На головну

Положення та характеристики | Тема 7. Використання методики КТВ в дитячому оздоровчому таборі (ДОТ) | Розділ I. Методика колективного творчого виховання | Тема 4. Конструювання КТД | Лабораторні роботи | Навчально-методичне забезпечення дисципліни | Самостійна робота в кінці занять | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ББК Ч 421.058.58 я 73

Друкується за рішенням навчально-методичної ради

Пермського державного педагогічного університету

© Сулейманова С., складання, 2008

© ГОУ ВПО «Пермський державний

 педагогічний університет », 2008

ЗМІСТ

 I.  Робоча програма дисципліни
 1.  Цілі і завдання вивчення дисципліни
 2.  Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни
 3.  Обсяг дисципліни, форми поточного та проміжного контролю
   3.1. Обсяг дисципліни і види навчальної роботи
   3.2. Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи
 4.  зміст курсу
 5.  Теми практичних та семінарських занять
 6.  Лабораторні роботи
 7.  Тематика курсових і контрольних робіт
 8.  тематика рефератів
 9.  Навчально-методичне забезпечення дисципліни
   9.1. рекомендована література
   9.2. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення дисциплін
   9.3. Методичні вказівки студентам
   9.4 Методичні рекомендації викладачеві
 II.  Матеріали, що встановлюють зміст і порядок проведення проміжних і підсумкових атестацій дисципліни

I. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

1. Цілі і завдання вивчення дисципліни

При розробці робочої програми використані матеріали к. П. Н, доцента кафедри соціальної педагогіки Пермського державного педагогічного університету Т. П. Гаврилова

метоюданого курсу є-озброїти студентів знаннями теоретичних основ методики колективного творчого виховання і практичними вміннями підготовки і проведення колективних творчих справ.

Спецкурс вивчається в ряду загально професійних програм педагогічних дисциплін і вирішує наступні завдання професійно-особистісного становлення соціальних педагогів.

Навчальні: дати теоретичні основи методики колективного творчого виховання, оволодіти основними поняттями, закономірностями і принципами виховної системи І. П. Іванова,

виховують: сформувати у студентів готовність до творчості у своїй професійній діяльності; виховання творчої, самостійної, ініціативної особистості.

Розвиваючі: сприяти розвитку творчих та організаторських здібностей студентів через конструювання, моделювання КТД, підготовку і проведення КТД різних видів.

Спецкурс розрахований на 70 годин, включає в себе лекційні заняття (16 годин), семінарські і практичні заняття (14 годин), а також передбачає самостійну індивідуальну роботу (40 годин), спрямований на особистісне професійне самовдосконалення в процесі виконання навчальних завдань.

Форма контролю - залік. За підсумками курсу студенти проводять презентацію та захист розроблених ними колективних творчих справ.УДК 374 (075.8) |