На головну

I. Загальні положення | Робота студента з вибору теми. | ВСТУП | І ПІДГОТОВКА ЇЇ ДО ЗАХИСТУ | Зразок написання рецензії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

VI. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  4. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  5. I. Мета роботи
  6. II. Виконання роботи
  7. II. ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Після повного завершення дипломної роботи вона представляється науковому керівнику за місяць до початку роботи ДАК. При виявленні серйозних недоліків і зауважень студенту пропонується їх усунути.

За три доби до захисту дипломної роботи вона разом з відкликанням і рецензією здається в комісію із захисту дипломних робіт за відповідною спеціалізацією для попереднього ознайомлення.

Дипломні роботи повинні бути зброшуровані в папках для дипломних робіт.

Захист дипломної роботи проходить на відкритому засіданні ДАК, на якому можуть бути присутніми, задавати питання і обговорювати дипломну роботу всі бажаючі.

Студентам надається час для попередньої підготовки ілюстративного матеріалу, який повинен розробити кожен студент: схем, графіків, таблиць, діаграм та ін. Для демонстрації під час захисту.

До захисту кожен студент готує доповідь тривалістю 10 хвилин по суті проблеми дипломної роботи. Доповідь повинна бути підготовлений в письмовому вигляді, але виступати на захист слід вільно, не зачитуючи підготовлений текст. У доповіді студент відображає:

- Актуальність обраної теми;

- Мета і завдання дослідження;

- Сутність даного явища в рамках галузі права, в якій спеціалізується випускник;

- Характеристику використовуваних джерел;

- Характеристику основних підходів до розв'язання даної проблеми на основі правових досліджень, наукового досвіду і правозастосовчої практики;

- Структуру роботи і короткий зміст питань, що розглядаються;

- Узагальнені висновки і рекомендації, до яких прийшов автор.

- Після завершення доповіді студенту-дипломникові задають питання голова, члени комісії, присутні. Випускник, в разі необхідності, записує питання і готує відповіді (при цьому йому дозволяється користуватися своєю дипломною роботою). По доповіді та відповідей на питання члени комісії судять про рівень  професійної підготовки студента, його готовності до самостійної роботи, широті його кругозору, вміння публічно виступати і аргументовано відстоювати свою точку зору.

Після відповідей студента-дипломника на запитання зачитується відгук наукового керівника, в якому викладаються особливості даної роботи, ставлення студента до своїх обов'язків, відзначаються позитивні і негативні сторони роботи, а також оголошується рецензія. Потім надається слово дипломникові для відповідей на зауваження рецензента.

Студенти, які не надали у встановлений термін дипломні роботи, які отримали незадовільну оцінку або не захистив їх з неповажної причини, вважаються не пройшли підсумкову державну атестацію і відраховуються з інституту.

Оцінюють результати захисту дипломної: роботи на закритому засіданні ДАК. При оцінці беруться до уваги оригінальність і науково-практичне значення теми, якість виконання та оформлення роботи, а також змістовність доповіді та відповідей на запитання. Оцінка оголошується після закінчення захисту всіх робіт на відкритому засіданні ДАК.

При оцінці дипломної роботи враховуються:

- Ступінь розробки теми;

- Повнота охоплення різних підходів до розгляду досліджуваної проблеми;

- Повнота використання літературних джерел;

- Творчий підхід до написання дипломної роботи і самостійність;

- Правильність і наукова обґрунтованість висновків, їх практична спрямованість;

- Стиль викладу, ораторські та полемічні навички, свобода володіння матеріалом, переконливість і коректність у відстоюванні власної позиції;

- Акуратність і правильне оформлення дипломної роботи;

- Використання наочних і технічних засобів при захисті.

Досвід показує, що в дипломних роботах найчастіше зустрічаються такі недоліки:

- Описовий характер робіт на шкоду глибині опрацювання досліджуваних проблем;

- Слабкість доказів, відсутність або непереконливість висновків з кожного питання і в цілому по проблемі дослідження;

- Недостатньо чітке уявлення власної позиції з даної проблеми, велика кількість цитат, витягів з книг, зловживання статтями на шкоду міркувань і поглядів автора;

- Використання застарілої нормативної бази;

- Порушення правил оформлення роботи, неправильне оформлення бібліографічного матеріалу;

- Безсистемне виклад матеріалу;

- Розпливчастість і неконкретність висновку, чи не випливає зі змісту дипломної роботи.

Дипломна робота оцінюється за 4-бальною системою ( «відмінно», «добре», «задовільно», «Незадовільно»).

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо:

- Робота виконана самостійно, носить творчий характер;

- Вивчається проблема досить актуальна, студент показав знання даної проблеми, розуміння напрямків та шляхів її вирішення;

- Теоретичні положення творчо пов'язані з практичними аспектами і рекомендаціями щодо вирішення даної проблеми, а також з пропозиціями щодо вдосконалення законодавства;

- Зібраний, узагальнено і проаналізовано необхідний науковий, нормативний і методологічний матеріал, на основі якого зроблені творчі висновки;

- Проаналізовані різні підходи до розгляду теми: і аргументований вибір власної позиції і напрямки у вирішенні даної теми;  робота правильно і акуратно оформлена, представлені всі необхідні компоненти, складена досить повна бібліографія по темі роботи;

- В процесі захисту студент показав навички ведення наукової дискусії, вільне володіння юридичною термінологією, високу культуру мовлення, знання наукової літератури з досліджуваної та суміжних тем;

- Були використані технічні засоби та наочні посібники для аргументації основних положень дипломної роботи.

Оцінкою «добре» оцінюється робота, в якій:

- Досліджувана проблема розкрита з використанням наукової та методичної літератури;

- Окремі питання роботи викладені самостійно, але без глибокого теоретичного обґрунтування;

- Є окремі неточності при: висвітленні питань теми;

- Відповіді на запитання членів комісії недостатньо аргументовані і повні або містять неточності.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо:

- Досліджувана проблема в основному розкрита;

- В роботі не використаний весь необхідний для висвітлення теми нормативний, науковий і методичний матеріал;

- Виклад окремих питань поверхнево;

- Студент недостатньо повно виклав основні положення дослідження, відчував труднощі при відповідях на запитання членів комісії.

Оцінкою «незадовільно» оцінюється дипломна робота, яка:

- Містить суттєві теоретичні помилки або поверхневу аргументацію основних положень;

- Носить відверто компілятивний характер;

- Студент при захисті показав слабкі, поверхневі знання з досліджуваної проблеми.

Результати захисту випускної кваліфікаційної роботи оформляються в установленому порядку протоколом засідання екзаменаційної комісії. Потім випускники, які беруть участь в захисті дипломних робіт, присутні на захисті запрошуються в аудиторію, і голова атестаційної комісії оголошує оцінки.

Після захисту дипломні роботи стають надбанням Московського гуманітарно-економічного інституту та передаються деканатом на зберігання в архів, де з ними мають можливість ознайомитися всі бажаючі.V. КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи | VIII. ДОДАТКИ