Головна

РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ БАНКІВ

  1. II.2.6. Банківський менеджмент. Банківський маркетинг
  2. " HOME BANKING "- БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ НА ДОМУ І НА ЇХ РОБОЧОМУ МІСЦІ
  3. V2: Операції банків з цінними паперами 1 сторінка
  4. V2: Операції банків з цінними паперами 2 сторінка
  5. V2: Операції банків з цінними паперами 3 сторінка
  6. V2: Операції банків з цінними паперами 4 сторінка
  7. Активність банків на фондовому ринку була на досить високому рівні.

Стаття 101. Реорганізація банку

Реорганізація банку шляхом його поділу або виділення банку (банків) допускається за умови, якщо статутний фонд банків (банку), створених в результаті реорганізації, залишиться не нижче розміру мінімального статутного фонду, встановленого Національним банком.

Злиття банку може здійснюватися тільки з банком (банками). У разі прийняття банками рішення про злиття необхідно отримати дозвіл Національного банку на їх злиття. Порядок отримання дозволу встановлюється Національним банком.

Банк може бути реорганізований шляхом приєднання тільки до іншого банку. Приєднатися до банку можуть тільки банк або небанківська кредитно-фінансова організація.

Реорганізація банку здійснюється з повідомленням кредиторів реорганізованих банку. Кредитор реорганізується банку має право вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язання, боржником за яким є цей банк, і відшкодування збитків.

При злитті реорганізовані банки зобов'язані повернути видані їм ліцензії на здійснення банківської діяльності (їх дублікати) і копії таких ліцензій в Національний банк. При цьому новостворений банк має право заявити в Національний банк клопотання про видачу ліцензії на здійснення банківської діяльності із зазначенням в ній переліку тих банківських операцій, які мали право здійснювати реорганізовані банки.

При приєднанні банк, реорганізований шляхом приєднання до іншого банку, зобов'язаний повернути видану йому ліцензію на здійснення банківської діяльності (її дублікат) і копії такої ліцензії до Національного банку. Банк, реорганізований шляхом приєднання до нього іншого банку, має право заявити до Національного банку клопотання про внесення змін і (або) доповнень до переліку банківських операцій, вказаний у виданій йому ліцензії на здійснення банківської діяльності, для вказівки в ньому тих банківських операцій, які мав право здійснювати приєднаний банк.

При виділенні банк, який створюється шляхом виділення з іншого банку, зобов'язаний заявити в Національний банк клопотання про видачу йому ліцензії на здійснення банківської діяльності.

При поділі реорганізований банк зобов'язаний повернути видану йому ліцензію на здійснення банківської діяльності (її дублікат) і копії такої ліцензії до Національного банку, а створювані в результаті поділу банки повинні заявити клопотання про видачу їм ліцензій на здійснення банківської діяльності.

При реорганізації банку його права і обов'язки переходять до створених банку (банкам) і іншим юридичним особам в порядку, встановленому цивільним законодавством.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Стаття 101-1. Особливості державної реєстрації при реорганізації банку

(Введена Законом Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

При реорганізації банку шляхом виділення здійснюється державна реєстрація створюваного банку і при необхідності державна реєстрація змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту товариства, що реорганізується банку.

При реорганізації банку шляхом поділу, злиття здійснюється державна реєстрація створюваних банків (створюваного банку).

При реорганізації банку шляхом перетворення, приєднання при необхідності здійснюється державна реєстрація змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту товариства, що реорганізується банку.

Банк, який створюється в результаті реорганізації, повинен відповідати ліцензійним вимогам, встановленим цим Кодексом, з моменту його створення.

Національний банк одночасно з рішенням про державну реєстрацію створеного в результаті реорганізації банку приймає рішення про видачу йому ліцензії на здійснення банківської діяльності.

Національний банк одночасно з рішенням про державну реєстрацію змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту товариства, що реорганізується банку, може прийняти рішення про внесення змін до переліку банківських операцій, вказаний у виданій банку ліцензії на здійснення банківської діяльності.

Стаття 102. Ліквідація банку

Припинення діяльності банку здійснюється шляхом його ліквідації відповідно до законодавства Республіки Білорусь і з урахуванням вимог, встановлених цим Кодексом.

Банк може бути ліквідований за рішенням його учасників або органу банку, уповноваженого статутом, господарського суду у випадках, передбачених законодавчими актами Республіки Білорусь. Рішення про ліквідацію банку може бути прийнято його учасниками або органом банку, уповноваженим статутом, тільки після повного погашення банком всіх наявних зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами банку.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Ліквідація банку з ініціативи його учасників або органу банку, уповноваженого статутом, проводиться з письмової згоди Національного банку. Порядок отримання згоди встановлюється Національним банком.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

У разі відмови в наданні згоди на ліквідацію банку Національний банк зобов'язаний аргументувати своє рішення і представити відповідно учасникам банку або органу банку, уповноваженому статутом, план дій щодо усунення причин, що викликали прийняття рішення про ліквідацію банку.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Учасники банку або орган банку, уповноважений статутом, що прийняли рішення про ліквідацію банку, в десятиденний термін після одержання згоди Національного банку створюють ліквідаційну комісію (призначають ліквідатора), призначають її голови, а також визначають відповідно до законодавства Республіки Білорусь порядок і терміни ліквідації банку.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Національний банк у п'ятиденний термін подає до Міністерства юстиції Республіки Білорусь відомості про те, що банк знаходиться в процесі ліквідації, для внесення їх до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) протягом тридцятиденного строку з дня прийняття рішення про ліквідацію банку проводить оцінку його фінансового стану і в разі недостатності майна банку для погашення вимог кредиторів та (або) заборгованості по платежах до бюджету і (або) державних позабюджетних фондів подає в господарський суд заяву про банкрутство банку. Процедура банкрутства банку здійснюється господарським судом у порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Частина восьма статті 102 виключена. - Закон Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З.

Банк вважається ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців.

Повідомлення про виключення банку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців підлягає опублікуванню Національним банком в республіканських друкованих засобах масової інформації, що є офіційними виданнями, і в офіційному виданні Національного банку в тридцятиденний строк з дня внесення відповідного запису в цей регістр.

Стаття 103. Припинення діяльності і зобов'язань банку при його ліквідації

Банк зобов'язаний припинити банківську діяльність з моменту прийняття рішення про його ліквідацію.

(Частина перша статті 103 в ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Особи, які уклали з ліквідованим банком договір банківського рахунку, протягом тридцятиденного строку з дня публікації інформації про ліквідацію банку в республіканських друкованих засобах масової інформації, що є офіційними виданнями, зобов'язані розірвати в односторонньому порядку цей договір.

Стаття 104. Черговість задоволення вимог вкладників та інших кредиторів при ліквідації банку

При ліквідації банку, за винятком випадку його ліквідації внаслідок банкрутства, вимоги його вкладників та інших кредиторів задовольняються в такій черговості:

в першу чергу повертаються кошти фізичних осіб, розміщені на рахунках і (або) у вклади (депозити), нараховані за ними відсотки, а також задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина;

в другу чергу погашаються заборгованості по виплаті аліментів; по стягненню витрат, витрачених державою на утримання дітей, які перебувають на державному забезпеченні; по виплаті заробітної плати та вихідної допомоги працівникам банку;

в третю чергу погашається заборгованість по платежах до бюджету і державні позабюджетні фонди, а також задовольняються вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна ліквідованого банку;

в четверту чергу повертаються вклади (депозити) індивідуальних підприємців та юридичних осіб і нараховані за ними відсотки;

в п'яту чергу задовольняються вимоги Національного банку по кредитах, наданим банку в порядку рефінансування;

в шосту чергу задовольняються відповідно до законодавства Республіки Білорусь вимоги інших кредиторів.

(Частина перша статті 104 в ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Вимоги вкладників та інших кредиторів кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог вкладників та інших кредиторів попередньої черги.

 ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Загальні положення про НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ | ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СУБ'ЄКТІВ ТА УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ | Правовий статус, ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | СТРУКТУРА, ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКУ | Загальні положення про БАНКАХ | ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ | ВІДОКРЕМЛЕНІ І СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ | ГЛАВА 11 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати