На головну

Стаття 130. Накладення арешту на грошові кошти та інше майно банку | Стаття 134. Заходи наглядового реагування, що застосовуються Національним банком | Стаття 1341. Заходи впливу, що застосовуються Національним банком | Стаття 135. Відповідальність банку і небанківської кредитно-фінансової організації за шкоду, заподіяну вкладників та інших кредиторів | Стаття 145. Відсотки за користування кредитом | Стаття 149. Переведення на кредитодавця правового титулу на майно | Стаття 152. Міжбанківський кредитний договір | Стаття 162. Відповідальність кредитора перед фактором | Стаття 164. Поняття банківської гарантії | Стаття 176. Припинення зобов'язання гаранта по банківській гарантії та принципала за основним зобов'язанням |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 185. Вкладники і їх права

  1. B - права на страхову виплату переходять до нового власника автоматично;
  2. I СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА, ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. I.2.3) Система римського права.
  5. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  6. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  7. I.4. Джерела римського права

Вкладниками можуть бути фізичні та юридичні особи.

Вкладники вільні у виборі банку або небанківської кредитно-фінансової організації для розміщення у внески (депозити) належних їм грошових коштів і можуть мати вклади (депозити) в одному або декількох банках і (або) однієї або кількох небанківських кредитно-фінансових організаціях.

Вкладники можуть розпоряджатися вкладами (депозитами), отримувати по ним дохід, давати доручення банку або небанківської кредитно-фінансової організації про перерахування грошових коштів з їх рахунків за вкладом (депозитом) на інші банківські рахунки і (або) іншим особам і користуватися іншими видами банківських послуг відповідно до законодавства Республіки Білорусь і договором банківського вкладу (депозиту).

Вкладник має право на умовах раніше укладеного договору поповнювати суму вкладу (депозиту), якщо це передбачено умовами договору банківського вкладу (депозиту).

Справляння винагороди (плати) за розміщення вкладником грошових коштів у вклад (депозит) і за поповнення суми вкладу (депозиту) не допускається.

Стаття 186. Право вкладника на повернення вкладу (депозиту)

Вкладополучатель забезпечує збереження вкладів (депозитів) і своєчасність виконання своїх зобов'язань перед вкладниками.

Вкладополучатель зобов'язаний повернути вклад (депозит) відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту).

Вкладник - фізична особа (за винятком вкладника - індивідуального підприємця) має право вимагати повернення вкладу (депозиту) за договором термінового або умовного банківського вкладу (депозиту) до закінчення терміну повернення вкладу (депозиту) або до настання (ненастання) визначеного в договорі обставини (події) . Вкладополучатель зобов'язаний повернути вклад (депозит) протягом п'яти днів з дня пред'явлення вимоги про його повернення.

Умова договору строкового або умовного банківського вкладу (депозиту) про відмову вкладника - фізичної особи (за винятком вкладника - індивідуального підприємця) від права вимоги дострокового повернення вкладу (депозиту) є нікчемним.

Якщо терміновий або умовний банківський вклад (депозит) повертається вкладникові на його вимогу до закінчення терміну повернення вкладу (депозиту) або до настання (ненастання) визначеного в договорі обставини (події), відсотки за вкладом (депозитом) виплачуються в розмірі та порядку, встановлених договором банківського вкладу (депозиту).

Стаття 187. Відсотки за вкладом (депозитом)

Вкладополучатель виплачує вкладнику відсотки за вкладом (депозитом) в розмірі, що визначається договором банківського вкладу (депозиту).

Розмір відсотків за вкладом (депозитом) може бути змінений за згодою сторін, якщо інше не передбачено договором банківського вкладу (депозиту).

У разі зменшення ставки рефінансування, яка встановлюється Національним банком, вкладополучатель вправі в односторонньому порядку, якщо це передбачено договором банківського вкладу (депозиту), зменшити розмір відсотків, що виплачуються за вкладом (депозитом) в офіційній грошовій одиниці Республіки Білорусь (білоруських рублях), з попереднім повідомленням про це вкладника.

У разі зменшення Вкладополучатель розміру відсотків за вкладом (депозитом) новий їх розмір застосовується до внеску (депозиту), внесеного до повідомлення вкладника про зменшення розміру відсотків в республіканських друкованих засобах масової інформації, що є офіційними виданнями, або іншим способом, передбаченим договором банківського вкладу (депозиту ), після закінчення не менше одного місяця з дня повідомлення.

Стаття 188. Порядок нарахування та виплати відсотків за вкладом (депозитом)

Відсотки за вкладом (депозитом) нараховуються з дня його надходження до Вкладополучатель по день, що передує дню його повернення вкладнику, якщо інше не передбачено договором банківського вкладу (депозиту).

Відсотки за вкладом (депозитом) виплачуються вкладникові щомісячно, якщо інше не передбачено договором банківського вкладу (депозиту).

При поверненні вкладу (депозиту) відсотки нараховуються і виплачуються повністю.

Стаття 189. Внесення на рахунок вкладника іншими особами вкладу (депозиту)

У вклад (депозит) можуть зараховуватися кошти, що надійшли на рахунок вкладника від інших осіб, якщо інше не передбачено договором банківського вкладу (депозиту).РОЗДІЛ VIПАССІВНИЕ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ | Стаття 190. Вклади (депозити) на ім'я інших осіб