Головна

Додаток № 1. Щоденник практики ... ... | I. Загальні положення | II. Вимоги до студентів при проходженні практики | | III. Документи, необхідні для захисту практики | Спеціальність 030912 Право і організація соціального забезпечення | Спеціальність СПО 030912 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

IV. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПО ПРАКТИЦІ

  1. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ
  2. II. Загальні правила
  3. III Порядок обліку та оформлення виконаних робіт
  4. III. Правила оформлення курсової роботи
  5. IV. Правила оформлення курсових робіт
  6. Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів за даними звіту про прибутки і збитки

При оформленні звіту по практиці слід звернути увагу на те, що:

- Сторінки тексту звіту і включені в нього таблиці, графіки, схеми, малюнки, діаграми і т.д. повинні відповідати формату А4 і розташовуватися на одному боці аркуша;

- Розміри полів: ліве - 25 мм, праве 15 мм ,, верхнє і нижнє - 20 мм;

- Шрифт Times New Roman, розмір - 14, стиль - звичайний, колір шрифту чорний;

- Вирівнювання тексту - по ширині;

- Відступ першого рядка абзацу - 1,25 см; міжрядковий інтервал - 1,5 (полуторний);

- Основну частину звіту слід ділити на розділи, підрозділи і пункти і нумерувати їх арабськими цифрами, точки в кінці номера не ставляться, наприклад: розділи - 1, 2, 3 і т.д .; підрозділи - 1.1, 1.2, 1.3 і т.д .; пункти - 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ін .;

- Заголовки розділів розташовують посередині рядка, кожен розділ починається з нової сторінки;

- Назви підрозділів і пунктів відокремлюються від попереднього тексту порожнім рядком, їх слід писати через один пробіл після номера з абзацного відступу (вирівнювання по лівому краю) з великої літери, неподчерківая;

- Точка в кінці заголовка не ставиться; переноси слів в заголовках не допускаються; при перенесенні заголовка на другий рядок встановлюється міжрядковий інтервал - одинарний;

- Заголовки «Зміст», «Висновок», «Список використаних джерел» вирівнюють по центру і пишуть з великої літери без відступу і без нумерації;

- Схеми, рисунки слід розташовувати в звіті безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступному аркуші;

- Таблиці розміщують по центру під текстом, в якому вперше дано посилання на неї; слово «Таблиця» пишеться зверху від лівого краю таблиці, потім номер, тире і назва таблиці з великої літери;

- Нумерація аркушів звіту - наскрізна по всьому тексту, включаючи додатки; номер сторінки проставляється зверху листа посередині рядка розміром 10, починаючи з 2 листа; першим листом вважається титульний аркуш, номер листа на ньому не ставиться;

- Титульний лист виконується тим же способом, що і весь звіт (Додаток 2, 3);

- Зміст включає вступ, найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (якщо вони мають найменування), висновок, список використаних джерел та найменування додатків із зазначенням номерів сторінок, з яких починаються ці структурні елементи звіту.

 Після закінчення практики, кожен студент складає в письмовому вигляді звіт про проходження практики. | V. Критерії оцінки практики