Головна

I. Загальні положення | Робота студента з вибору теми. | ВСТУП | VIII. ДОДАТКИ | Зразок написання рецензії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

V. КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи

  1. F3.3.3 Керівництво загону
  2. G3 Оперативне і організаційне керівництво ІНСАРАГ по збільшення потенціалу національних ПСО
  3. I1 Керівництво ІНСАРАГ по переатестації
  4. Вплив, влада, лідерство і керівництво в сфері організаційної поведінки групи, організації
  5. Вибір теми і керівництво курсовою роботою
  6. Завдання, які вирішуються вищим керівництвом фірми

Деканат та випускаючі кафедри здійснюють постійний контроль за роботою студентів-випускників з розробки дипломних робіт. З метою надання студенту-дипломникові теоретичної і практичної допомоги в період підготовки і написання дипломної роботи випускає за відповідною спеціалізацією кафедра виділяє йому наукового керівника і при необхідності консультанта.

Керівництво включає в себе:

- З'ясування ступеня підготовленості студента до розробки обраної теми;

- Рекомендації щодо використання основної літератури, отриманню інформації з інших джерел;

- Розробку та затвердження завдання на розробку дипломної роботи;

- Допомога студенту у визначенні об'єкта, предмета, цілей, завдань і концепції дипломної роботи;

- Консультації по змісту, стилю написання оформлення дипломної роботи;

- Уважне вивчення готової роботи, допомога по усуненню недоліків;

- Визначення ступеня готовності дипломної роботи;

- Написання відкликання з висновком про оцінку дипломної роботи;

- Своєчасне інформування завідувача кафедрою і керівництво факультету в випадках значного відхилення від графіка підготовки дипломної чи інших проблем, що заважають якісному завершенню роботи у встановлений термін.

Завдання на дипломну роботу розробляється науковим керівником за активної участі студента і заповнюється на стандартному бланку. У ньому вказується зміст роботи по главах, їх обсяг і терміни виконання. Завдання підписує науковий керівник і дипломник, стверджує завідувач кафедри (Додаток 2).

Студент повинен скласти план-графік роботи на весь період із зазначенням черговості виконання окремих етапів і після схвалення керівником подати на затвердження завідувачу кафедри (Додаток 3).

Декан факультету встановлює терміни періодичного звіту щодо виконання дипломної роботи, приблизно 1 раз в тиждень. У ці терміни студент звітує перед керівником або завідувачем кафедри, які фіксують ступінь готовності роботи і повідомляють про це декану. Декан факультету в терміни, визначені ректором інституту, подає відповідну інформацію проректору з навчальної роботи і ректору інституту ..

Студенту-дипломникові слід мати на увазі, що науковий керівник не є ні співавтором, ні редактором дипломної роботи, і не слід розраховувати на те, що науковий керівник поправить всі наявні в дипломній роботі теоретичні, методологічні, стилістичні та ін. помилки.

На різних стадіях підготовки і виконання дипломної роботи завдання наукового керівника змінюються.

На першому етапі підготовки дипломної роботи керівник радить, як приступити до розгляду теми, коректує план роботи і дає рекомендації по списку літератури, надає допомогу студенту в розробці графіка виконання дипломної роботи.

В ході виконання роботи науковий керівник виступає як опонент, вказує випускнику на недоліки аргументації, композиції, стилю і т.д., радить, як краще усунути їх.

Рекомендації та зауваження наукового керівника студент-дипломник повинен сприймати критично. Він може врахувати їх або відхилити, тому що відповідальність за теоретично і методологічно правильну розробку і висвітлення теми, за якість змісту та оформлення дипломної роботи цілком і повністю лежить на виконавця, а не на наукового керівника.

Закінчена дипломна робота, підписана студентом, представляється науковому керівнику не пізніше ніж за місяць до початку роботи Державної атестаційної комісії. Після отримання остаточного варіанту дипломної роботи науковий керівник виступає експертом кафедри і складає письмовий відгук.

Науковому керівнику виділяється: 30 годин навчального часу на керівництво однієї дипломною роботою.

Після перегляду і схвалення дипломної роботи керівник підписує її і разом зі своїм відкликанням представляє завідувачеві кафедрою.

Дипломна робота, допущена випускаючою кафедрою до захисту, направляється на рецензію. Склад рецензентів затверджується деканом факультету за поданням завідувача відповідної кафедри з числа викладачів інших кафедр факультету, співробітників правоохоронних органів та інших юридичних установ. За дипломній роботі представляється не менше однієї рецензії. Рецензенту виділяється 5 годин навчального часу для вивчення роботи та написання рецензії.

Декан факультету знайомить з рецензією завідувача відповідної кафедри, студента-випускника і направляє дипломну роботу з рецензією до Державної атестаційної комісії для захисту.І ПІДГОТОВКА ЇЇ ДО ЗАХИСТУ | VI. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