Головна

БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ

  1. II.2.6. Банківський менеджмент. Банківський маркетинг
  2. V. Кредитна організація (банк), в якій буде відкрито спецрахунок.

КонсультантПлюс: примітка.

Інструкція про порядок надання (розміщення) банками грошових коштів у формі кредиту та їх повернення затверджено постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 30.12.2003 N 226.

Стаття 137. Кредитний договір

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

За кредитним договором банк або небанківська кредитно-фінансова організація (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) іншій особі (кредитоотримувачу) в розмірі та на умовах, визначених договором, а отримувач кредиту зобов'язується повернути (погасити) кредит та сплатити проценти за користування ним. При цьому стягування кредитодавцем будь-яких додаткових платежів (комісійних та інших) за користування кредитом не допускається.

Частина друга статті 137 виключена. - Закон Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З.

Стаття 138. Визначення дня надання кредиту

Днем надання кредиту вважається день, в який сума кредиту зарахована на рахунок кредитоотримувача, або перерахована банком в оплату розрахункових документів, представлених кредитоотримувачем, або використана відповідно до вказівок кредитоотримувача, або видана кредитоотримувачу готівковими коштами.

Стаття 139. Форма кредитного договору

Кредитний договір повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми кредитного договору тягне за собою його недійсність.

Стаття 140. Істотні умови кредитного договору

Істотними умовами кредитного договору є умови:

про суму кредиту із зазначенням валюти кредиту (для кредитної лінії - про максимальний розмір (ліміт) загальної суми виданих кредитоотримувачу грошових коштів (кредит) і (або) граничний розмір одноразової заборгованості кредитоотримувача);

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

про термін і порядок надання та повернення (погашення) кредиту;

про розмір відсотків за користування кредитом та порядок їх сплати, за винятком випадків надання кредиту на пільгових умовах на підставі рішень, прийнятих Президентом Республіки Білорусь або в установленому порядку Урядом Республіки Білорусь;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

про цілі, на які отримувач кредиту зобов'язується використовувати або не використовувати надані кошти (цільове використання кредиту), - у випадку, передбаченому частиною другою статті 144 цього Кодексу;

абзац виключений. - Закон Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З;

про відповідальність кредитодавця і кредитоотримувача за невиконання (неналежне виконання) ними зобов'язань за кредитним договором;

інші умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Стаття 141. Відмова кредитодавця від укладення кредитного договору і виконання зобов'язань по ньому

Кредитодавець має право відмовитися від укладення кредитного договору при наявності відомостей про те, що надана кредитоотримувачу сума кредиту не буде повернута (погашена) в термін, при ненаданні кредитоотримувачем забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, при прийнятті господарським судом рішення про банкрутство з ліквідацією (припиненням діяльності) кредитоотримувача, при наявності інших підстав, здатних вплинути на виконання кредитоотримувачем зобов'язань за кредитним договором або передбачених законодавством Республіки Білорусь.

Кредитодавець має право відмовитися від виконання зобов'язань за кредитним договором у разі невиконання кредитоотримувачем своїх зобов'язань за таким договором.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Стаття 142. Відмова кредитоотримувача від отримання кредиту

Після укладення кредитного договору отримувач кредиту має право, якщо інше не передбачено законодавством Республіки Білорусь або кредитним договором, відмовитися від отримання кредиту в повній сумі або її частини, повідомивши про це кредитодавця до встановленого в договорі терміну надання кредиту.

Стаття 143. Дострокове повернення (погашення) кредиту

Кредит може бути повернений (погашений) достроково на умовах, передбачених кредитним договором. У разі, якщо кредитним договором не передбачена можливість дострокового повернення (погашення) кредиту, такий кредит може бути повернутий (погашений) достроково тільки за згодою кредитодавця.

При невиконанні (неналежному виконанні) кредитоотримувачем зобов'язань за кредитним договором кредитодавець має право вимагати дострокового повернення (погашення) кредиту.

Стаття 144. Цільове використання кредиту

Кредитний договір може бути укладений з умовою про цільове використання кредиту.

Кредитний договір, який передбачає надання кредиту під гарантію Уряду Республіки Білорусь, гарантію (поручительство) місцевого виконавчого і розпорядчого органу, повинен містити умову про його цільове використання.

Якщо кредитний договір укладено з умовою про цільове використання кредиту, отримувач кредиту зобов'язаний забезпечити можливість здійснення кредитодавцем контролю за цільовим використанням кредиту.

При невиконанні кредитоотримувачем умов кредитного договору щодо цільового використання кредиту і (або) обов'язки, передбаченої частиною третьою цієї статті, кредитодавець, якщо інше не передбачено кредитним договором, має право вимагати від кредитоотримувача дострокового повернення (погашення) кредиту, сплати належних відсотків і (або) відмовитися від подальшого кредитування кредитоотримувача за цим договором.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Стаття 145. Відсотки за користування кредитом

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Кредитодавець до укладення кредитного договору зобов'язаний ознайомити кожного кредитоотримувача з інформацією про розмір відсотків за користування кредитом.

Розмір відсотків за користування кредитом може визначатися із застосуванням фіксованої річної процентної ставки або змінної річної процентної ставки.

Розмір фіксованої річної процентної ставки передбачається в кредитному договорі при його укладенні та є незмінним протягом терміну дії кредитного договору.

Розмір змінної річної процентної ставки змінюється в порядку, погодженому сторонами при укладенні кредитного договору, і не може бути змінений в односторонньому порядку.

Кредитодавець при укладенні кредитного договору з кредитоотримувачем визначає самостійно розмір, періодичність нарахування та строки сплати відсотків за користування кредитом.

Сторони мають право передбачити в кредитному договорі порядок, при якому відсотки за користування кредитом сплачуються повністю в день повернення (погашення) кредиту або рівномірними частками в період його повернення (погашення), якщо інше не передбачено Президентом Республіки Білорусь або в установленому порядку Урядом Республіки Білорусь.

Відсотки за користування кредитом нараховуються з дня, наступного за днем ??надання кредиту, за день повернення (погашення) кредиту включно.

Сплата відсотків за користування кредитом в день надання кредиту не допускається.

Днем повернення (погашення) кредиту, сплати відсотків за користування кредитом вважається день, в який грошові кошти зараховані на рахунок кредитодавця або сплачені готівкою.

Позичальник, що не повернув (не погасив) кредит в термін, зобов'язаний в період з наступного дня після закінчення терміну повернення (погашення) кредиту до його повного повернення (погашення) сплачувати відсотки за користування кредитом в підвищеному розмірі, визначеному в кредитному договорі, якщо інший розмір не передбачений законодавством Республіки Білорусь.

При недостатності коштів для повного виконання зобов'язань за кредитним договором кредитополучатель в першу чергу погашає витрати банку по виконанню зобов'язання, в другу чергу - основну суму боргу по кредиту, потім належні відсотки за користування ним, в третю чергу виконує інші зобов'язання, що випливають з кредитного договору, якщо інше не передбачено Президентом Республіки Білорусь.

У кредитному договорі може бути передбачена відповідальність кредитоотримувача за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом.

Стаття 146. Страхування кредитодавцем ризику неповернення (непогашення) кредиту і (або) прострочення повернення (погашення) кредиту

За договором страхування ризику неповернення (непогашення) і (або) прострочення повернення (погашення) кредиту страхова організація (страховик) зобов'язується відшкодувати страхувальникові (кредитодателю) збиток, заподіяний його майновим інтересам неповерненням (непогашенням) і (або) простроченням повернення (погашення) кредиту. Страхувальниками за таким договором можуть виступати банк або небанківська кредитно-фінансова організація - кредитодавці.

Якщо інше не передбачено договором страхування, до страховика, який виплатив страхове відшкодування страхувальникові (кредитодателю), переходить в межах виплаченої суми право страхувальника (кредитодавця) на відшкодування шкоди (суброгация).

Стаття 147. Способи забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором

Виконання зобов'язань за кредитним договором може забезпечуватися гарантійним депозитом грошей, переведенням на кредитодавця правового титулу на майно, в тому числі на майнові права, запорукою нерухомого та рухомого майна, поручительством, гарантією та іншими способами, передбаченими законодавством Республіки Білорусь або договором.

Стаття 148. Гарантійний депозит грошей

Для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором кредитополучатель або третя особа можуть передати кредитодателю кошти в білоруських рублях або іноземній валюті. На гарантійний депозит грошей не нараховуються відсотки, якщо інше не передбачено договором. Кошти, що передаються для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, можуть зберігатися на рахунках, відкритих кредитодавцем. У разі невиконання кредитоотримувачем своїх зобов'язань за кредитним договором кредитодавець має право самостійно задовольнити свої майнові вимоги за рахунок депонованих сум.

Якщо валюта кредиту не збігається з валютою гарантійного депозиту грошей, курс перерахунку визначається угодою сторін. У разі, якщо не досягнуто згоди сторін, спір про курс перерахунку вирішується в судовому порядку.

Частина третя статті 148 виключена. - Закон Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З.

На гарантійний депозит грошей не поширюється дія статей 179 - 188 цього Кодексу, якщо інше не передбачено договором.

Стаття 149. Переведення на кредитодавця правового титулу на майно

Для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором на кредитодавця на підставі окремого договору може бути переведений правової титул на майно, що належить кредитоотримувачу або третій особі на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, в тому числі на майнові права, якщо право на переклад правового титулу на таке майно, в тому числі на майнові права, не обмежена власником або законодавством Республіки Білорусь.

У договорі про переведення правового титулу на майно, в тому числі на майнові права, має бути обумовлено право кредитоотримувача викупити шляхом повернення (погашення) кредиту передане кредитодателю майно (право викупу) протягом певного в кредитному договорі терміну повернення (погашення) кредиту. Кредитодавець не має права відчужувати майно до закінчення терміну реалізації права викупу.

Переклад на кредитодавця правового титулу на майно не вимагає обов'язкової передачі йому майна, якщо інше не передбачено договором. У разі, якщо майно підлягає передачі кредитодателю відповідно до умов договору про переведення правового титулу на майно, кредитодавець зобов'язаний володіти, користуватися і розпоряджатися цим майном в межах, визначених договором про переведення правового титулу на майно.

Кредитодавець набуває право власності, право господарського відання або право оперативного управління на майно, в тому числі на майнові права, якщо отримувач кредиту не повернув (не погасив) кредит в термін, встановлений кредитним договором. У разі, якщо вартість майна, зазначена в договорі про переведення правового титулу на майно, перевищує розмір вимог кредитодавця за кредитним договором, кредитодавець зобов'язаний в термін, встановлений таким договором, виплатити кредитоотримувачу цю різницю.

До відносин кредитоотримувача і кредитодавця за договором про переведення правового титулу на майно, в тому числі на майнові права, не врегульованих цією статтею, застосовуються норми законодавства Республіки Білорусь про договір купівлі-продажу. Договори, що передбачають переклад на кредитодавця правового титулу на майно, в тому числі на майнові права, підлягають державній реєстрації у випадках, передбачених законодавством Республіки Білорусь для договорів купівлі-продажу.

Стаття 150. Виключена

(Стаття 150 виключена. - Закон Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Стаття 151. Кредитна лінія

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

При відкритті кредитної лінії кредитополучатель відповідно до кредитного договору має право на отримання та використання кредиту протягом певного терміну в межах встановленого максимального розміру (ліміту) кредиту і (або) з дотриманням граничного розміру одноразової заборгованості за ним.

Стаття 152. Міжбанківський кредитний договір

Під міжбанківським кредитним договором розуміється кредитний договір, що встановлює відносини між банками за взаємною кредитування, особливості якого визначаються Національним банком.

На міжбанківський кредитний договір не поширюються вимоги цієї глави про способи забезпечення виконання зобов'язань і форми кредитного договору, якщо інше не передбачено Національним банком або кредитною угодою.

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ТА УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ | ГЛАВА 19

СТРУКТУРА, ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКУ | Загальні положення про БАНКАХ | ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ | ВІДОКРЕМЛЕНІ І СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ | ГЛАВА 11 | ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ БАНКІВ | Загальні положення про НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ банківської діяльності. ЗАХИСТ ПРАВ І ІНТЕРЕСІВ ВКЛАДНИКІВ ТА ІНШИХ КРЕДИТОРІВ БАНКУ | НАКЛАДАННЯ АРЕШТУ І ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО, ЩО МАЮТЬ БАНКУ. ЗУПИНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ по рахунках В БАНКУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати