Головна

I. Загальні положення | Робота студента з вибору теми. | VI. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | VIII. ДОДАТКИ | Зразок написання рецензії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

І ПІДГОТОВКА ЇЇ ДО ЗАХИСТУ

  1. Catch fall (Підготовка до падіння)
  2. I. Підготовка до заняття
  3. I. Підготовка до заняття
  4. I. Підготовка до заняття
  5. I. Підготовка до заняття
  6. I. Підготовка до заняття
  7. I. Підготовка до заняття

Підготовка дипломної роботи - це одна з найважливіших частин підготовки випускника. Завершальна діяльність випускника вимагає розгляду ряду подпроблем:

- Оформлення та подання дипломної роботи для відкликання наукового керівника;

- Безпосередня підготовка випускника до захисту дипломної роботи.

Дипломна робота зберігається в деканаті інституту. Вона повинна мати не тільки високу наукову культуру, а й високу культуру оформлення.

Рекомендації з оформлення дипломної роботи:

На початок роботи підшиваються три файлові папки з розрізом для установки листа зверху.

Порядок проходження листів в зброшурованої дипломній роботі наступний:

1) Заповнений керівником бланк дипломного завдання (Додаток 2) - не нумерується і в загальне число сторінок не включається, поміщається в першу файлову папку.

2) Відгук наукового керівника(Додаток 7), що не нумерується і в загальне число сторінок не включається, поміщається в другу файлову папку.

3) рецензія (Додаток 8) - нумерується і в загальне число сторінок не включається, поміщається в третю файлову папку.

4) Зміст - не нумеруються (Додаток 5).

5) Текст роботи (введення; глави 1,2,3; висновок; список літератури; додатки) - наскрізна нумерація сторінок, починаючи з введення (сторінка 3).

6) Остання сторінка дипломної роботи (Додаток 6).

Титульний лист дипломної роботи (Додаток 4). При оформленні титульного аркуша слід звернути увагу на такі особливості:

- В правому нижньому кутку оформляється місце для укладення кафедри про допуск дипломної роботи до захисту. Воно є підставою того, що робота виконана відповідно до вимог, що пред'являються до неї і за змістом, і за оформленням;

- По центру після «Дипломна робота» слід назва теми, саме слово «тема» не пишуть;

- У відомостях про студента-дипломника вказується його прізвище і ініціали;

- У відомостях про наукового керівника вказуються його науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали;

- Внизу пишеться «Коряжма» без «р» і рік написання дипломної роботи без «р» (наприклад, Коряжма 2008).

Зміст. При оформленні змісту слід враховувати наступне:

- Всі назви розділів і підрозділів повинні бути приведені в тій же послідовності і в тій же формі, що і в тексті дипломної роботи;

- Заголовки глав і параграфів друкуються малими літерами;

- Після кожного заголовка (введення, назва глави, параграф, список літератури, додатки) вказується сторінка, з якої починається виклад змісту цього тексту в дипломній роботі без слова «стор.»;

- Текст друкується з відступом зверху і знизу приблизно однаковим.

Рекомендації з оформлення тексту дипломної роботи:

- Текст дипломної роботи друкується на одній стороні стандартної білого паперу формату А.4 (розмір - 210x297);

- При комп'ютерній пресі використовується 14 шрифт, через 1,5 інтервали (28-30 рядків на одній сторінці), верхня лінійка - 16-16,5 мм (ширина рядка) - приблизно 60 знаків (вважаючи кожен розділовий знак і пробіл між словами також за друкований знак), з використанням автоматичного переносу (на друкарській машинці шрифт розміром 2,7 мм);

- Розмір полів сторінки: ліве - 30 мм - для палітурки, праве - 10 мм - щоб уникнути неправильних переносів, верхнє і нижнє - 20 мм;

- Заголовки друкуються: глави - прописними буквами, параграфи - в нижньому кожна глава починається з нової сторінки;

- Глави нумеруються римськими цифрами, а параграфи - арабськими; точка в кінці заголовків не ставиться;

- Розмір абзацного відступу ( «новий рядок») має дорівнювати п'яти знакам (на комп'ютері табулятор нового рядка стоїть на першому штриху після 1);

- Цифру, що позначає порядковий номер сторінки, ставлять в середині або в правому куті верхнього поля сторінки. Перша сторінка (титул) не нумеруються. Дипломна робота має наскрізну нумерацію, включаючи додатки;

- Посторінкові посилання на комп'ютері робляться автоматично, шрифтом 12. Номер посилання фіксується вище рядки;

- Обсяг тексту дипломної роботи повинен бути в межах 50-60 сторінок (2-2,5 друкованих аркуша), без урахування сторінок додатку.

По завершенню підготовки дипломної роботи її переплітають і представляють науковому керівнику для відкликання.

