Головна

Стаття 95. Порядок отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності та внесення до неї змін і (або) доповнень | Стаття 97. Підстави для призупинення, відновлення дії ліцензії на здійснення банківської діяльності та її відкликання | Стаття 98. Призупинення та відновлення дії ліцензії на здійснення банківської діяльності | Стаття 99. Відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності та його наслідки | Стаття 101. Реорганізація банку | Стаття 1011. Особливості державної реєстрації при реорганізації банку | Стаття 102. Ліквідація банку | Стаття 104. Черговість задоволення вимог вкладників та інших кредиторів при ліквідації банку | Стаття 109. Забезпечення фінансової надійності банку | Стаття 1091. Вимоги до організації корпоративного управління банком, управління ризиками та внутрішнього контролю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 115. Нормативи обмеження концентрації ризику

  1. II.2.3) Втрата і обмеження прав громадянства.
  2. V.2.2. Обмеження ефективності випереджальних інвестицій
  3. V2. Аналіз ефективності інвестиційних проектів в умовах ризику та інфляції
  4. А) Обмеження.
  5. Аналіз динаміки наведених показників свідчить про стійкість фінансового стану Товариства, його платоспроможності та низькому рівні кредитного ризику.

Нормативи обмеження концентрації ризику встановлюються в процентному відношенні до нормативного капіталу банку.

З метою обмеження концентрації ризику банків встановлюються нормативи максимального розміру ризику на одного боржника (групу взаємопов'язаних боржників), інсайдера і взаємопов'язаних з ним осіб, а також нормативи сумарної величини великих ризиків, сумарної величини ризиків на інсайдерів і взаємозалежних з ними осіб.

При визначенні розміру ризику на одного боржника враховуються сума кредитів і інші грошові зобов'язання цього боржника по відношенню до банку, а також позабалансові зобов'язання банку щодо цього боржника, що передбачають виконання в грошовій формі.

Великим ризиком на одного боржника визнається ризик, що перевищує встановлений Національним банком процентне відношення до нормативного капіталу банку.

Національний банк встановлює диференційовані нормативи обмеження концентрації ризику на боржників, які є інсайдерами банку, і взаємопов'язаних з ними осіб.

Під взаємопов'язаними боржниками розуміються фізичні і юридичні особи - боржники банку, пов'язані між собою економічно і (або) юридично таким чином, що погіршення фінансового становища одного боржника обумовлює або уможливлює погіршення фінансового становища іншого боржника (боржників). До взаємопов'язаним боржникам можуть ставитися особи, які мають майно, що належить їм на праві спільної власності, гарантії і (або) зобов'язання між собою, що поєднують в одній особі керівні посади у двох і більше інших боржників, юридична особа та фізична особа, яка обіймає керівну посаду в цьому юридичну особу, особи, які здійснюють спільну діяльність, пов'язані спільним об'єктом кредитування і (або) інвестиційним проектом, за винятком міжбанківського кредитування, подружжя, особи, які перебувають між собою у відносинах близького кревності чи властивості, особи, які є по відношенню один до одного юридичною особою і особою, яка має право давати обов'язкові для такої юридичної особи вказівки або має можливість іншим чином визначати його дії, в тому числі які є основним господарським товариством чи товариством і дочірнім суспільством, залежними господарськими товариствами, унітарним підприємством і власником його майна, а також інші особи, які визнаються такими, на підставі мотивованого судження банку.

Під інсайдерами розуміються фізичні і юридичні особи, які можуть вплинути на рішення про вчинення банківської операції, схильною до ризику, і (або) іншої дії без урахування інтересів банку в силу пов'язаності з банком, і (або) акціонером банку, і (або) бенефіціарним власником банку, і (або) членами органів управління банку. До інсайдерам можуть ставитися акціонери та інші бенефіціарні власники банку, які є такими стосовно не менше п'яти відсотків акцій банку, члени органів управління банку, за винятком загальних зборів акціонерів, члени кредитного ради (комітету), керівники відокремлених і структурних підрозділів банку, а також інші особи, які визнаються такими, на підставі мотивованого судження банку.

До інсайдерам також відносяться фізичні особи, які перебувають у шлюбі, що знаходяться в близькій спорідненості чи властивості з фізичними особами, зазначеними в частині сьомій цієї статті. Фізичні особи, які були інсайдерами банку відповідно до частини сьомої цієї статті, відносяться до інсайдерам протягом одного року з моменту втрати зв'язку з банком.

Національний банк має право на підставі мотивованого судження і (або) встановлюються їм методик оцінювати взаємини боржників банку між собою, а також з банком, його акціонерами, бенефіціарними власниками і (або) членами органів управління банку та визнавати зазначених осіб взаємопов'язаними боржниками і (або) інсайдерами банку. Рішення про визнання таких осіб взаємопов'язаними боржниками і (або) інсайдерами банку приймається Національним банком в порядку, їм встановленому. Банк зобов'язаний розраховувати розмір ризику, відображати його у своїй звітності, а також вживати заходів щодо його обмеження і дотримання нормативів обмеження концентрації ризику з урахуванням визнання Національним банком вказаних осіб взаємопов'язаними боржниками і (або) інсайдерами банку відповідно до вимог цієї статті.Стаття 111. Нормативи безпечного функціонування, що встановлюються для банків | Стаття 118. Нормативи безпечного функціонування, що встановлюються з метою здійснення банківського нагляду на консолідованій основі