Головна

ГЛАВА 21

БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД (ДЕПОЗИТ)

Стаття 179. Поняття банківського вкладу (депозиту)

Банківський вклад (депозит) - кошти в білоруських рублях або іноземній валюті, розміщувані фізичними і юридичними особами в банку або небанківської кредитно-фінансової організації з метою збереження і отримання доходу на термін, або до запитання, або до настання (ненастання) визначеного в укладеному договорі обставини (події).

Стаття 180. Право на залучення грошових коштів у внески (депозити)

Грошові кошти приймаються у внески (депозити) банком і небанківською кредитно-фінансовою організацією, що мають на підставі ліцензії на здійснення банківської діяльності право на залучення грошових коштів фізичних і (або) юридичних осіб у вклади (депозити). Залучення коштів у внески (депозити) оформляється договором банківського вкладу (депозиту) або іншим договором, що містить умови, аналогічні до умов договору банківського вкладу (депозиту), встановленими цим Кодексом.

Стаття 181. Договір банківського вкладу (депозиту)

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (вкладополучатель) приймає від іншої сторони (вкладника) кошти - внесок (депозит) і зобов'язується повернути вкладнику кошти, проводити безготівкові розрахунки за дорученням вкладника відповідно до договору, а також виплатити нараховані за вкладом (депозиту) відсотки на умовах та в порядку, визначених цим договором.

Частина друга статті 181 виключена. - Закон Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З.

Внесок (депозит) повертається вкладникові на його вимогу в порядку, встановленому цим Кодексом та відповідним договором.

Стаття 182. Види договору банківського вкладу (депозиту)

Видами договору банківського вкладу (депозиту) є:

договір банківського вкладу (депозиту) до запитання;

договір строкового банківського вкладу (депозиту);

договір умовного банківського вкладу (депозиту).

Під договором банківського вкладу (депозиту) до запитання розуміється договір, відповідно до якого вкладополучатель зобов'язаний повернути вклад (депозит) і виплатити нараховані по ньому відсотки на першу вимогу вкладника.

Під договором строкового банківського вкладу (депозиту) розуміється договір, відповідно до якого вкладополучатель зобов'язаний повернути вклад (депозит) і виплатити нараховані по ньому відсотки після закінчення зазначеного в договорі терміну.

Під договором умовного банківського вкладу (депозиту) розуміється договір, відповідно до якого вкладополучатель зобов'язаний повернути вклад (депозит) і виплатити нараховані по ньому відсотки при настанні (ненастання) визначеного в укладеному договорі обставини (події).

Стаття 183. Форма договору банківського вкладу (депозиту)

Договір банківського вкладу (депозиту) повинен бути укладений у письмовій формі.

Письмова форма договору банківського вкладу (депозиту) вважається дотриманою, якщо він оформлений документально (депозитним договором, ощадною книжкою, ощадним або депозитним сертифікатом, договором вкладного рахунку і т.п.).

Недотримання письмової форми договору банківського вкладу (депозиту) тягне за собою його недійсність з дня укладення цього договору.

Стаття 184. Істотні умови договору банківського вкладу (депозиту)

До істотних умов договору банківського вкладу (депозиту) відносяться:

валюта вкладу (депозиту) і сума початкового внеску у вклад (депозит);

розмір відсотків за вкладом (депозитом);

вид договору банківського вкладу (депозиту);

термін повернення вкладу (депозиту) - для договору строкового банківського вкладу (депозиту);

обставина (подія), при настанні (ненастання) якого вкладополучатель зобов'язується повернути вклад (депозит), - для договору умовного банківського вкладу (депозиту);

прізвище, власне ім'я, по батькові (за його наявності), дані документа, що посвідчує особу фізичної особи, найменування і місцезнаходження юридичної особи (місце знаходження його постійно діючого виконавчого органу), на ім'я якого вноситься вклад (депозит), - для договору банківського вкладу (депозиту) на ім'я іншої особи;

(В ред. Законів Республіки Білорусь від 03.06.2009 N 23-З, від 13.07.2012 N 416-З)

інші умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Договір банківського вкладу (депозиту), що укладається з вкладником - фізичною особою (за винятком вкладника - індивідуального підприємця), крім умов, визначених частиною першою цієї статті або іншим законодавством Республіки Білорусь, повинен містити такі істотні умови:

порядок внесення вкладником грошових коштів у вклад (депозит);

порядок повернення коштів вкладнику у разі невиконання Вкладополучатель зобов'язання або дострокового розірвання цього договору;

відповідальність Вкладополучатель за невиконання зобов'язання.

Стаття 185. Вкладники і їх права

Вкладниками можуть бути фізичні та юридичні особи.

Вкладники вільні у виборі банку або небанківської кредитно-фінансової організації для розміщення у внески (депозити) належних їм грошових коштів і можуть мати вклади (депозити) в одному або декількох банках і (або) однієї або кількох небанківських кредитно-фінансових організаціях.

Вкладники можуть розпоряджатися вкладами (депозитами), отримувати по ним дохід, давати доручення банку або небанківської кредитно-фінансової організації про перерахування грошових коштів з їх рахунків за вкладом (депозитом) на інші банківські рахунки і (або) іншим особам і користуватися іншими видами банківських послуг відповідно до законодавства Республіки Білорусь і договором банківського вкладу (депозиту).

Вкладник має право на умовах раніше укладеного договору поповнювати суму вкладу (депозиту), якщо це передбачено умовами договору банківського вкладу (депозиту).

Справляння винагороди (плати) за розміщення вкладником грошових коштів у вклад (депозит) і за поповнення суми вкладу (депозиту) не допускається.

(Частина п'ята статті 185 введена Законом Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Стаття 186. Право вкладника на повернення вкладу (депозиту)

Вкладополучатель забезпечує збереження вкладів (депозитів) і своєчасність виконання своїх зобов'язань перед вкладниками.

Вкладополучатель зобов'язаний повернути вклад (депозит) відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту).

Вкладник - фізична особа (за винятком вкладника - індивідуального підприємця) має право вимагати повернення вкладу (депозиту) за договором термінового або умовного банківського вкладу (депозиту) до закінчення терміну повернення вкладу (депозиту) або до настання (ненастання) визначеного в договорі обставини (події) . Вкладополучатель зобов'язаний повернути вклад (депозит) протягом п'яти днів з дня пред'явлення вимоги про його повернення.

Умова договору строкового або умовного банківського вкладу (депозиту) про відмову вкладника - фізичної особи (за винятком вкладника - індивідуального підприємця) від права вимоги дострокового повернення вкладу (депозиту) є нікчемним.

Якщо терміновий або умовний банківський вклад (депозит) повертається вкладникові на його вимогу до закінчення терміну повернення вкладу (депозиту) або до настання (ненастання) визначеного в договорі обставини (події), відсотки за вкладом (депозитом) виплачуються в розмірі та порядку, встановлених договором банківського вкладу (депозиту).

Стаття 187. Відсотки за вкладом (депозитом)

Вкладополучатель виплачує вкладнику відсотки за вкладом (депозитом) в розмірі, що визначається договором банківського вкладу (депозиту).

Розмір відсотків за вкладом (депозитом) може бути змінений за згодою сторін, якщо інше не передбачено договором банківського вкладу (депозиту).

У разі зменшення ставки рефінансування, яка встановлюється Національним банком, вкладополучатель вправі в односторонньому порядку, якщо це передбачено договором банківського вкладу (депозиту), зменшити розмір відсотків, що виплачуються за вкладом (депозитом) в офіційній грошовій одиниці Республіки Білорусь (білоруських рублях), з попереднім повідомленням про це вкладника.

У разі зменшення Вкладополучатель розміру відсотків за вкладом (депозитом) новий їх розмір застосовується до внеску (депозиту), внесеного до повідомлення вкладника про зменшення розміру відсотків в республіканських друкованих засобах масової інформації, що є офіційними виданнями, або іншим способом, передбаченим договором банківського вкладу (депозиту ), після закінчення не менше одного місяця з дня повідомлення.

Стаття 188. Порядок нарахування та виплати відсотків за вкладом (депозитом)

Відсотки за вкладом (депозитом) нараховуються з дня його надходження до Вкладополучатель по день, що передує дню його повернення вкладнику, якщо інше не передбачено договором банківського вкладу (депозиту).

Відсотки за вкладом (депозитом) виплачуються вкладникові щомісячно, якщо інше не передбачено договором банківського вкладу (депозиту).

При поверненні вкладу (депозиту) відсотки нараховуються і виплачуються повністю.

Стаття 189. Внесення на рахунок вкладника іншими особами вкладу (депозиту)

У вклад (депозит) можуть зараховуватися кошти, що надійшли на рахунок вкладника від інших осіб, якщо інше не передбачено договором банківського вкладу (депозиту).

Стаття 190. Вклади (депозити) на ім'я інших осіб

Договір банківського вкладу (депозиту) може бути укладений на ім'я іншої особи, яка набуває права вкладника з дня пред'явлення їм Вкладополучатель в письмовій формі першої вимоги щодо даного вкладу (депозиту).

До пред'явлення особою, на ім'я якого внесений вклад (депозит), першої вимоги особа, яка уклала договір банківського вкладу (депозиту), може скористатися правами вкладника щодо внесеного ним вкладу (депозиту) на ім'я іншої особи.

Договір банківського вкладу (депозиту) на ім'я фізичної особи, яка померла до моменту укладення договору, або на ім'я юридичної особи, ліквідованого до цього моменту, недійсний з дня його укладення.

Якщо до пред'явлення першого вимоги особа, на ім'я якого внесений вклад (депозит), відмовилося від вкладу (депозиту), або фізична особа померла, визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, або юридична особа ліквідовано, то особа, яка уклала договір банківського вкладу (депозиту) , може скористатися правами щодо внесеного ним вкладу (депозиту) на ім'я іншої особи.

Правила про договір на користь третьої особи, встановлені цивільним законодавством, застосовуються до договору банківського вкладу (депозиту) на ім'я іншої особи, якщо це не суперечить правилам цієї статті і суті банківського вкладу (депозиту).

Стаття 191. Банківський вклад (депозит) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів

Під банківським вкладом (депозитом) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів розуміються дорогоцінні метали і (або) дорогоцінне каміння, розміщувані фізичними і юридичними особами в банку або небанківської кредитно-фінансової організації з метою отримання доходу на термін, до запитання або настання (ненастання ) визначеного в договорі обставини (події). Дохід за банківським вкладом (депозитом) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів виплачується у вигляді відсотків на умовах і в порядку, визначених договором банківського вкладу (депозиту) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів.

Відсотки за банківським вкладом (депозитом) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів можуть бути виплачені у вигляді грошових коштів, дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів за домовленістю сторін з дотриманням вимог законодавства Республіки Білорусь.

Дохід за вкладом (депозитом) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів може виплачуватися також в іншій формі на умовах та в порядку, визначених договором банківського вкладу (депозиту) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів.

Положення цієї глави застосовуються до банківського вкладу (депозиту) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів, якщо інше не передбачено законодавством Республіки Білорусь або не випливає із суті зобов'язань за договором банківського вкладу (депозиту) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів.

Стаття 192. Ощадна книжка

Договір банківського вкладу (депозиту) з вкладником - фізичною особою (за винятком вкладника - індивідуального підприємця) може бути оформлений ощадною книжкою, яка видається Вкладополучатель.

В ощадній книжці вказуються:

найменування, місце знаходження Вкладополучатель (місце знаходження його постійно діючого виконавчого органу);

серія і номер ощадної книжки;

прізвище, власне ім'я, по батькові (за його наявності) вкладника - для іменної ощадної книжки;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

вид договору банківського вкладу (депозиту);

номер рахунка за вкладом (депозитом);

сума вкладу (депозиту) цифрами і прописом, а також суми грошових коштів, зараховані на рахунок та списані з рахунку;

валюта вкладу (депозиту);

розмір відсотків за вкладом (депозитом);

залишок грошових коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки Вкладополучатель;

термін повернення суми вкладу (депозиту) - для договору строкового банківського вкладу (депозиту);

обставина (подія), при настанні (ненастання) якого вкладополучатель зобов'язується повернути вклад (депозит), - для договору умовного банківського вкладу (депозиту).