Відгук наукового керівника - це оцінка науковим керівником теми і діяльності випускника по її дослідженню. Пишуть відгук довільно, тобто немає жорстких установок на його написання. Однак відгук наукового керівника повинен відображати:

- Відповідність змісту роботи дипломного завданням;

- Розкриття призначення теми дипломної роботи, в рамках чого вона обрана, її актуальності для теорії, практики, навчального процесу;

ступінь засвоєння, здатність і вміння використовувати знання із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін у самостійній роботі;

- Можливості і місце практичного використання роботи або її окремих частин;

- Характеристика діяльності студента над проблемою, що, як і в якому обсязі їм зроблено в процесі роботи над дипломною роботою, його ставлення до справи, проявлені самостійність, відповідальність, творчість, ініціатива, здатність вирішувати відповідні дослідницькі проблеми;

- Питання, особливо виділяють роботу студента;

- Зауваження про особливості взаємовідносин з науковим керівником, рівні виконання його рекомендацій, усунення зауважень в процесі доопрацювання дипломної роботи;

- Недоліки роботи (якщо є);

- Висновок про відповідність дипломної роботи вимогам до випускних кваліфікаційним роботам інституту і про рекомендації її до захисту;

- Інші питання на розсуд наукового керівника.

Науковий керівник не аналізує зміст і не оцінює дипломну роботу (тобто не пише, що «дипломна робота заслуговує ...; оцінки»), так як це не його функція. Він має право висловити свої пропозиції Державної екзаменаційної комісії для обліку в процесі захисту дипломної роботи, в тому числі про рекомендації випускника для вступу до аспірантури.

Дипломна робота разом з відгуком наукового керівника студентом-дипломником особисто або через наукового керівника передається в деканат факультету. Як правило, якщо є будь-які суттєві зауваження або претензії до діяльності студента, то матеріали подаються завідувачу кафедри науковим керівником, а останнім декану факультету.

У разі серйозних претензій(Таке явище хоч і рідко, але цілком може бути) до результатів діяльності випускника науковий керівник має право зробити висновок про те, що «дипломна робота не відповідає вимогам, що пред'являються до випускних кваліфікаційним роботам інституту, і вона не рекомендується до захисту». Даний факт найчастіше може бути внаслідок ігнорування студентом в процесі розробки дипломної роботи рекомендацій наукового керівника, недбалості при усуненні серйозних упущень і недоліків, зазначених дипломникові при доопрацюванні, що в кінцевому рахунку позначається на якості виконаної ним роботи. В цьому випадку науковий керівник дипломну роботу разом з відкликанням передає завідувачу кафедри та інформує декана факультету. Завідувач кафедри знайомиться з дипломною роботою і відкликанням наукового керівника і запрошує на засідання кафедри її автора і завідувача навчальним відділом інституту. При необхідності (спірність виведення наукового керівника) дипломна робота, за рішенням завідувача кафедри, може бути спрямована на рецензію провідного фахівця в досліджуваній області до засідання кафедри. За підсумками обговорення приймається рішення про допуск або недопуск студента до захисту дипломної роботи. Якщо кафедра підтвердить висновок наукового керівника, то декан факультету подає документи (службову записку, витяг з протоколу засідання кафедри, відгук наукового керівника, рецензію та виписку з протоколу засідання Ради факультету, характеристику на студента) для прийняття рішення ректору інституту.

У разі позитивного відгуку наукового керівника завідувач кафедри знайомиться з дипломною роботою і, прийнявши рішення про рекомендацію її до захисту, розписується на титульному аркуші дипломної роботи. Підписана завідувачем кафедри дипломна робота і відгук наукового керівника надходять в деканат факультету для прийняття рішення про направлення її на рецензію. У ролі рецензента можуть виступати провідні фахівці в області досліджуваної у дипломній роботі проблеми (якщо має місце договір про співпрацю в цій галузі), а також авторитетні керівники, досвідчені практичні працівники в області юриспруденції.

рецензія - це критичний відгук (аналіз) якості виконаної дипломної роботи, зроблений фахівцем. Вона включає:

- Відповідність змісту роботи дипломного завданням;

- Відповідність завдання і змісту дипломної роботи основної мети - перевірці знань і ступеня підготовленості студента за своєю спеціальністю;

- Повноту, глибину і здатність вирішення поставлених питань;

- Грамотність викладу питань, стиль записів, якість креслень, діаграм і т.д .;

- Актуальність теми дипломної роботи, переваги і недоліки роботи, використання новітніх досягнень науки;

- Обгрунтованість положень, що виносяться автором на захист;

- Можливість використання матеріалів дипломної роботи або її окремих частин на практиці, в подальших дослідженнях, в навчальному процесі;

- Висновок про відповідність (невідповідність) дипломної роботи вимогам, що пред'являються до випускних кваліфікаційним роботам інституту, і її загальній оцінці, в формі, що вона «заслуговує (не заслуговує) позитивною (високої) оцінки».

У рецензії може бути також відображено загальну думку про якість виконаної роботи з пропозицією Державної атестаційної комісії про рекомендацію випускника для вступу до аспірантури, продовження дослідницької діяльності по даній темі і ін.

Дипломна робота і рецензія на неї надходять в деканат факультету. Декан факультету (заст. Декана факультету) знайомлять завідувача відповідної кафедри та випускника з відкликанням і рецензією на його дипломну роботу і представляють всі необхідні документи (дипломну роботу, відгук і рецензію) в Державну атестаційну комісію для захисту.

Безпосередня підготовка випускника до захисту дипломної роботи. Вона включає комплекс заходів, які необхідно виконати випускнику. Зокрема, йому необхідно ознайомитися з відкликанням наукового керівника, рецензією на його роботу і, якщо в них є зауваження, заздалегідь підготувати на них короткі, але вичерпні відповіді, підготувати виступ, необхідний ілюстративний матеріал і т.д.

Підготовка випускником виступу на захисті своєї дипломної роботи.Виступ випускника на захист дозволяє йому гідно представити свою роботу і захистити її перед Державною екзаменаційною комісією, якій надано право оцінити її результати.

На виступ студенту-дипломникові відводиться 7-10 хвилин. Структура виступу студента-дипломника на захист:

- Актуальність теми дипломної роботи - це свого роду обгрунтування необхідності її дослідження в історичному, теоретичному і практичному планах. Воно повинно включати найбільш істотне, що визначає її важливість для дослідження і за обсягом займати не більше 0,3 сторінки;

- Исследованность проблеми - показати, що вона є продовженням або частиною досліджень, що проводяться іншими авторами (вказати їх). Тут дається короткий аналіз того, що було вже зроблено попередніми дослідниками, в чому полягала нерозробленість проблеми і що нового, порівняно з іншими, він вніс своїм дослідженням;

- Об'єкт іпредмет, мета і основні завдання дипломної роботи, обраний шлях їх вирішення;

- В логічній послідовності по главам показується, що зроблено студентом-дипломником і що отримано в результаті дослідження. Поступово обгрунтовуються одне за іншим положення, що виносяться на захист;

- Робиться висновок про ступінь досягнення мети, поставленої в дипломній роботі.

- Загальний обсяг виступу в сторінках визначається індивідуальними особливостями випускника, швидкістю його звичайного читання тексту. В цілому воно може бути в межах 5-6 сторінок тексту через 1,5 інтервали.

Безпосередня підготовка до захисту включає також підготовку необхідного, на думку випускника і його наукового керівника, ілюстративного матеріалу для захисту дипломної роботи. В якості такого матеріалу можуть виступати різні інформаційні матеріали, графіки, таблиці, схеми. Вони виконуються на плакатах, слайдах, комп'ютерних файлах. Кількість ілюстративного матеріалу, необхідного для оперативної реалізації задуму, визначає сам випускник, попередньо погодивши його з науковим керівником. Ілюстративний матеріал допомагає краще (досить наочно, повно і оперативно) подати Державній атестаційній комісії, що і як конкретно було виконано в процесі дослідницької роботи випускником, а також які результати були отримані.

Випускник готує і технічне оснащення аудиторії, де буде проходити захист його дипломної роботи. Зазвичай випускники кооперуються для взаємодопомоги в процесі підготовки і захисту. Це спрощує діяльність випускника, знімає зайву напруженість перед захистом і допомагає кожному більш повно сконцентруватися на головному - захист дипломної роботи.

Завершується підготовка репетіціейстудентом-дипломником захисту дипломної роботи. Він перевіряє за часом свій виступ, вміння користуватися ілюстративним матеріалом, стан техніки (якщо вона застосовується на захист), взаємодія з помічниками і інші питання, які можуть виникнути в ході захисту.

Випускник може запросити на захист представників організацій (установ), де він проходив свою практику, виконував дослідницьку діяльність, апробував матеріали і де отримали впровадження вироблені їм рекомендації, пропозиції. Керівники мають право дати відгук на його дослідницьку діяльність в їх установі з оцінкою її результативності. Відкликання також представляється в деканат до захисту дипломної роботи, а потім разом з іншими документами видається Державної атестаційної комісії.

Захист дипломної роботи - це заключний етап діяльності випускника. Захист випускних кваліфікаційних робіт проводиться на відкритих засіданнях Державної екзаменаційної комісії (закрита захист може бути, якщо дипломна робота носить відповідний характер) за участю не менше двох третин її складу. Це означає, що на захисті дипломної роботи можуть бути присутніми всі бажаючі і вони можуть брати участь в постановці і обговоренні проблем по темі.ВСТУП | V. КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи