Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Приклади розв'язування задач

  1. I. Цели и задачи дисциплины, её место в учебном процессе
  2. I. Цели и задачи курсовой работы.
  3. I. Цели и задачи освоения дисциплины
  4. I. Цель и задачи курсовых работ
  5. II. Задачи
  6. II. Учебные задачи
  7. II. Цели, задачи и основные показатели для решения задач, описание ожидаемых результатов программы и срок ее реализации

Задача 1. В популяції, яка складається з 1000 особин, 220 овець мають довгі вуха (АА), 480 - короткі (АА') и у 300 овець вуха відсутні (А'А').

Необхідно визначити, чи знаходится популяція у рівновазі або вона порушена?

Порядок розрахунку критерія χ2 такий: - спочатку знаходимо фактичні частоти генів

потім визначаємо теоретично очікувані частоти генотипів та їх якісне співвідношення в аналізованій популяції:
Р2АА = 0,462 =0,21.
q2 А'А'= 0,542 =0,29.
2РqАА' = 2 x 0,46 x 0,54 = 0,50.
АА = 210 голів, А'А' = 290 голів, АА' = 500 голів;
розраховуємо χ2:

порівнюємо отримане значення χ2 з табличними значеннями для виявлення фактичної відповідності популяції теоретично очікуваному: при k= 3 і 2 ступенях свободи для Р = 0,95, χ2 = 0,103; для Р = 0,99, χ2 =0,0201. Отримане нами значення χ2 дає основу рахувати рівновагу стану популяції порушеним в интервалі вірогідності між Р = 0,95 і Р = 0,90 (для Р = 0,90, χ2 =0,211).

Задача 2. Порівняти емпіричний і теоретичний ряди і зробити висновок: чи підтверджується генетична гіпотеза моногенного успадкування вірусного захворювання «скрепі» європейських порід овець. Генетичний аналіз показав, що нащадки Р, які походять від схрещування здорових і хворих батьків, фенотипово здорові, але при подальшому схрещуванні між собою спостерігається розщеплення на здорових і хворих.

Припускають, що хвороба проявляється тільки у гомозиготних рецесивних і не проявляється у гетерозиготних і гомозиготних домінантних тварин.

Відомо, що при схрещуванні гетерозиготних особин між собою, якщо гени взаємодіють за типом повного домінування, відбувається розщеплення у співвідношенні 3:1. Це статистичне розщеплення беруть як теоретичне, до якого прирівнюють одержані емпіричні дані.

Схрестили між собою гетерозиготних за генотипом і здорових за фенотипом батьків і одержали 50 нащадків другого покоління, з яких 10 було хворих на «скрепі» і 40 здорових. Для цього дані вписують у таблицю і обчислюють χ2.

Хі2 = 0,16+ 0,5 =0,66 Порівнюючи величину Хі2 = 0,66 з табличними значеннями Хі2st (дод. 2) при кількості ступенів свободи 1, робимо висновок, що нульова гіпотеза підтверджується, оскільки Хі2 = 0,66 значно нижчий за стандартні значення. Це свідчить про те, що розщеплення відповідає 3:1 і генетична гіпотеза моногенного успадкування цієї хвороби підтверджується.

Величину треба порівняти з табличним значенням з урахуванням ступенів свободи V (див. додаток 11), яка дорівнюватиме V=l - 1, де l кількість груп, або класів. У даному випадку V = 2 - 1 = 1, а проти одиниці в рядку справа стандартні значення

На початок

 Методика визначення структури популяції при відборі | Задачі для самостійного розв'язування