Головна

Контрольна робота № 1. | Рішення прямої геодезичної задачі. | Переклад дирекційних кут в румби. Знаки збільшень координат. | Обробка відомості обчислення координат вершин теодолітного ходу. | Обробка тахеометрического журналу. | Контрольна робота № 2. | Розбивка на консолях осей рейкового шляху | Складання профілю траси дороги. | Нанесення на поздовжній профіль проектної лінії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Обробка журналу геометричного нівелювання.

  1. SQL - запити і їх обробка за допомогою PHP
  2. V6: Цифрова обробка сигналів.
  3. Види нівелювання.
  4. Вплив кривизни Землі і рефракції на результати нівелювання.
  5. Висновок формули геометричного передавального числа важільної передачі гальма
  6. Виписка з журналу нівелювання зв'язуючих точок
  7. Обчислювальна обробка журналу нівелювання, побудова профілю

Відмітки зв'язуючих точок обчислюємо через перевищення, позначки проміжних точок - через горизонт інструмента.

1. Обчислюємо перевищення між сполучними точками: перевищення дорівнює різниці заднього відліку а і переднього b, Тобто h = a - b.

Для обчислення перевищення використовуємо відліки як по чорній (аі b), Так і по червоній (аі b) Сторонам рейок. Таким чином, для кожного перевищення знаходимо два його значення: h = а- bі h = а- b, Між якими допускається розбіжність не більше ± 5 мм. Записуємо обчислені значення h і h перевищення в графу 6 і 7 журналу (в залежності від їх знака), виводимо середню з них:

h = (h + h) / 2

яке округляємо до цілого кількості міліметрів, після чого записуємо в графу 8 або 9. Якщо в округляти значення h останньою цифрою виявиться 5 (десятих), то округлення виробляємо до найближчого цілого числа.

Відмітка передньої точки Нпер. визначається через позначку задньої точки Нзад. і середнє перевищення hср.

Нпер. = Нзад. + hср.

 1 СТАНЦІЯ: h = a - b1582 - 1684 = - 0102; 6266 - 6370 = - 0104; h = (h + h) / 2- (0102 + 0104) / 2 = - 0103; 197,197 - 0,103 = 197,094 ; 2 СТАНЦІЯ: h = a - b1406 - 2311 = - 0905; 6090 - 6995 = - 0905; h = (h + h) / 2- (0905 + 0905) / 2 = - 0905; 197,094 - 0,905 = 196,189 ; 3 СТАНЦІЯ: h = a - b1089 - 2501 = - 1412; 5773 - 7183 = - 1410; h = (h + h) / 2 (1412 + 1410) / 2 = - 1411; 196,189 - 1,411 = 194,778 4 СТАНЦІЯ: h = a - b0908 - 2517 = - 1609; 5592 - 7203 = - 1611; h = (h + h) / 2 (1609 - 1611) / 2 = 1610; 194,778 - 1,610 = 193,168  5 СТАНЦІЯ: h = a - b1410 - 1368 = 0024; 6094 - 6072 = 0022; h = (h + h) / 2 (0024 + 0022) / 2 = 0023; 193,168 + 0,023 = 193,191; 6 СТАНЦІЯ: h = a - b2108 - 1712 закарпатцям = 0396; 6792 - 6395 = 0397; h = (h + h) / 2 (0396 + 0397) / 2 = 0396; 193,191 + 0,396 = 193,587; 7 СТАНЦІЯ: h = a - b2342 - 741 = 1601; 7026 - 5425 = 1601; h = (h + h) / 2 (1601 + 1601) / 2 = 1601; 193,587 + 1,601 = 195,188; 8 СТАНЦІЯ: h = a - b1517 - 1619 = - 0102; 6203 - 6302 = - 0099; h = (h + h) / 2 (0102 + 0099) / 2 = -100; 195,188 - 0,1 = 195,088

Якщо на стоянці є проміжні точки, то горизонт інструмента для цієї станції знаходиться за формулою:

Нi = Нзад. + А,

2. Для контролю правильності обчислень в журналі виконуємо посторінковий контроль. Для цього, кожній з граф 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 підсумовують всі записані в них числа. У графах 3 і 4 будуть отримані суми записаних на даній сторінці відповідно задніх ?aзад і передніх ? bпер. відліків по чорній та червоній сторонах рейок. У графах 6 і 7 буде отримана сума обчислених перевищень ?hвич, а в графах 8 і 9 ?hср - сума середніх перевищень. Знайдені суми записуємо в нижній частині таблиці під підсумкової рисою. Постранічний контроль обчислень здійснюється за формулою:

?aзад - ? bпер = ?hвич = 2 ?hср

?a = 1582 + 6266 + 1406 +6090 +1089 +5773 = 22206,

? b = 1684 +6370 +2311 +6995 + 2501 + 7183 = 27044,

?h = 0104 + 0102 + 0905 + 0905 + 1410 + 1412 = 4838,

?hср = ??0103 +0905 +1411 = 2419

22206 - 27044 = - 4838 = 4838 = 2 х 2419 = 4838;

?a = 908 + 5592 + 1410 + 6094 + 2108 + 6792 + 2342 + 7026 + 1517 + 6203 = 39992,

? b = 2517 + 7203 + 1386 + 6072 + 1712 + 6395 + 741 + 5425 + 1619 + 6302 = 39372,

?h = 1609 + 1611 + 24 + 22 + 369 + 397 + 1601 + 1601 + 102 + 99 = 7462,

?hср = ??-1610 + 23 +396 + 1601 - 100 = 310,

39992 - 39372 = 620 = 310 Х 2 = 620

?hср = ??- 0,103 - 0,905 - 1,411 - 1,610 + 0,023 + 0,396 + 1,601 -0,100 = -2,109

Допускається розбіжність в 1-2 мм, що виникають за рахунок округлення середніх значень перевищень. У журналі посторінковий контроль оформляємо, записуючи тільки числові значення знайдених сум і різниць без їх літерних позначень.

3. За відомими відмітками (графа11) початкової (репер №19) і кінцевої (репер №20) точок ходу обчислюємо і записуємо під підсумкової рисою в кінці журналу теоретичну суму перевищень:

?hт = Нрп20 - Нрп19

195,096 - 197,197 = - 2,101

Знаходимо і записуємо нев'язки хода fh, рівну різниці: практична сума ?hпр перевищень (середніх) мінус теоретична сума ?hт, тобто

fh = ?hпр - ?hт

fh = 195,088 - 195,096 = - 0,008 м або fh = - 8 мм

У нашому випадку невязка (-4мм) менше допустимої 50мм, отже, нівелювання траси проведено з необхідною точністю. Для знаходження виправлених висотних відміток невязку з протилежним знаком розподіляємо на все сполучні точки. У моєму випадку 8 сполучних точок, отже, слід виконати поправки по 8 мм на кожну точку.

А також обчислюємо допустиму величину нев'язки за формулою:

fhдоп = 50 мм vL,

тут L - довжина ходу в км.

4. Якщо fh ? f hдоп, то в середні значення перевищень вводять поправки зі знаком, зворотним знаком нев'язки. Поправки вводять порівну (з округленням до цілих міліметрів) зовсім перевищення. Якщо нев'язка невелика (число міліметрів в невязке менше кількості перевищень), то деякі перевищення - на початку і в кінці ходу - залишаємо без поправок. Переконавшись, що сума всіх поправок дорівнює невязке з протилежним знаком, поправки записуємо в графах 8 і 9 (зверху над середніми значеннями перевищень).

5. Обчислюємо послідовно позначки всіх сполучних точок ходу:

Нпк0 = Нрп19 + h1 + (h) 1;

Нпк1 = Нпк0 + h2 + (h) 2;

Нпк20 = Нпк5 + h8 + (h) 8

Тут (h) 1, (h) 2, ..., (h) 8 - поправки в середні перевищення, записані в графах 8 і 9.

Контроль правильності обчислень відміток є отримання в кінці ходу відомої позначки кінцевої точки Нрп20.

6. Завершують посторінковий контроль на кожній сторінці журналу. У графі 11 знаходимо і записуємо під підсумкової рисою в нижній частині сторінки різниця обчислених відміток останньою і першою сполучних точок, записаних на даній сторінці. Ця різниця повинна дорівнювати сумі алгебри середніх перевищень і поправок в них. В кінці журналу за даними посторінкового контролю виконуємо аналогічний загальний контроль по всьому ходу.

7. На станціях 3 і 5 обчислюємо значення горизонту інструменту. Для кожної станції це робимо двічі - за спостереженнями на задню і передню точки. ГІ дорівнює позначці задньої (або передній) точки плюс відлік по чорній стороні рейки, що стоїть на цій точці. Розбіжність між двома обчисленими значеннями ГІ допускається в межах ± 2 мм; одне зі значень ГІ записують в графу 10 журналу.

На 3-ій точці

196,189 + 1,089 = 197,278

На 5-ій точці

193,168 + 0,053 = 193,224

8. На станціях 3 і 5 обчислюємо позначки проміжних точок. Обчислення виконуємо через горизонт інструмента: відмітка проміжної точки дорівнює ГІ на даній станції мінус відлік по рейці, що стоїть на цій проміжній точці.

197,278 - 0,307 = 196,971

197,278 - 2,685 = 194,593

197,278 - 0,3971 = 196,881

197,278 - 1,931 = 195,347

197,278 - 0,639 = 196,639

193,224 - 2,99 = 190,234

193,224 - 1,03 = 192,194

 Обробка пікетажного журналу | Побудова поздовжнього профілю траси.