Головна

Стаття 101. Реорганізація банку | Стаття 1011. Особливості державної реєстрації при реорганізації банку | Стаття 102. Ліквідація банку | Стаття 104. Черговість задоволення вимог вкладників та інших кредиторів при ліквідації банку | Стаття 109. Забезпечення фінансової надійності банку | Стаття 1091. Вимоги до організації корпоративного управління банком, управління ризиками та внутрішнього контролю | Стаття 111. Нормативи безпечного функціонування, що встановлюються для банків | Стаття 115. Нормативи обмеження концентрації ризику | Стаття 118. Нормативи безпечного функціонування, що встановлюються з метою здійснення банківського нагляду на консолідованій основі | Стаття 1181. Інформування Національного банку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 121. Банківська таємниця

  1. БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ. ЗАДАТОК
  2. БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ. ПОРУКА
  3. БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
  4. Банківська картка
  5. БАНКІВСЬКА МОНОПОЛІЯ
  6. Банківська система
  7. Банківська система

Відомості про рахунки і вклади (депозити), у тому числі про наявність рахунку в банку (небанківської кредитно-фінансової організації), його власника, номер та інші реквізити рахунку, розмір коштів, що знаходяться на рахунках і у вкладах (депозитах), а так само відомості про конкретні угоди, про операції без відкриття рахунку, операції по рахунках і вкладах (депозитах), а також про майно, що знаходиться на зберіганні в банку, є банківською таємницею і не підлягають розголошенню.

Національний банк і банки гарантують дотримання банківської таємниці своїх клієнтів і банків-кореспондентів. Працівники Національного банку і банків зобов'язані зберігати банківську таємницю, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами Республіки Білорусь.

Відомості, що становлять банківську таємницю юридичних осіб та індивідуальних підприємців, представляються банком їм самим і їх уповноваженим представникам, на підставі письмової згоди таких осіб, особисто представленого банку, - будь-якій третій особі, в обсязі, необхідному для проведення аудиту, - аудиторським організаціям (аудиторам - індивідуальним підприємцям), які проводять аудит у юридичної особи або індивідуального підприємця. У випадках, передбачених законодавчими актами Республіки Білорусь, відомості, що становлять банківську таємницю юридичних осіб та індивідуальних підприємців, представляються банком:

судам - ??по перебувають в їх провадженні кримінальних і цивільних справах, справах, віднесених до підвідомчості господарського суду, і справах про адміністративні правопорушення, а також за виконавчими документами;

прокурору або його заступнику, а також з санкції прокурора чи його заступника органам дізнання і попереднього слідства - по перебувають в їх провадженні матеріалами і кримінальних справах;

з санкції прокурора чи його заступника - спеціальним підрозділам по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, підрозділам по боротьбі з економічними злочинами органів внутрішніх справ;

органам Комітету державного контролю Республіки Білорусь;

органам державної безпеки Республіки Білорусь;

податковим та митним органам;

нотаріусам для вчинення нотаріальних дій;

Національному банку.

Банки зобов'язані подавати до Міністерства фінансів Республіки Білорусь і місцеві фінансові органи відомості про рахунки республіканських органів державного управління, інших юридичних осіб та індивідуальних підприємців, які використовують бюджетні кошти та (або) кошти державних позабюджетних фондів, а також одержують (які отримали) кошти за своїми зовнішніми державними позиками і (або) інші кошти під гарантії Уряду Республіки Білорусь, гарантії (поручительства) місцевих виконавчих і розпорядчих органів.

Відомості, що становлять банківську таємницю фізичних осіб, за винятком індивідуальних підприємців, представляються банком їм самим і їх уповноваженим представникам, на підставі письмової згоди таких осіб, особисто представленого банку, - будь-якій третій особі. У випадках, передбачених законодавчими актами Республіки Білорусь, відомості, що становлять банківську таємницю фізичних осіб, за винятком індивідуальних підприємців, представляються банком:

судам - ??по перебувають в їх провадженні кримінальних справах, за якими відповідно до закону можуть бути застосовані конфіскація майна і (або) інше майнове стягнення, і за цивільними позовами, що розглядаються в кримінальному процесі, а також у справах про адміністративні правопорушення;

судам - ??по перебувають в їх провадженні цивільних справах і справах, віднесених до підвідомчості господарського суду, а також за виконавчими документами;

прокурору або його заступнику, а також з санкції прокурора чи його заступника органам дізнання і попереднього слідства - по перебувають в їх провадженні матеріалами і кримінальних справах;

Департаменту фінансового моніторингу Комітету державного контролю Республіки Білорусь;

нотаріусам для вчинення нотаріальних дій;

Національному банку;

організації, що здійснює гарантоване відшкодування банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб.

Довідка про розмір коштів, що знаходяться на рахунку і (або) у вклад (депозит), і (або) про майно, що знаходиться на зберіганні в банку, в разі смерті їх власника або поклажедателя видається банком особам, зазначеним власником рахунку і (або) вкладу (депозиту) або поклажедателем в заповідальному розпорядженні, нотаріусам - за що знаходяться в їх провадженні спадковим справах, а щодо рахунків іноземних громадян - іноземним консульським установам.

Відомості, що становлять банківську таємницю фізичних або юридичних осіб, подаються банком в інших випадках особам, не зазначених у цій статті, якщо це передбачено законодавчими актами Республіки Білорусь.

Відомості, що становлять банківську таємницю, представляються банком на підставі письмового запиту, підписаного керівником державного органу або уповноваженою посадовою особою, скріпленого гербовою печаткою і містить посилання на норми законодавчих актів Республіки Білорусь, що надають державному органу право на отримання такої інформації.

Особи, які отримали відповідно до цієї статті відомості, що становлять банківську таємницю, не має права розголошувати ці відомості без згоди власника рахунку і (або) вкладу (депозиту) або поклажедателя, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами Республіки Білорусь, і несуть відповідно до законодавства Республіки Білорусь відповідальність за розголошення цих відомостей.Стаття 1191. Розкриття інформації | Стаття 122. Обмеження діяльності банків і їх участі в статутних фондах інших юридичних осіб