Головна

І ПІДГОТОВКА ЇЇ ДО ЗАХИСТУ | V. КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи | VI. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | VIII. ДОДАТКИ | Зразок написання рецензії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Робота студента з вибору теми.

  1. I. Характеристика на студента, що проходив практику
  2. II. Вимоги до студентів при проходженні практики
  3. IV. Кодові системи.
  4. IV. Методичні вказівки студентам з підготовки до заняття
  5. TEМA 8. Законність і правова робота в народному господарстві
  6. V. КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи

Для того щоб спочатку зорієнтувати на вибір теми студента, яка випускає кафедрою пропонується тематика дипломних робіт. Вона не є вичерпною і не перешкоджає студенту у виборі теми, відмінною від запропонованих. У будь-якому випадку тема дипломної роботи визначається або самим студентом, або рекомендацією викладача, або спільними зусиллями студента і викладача. Як правило, це результат наукового і практичного інтересу студента, що складається в процесі його навчання в інституті. Правильний вибір теми дипломної роботи визначає ставлення і зацікавленість студента до дослідження обраної проблеми.

Можливо два варіанти вибору теми дипломної роботи студентом:

1. Студент обирає тему зі списку рекомендованої випускною кафедрою факультету.

Студент може звернутися до викладача, який безпосередньо керував підготовкою і захистом курсової роботи або до керівника виробничої практики з проханням продовжити спільну діяльність по темі дипломної роботи. Викладач, погодившись бути науковим керівником студента, аналізує назву запропонованої теми та при необхідності допомагає її уточнити.

Завідувач випускаючої кафедри після надходження заяви від студентів для затвердження обраних тем дипломних робіт та закріплення за ними наукових керівників збирає засідання кафедри, на якому обговорюються і приймаються відповідні рішення.

Кафедра може:

- Затвердити прохання студента;

- Уточнити тему дипломної роботи, викладену в заяві студента;

- Прийняти рішення про необхідність додаткового аналізу теми, запропонованої для обговорення, і доручити викладачеві - науковому керівнику студента - підготувати пропозиції щодо її зміни;

- При необхідності призначити іншого наукового керівника по темі дипломної роботи студента (наприклад, коли наукові інтереси викладача не відповідають напрямку дослідження дипломної роботи або, коли за обсягом навчального навантаження викладач не в змозі якісно працювати зі студентом);

- За темами, які носять міждисциплінарний характер, прийняти рішення про призначення наукового керівника і консультанта.

Вся робота по вибору студентами тем дипломних робіт, обговорення, затвердження їх та наукових керівників на засіданнях випускаючих кафедр факультету повинна завершиться до початку екзаменаційної сесії 9-го семестру навчання.

Теми дипломних робіт, обрані студентами, наукові керівники та консультанти оголошуються наказом ректора МГЕІ.

Науковий керівник на початковому етапі, обговоривши розуміння студентом обраної або рекомендованої для нього теми дипломної роботи:

- Надає допомогу студенту-дипломникові в складанні плану-графіка (індивідуального графіка підготовки і захисту дипломної роботи), робочого плану, плану-проспекту, плану дипломної роботи, бібліографії;

- Дає рекомендації по роботі над проблемою;

- Погоджує порядок взаємодії зі студентом на період роботи його по темі;

в процесі роботи студента над темою дипломної роботи:

- Здійснює контроль за ходом і якістю виконуваної студентом роботи;

- Надає допомогу в роботі, перевіряє результати або по главам, або за параграфами (на розсуд наукового керівника), дає рекомендації з доопрацювання, усунення недоліків;

за результатами роботи зі студентом:

- знайомиться з підготовленою до захисту дипломної роботою і пише відгук.

План-графік (індивідуальний графік) підготовки і захисту дипломної роботи- (Див. Додаток 3) - це свого роду мережевий графік, план діяльності студента-дипломника. Такий план включає розподіл за часом виконання дипломником найбільш важливих етапів розробки дипломної роботи. У ньому відбиваються такі етапи, як:

- Вибір теми дипломної роботи і її узгодження з науковим керівником;

- Розробка робочого плану - обґрунтування концепції дипломної роботи (свого бачення особливостей її розробки);

- Розробка плану-проспекту (розгорнутого плану) дипломної роботи;

- Підготовка списку літератури;

- Вивчення літератури і добір фактичного матеріалу;

- Підготовка, написання та подання науковому керівнику першого розділу (в цілому) або за параграфами;

- Вибір найбільш доцільних для даної теми методів досліджень (розробка програми та інструментарію);

- Підготовка, написання та подання науковому керівнику другого розділу (в цілому) або за параграфами;

- Уявлення науковому керівнику варіанту дипломної роботи в цілому;

- Доробка, усунення недоліків, зауважень, висловлених науковим керівником, завершення оформлення дипломної роботи;

- Уявлення закінченою дипломної роботи науковому керівнику на висновок (відгук) для вирішення питання про допуск її до захисту;

- Уявлення дипломної роботи з відкликанням наукового керівника на кафедру;

- Передзахист дипломної роботи на засіданні випускової кафедри, на засіданні наукового гуртка або в навчальній групі (рішення приймається кафедрою);

- Захист дипломної роботи на відкритому засіданні Державної атестаційної комісії.

