 і 150 см від підлоги.

Вимірювання інтенсивності випромінювання в суміжних приміщеннях здійснюється на тих же рівнях, впритул біля стін, прилеглих до приміщень з джерелами випромінювання, не менше ніж в 5 точках по всій довжині стіни, а також на стику стін, проти дверей і оглядових вікон і т.д.

припроведенні радіаційного контролю в R-кабінетах вимірювання потужності дози на робочих місцях персоналу, у приміщеннях і на території, суміжних з процедурною рентгенівського кабінету, повинні проводитися при стандартних значеннях анодної напруги, значення сили анодного струму не менше 2 мА і наявності фільтрів, зазначених в експлуатаційній документації на рентгенівський апарат.

Радіаційний контроль на робочих місцях персоналу безпосередньо біля рентгенодіагностичного апарату проводиться на ділянках розміром 60 ? 60 см при вертикальному і горизонтальному положеннях поворотного стола штатива в точках, розташованих на висоті, що відповідає:

рівню голови - 160 ± 20 см;

рівню грудей - 120 ± 20 см;

рівню нижньої частини живота, гонад - 80 ± 20 см;

рівню ніг - 30 ± 20 см.

Розмір поля на приймачі зображення при проведенні вимірювань необхідно за допомогою діафрагми встановити рівним 180 ? 180 мм.

При радіаційному контролі у флюорографічних кабінетах вимірювання потужності дози проводять на відстані 20 см від поверхні кабіни, флюорографіческой камери і на відстані 60 см від кожуха рентгенівської трубки на висоті 30, 80, 120 і 160 см від поверхні підлоги. Відстань між точками вимірювань в горизонтальній площині має бути не більше 50 см.

При радіаційному контролі в приміщеннях, де розташовані хірургічні, дентальні, мамографічні та інші спеціалізовані рентгенівські апарати, вимірювання потужності дози необхідно проводити на робочих місцях, тобто на ділянках фактичного перебування персоналу під час проведення рентгенологічних процедур.

У кожній точці проводиться не менше трьох вимірів потужності дози і обчислюється її середнє значення.

Не допускається проведення вимірювань на робочих місцях персоналу в процедурній без використання засобів індивідуального захисту.

При проведенні радіаційного контролю в рентгенотерапевтичних кабінетах вимірювання проводять тільки в приміщеннях і на територіях, суміжних з процедурною.

У приміщеннях, суміжних з процедурною рентгенівського кабінету, вимірювання потужності дози проводять при реально використовуваному напрямку прямого пучка рентгенівського випромінювання:

- В приміщенні, розташованому над процедурної, на висоті 80 см від підлоги в точках прямокутної сітки з кроком 1-2 м;

- В приміщенні, розташованому під процедурною, на висоті 120 см від підлоги в точках прямокутної сітки з кроком 1-2 м;

- В приміщеннях, суміжних по горизонталі - впритул до стін на висоті 80 і 120 см по всій довжині стіни з кроком 1-2 м (то ж для зовнішнього боку стіни процедурної).

Вимірювання потужності дози проводиться також на стиках захисних огороджень, у дверних прорізів, оглядових вікон і отворів технологічного призначення.

Для оцінки отриманих результатів використовуються максимальні значення потужностей доз, отримані при вимірах.

Визначення потужності дози в житлових приміщеннях, суміжних з рентгеностоматологіческім кабінетом, проводиться за результатами вимірів усередині рентгеностоматологіческого кабінету на поверхнях стаціонарних захисних огороджень з урахуванням кратності ослаблення, закладених в розрахунок радіаційного захисту технологічної частини проекту.

Виміряні значення потужностей доз наводяться до значень стандартної робочого навантаження апарата.

де:

Dп - Значення потужності дози, приведене до стандартної робочої навантаженні апарату, мкГр / год;

Dи - Значення потужності дози, отримане за результатами вимірювання для різних умов, зазначених вище, мкГр / год;

W - Робоче навантаження, (мА ? хв) / тижд .;

1800 - час роботи персоналу групи А, хв. / Нед .;

Iи - Значення струму, встановлений під час вимірювання, мА.

Для оцінки результатів радіаційного контролю в приміщеннях, суміжних з процедурною рентгенівського кабінету, визначаються значення ефективної потужності дози Е. З огляду на, що в цих умовах опромінення буде досить рівномірним в межах тіла людини, значення потужності ефективної дози розраховують, виходячи з виразу:

де:

Е - Потужність ефективної дози, мкЗв / год;

0,5 - коефіцієнт переходу від поглиненої дози в повітрі до ефективної дозі.

Для оцінки результатів радіаційного контролю на робочих місцях, що знаходяться безпосередньо в процедурній рентгенівського кабінету, значення ефективної потужності дози Е розраховують, виходячи з виразу:

де:

Dn160, Dn120, Dn80, Dn30 - Значення потужностей поглинутої дози, наведені до робочого навантаження апарата, виходячи з виміряних значень на рівнях голови (160 см), грудей (120 см), низу живота (80 см) і ніг (30 см), відповідно, мкГр / год;

K160, K120, K80, До30 - Вагові тканинні коефіцієнти, отримані виходячи з суми значень тканинних коефіцієнтів Wт на рівнях голови, грудей, низу живота і ніг, отн. од;

K160, K120, K80, До30 - Приймаються рівними 0,15; 0,3; 0,5 і 0,05 відповідно.

Отримане значення Е порівнюють по абсолютній величині з величинами допустимої потужності дози ДМД в приміщеннях різного призначення.

У разі, якщо отримані значення Е перевищують значення ДМД в приміщеннях і на території, суміжних з процедурною рентгенівського кабінету, необхідно перевірити відповідність розстановки рентгенівського обладнання технічним проектом. При цьому необхідно, перш за все, звернути увагу на напрямок первинного пучка рентгенівського випромінювання, тому що при розрахунку захисту вводиться коефіцієнт спрямованості N, значення якого в напрямку розсіяного випромінювання становить 0,05.

Оцінюючи радіаційний фон місцевості, вимірюють потужність поглиненої дози в повітрі на висоті 110 см від поверхні землі. Проводять 3-5 вимірювань з виведенням середнього показника.

Вимірювання радіаційного фону в приміщенні проводять методом «конверта», тобто в середині кімнати і по кутах на відстані 1 м від стіни. При контролі рівня опромінення персоналу проводиться вимірювання потужності дози випромінювання на робочих місцях на висоті 10, 90 і 150 см від рівня підлоги. У суміжних приміщеннях вимірювання проводяться на тих же рівнях, впритул біля стін, прилеглих до приміщень з джерелом іонізуючого випромінювання, не менше ніж в 5 точках по всій довжині стіни, а також на стику стін, проти дверей, оглядових вікон і т.д.Фотографічний метод дозиметрії | Радіометри СРП-68-01