Розрахунки за вкладом (депозитом) між Вкладополучатель і вкладником здійснюються на підставі відомостей про вклад (депозит), зазначених в ощадній книжці.

Видача вкладу (депозиту), виплата процентів за ним і виконання доручення вкладника про перерахування грошових коштів з його рахунку за вкладом (депозитом) іншим особам здійснюються Вкладополучатель тільки у разі пред'явлення ощадної книжки.

Стаття 193. Види ощадної книжки

Ощадна книжка може бути іменний ощадною книжкою або банківської ощадною книжкою на пред'явника.

Стаття 194. Іменна ощадна книжка

Під іменний ощадною книжкою розуміється ощадна книжка, по якій право на отримання суми вкладу (депозиту), а також відсотків за цим вкладом (депозитом) мають вказане в ній особа або її представник при наявності у нього відповідних повноважень.

Здійснення операцій по вкладу (депозиту) Вкладополучатель проводиться тільки при пред'явленні іменний ощадної книжки.

Якщо іменна ощадна книжка втрачена або приведена в непридатний для пред'явлення стан, вкладополучатель за заявою вкладника видає йому нову іменну ощадну книжку або на вимогу вкладника виплачує йому залишок суми на його рахунку за вкладом (депозитом) і належні відсотки.

Стаття 195. Банківська ощадна книжка на пред'явника

Під банківською ощадною книжкою на пред'явника розуміється ощадна книжка, по якій право на отримання суми вкладу (депозиту), а також відсотків за цим вкладом (депозитом) має особа, яка пред'явила таку ощадну книжку.

Банківська ощадна книжка на пред'явника є цінним папером на пред'явника.

Відновлення прав за втраченою банківської ощадній книжці на пред'явника здійснюється судом в порядку, встановленому процесуальним законодавством.

Стаття 196. Ощадний і депозитний сертифікати

Ощадний сертифікат - цінний папір, що засвідчує суму вкладу (депозиту), внесеного Вкладополучатель, і права вкладника (фізичної особи - власника сертифіката, за винятком індивідуального підприємця - власника сертифіката) на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу (депозиту) і відсотків по ньому у Вкладополучатель, що видав сертифікат, або в будь-якій філії цього Вкладополучатель.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Депозитний сертифікат - цінний папір, що засвідчує суму вкладу (депозиту), внесеного Вкладополучатель, і права вкладника (юридичної особи, індивідуального підприємця - власників сертифіката) на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу (депозиту) і відсотків по ньому у Вкладополучатель, що видав сертифікат, або в будь-якій філії цього Вкладополучатель.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Ощадний і депозитний сертифікати можуть бути іменними цінними паперами або цінними паперами на пред'явника.

Ощадний сертифікат повинен містити:

найменування "ощадний сертифікат";

серію і номер;

дату внесення вкладу (депозиту);

суму вкладу (депозиту) цифрами і прописом в білоруських рублях;

розмір відсотків за вкладом (депозитом) і періодичність їх виплати;

термін повернення вкладу (депозиту);

зобов'язання Вкладополучатель повернути суму, внесену у внесок (депозит), і виплатити належні відсотки;

порядок повернення коштів вкладнику у разі невиконання зобов'язання або дострокового розірвання договору, встановлений уповноваженим органом банку (допускається вказівка ??цих відомостей у вигляді посилання на джерело опублікування відповідного акта уповноваженого органу банку);

відповідальність Вкладополучатель за невиконання зобов'язання;

найменування та місце знаходження Вкладополучатель (місце знаходження його постійно діючого виконавчого органу);

прізвище, власне ім'я, по батькові (за його наявності) і дані документа, що посвідчує особу вкладника, якщо сертифікат є іменним цінним папером;

(В ред. Законів Республіки Білорусь від 03.06.2009 N 23-З, від 13.07.2012 N 416-З)

вказівка ??"на пред'явника", якщо сертифікат є цінним папером на пред'явника;

підписи уповноважених осіб Вкладополучатель, скріплені його печаткою;

відривний талон (корінець), який відокремлюється від основного бланка при виписці сертифікату і залишається у Вкладополучатель.

Депозитний сертифікат повинен містити:

найменування "депозитний сертифікат";

серію і номер;

дату внесення вкладу (депозиту);

суму вкладу (депозиту) цифрами і прописом в білоруських рублях;

розмір відсотків за вкладом (депозитом) і періодичність їх виплати;

термін повернення вкладу (депозиту);

зобов'язання Вкладополучатель повернути суму, внесену у внесок (депозит), і виплатити належні відсотки;

найменування та місце знаходження Вкладополучатель (місце знаходження його постійно діючого виконавчого органу);

найменування, місце знаходження (місце знаходження постійно діючого виконавчого органу) та номер поточного (розрахункового) банківського рахунку (для вкладників - юридичних осіб); прізвище, власне ім'я, по батькові (за його наявності), дані документа, що посвідчує особу, та за наявності номер поточного (розрахункового) банківського рахунку (для вкладників - індивідуальних підприємців), якщо сертифікат є іменним цінним папером;

(В ред. Законів Республіки Білорусь від 03.06.2009 N 23-З, від 13.07.2012 N 416-З)

вказівка ??"на пред'явника", якщо сертифікат є цінним папером на пред'явника;

підписи уповноважених осіб Вкладополучатель, скріплені його печаткою;

відривний талон (корінець), який відокремлюється від основного бланка при виписці сертифікату і залишається у Вкладополучатель.

Сертифікати видаються в білоруських рублях. Видача сертифікатів в іноземній валюті не допускається. Сертифікат не може бути розрахунковим або платіжним засобом за товари (роботи, послуги), за винятком послуг, що надаються банком або небанківською кредитно-фінансовою організацією.

Термін обігу і розмір відсотків за сертифікатом встановлюються Вкладополучатель при видачі сертифіката і не можуть бути змінені протягом терміну його звернення.

Права, засвідчені іменним ощадним і депозитним сертифікатами, передаються в порядку, встановленому для відступлення права вимоги.

Права, засвідчені ощадним сертифікатом, можуть бути передані тільки фізичній особі. Права, засвідчені депозитним сертифікатом, можуть бути передані тільки юридичній особі, в тому числі банку, і (або) індивідуальному підприємцю, за винятком випадків, передбачених законодавством Республіки Білорусь.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Угоди з ощадним і депозитним сертифікатами здійснюються лише в білоруських рублях.

У разі дострокового пред'явлення ощадного або депозитного сертифіката до оплати Вкладополучатель виплачуються сума вкладу (депозиту) і відсотки, передбачені за вкладом (депозитом) на вимогу, якщо інший розмір процентів не встановлений умовами сертифікату. Умова ощадного сертифіката, що обмежує право його власника на отримання суми вкладу (депозиту) і відсотків по ньому на першу вимогу, є нікчемним.

У разі, якщо термін отримання грошових коштів, зазначених в сертифікаті, пропущений, такий сертифікат починаючи з зазначеної в ньому дати його погашення вважається документом до запитання, за яким вкладополучатель несе зобов'язання виплатити позначену в ньому суму.

Порядок і умови видачі та обігу ощадних і депозитних сертифікатів, не врегульовані цією статтею, визначаються Національним банком за погодженням з уповноваженим центральним органом державного управління, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.

 БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ. ПОРУКА | БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК

ВІДОКРЕМЛЕНІ І СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ | ГЛАВА 11 | ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ БАНКІВ | Загальні положення про НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ банківської діяльності. ЗАХИСТ ПРАВ І ІНТЕРЕСІВ ВКЛАДНИКІВ ТА ІНШИХ КРЕДИТОРІВ БАНКУ | НАКЛАДАННЯ АРЕШТУ І ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО, ЩО МАЮТЬ БАНКУ. ЗУПИНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ по рахунках В БАНКУ | ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ТА УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ | БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ | ГЛАВА 19 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати