Головна

Контрольна робота № 1. | Рішення прямої геодезичної задачі. | Контрольна робота № 2. | Розбивка на консолях осей рейкового шляху | Складання профілю траси дороги. | Обробка пікетажного журналу | Обробка журналу геометричного нівелювання. | Побудова поздовжнього профілю траси. | Нанесення на поздовжній профіль проектної лінії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Обробка відомості обчислення координат вершин теодолітного ходу.

  1. II. Обчислення висотних відміток точок в вершинах квадратів
  2. SQL - запити і їх обробка за допомогою PHP
  3. V6: Цифрова обробка сигналів.
  4. Адаптаційні проблеми на стратегічній вершині
  5. Алгоритм обчислення похідної
  6. Алгоритм обчислення власних векторів лінійного оператора
  7. Астрономічна система координат

Ув'язка кутів ходу. Значення вимірюваних кутів записуємо в графу 2 таблиці: «Відомість обчислення координат», в графу 4 записуємо вихідний дирекційний кут ?о і кінцевий дирекційний кут ?п.

Обчислюємо суму ? ?пр виміряних кутів ходу

? ?пр = 330? 59,2 '+ 50? 58,5' + 161? 20,0 '+ 79? 02,8' + 267? 08,2 '= 889? 28,7'

3. Визначаємо теоретичну суму кутів ??т

? ?Т = ?о - Аn + 180 ? n = 97? 38,2' - 108? 11' + 180? · 5 = 889? 27.2 ';

Знаходимо кутову нев'язки.

?? = ? ?пр - ? ?Т = 889? 28,7 '- 889?27.2' = 0? 01.5 ';

якщо невязка ?? не перевищує допустимої величини ?? доп = ± 1 '  , То її розподіляють із зворотним знаком порівну на всі кути ходу з округленням значенні поправок до десятих часток хвилин.

?? доп = ± 1 '  = ± 0? 02,2 '

?? = 0? 1,5 'доп = ± 2,2 '

?? = 0? 1,5 '/ 5 (вершин) = 0,3, оскільки ?? доп, То отримаємо - 0,3 на кожен кут.

Мал. 2. Схема теодолітно-висотного ходу знімальної основи.

Знаючи кутову нев'язки, обчислюємо виправлені кути і результати записуємо в графу № 3.

330? 59,2 '- 0,3 = 330? 58,9';

50? 58,5 '- 0,3 = 50? 58,2';

161? 20,0 '- 0,3 = 161? 19,7';

79? 02,8 '- 0,3 = 79? 02,5';

267? 08,2 '- 0,3 = 267? 07,9';

? ?пр = 330? 58,9 '+ 50? 58,2' + 161? 19,7 '+ 79? 02,5' + 267? 07,9 '= 889? 27,2'

?? = ? ?пр - ? ?Т = 889? 27,2 '- 889? 27,2' = 0? 0 ';

Обчислюємо дирекційні кути і румби сторін ходу. За вихідним дирекційного кутку ?о і виправленим значенням кутів ? ходу за формулою для правих кутів обчислюємо дирекційні кути всіх інших сторін. Дирекційний кут наступної сторони дорівнює дирекційного кутку попередньої сторони плюс 180? і мінус правий (виправлений) кут ходу, утворений цими сторонами.

?пз 8-1 = ?о + 180? - ?пз 8 = 97? 38,2' + 180? + 360? - 330? 58,9 '= 306? 39,3';

?I = ?пз 8-1 + 180? - ?I = 306? 39,3 '+ 180? - 50? 58,2' = 435? 41,1'- 360 ? = 75 ?41,1 ';

?II = ?I + 180? - ?II = 75? 41,1 '+ 180? - 161? 19,7' = 94? 21,4 ';

?III = ?II + 180? - ?IiI = 94? 21,4 '+ 180? - 79? 02,5' = 195? 18,9 ';

?n = ?III + 180? - ? ПЗ 19 = 195? 18,9 '+ 180? - 267? 07,9' = 108? 11,0 ';

За допомогою таблиці: «Переклад дирекційних кут в румби. Знаки збільшень координат. »Знаходимо значення румбів і записуємо в графу 5.

СЗ 360-306? 39,3 = 53? 18,7;

СВ 75 ? 41,1 = 75 ? 41,1;

ЮВ 180-94? 21,4 = 85? 38,6;

Пд 195? 18,9-180? = 15? 18,9;

Обчислення збільшень координат. Обчислимо за формулами:

?х = d cos ? = ± d cos ?; ?у = d sin ? = ± d sin ?;

I = 263,02 cos 53? 18,7 '= 263,02 * 0,599 = 157.55;

I = 263,02 sin 53? 18,7 '= 263,02 * 0,8018 = - 210.89;

II = 239,21 cos 75? 41,1 '= 239,21 * 0,247 = 59,08;

II = 239,21 sin 75? 41,1 '= 239,21 * 0,969 = 231,79;

III = 269,80 cos 85? 38,6 '= 269,80 * 0,0767 = - 20,69;

III = 269,80 sin 85? 38,6 '= 269,8 * 0,9971 = 269,02;

IV = 192,98 cos 15? 18,9 '= 192,98 * 0,9646 = -186,15;

IV = 192,98 sin 15? 18,9 '= 192,98 * 0,2639 = - 50,93;

Отримані дані записуємо в графу 7 і 8 таблиці. У кожної з граф складаємо все обчислені значення ?х і ?у, знаходячи практичні суми збільшення координат ??хпр. і ??упр.

??xпр. = 157,55+ 59,08- 20,69-186,15 = 9,79;

??yпр. = - 210,89+ 231,79+ 269,02 - 50,93 = 238,99

Обчислюємо теоретичні суми збільшень координат ??хт. і ??ут., як різницю абсцис і ординат кінцевою точкою ПЗ 19 та початковою точкою ПЗ 8 точок ходу:

??хт. = х кон - х нач, ??ут. = у кон - у нач,

т = - 4 - (-14,02) = 10.02

т = 866.91 - 627,98 = 238.93

Обчислюємо абсолютну і відносну нев'язки ходу; ув'язка збільшень координат. Спочатку обчислюємо невязки ?х і ?у в збільшеннях координат по осях х та у:

?х = ??хпр - ?хт.; ?у = ??упр. - ?ут.;

?y = 238.99 - 238,93 = 0,06

?x = 9.79 - 10,02 = - 0,23

Обчислюємо невязки збільшень координат:

v = (?y / р) D; v = (?х / р) D

v = (0,06 / 965,01) х 263,02 = 0,02; v = (0,23 / 965,01) х 263,02 = 0,06;

v = (0,06 / 965,01) х 239,21 = 0,01; v = (0,23 / 965,01) 239,21 = 0,06;

v = (0,06 / 965,01) х 269,8 = 0,02; v = (0,23 / 965,01) х 269,8 = 0,06;

v = (0,06 / 965,01) х 192,98 = 0,01; v = (0,23 / 965,01) х 192,98 = 0,05;

Абсолютну лінійну невязку? Р ходу обчислюють за формулою:

? Р =

і записуємо з точністю до сотих часток метра.

? Р =  = 0,24 м.

? Р / Р = 0,24 / 965,01 = 1/4021 <1/2000

Визначаємо координати вершин і записуємо в графи 12 і 11.

 Переклад дирекційних кут в румби. Знаки збільшень координат. | Обробка тахеометрического журналу.