Головна

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ТА УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

  1. III. Система ціноутворення, що включає відповідальність за шкоду
  2. IX. Розгляд запитів суб'єктів персональних даних або їх представників
  3. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  4. адміністративна відповідальність
  5. адміністративна відповідальність
  6. адміністративна відповідальність
  7. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИБОРЧИХ ВІДНОСИНАХ

Стаття 133. Відповідальність за здійснення банківської діяльності без ліцензії на здійснення банківської діяльності

Особи, які здійснюють банківську діяльність без ліцензії на здійснення банківської діяльності, несуть відповідальність відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

У разі здійснення банківської діяльності без ліцензії на здійснення банківської діяльності за рішенням господарського суду юридична особа може бути ліквідовано, а діяльність індивідуального підприємця припинена в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь.

Доходи, отримані в результаті здійснення банківської діяльності без ліцензії на здійснення банківської діяльності та стягнені в установленому порядку, направляються в республіканський бюджет.

Стаття 134. Заходи наглядового реагування, що застосовуються Національним банком

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Заходами наглядового реагування, застосовуваними Національним банком, є:

напрямок рекомендації про усунення виявлених нестачі, яка не є порушенням (далі - недолік), і (або) дії (бездіяльності), які можуть привести до створення положення, що загрожує безпечному функціонуванню банку, і (або) інтересам його вкладників та інших кредиторів, і ( або) стабільності банківської системи, або про недопущення таких нестачі і (або) дії (бездіяльності) в майбутньому;

напрямок рекомендації про вчинення (несовершении) дії (бездіяльності) з метою недопущення виникнення умов, що сприяють вчиненню порушення, і (або) створення положення, що загрожує безпечному функціонуванню банку, і (або) інтересам його вкладників та інших кредиторів, і (або) стабільності банківської системи;

напрямок приписи про усунення виявленого порушення, і (або) недопущення його в майбутньому, і (або) усунення умов, що сприяють вчиненню порушення;

напрямок приписи про вчинення (несовершении) дії (бездіяльності), обов'язок по здійсненню (нездійснення) якого передбачена законодавчими актами Республіки Білорусь і (або) нормативними правовими актами Національного банку;

напрямок приписи про зупинення або виключення здійснення банківських операцій, що піддають банк ризику;

напрямок приписи про відчуження (повністю або частково) частки участі в статутному фонді юридичної особи та (або) про виключення іншого підстави надання прямо або побічно (через третіх осіб) істотного впливу на рішення, що приймаються органами управління юридичної особи;

проведення наради за участю представників органів управління банку та (або) інших осіб для обговорення фінансового стану банку, рівня прийнятих ним ризиків, якості управління, перспектив функціонування, дотримання вимог законодавства Республіки Білорусь і (або) інших питань, пов'язаних з діяльністю банку;

витребування листи, що передбачає обов'язок щодо усунення у визначений термін виявлених порушення (недоліку) і (або) дії (бездіяльності), які можуть привести до створення положення, що загрожує безпечному функціонуванню банку, і (або) інтересам його вкладників та інших кредиторів, і (або ) стабільності банківської системи, або по недопущенню такого недоліку і (або) дії (бездіяльності) в майбутньому;

проведення позапланової перевірки відповідно до законодавства, що регламентує порядок організації та проведення перевірок;

зміна встановленого терміну і (або) періодичності подання звітності до Національного банку і (або) введення додаткової звітності;

напрямок письмового попередження про застосування заходу впливу;

застосування заходів впливу, передбаченої статтею 134-1 цього Кодексу.

КонсультантПлюс: примітка.

Інструкція про організацію застосування Національним банком Республіки Білорусь заходів наглядового реагування затверджена постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 30.11.2012 N 624.

Заходи наглядового реагування, зазначені в частині першій цієї статті, застосовуються Національним банком в наступному порядку:

передбачені абзацами другим і третім частини першої цієї статті, - до банкам, особам, визнаним входять до складу банківської групи та (або) банківського холдингу, і акціонерам, які володіють п'ятьма і більше відсотками акцій банку;

передбачені абзацами четвертим - дев'ятим частини першої цієї статті, - до банкам і приватним особам, здатним надавати прямо чи опосередковано (через третіх осіб) істотний вплив на рішення, що приймаються органами управління банку і (або) іншої юридичної особи, визнаного входять до складу банківської групи та (або) банківського холдингу, і акціонерам, які володіють п'ятьма і більше відсотками акцій банку;

передбачена абзацом десятим частини першої цієї статті, - у відповідності до законодавства Республіки Білорусь, який регламентує порядок організації та проведення перевірок;

передбачені абзацом одинадцятим частини першої цієї статті, - до банкам і головним організаціям банківських груп і (або) банківських холдингів;

передбачені абзацами дванадцятим і тринадцятим частини першої цієї статті, - у відповідності зі статтею 134-1 цього Кодексу.

