Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

III. Написання тексту контрольної роботи

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  4. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  5. I. Мета роботи
  6. II. Виконання роботи
  7. II. ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Основні вимоги до написання тексту контрольної роботи: логічність і цілісність викладу тексту роботи (від загального до конкретного); дотримання правил оформлення роботи, в тому числі і науково-довідкового матеріалу; наукове, літературне і технічне редагування.

3.2. Структура викладу матеріалу контрольної роботи студента повинна включати:

- Вступ;

- Основну частину;

- Висновок.

У вступі автор роботи розкриває значення і необхідність розгляду проблеми, обґрунтовує її актуальність, визначає мету виконання даного завдання. Введення за своїм обсягом зазвичай становить одну друковану сторінку або дві рукописні зошитів сторінки.

В основній частині міститься виклад теми або відповіді на теоретичне питання або вирішення практичного завдання відповідно до плану контрольної роботи. Кожен розділ завершується коротким висновком.

При розкритті теми необхідно показати вміння працювати з літературою, порівнювати, аналізувати і узагальнювати вихідні дані. Одночасно потрібно висвітлити теоретичні положення, проаналізувати нормативно-правову базу, залучити матеріали судової практики (при необхідності - також практики роботи тих чи інших правоохоронних органів).

У разі якщо завдання контрольної роботи складається з теоретичного питання і виконання завдань, то теоретичне питання розкривається тематично (текстуально), а далі наводиться докладний і аргументоване рішення кожного завдання, підкріплене посиланнями на відповідні юридичні норми. Для простоти орієнтування в роботі можна відповідь на кожне завдання або кожну задачу починати з нового аркуша.

У висновку наводиться короткий узагальнення змісту основної частини, підбиваються підсумки зробленого, робляться короткі загальні висновки.

При необхідності контрольна робота може бути доповнена додатками. У додатках міститься ілюстративний матеріал, на який в тексті роботи є посилання і який деталізує або пояснює текст роботи, допомагає розкрити основні питання. Додатки до контрольної роботи можуть бути представлені у вигляді таблиць, схем, графіків, анкет, зразків документів, аналітичних довідок і т.п. Кожен документ розташовується на окремому аркуші.

3.3. Список літератури є обов'язковою складовою частиною контрольної роботи. У нього включаються:

- Нормативні правові акти;

- Наукова і навчальна література, матеріали періодичної преси;

- Матеріали практики.

У список літератури включаються джерела, вивчені студентом в процесі підготовки контрольної роботи, в тому числі і ті, на які він посилається. Список літератури та посилання на літературне джерело складаються з урахуванням правил оформлення бібліографії (дод. 4, 5, 6). При складанні списку літератури спочатку наводиться список нормативних правових актів (по ієрархії), офіційних актів судових органів, матеріалів судової практики, а потім - спеціальна і наукова література в алфавітному порядку прізвищ авторів або назв (якщо джерело є колективною працею або збіркою). Вимоги, що пред'являються до списку літератури, однакові для контрольної роботи, що виконується за окремою темою, і для контрольної роботи, що містить теоретичні питання та практичні завдання (завдання).

3.4. Контрольна робота повинна бути структурно чітко вибудувана, демонструвати логічну послідовність викладеного матеріалу, стислість і чіткість формулювань. Вона повинна відобразити власне розуміння студентом суті питання, здатність самостійно використовувати літературні джерела, вміння пов'язувати теоретичні положення з їх практичним застосуванням, формулювати і обґрунтовувати висновки.

3.5. Контрольна робота починається з титульного аркуша.

3.6. Після титульного листа слід зміст, в якому відповідно до складеного плану роботи дається точне найменування кожного розділу, а також підрозділів із зазначенням сторінок (дод. 2, 3).

3.7. Розділи розташовуються в порядку, зазначеному в плані (змісті).

3.8. Текст роботи повинен бути ємним і містити стислий і, разом з тим, досить повний виклад істоти теми. При цьому робота не повинна полягати в дослівному переписування літературних джерел, простому переказі підручників, навчальних посібників, механічної компіляції літературних джерел. Не допускається скорочення окремих слів, крім загальноприйнятих.

3.9. При використанні в тексті контрольної роботи положень, цитат, запозичених з літератури, студент зобов'язаний робити посилання на них відповідно до встановлених правил. Запозичення тексту без посилання на джерело не допускаються.

Цитати слід наводити у випадках, коли вони служать базою, відправним моментом або аргументом будь-якого тези або є об'єктом аналізу автора контрольної роботи. Цитата полягають в лапки, цитування будь-якого джерела може бути викладено шляхом непрямої мови, після цитати або цитування ставиться номер виноски.

3.10. При виконанні практичних завдань (завдань) з юридичних дисциплін необхідно наводити посилання на відповідні нормативні правові акти або конкретні норми закону, які слід застосувати при аргументації рішення задачі. Без таких посилань контрольна робота не буде зарахована.

 II. Організація виконання контрольної роботи | IV. Оформлення контрольної роботи