На головну

Вступ | Інвестиційна стратегія, як елемент загальної стратегії підприємства | Принципи інвестиційної стратегії підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Характеристика ВАТ «Племзавод« Чикский »і показники його фінансового стану

  1. I ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПОРАЗОК
  2. I. Загальна характеристика фірми.
  3. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
  4. I. Характеристика на студента, що проходив практику
  5. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації
  6. II. Екстрені і невідкладні стани у психічно хворих
  7. III. Аналіз фінансового стану фірми.

ВАТ «Племзавод« Чикский »- велике сільськогосподарське підприємство. Знаходиться в центральній частині Новосибірської області в Коченевском районі.

Кількість робочих на 31.12.07г становило 676 осіб, на 31.12.08. - 635 осіб.

Основні види діяльності підприємства: виробництво зерна (пшениця, овес, жито, ячмінь), тваринництво (молочне напрям, м'ясний напрямок, розведення племінних коней). Крім того, на підприємстві функціонує власні ковбасний і пельменний цех, пекарня, а також налагоджено виробництво концентрованих кормів для потреб господарства.

У ВАТ «Племзавод« Чикский »постійно вдосконалюється виробництво продукції, як в рослинництві, так і в тваринництві. Щорічно закуповується сучасна імпортна сільськогосподарська техніка.

При оцінці майнового стану підприємства необхідно скласти порівняльний аналітичний баланс, до якого включаються основні агреговані показники бухгалтерського балансу (табл. 1).

За даними Таблиці 1 за 2008 рік вартість майна підприємства збільшилася на 45460 тис. Руб., В основному це забезпечувалося за рахунок приросту оборотних активів. Збільшення вартості майна на 81,1% забезпечувалася зростанням оборотних активів і на 18,81% необоротних.


Таблиця 1

Порівняльний аналітичний баланс ВАТ «Племзавод« Чикский »на31 грудня 2008р., Тис. Руб.

 показник балансу  абсолютні величини  Питома вага  зміни
 На початок періоду  На кінець періоду  На початок періоду  На кінець періоду  В абсолютних значеннях  У питомих вагах  У відсотках до значення на початок періоду  У відсотках до зміни підсумку балансу
 актив                
 1. Необоротні активи  58,70%  53,51%  -5,19%  4,79%  18,81%
 2. Оборотні активи, в тому числі  41,30%  46,49%  5,19%  29,40%  81,19%
 а) запаси;  37,96%  39,93%  1,98%  20,94%  53,14%
 б) дебіторська заборгованість;  3,11%  4,80%  1,69%  77,50%  16,10%
 в) короткострокові фінансові вкладення і грошові кошти;  0,15%  1,70%  1,55%  1207,69%  12,09%
 баланс  100,00%  100,00%  0,00%  14,95%  100,00%
 пасив                
 3. Капітал і резерви  87,70%  79,60%  -8,10%  4,34%  25,46%
 4. Довгострокові кредити і позики  2,26%  4,57%  2,31%  132,91%  20,04%
 5. Короткострокові кредити і позики  0,66%  0,00%  -2000  -0,66%  -100,00%  -4,40%
 6. Кредиторська заборгованість та інші пасиви  9,39%  15,83%  6,44%  93,81%  58,90%
 баланс  100,00%  100,00%  0,00%  14,95%  100,00%

У структурі активу балансу спостерігалося збільшення частки оборотних активів на 5,19%.

Збільшення джерел фінансування забезпечувалося на 58,90% за рахунок збільшення обсягу кредиторської заборгованості й інших пасивів. Власний капітал організації за рік виріс на 4,34%, однак зменшилася його частка в структурі пасивів на 8,10%.

Спостерігалося збільшення грошових коштів підприємства на 1207,69% в порівнянні з даними на початок періоду, що говорить про слабку організацію планування руху грошових коштів.

Збільшення майна і власного капіталу ВАТ «Племзавод« Чикский »характеризує поліпшення його фінансового стану. Однак горизонтальний аналіз показує: при зростанні необоротних активів на 4,79% власний капітал збільшився на 4,34%. Це говорить про те, що знизилося фінансування оборотних активів за рахунок власних коштів підприємства, які були замінені на довгострокові кредити, кредиторську заборгованість та інші пасиви. Це негативно відбивається на фінансовій стійкості господарства.

Оцінку майнового стану підприємства з позиції якості можна провести за допомогою показників (Табл. 2).

Аналіз даних показує, що відбулося зростання частки активних основних засобів в загальній сумі основних засобів на 6,97%, що говорить про поліпшення їх структури.

Високе значення коефіцієнта зносу основних засобів говорить про те, що матеріально-технічна база підприємства застаріла, і оновлення основних виробничих фондів йде низькими темпами. Це підтверджують коефіцієнти оновлення і вибуття, які не змінилися з 2007 по 2008 рр.

Значення коефіцієнта зносу машин, обладнання, транспортних засобів вище значення цього показника для всіх основних засобів та його зниження відбувається нижчими темпами, що говорить про слабкий оновленні парку сільськогосподарської техніки. Це підтверджує коефіцієнт оновлення рівний 0,09 (при середньому нормативному терміні служби техніки 5-7 років він повинен бути рівний 0,14-0,2)

Таблиця 2

Оцінка майнового стану ВАТ «Племзавод« Чикский »в 2008р. за допомогою показників

 найменування показника  значення  Зміна,%
 Початок року  Кінець року
 1. Сума господарських коштів, що знаходяться в розпорядженні організації, тис.руб.  +14,95
 2. Частка основних засобів в активах  0,58  0,53  -8,62
 3. Частка активної частини основних засобів  0,43  0,46  +6,97
 4. Коефіцієнт зносу основних засобів  0,51  0,52  +1,96
 5. Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів  0,42 (0,55 *)  0,41 (0,54 *)  -2,48 (-1,8 *)
 6. Коефіцієнт оновлення  0,09  0,09  +0
 7. Коефіцієнт вибуття  0,04  0,04  +0

 * - Для машин, обладнання, транспортних засобів.

Аналіз ліквідності балансу ВАТ «Племзавод« Чикский »(Табл. 3) показує недолік найбільш ліквідних активів (короткострокові фінансові вкладення і грошові кошти). Що підтверджує розрахунок коефіцієнта абсолютної ліквідності і коефіцієнта проміжного покриття, які не досягають нормативного значення (Табл. 4).

Також спостерігається платіжний недолік в співвідношенні важкореалізованих активів і постійних пасивів, що говорить про фінансування частини поточної діяльності за рахунок довгострокових інструментів.

Провівши аналіз ліквідності можна зробити висновок, що підприємство в найближчому періоді не зможе в разі потреби досить швидко погасити свої найбільш термінові зобов'язання.


Таблиця 3

Аналіз ліквідності балансу ВАТ «Племзавод« Чикский »за 2008р., Тис. Руб.

 актив  на початок періоду  на кінець періоду  пасив  на початок періоду  на кінець періоду  Платіжний надлишок або недолік
 на початок періоду  на кінець періоду
 1. Найбільш ліквідні активи, стор. 250 + стор. 260.  1. Найбільш термінові зобов'язання, стор. 620.  -13570  -31080
 2. Швидко реалізованих активи, стор. 230 + стор. 240 + стор. 270.  2. Короткострокові пасиви, стор. 610 + стор. 630.
 3. Повільно реалізовані активи, стор. 210 + стор. 140 - стор. 216.  3. Довгострокові пасиви, стор. 590.
 4. Важко реалізовані активи, стор. 190 - стор. 140.  4. Постійні пасиви, стор. 490 + стор. 640 + стор. 650 + стор. 660 - стор. 216.  -101729  -106571

Таблиця 4

Коефіцієнти ліквідності ВАТ «Племзавод« Чикский », 2008р.

 коефіцієнт  На початок періоду  На кінець періоду  нормальний рівень  зміна
 кал  0,028393  0,160681  ?0,2  0,132288
 Кбл  0,617161  0,613422  ?0,7-1,5  -0,003739
 Ктл  7,817410  5,663408  ?1,0-2,0  -2,154002

На підставі даних Таблиці 5 можна зробити висновок, що ВАТ «Племзавод« Чикский »протягом 2008р. знаходилося в нестійкому фінансовому стані. Однак розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості показує, що всі показники, крім коефіцієнта маневреності, знаходяться в межах норми.


Таблиця 5

Визначення показників забезпеченості запасів джерелами їх формування ВАТ «Племзавод« Чикский »в 2008р., Тис. Руб.

 показник  На початок періоду  На кінець періоду  відхилення  Зміна,%
 Власні оборотні кошти  3,43%
 Власні і довгострокові позикові джерела формування запасів  12,77%
 Загальна величина основних джерел формування запасів  29,40%
 запаси  20,94%
 Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів  -27244  -48382  -21138  77,59%
 Надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів  -20389  -32416  -12027  58,99%
 Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів  125,55%
 Тип фінансової стійкості  Нестійкий фінансовий стан  Нестійкий фінансовий стан - -

Таблиця 6.

Розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості ВАТ «Племзавод« Чикский »в 2008р.

 показник  нормативне значення  Фактичне значення  відхилення
 на початок періоду  на кінець періоду
 ККС  > 0,5  0,877  0,796  -0,081
 КС  <1  0,140  0,256  0,116
 КО  > 0,1  0,702  0,561  -0,141
 КМ  > 0,5  0,331  0,328  -0,003

З таблиці 6 видно, що всі показники мають негативну динаміку. Це говорить про погіршення фінансової стійкості ВАТ «Племзавод« Чикский »в 2008р. А значення коефіцієнта маневреності нижче нормативного говорить про нестачу власних оборотних коштів, підтверджуючи розрахунок забезпеченості запасів джерелами їх формування.

Одна з цілей фінансового аналізу - своєчасне виявлення ознак банкрутства підприємства. Юридична особа вважається нездатним задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо відповідні зобов'язання і (або) обов'язок не виконані їм у протягом трьох місяців з дати, коли вони повинні були бути виконані. Аналіз потенційного банкрутства підприємства можна провести за допомогою моделі Альтмана:

Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,42x4 + 0,995x5, де:

X1-це відношення власного оборотного капіталу до величини активів підприємства;

X2-це відношення чистого прибутку до величини активів (економічна рентабельність);

X3-це відношення прибутку до сплати податків і% до величини активів підприємства;

X4- це відношення власного капіталу до позикового;

X5-це відношення виручки від продажу до величині активів.

Якщо Z <1,23, то ймовірність банкрутства дуже висока. Якщо Z> 1,23, то банкрутство не загрожує.

Z = 0,717 * 0,261 + 0,847 * 0,041 + 3,107 * 0,041 + 0,42 * 3,9 + 0,995 * 0,526 = 2,511

Отже в найближчий період банкрутство підприємству не загрожує.

Головним показником результативності діяльності будь-якої комерційної організації є прибуток. Для найбільш ефективного управління підприємством необхідно постійно відслідковувати зміну результатів діяльності. Аналіз абсолютних показників результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ «Племзавод« Чикский »(Табл. 7) показує, що непропорційне зростання собівартості щодо виручки від реалізації (18,25% проти 9,96%) і збільшення комерційних витрат підприємства викликало зниження прибутку від продажів на 56,44% (чистий прибуток знизився на 48,32% в порівнянні з 2007р.).

Таблиця 7

Аналіз абсолютних показників результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ «Племзавод« Чикский »в 2007 - 2008рр., Тис. Руб.

 показник  зміна  Темп приросту
 Виручка від реалізації (без ПДВ і акцизів)  9,96%
 Витрати на виробництво реалізованої продукції  18,25%
 Комерційні витрати  37,65%
 Прибуток від реалізації продукції  -10676  -56,44%
 балансовий прибуток  -13451  -48,30%
 Чистий прибуток  -13368  -48,32%

Аналіз ділової активності підприємства полягає в розрахунку загальних показників оборотності та розрахунку показників оборотності за видами коштів підприємства і джерел формування цих коштів (Табл. 8).

Таблиця 8

Розрахунок показників оборотності по ВАТ «Племзавод« Чикский »в 2007 - 2008рр.

 показник  відхилення
 1. К-т оборотності оборотних коштів (обороти)  1,411  1,277  -0,134
 2. Тривалість одного обороту (дн.)  255,12  281,94  +26,82
 3. Залучення (вивільнення) коштів в оборот, тис. Руб. -  13693,18 -
 4. Фондовіддача  0,966  1,015  +0,049
 5. Оборотність сукупного капіталу в оборотах  0,563  0,571  +0,008
 6. Оборотність власного капіталу в оборотах  0,661  0,675  +0,014
 7. Оборотність запасів в оборотах  1,550  1,442  -0,108
 8. Оборотність запасів в днях  232,26  249,65  +17,39
 9. Оборотність дебіторської заборгованості в днях  20,918  25,659  +4,742
 11. Оборотність кредиторської заборгованості в днях  +20
 12. Тривалість операційного циклу  253,178  275,309  +22,131
 13. Тривалість фінансового циклу  223,178  225,309  +2,131

Показники оборотності характеризують ефективність використання оборотних коштів на підприємстві, а також ефективність управління капіталом організації. За даними таблиці 8 можна зробити висновок, що відбулося збільшення і без того високого періоду обертання оборотних коштів підприємства причому за всіма їх компонентів. Високе значення тривалості одного обороту в чому пов'язане зі специфікою сільськогосподарського виробництва. Крім того в 2008 році спостерігалися досить низькі ціни на продукцію рослинництва, тому зерно врожаю 2008 року реалізовувалося тільки в лютому-березні 2009 року. Це в свою чергу призвело до зростання обсягів запасів на підприємстві. Збільшення обсягу виручки в 2008р. в порівнянні з 2007р. привело до незначного зростання фондовіддачі на підприємстві. Цей показник відображає підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства.

Таблиця 9

Показники рентабельності ВАТ «Племзавод« Чикский »в 2007- 2008рр.,%

 показник  2007р.  2008р.  відхилення
 рентабельність майна  9,44  4,38  -5,06
 Рентабельність необоротних активів  15,85  7,83  -8,02
 Рентабельність оборотних активів  23,35  9,93  -13,42
 рентабельність інвестицій  10,57  5,07  -5,5
 Рентабельність власного капіталу  10,94  5,25  -5,69
 Рентабельність позикових коштів  12,18  22,96  +10,78
 Рентабельність сукупного капіталу  9,97  5,26  -4,71
 Рентабельність реалізованої продукції  16,55  7,78  -8,77

Показники рентабельності в 2008р. в порівнянні з 2007р. знизилися за рахунок зниження чистого прибутку. Порівняння показників рентабельності позикових коштів (22,96) і рентабельності реалізованої продукції (7,78) свідчить про неефективність діяльності організації.

 Етапи розробки інвестиційної стратегії підприємства | Потреба підприємства в залученні інвестицій