Індивідуальний графік підготовки і захисту дипломної роботи студентом - документ, що регламентує основні етапи розробки дипломної роботи та подання її на захист. Він дозволяє науковому керівнику, деканату та кафедрі відстежувати своєчасність ходу виконання завдання студентом і якість виконання ним основних етапів розробки дипломної роботи. Відповідно до індивідуального графіка здійснюється взаємодія студента зі своїм науковим керівником.

Робочий план - Це свого роду первинне бачення автором варіанта (варіантів) розробки дипломної роботи. Його можна назвати концепцією (задумом, баченням) студента-дипломника розробки поставленої проблеми. Він являє собою реферативное міркування автора над проблемою і призначений для найбільш повного осмислення ним задуму майбутнього дослідження. Робочий план дозволяє студенту усвідомлено представити свою позицію науковому керівнику, щоб разом з ним вийти на варіант подальшої роботи над темою дипломного завдання. У ньому знаходить відображення:

- Актуальність обраної теми;

- Досліджувана проблема;

- Об'єкт і предмет дипломної роботи;

- Мета (чого хоче домогтися студент-дипломник по
 результатами розробки проблеми);

- основні завдання;

- Способи вирішення завдань (методи дослідження;

- Елементи новизни (що нового може отримати студент-дипломник);

- Практичне призначення планованої розробки (навіщо це треба для теорії і практики, практичних працівників і т. Д).

На основі робочого плану розробляється план дипломної роботи - Майбутнє зміст.

Структура плану дипломної роботи, як правило, може складатися з двох-трьох глав. Кожна глава включає два-три, іноді чотири параграфа. Перша глава зазвичай носить теоретичний характер, а друга - прикладної (за винятком робіт з історії теорії права). Іноді досліджувана проблема ділиться на відносно самостійні підпроблеми, які визначають відповідні їм голови дипломної роботи. В цьому випадку дипломна робота складається з трьох розділів, але не більше.

За змістом дипломна робота будується в певній послідовності: спочатку в першому розділі дається загальна характеристика та аналіз проблеми, потім обґрунтовується теоретична позиція автора і підходи до її вирішення, у другому розділі розглядаються можливі способи її вирішення. Однак структура дипломної роботи може бути й інший. Автор має право самостійно або разом з науковим керівником, при необхідності з науковим консультантом, визначити варіант структури дипломної роботи, яка може мати наступну послідовність:

1. Дипломні роботи історичного типу складаються з глав, що відбивають:

- Розділи теорії і практики права, в залежності від певних періодів часу;

- Розвиток тематичних проблем в певний історичний період;

- Своєрідність історичних періодів і їх правових потреб;

- Юридико-правову діяльність відомих авторів та ін.

2. Дипломні роботи теоретичного типу складаються з глав, що відбивають:

а) дослідження розуміння сутності, змісту і структури конкретного правового явища, особливостей його прояву; факторів, що впливають на нього:

- Умови оптимального розвитку, можливості управління процесом розвитку цього явища;

- Державно-правові принципи, форми і методи зміцнення державності та правопорядку; інші проблеми;

б) етапи дослідження, що дозволяють логічно реалізувати цільову установку дипломної роботи.

3. Дипломні роботи прикладного типу можуть включати глави, що відображають:

- Теоретичне обґрунтування юридичного явища і позицію автора у ставленні до нього;

- Концептуальну позицію автора в прикладному вирішенні досліджуваної проблеми і її обгрунтування.

План дипломної роботи - це майбутнє зміст дипломної роботи. Воно включає:

Вступ

Глава I. Назва глави

§ 1. Назва параграфа

§ 2. Назва параграфа

Глава II. Назва глави

§ 1. Назва параграфа

§ 2. Назва параграфа

висновок

Список використаної літератури

додатки

В подальшому початковий план дипломної роботи може бути уточнений, доопрацьований з урахуванням нового матеріалу, ходу дослідницької діяльності, вивчення поточного законодавства і т. Д.

План-проспект(Розгорнутий план) дипломної роботи - це виклад в логічній послідовності основних положень, які розкривають зміст питань (параграфів) теми. В цілому виходить розгорнутий реферат, розкриває загальний вміст майбутньої дипломної роботи. За таким реферату можна судити про концепцію автора, обґрунтування вибраного варіанту, вносити необхідні корективи ще на початковому етапі роботи над досліджуваної проблемою.

Бібліографія.Кожна дипломна робота має список літератури, яку автор використовував при її підготовці. Початком його роботи з літературою є підготовка їм первинного списку використаних джерел по темі дослідження.

Студент, визначивши тему свій майбутній дипломної роботи, починає діяльність з бібліографічних відділів провідних бібліотек.

III. ЗМІСТ І СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИI. Загальні положення | ВСТУП