Головна

I. Підготовчий етап | II. основний етап | III. заключний етап | | II. основний етап | II.1. Особливості проходження переддипломної практики на підприємствах різних галузей і форм власності | II.2.2. Вивчення роботи відділів банку | II.2.6. Банківський менеджмент. Банківський маркетинг | II.3.3. Знайомство з методикою проведення різних видів страхування (особистого, майнового, страхування відповідальності, підприємницьких ризиків) | II.4. Особливості проходження переддипломної практики в податкових органах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

I. Характеристика на студента, що проходив практику

  1. I ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПОРАЗОК
  2. I. Загальна характеристика фірми.
  3. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
  4. N 1. Загальна характеристика ДОКУМЕНТІВ ЯК ДОКАЗІВ
  5. А) Загальна характеристика ґрунтових фототрофов

Характеристика на студента, що проходив навчальну або переддипломну практику (за кожним видом практики окремо), складається керівником від бази практики в довільній формі і повинна містити такі відомості:

· Повне найменування організації, що є базою проходження практики;

· Період, за який характеризується практикант;

· Перелік підрозділів організації, в яких практикант працював;

· Роботи, що проводяться практикантом за дорученням керівника, в тому числі в галузі фінансів і кредиту;

· Відношення практиканта до виконуваної роботи, ступінь виконання доручень, якісний рівень і ступінь підготовленості студента до самостійного виконання окремих завдань;

· Дисциплінованість і ділові якості студента під час практики;

· Вміння контактувати з клієнтами, співробітниками, керівництвом організації;

· Наявність негативних рис, дій, проявів, що характеризують студента з негативної сторони в період проходження практики;

· Рекомендована оцінка проходження практики;

· Дата складання характеристики.

Характеристика оформляється на бланку організації, яка є базою практики, або на звичайному аркуші формату А4 з печаткою цієї організації. Характеристика підписується керівником організації або її підрозділу, в якому студент проходив практику, і засвідчується печаткою організації.

Організація, яка видає характеристику практиканту, повинна відповідати наказу про скерування студентів для проходження навчальної або переддипломної практик. Що стосується розбіжності (якщо студент представляє характеристику і звіт не з тієї організації, яка за наказом закріплена за ним як база практики) організації, що видала характеристику практиканту, організації, зазначеної в наказі, проходження практики студента не зараховується. У такому випадку питання проходження практики та подальшого перебування студента в Університеті вирішуються керівництвом Університету та кафедри.

5. ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Звіт про практику складається індивідуально кожним студентом і повинен відображати його діяльність в період практики і підготовленість до розробки випускної кваліфікаційної роботи, з використанням матеріалів, зібраних в організації, що є базою практики.

5.I. Зміст звіту про проходження навчальної практики

· Характеристику організації, в якій студент проходив практику, показавши коротку історію створення організації, її структуру та керівні органи, види продукції, що випускається (робіт, послуг), основні джерела доходів і напрямки видатків коштів, положення, займане у відповідній галузі;

· Опис структурного підрозділу організації, який служив базою практики (його положення в організації, сфера діяльності, результати роботи);

· Опис роботи, виконаної студентом за період проходження практики, особливо виділивши при цьому роботу з фінансовою документацією;

· Загальний аналіз фінансових показників діяльності як всієї організації в цілому, так і конкретного підрозділу, де працював практикант;

· Заключні висновки та пропозиції з фінансової роботи організації - бази практики.

До звіту додаються макети документів, з якими працював студент під час виробничої практики, заповнені реальними або зразковими показниками і використані нею для аналізу діяльності підрозділу організації - бази практики. Звіт здається на кафедру разом з характеристикою від організації - бази практики. Після перевірки і попередньої оцінки він захищається у керівника практики на кафедрі.

Текст звіту виконується машинописним способом на одному боці аркуша А4 через півтора інтервали з використанням шрифту Times New Roman чорного кольору, висота літер, цифр та інших знаків - не менше 1,8 мм (кегль дорівнює 12). Напівжирний шрифт не застосовується. Відступ абзацу - 1,25см (5 знаків). Надрукований текст повинен мати поля: верхнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм, нижнє - 20 мм. Для підписів під малюнками, графіками, формул використовують 10 (десятий) кегль шрифту. Скорочення російських слів і словосполучень не допускається.

Заголовки розташовуються по центру аркуша, не підкреслюються, пишуться великими літерами без крапки в кінці заголовків розділів. Заголовки підрозділів і пунктів пишуться з великої літери окремим рядком без підкреслення і без крапки в кінці заголовків підрозділів і пунктів. Перенесення слів у заголовках не допускаються.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. Номер сторінки проставляють арабськими цифрами у верхньому правому куті, починаючи з другої сторінки тексту.

5.II. Вимоги до змісту розділів звіту про проходження навчальної практики

В структурний елемент «Зміст» слід вносити номера і найменування розділів, підрозділів, а також перераховувати всі додатки із зазначенням відповідних сторінок.

під у веденні описуються цілі і завдання практики, актуальність індивідуального завдання.

Основна частина містить загальну характеристику підприємства та його діяльності, дані про структуру, обсязі виробництва і організації документообігу; детально розкриває виконану роботу по виконанню індивідуального завдання і програми практики, описує виконані роботи із зазначенням обсягу цієї роботи; аналізує найбільш складні і цікаві запитання, вивчені на практиці; вказує труднощі, які зустрілися при проходженні практики.

висновок має містити в узагальненому вигляді основні висновки по виконаній роботі, зауваження і пропозиції, які практикант вносить щодо поліпшення організації діяльності підприємства (фірми).

Список літератури містить нормативно-правові акти, підручники, навчальні посібники, наукові статті, використані в ході виконання індивідуального завдання, в алфавітному порядку прізвища авторів або назв видань.

додатки поміщають після списку літератури в порядку звернення до них в тексті. В якості додатків рекомендується представляти копії документів, бланків договорів, організаційно-розпорядчих документів, аналітичних, группіровочних таблиць та інших документів, що ілюструють зміст більшості.

6. СТРУКТУРА «ДНЕВНИКА» студентам, які проходять навчальну АБО переддипломної практикиIII. заключний етап | Щоденник проходження навчальної (переддипломної) практики