Рішення Національного банку про застосування запобіжного наглядового реагування приймається на підставі мотивованого судження з урахуванням критеріїв, визначених Національним банком.

Рішення Національного банку про застосування запобіжного наглядового реагування може містити вказівку на термін її застосування і (або) термін, необхідний для усунення виявлених порушення (недоліку) і (або) дії (бездіяльності), які можуть привести до створення положення, що загрожує безпечному функціонуванню банку, і (або) інтересам його вкладників та інших кредиторів, і (або) стабільності банківської системи.

Національний банк має право застосувати по одному і тій же підставі одночасно або послідовно кілька заходів впливу та (або) заходів наглядового реагування.

Додаткові вимоги до порядку застосування Національним банком заходів наглядового реагування встановлюються нормативними правовими актами Національного банку.

Рішення Національного банку про застосування запобіжного наглядового реагування може бути оскаржена особою, до якого такий захід застосована, в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь. Оскарження рішення Національного банку про застосування запобіжного наглядового реагування не зупиняє виконання такого рішення.

Стаття 134-1. Заходи впливу, що застосовуються Національним банком

(Введена Законом Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

У випадках, передбачених статтею 97 цього Кодексу, Національний банк має право призупинити дію або відкликати ліцензію на здійснення банківської діяльності, в тому числі в частині здійснення окремих банківських операцій.

У випадках, передбачених законодавством про економічну неспроможність (банкрутство), Національний банк має право вимагати прийняття заходів щодо поліпшення фінансового стану банку або його реорганізації та (або) призначити тимчасову адміністрацію по управлінню банком.

У разі невиконання банком розпорядження і (або) рішення Національного банку про застосування до нього запобіжного впливу, і (або) наявності збитків за результатами діяльності банку за рік, і (або) недотримання банком ліцензійних вимог, передбачених цим Кодексом, та (або) виявлення в діяльності банку порушення (недоліку) і (або) його дії (бездіяльності), що призвели до створення положення, що загрожує безпечному функціонуванню банку, і (або) інтересам його вкладників та інших кредиторів, і (або) стабільності банківської системи, Національний банк має право:

ввести обмеження на здійснення банком окремих банківських операцій та (або) видів діяльності;

зажадати від акціонерів банку вжиття заходів щодо збільшення нормативного капіталу банку до розміру, що забезпечує дотримання встановленого Національним банком нормативу безпечного функціонування;

ввести заборону на розподіл прибутку між акціонерами банку шляхом оголошення та (або) виплати дивідендів;

змінити для банку встановлений розмір нормативу безпечного функціонування і (або) встановити додатковий норматив безпечного функціонування;

збільшити для банку встановлений розмір резервного фонду та (або) розмір відрахувань до нього;

ввести заборону на відкриття банком філій і (або) створення банком, його філією структурних підрозділів (в тому числі пересувних), розташованих поза місцем знаходження банку, його філії і не мають самостійного балансу, і (або) заборона на здійснення банком банківських операцій на віддалених робочих місцях;

зажадати відсторонення від займаної посади члена ради директорів (наглядової ради) та (або) колегіального виконавчого органу банку, керівника і (або) головного бухгалтера банку та (або) їх заступників;

зажадати проходження повторної оцінки відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам та (або) вимогам до ділової репутації члена ради директорів (наглядової ради) та (або) колегіального виконавчого органу банку, керівника і (або) головного бухгалтера банку та (або) їх заступників.

У разі невиконання акціонером банку розпорядження Національного банку і (або) вимог, що пред'являються до засновників, акціонерів і іншим бенефіціарним власникам банку відповідно до цього Кодексу, і (або) виявлення в діяльності акціонера банку порушення (недоліку) і (або) дії (бездіяльності ), що призвели до створення положення, що загрожує безпечному функціонуванню банку і (або) інтересам його вкладників та інших кредиторів, Національний банк має право:

призупинити право акціонера, за винятком випадків, коли акції належать Республіці Білорусь та її адміністративно-територіальним одиницям, на участь в органах управління банку з правом голосу повністю або відповідно до переліку питань, що визначаються Національним банком;

зажадати від акціонера, за винятком випадків, коли акції належать Республіці Білорусь та її адміністративно-територіальним одиницям, відчуження (повністю або частково) акцій банку. При цьому, якщо акції не були реалізовані у встановлений термін, який не може бути менше трьох місяців, акціонер зобов'язаний реалізувати, а банк - придбати акції, що належать акціонеру, за номінальною вартістю. У разі відмови однієї із сторін інша сторона, а також Національний банк має право звернутися до суду з вимогою про спонукання до укладення договору.

У разі невиконання особою, визнаним входять до складу банківської групи та (або) банківського холдингу, приписи і (або) рішення Національного банку про застосування до нього запобіжного впливу, і (або) порушення інших вимог банківського законодавства, і (або) виявлення в діяльності такої особи порушення (недоліку) і (або) дії (бездіяльності), що призвели до створення положення, що загрожує безпечному функціонуванню банку, визнаного входять до складу тієї ж банківської групи та (або) банківського холдингу, і (або) інтересам його вкладників та інших кредиторів , і (або) стабільності банківської системи, а також в разі недотримання банківською групою і (або) банківським холдингом нормативу безпечного функціонування, встановленого для банківських груп і (або) банківських холдингів, Національний банк має право:

змінити для банківської групи та (або) банківського холдингу встановлений розмір нормативу безпечного функціонування і (або) встановити додатковий норматив безпечного функціонування;

зажадати від особи, визнаного входять до складу банківської групи та (або) банківського холдингу, відчуження (повністю або частково) частки участі в статутному фонді юридичної особи, визнаного входять до складу тієї ж банківської групи та (або) банківського холдингу, і (або) виключення іншого підстави надання прямо або побічно (через третіх осіб) істотного впливу на рішення, що приймаються органами управління такої юридичної особи.

Заходи впливу можуть бути застосовані Національним банком, якщо з дня вчинення порушення, з'явився підставою для їх застосування, не минуло три роки або з дня його виявлення - шість місяців.

Стаття 135. Відповідальність банку і небанківської кредитно-фінансової організації за шкоду, заподіяну вкладників та інших кредиторів

Банк і небанківська кредитно-фінансова організація несуть відповідальність відповідно до законодавства Республіки Білорусь і з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов'язань.

Банк і небанківська кредитно-фінансова організація не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну вкладників та інших кредиторів невиконанням (неналежним виконанням) зобов'язань перед ними, якщо таке невиконання (неналежне виконання) зобов'язань було викликано дією непереборної сили, а також у випадках, передбачених частиною другою статті 136 цього Кодексу.

Посадові особи банку і небанківської кредитно-фінансової організації за порушення ними встановленої процедури укладення угод несуть відповідальність, встановлену законодавством Республіки Білорусь.

Якщо банкрутство банку або небанківської кредитно-фінансової організації викликано його (її) засновником (учасником, власником майна) або іншими особами, в тому числі керівником банку або небанківської кредитно-фінансової організації, що мають право давати обов'язкові для цього банку або цієї небанківської кредитно-фінансової організації вказівки або іншим чином визначати їх дії, то в разі недостатності майна банку або небанківської кредитно-фінансової організації на зазначених осіб може бути покладена субсидіарна відповідальність за їхніми зобов'язаннями.

Стаття 136. Відповідальність Національного банку, банків і небанківських кредитно-фінансових організацій за шкоду, заподіяну в результаті призупинення операцій по рахунках, накладення арешту або звернення стягнення на грошові кошти та інше майно

Банк або небанківська кредитно-фінансова організація несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну клієнтам банку або небанківської кредитно-фінансової організації в разі накладення арешту на майно цього банку або цієї небанківської кредитно-фінансової організації.

Національний банк, банки і небанківські кредитно-фінансові організації не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті призупинення операцій по рахунках, накладення арешту або звернення стягнення на грошові кошти та інше майно фізичних і юридичних осіб.

 НАКЛАДАННЯ АРЕШТУ І ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО, ЩО МАЮТЬ БАНКУ. ЗУПИНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ по рахунках В БАНКУ | БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ

ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | СТРУКТУРА, ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКУ | Загальні положення про БАНКАХ | ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ | ВІДОКРЕМЛЕНІ І СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ | ГЛАВА 11 | ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ БАНКІВ | Загальні положення про НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ банківської діяльності. ЗАХИСТ ПРАВ І ІНТЕРЕСІВ ВКЛАДНИКІВ ТА ІНШИХ КРЕДИТОРІВ БАНКУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати