Головна

ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  1. IV. Опис діяльності підрозділу
  2. STEP-аналіз діяльності ЗАТ «БіПі» м Ступіно
  3. STEP-аналіз діяльності ОГИБДД УВС Ступинского району
  4. Автобусні перевезення як основний вид діяльності підприємства
  5. Адачі 5. Визначення режимів захисту робітників, службовців і виробничої діяльності промислового підприємства.
  6. АДМІНІСТРАТИВНО-юрисдикційної діяльності органів ВНУТРІШНІХ СПРАВ
  7. Активізація діяльності щодо участі в ФАІП

Стаття 93. Загальні положення про ліцензування банківської діяльності

Ліцензії на здійснення банківської діяльності видаються Національним банком в порядку, встановленому цим Кодексом та нормативними правовими актами Національного банку, прийнятими відповідно до нього.

Банк набуває право на здійснення банківської діяльності з дня отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності.

Ліцензії, видані Національним банком, обліковуються в реєстрі ліцензій на здійснення банківської діяльності. При відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності, в тому числі в частині здійснення окремих банківських операцій, і призупинення або відновлення її дії в зазначеному реєстрі робиться відповідний запис.

Реєстр ліцензій на здійснення банківської діяльності розміщується на офіційному сайті Національного банку в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет. Зміни і доповнення, що вносяться до зазначеного реєстру, розміщуються на зазначеному сайті в п'ятиденний строк з дня їх внесення до реєстру.

(Частина четверта статті 93 в ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

У ліцензії на здійснення банківської діяльності вказується перелік банківських операцій, які банк має право здійснювати.

Частина шоста статті 93 виключена з 1 січня 2008 року. - Закон Республіки Білорусь від 26.12.2007 N 301-З.

Стаття 94. Ліцензійні вимоги, що пред'являються для отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Ліцензійними вимогами для отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності є:

наявність у банку нормативного капіталу не менше мінімального розміру, встановленого Національним банком;

наявність бізнес-плану (стратегічного плану розвитку банку), який відповідає вимогам, встановленим Національним банком;

наявність у банку ради директорів (наглядової ради) та виконавчого органу, чи відповідає склад ради директорів (наглядової ради) вимогам, встановленим Національним банком;

відповідність членів ради директорів (наглядової ради), за винятком представника держави, членів колегіального виконавчого органу (у разі його утворення), а також керівника і головного бухгалтера банку, їх заступників висуваються до них кваліфікаційним вимогам і (або) вимогам до ділової репутації;

наявність в банку системи управління ризиками та системи внутрішнього контролю, які відповідають вимогам, встановленим Національним банком;

відповідність банку встановленим законодавством Республіки Білорусь вимогам до технічних можливостей для здійснення банківських операцій;

відповідність організаційної структури банку вимогам, встановленим цим Кодексом, а також прозорість структури його власності. Критерії оцінки прозорості структури власності банку встановлюються Національним банком.

Для банків, що мають право на здійснення банківських операцій із залучення грошових коштів фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями, на рахунку і (або) у вклади (депозити), з відкриття та ведення банківських рахунків таких фізичних осіб або клопочуть про отримання такого права, ліцензійними вимогами, крім перелічених у частині першій цієї статті, є:

наявність у банку нормативного капіталу в розмірі, встановленому Національним банком, або в двократному розмірі в разі, якщо з моменту отримання банком ліцензії на здійснення банківської діяльності пройшло менше двох років;

стійке фінансове становище банку протягом останніх двох років або з моменту отримання банком ліцензії на здійснення банківської діяльності в разі, якщо з моменту отримання такої ліцензії пройшло менше двох років. Критерії стабільного фінансового стану банку та порядок його оцінки встановлюються Національним банком.

Банк зобов'язаний постійно дотримуватися ліцензійних вимог.

Стаття 95. Порядок отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності та внесення до неї змін і (або) доповнень

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Для отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності в Національний банк представляються:

заяву за формою, встановленою Національним банком;

відомості про призначені (обраних) на момент подачі заяви членів ради директорів (наглядової ради), колегіального виконавчого органу (у разі його утворення), керівника і головного бухгалтера банку, їх заступників, посадових осіб, відповідальних за управління ризиками, посадових осіб, відповідальних за внутрішній контроль в банку, керівника служби внутрішнього аудиту за формою, встановленою Національним банком;

локальні нормативні правові акти банку, що регулюють організацію системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю та діяльність служби внутрішнього аудиту банку;

бізнес-план банку;

розрахунок нормативного капіталу банку за формою, встановленою Національним банком;

відомості про бенефіціарів власників банку, що є такими стосовно не менше п'яти відсотків акцій банку, за формою, встановленою Національним банком;

платіжний документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу ліцензії.

Зміни та (або) доповнення до переліку банківських операцій, вказаний у виданій банку ліцензії на здійснення банківської діяльності, вносяться:

за клопотанням банку при дотриманні ним ліцензійних вимог;

з ініціативи Національного банку в разі зміни законодавства Республіки Білорусь, а також у випадках, передбачених статтями 97, 101-1, 134 і 134-1 цього Кодексу.

Документи, що подаються банком для внесення змін і (або) доповнень до переліку банківських операцій, вказаний у виданій йому ліцензії на здійснення банківської діяльності, а також порядок їх подання та розгляду встановлюються Національним банком.

Рішення про видачу (відмову у видачі) банку ліцензії на здійснення банківської діяльності, внесення (відмову у внесенні) змін і (або) доповнень до переліку банківських операцій, вказаний у виданій банку ліцензії на здійснення банківської діяльності, приймається Національним банком в строк, що не перевищує двох місяців з дня подання до Національного банку документів, необхідних для отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності, внесення змін і (або) доповнень до переліку банківських операцій, вказаний в такій ліцензії.

До прийняття рішення про видачу банку ліцензії на здійснення банківської діяльності, внесення змін і (або) доповнень до переліку банківських операцій, вказаний у виданій банку ліцензії на здійснення банківської діяльності, Національний банк має право провести перевірку дотримання банком ліцензійних вимог, встановлених цим Кодексом для здійснення банківських операцій, зазначених у заяві на отримання ліцензії, і (або) вимагати від заявника додаткові документи, що підтверджують дотримання таких ліцензійних вимог.

Ліцензія на здійснення банківської діяльності видається банку протягом п'яти робочих днів з дня прийняття Національним банком такого рішення.

На підставі рішення про внесення змін і (або) доповнень до переліку банківських операцій, вказаний у виданій банку ліцензії на здійснення банківської діяльності, Національний банк протягом п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення видає банку ліцензію, оформлену на новому бланку, із зазначенням в ній переліку банківських операцій, які банк має право здійснювати. Одночасно банк зобов'язаний повернути до Національного банку раніше видану ліцензію на здійснення банківської діяльності (її дублікат).

Засновники банку має право звернутися до Національного банку за отриманням ліцензії на здійснення банківської діяльності одночасно з клопотанням про державну реєстрацію банку за умови виконання ліцензійних вимог, встановлених цим Кодексом. У цьому випадку одночасно з документами, необхідними для державної реєстрації банку, подаються документи, передбачені частиною першою цієї статті для отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності. При цьому термін прийняття рішення про видачу банку ліцензії на здійснення банківської діяльності може бути продовжений Національним банком до трьох місяців. При наявності підстав для відмови у видачі ліцензії на здійснення банківської діяльності, передбачених частиною першою статті 96 цього Кодексу, Національний банк здійснює державну реєстрацію банку без видачі такої ліцензії в порядку, встановленому главою 9 цього Кодексу.

Дія цієї статті не поширюється на випадок відкликання Національним банком ліцензії на здійснення банківської діяльності в частині здійснення окремих банківських операцій, передбачений частиною другою статті 99 цього Кодексу.

Стаття 96. Підстави для відмови у видачі ліцензії на здійснення банківської діяльності, у внесенні до неї змін і (або) доповнень

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії на здійснення банківської діяльності в разі, якщо:

для отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності представлені не всі документи, передбачені статтею 95 цього Кодексу;

в документах, поданих для отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності, виявлено недостовірну інформацію;

банком не дотримуються ліцензійні вимоги, встановлені цим Кодексом.

Підстави для відмови у внесенні змін і (або) доповнень до переліку банківських операцій, вказаний у виданій банку ліцензії на здійснення банківської діяльності, встановлюються Національним банком.

Стаття 97. Підстави для призупинення, відновлення дії ліцензії на здійснення банківської діяльності та її відкликання

Національний банк має право призупинити дію ліцензії на здійснення банківської діяльності в частині здійснення окремих банківських операцій на строк, необхідний для усунення виявлених в діяльності банку порушень, але не більше ніж на один рік, в разі:

невиконання припису Національного банку;

невиконання нормативів безпечного функціонування і (або) інших вимог, встановлених главою 15 цього Кодексу;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірної та (або) не в повному обсязі звітності, а також іншої інформації, обов'язкової для подання до Національного банку відповідно до цього Кодексу та іншим законодавством Республіки Білорусь, і (або) порушення порядку її подання;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

створення такого фінансового становища банку, яке може спричинити загрозу стабільності банківської системи Республіки Білорусь і (або) інтересам вкладників та інших кредиторів банку;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

абзац виключений. - Закон Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З;

недотримання ліцензійних вимог, встановлених цим Кодексом;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

порушення інших вимог банківського законодавства.

Національний банк відновлює дію призупиненої ліцензії на здійснення банківської діяльності в частині здійснення окремих банківських операцій у разі заяви банком клопотання про це, що містить інформацію про усунення виявлених в його діяльності порушень, що призвели до призупинення дії ліцензії. При необхідності Національний банк має право провести перевірку достовірності наданої банком інформації про усунення порушень.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

У разі, якщо виявлені в діяльності банку порушення не були усунені в зазначений Національним банком термін, Національний банк має право призупинити дію ліцензії на здійснення банківської діяльності на новий термін або відкликати її, в тому числі в частині здійснення окремих банківських операцій.

Національний банк має право відкликати ліцензію на здійснення банківської діяльності, в тому числі в частині здійснення окремих банківських операцій, також в разі:

недотримання окремих ліцензійних вимог, встановлених цим Кодексом, якщо це може призвести до створення загрози стабільності банківської системи Республіки Білорусь і (або) інтересам вкладників та інших кредиторів банку;

(Абзац введений Законом Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

встановлення факту недостовірності відомостей, на підставі яких була видана ліцензія на здійснення банківської діяльності або були внесені зміни і (або) доповнення до зазначеного в ній перелік банківських операцій;

нездійснення банківських операцій, зазначених у виданій ліцензії на здійснення банківської діяльності, протягом одного року;

встановлення факту недостовірності містяться в звітності даних, здатного привести до створення загрози стабільності банківської системи Республіки Білорусь і (або) інтересам вкладників та інших кредиторів банку;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

неодноразового (не менше двох разів) порушення протягом одного року вимог, встановлених Національним банком до порядку і термінів подання звітності;

здійснення, в тому числі одноразового, банківських операцій, не зазначених у виданій ліцензії на здійснення банківської діяльності;

абзац виключений. - Закон Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З;

порушення інших вимог банківського законодавства, якщо протягом одного року до банку неодноразово (не менше двох разів) застосовувалися заходи впливу, встановлені цим Кодексом;

створення такого фінансового становища банку, яке спричинило невиконання ним своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

наявності підстав для визнання банку банкрутом відповідно до законодавчих актів Республіки Білорусь;

реорганізації банку шляхом його злиття, або приєднання (у приєднаного банку), або поділу, або перетворення в небанківську кредитно-фінансову організацію (внесення відповідних змін до статуту банку);

прийняття рішення про ліквідацію банку.

У разі усунення порушень, за якими ліцензія на здійснення банківської діяльності в частині здійснення окремих банківських операцій була відкликана, банк має право заявити клопотання до Національного банку про внесення змін і (або) доповнень до переліку банківських операцій, вказаний у виданій йому ліцензії на здійснення банківської діяльності . При необхідності Національний банк має право провести перевірку достовірності наданої банком інформації про усунення порушень.

Стаття 98. Призупинення та відновлення дії ліцензії на здійснення банківської діяльності

Рішення Національного банку про призупинення і про відновлення дії ліцензії на здійснення банківської діяльності в частині здійснення окремих банківських операцій вступають в силу з моменту повідомлення банку про їх прийняття.

Повідомлення про призупинення і про відновлення дії ліцензії на здійснення банківської діяльності в частині здійснення окремих банківських операцій підлягають опублікуванню Національним банком в республіканських друкованих засобах масової інформації, що є офіційними виданнями, і на офіційному сайті Національного банку в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет в п'ятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

У разі призупинення дії ліцензії на здійснення банківської діяльності в частині здійснення окремих банківських операцій зобов'язання сторін, пов'язані із здійсненням цих операцій, припиняються виконанням сторонами своїх зобов'язань за відповідним договором. При цьому банку забороняється укладати нові договори і переукладати на новий термін раніше укладені договори, виконання зобов'язань за якими пов'язано із здійсненням банківських операцій, в частині здійснення якої дія ліцензії призупинено, якщо інше не встановлено в рішенні Національного банку про призупинення дії ліцензії на здійснення банківської діяльності .

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Стаття 99. Відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності та його наслідки

Рішення Національного банку про відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності, в тому числі в частині здійснення окремих банківських операцій, вступає в силу з моменту повідомлення банку про його прийняття.

На підставі рішення про відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності в частині здійснення окремих банківських операцій Національний банк видає банку ліцензію, оформлену на новому бланку, із зазначенням в ній переліку банківських операцій, які банк має право здійснювати. Одночасно банк зобов'язаний повернути до Національного банку раніше видану ліцензію на здійснення банківської діяльності (її дублікат).

(Частина друга статті 99 в ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Повідомлення про відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності, в тому числі в частині здійснення окремих банківських операцій, підлягає опублікуванню Національним банком в республіканських друкованих засобах масової інформації, що є офіційними виданнями, і на офіційному сайті Національного банку в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет в п'ятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

У разі відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності в частині здійснення окремих банківських операцій зобов'язання, пов'язані із здійсненням цих операцій, підлягають припиненню за неможливістю їх виконання. При цьому банк відшкодовує вкладникам та іншим кредиторам збитки, понесені ними у зв'язку з неможливістю виконання банком своїх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням окремих банківських операцій, в частині здійснення яких ліцензія була відкликана.

У разі відкликання у банку ліцензії на здійснення банківської діяльності в частині здійснення в сукупності банківських операцій, зазначених у частині першій статті 8 цього Кодексу, при збереженні дії ліцензії на здійснення інших банківських операцій допускається перетворення банку в небанківську кредитно-фінансову організацію (внесення відповідних змін до статуту банку).

У разі відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності та за умови повного виконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами банк підлягає ліквідації.

З моменту відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності:

абзац виключений. - Закон Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З;

зобов'язання банку в іноземній валюті визначаються в білоруських рублях за офіційним курсом Національного банку, що діяв на дату відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності;

банк не несе відповідальності за порушення своїх зобов'язань за неможливістю їх виконання у зв'язку з відкликанням ліцензії на здійснення банківської діяльності, в тому числі припиняється нарахування відсотків, неустойок (штрафів, пені);

призупиняється виконання виконавчих документів з майнових стягнень, за винятком виконання виконавчих документів, виданих на підставі судових рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі, виплати винагород за авторськими договорами, аліментів, а також про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, що вступили в законну силу до моменту відкликання в банку ліцензії на здійснення банківської діяльності;

забороняються до моменту створення ліквідаційної комісії (призначення ліквідатора) або призначення господарським судом керуючого (антикризового керуючого) висновок банком нових договорів і переукладання на новий термін раніше укладених договорів, виконання зобов'язань банку за ним, в тому числі здійснення операцій по кореспондентському рахунку банку, за винятком операцій, пов'язаних з поточними і експлуатаційними платежами банку, виплатою вихідної допомоги і оплатою праці осіб, які працюють за трудовим договором (контрактом), в межах кошторису витрат, согласуемой з Національним банком, а також забороняється повернення коштів, помилково зарахованих на кореспондентський рахунок банку.

Стаття 100. Виключена

(Стаття 100 виключена. - Закон Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

 ГЛАВА 11 | РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ БАНКІВ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ | БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ | ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СУБ'ЄКТІВ ТА УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ | Правовий статус, ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | СТРУКТУРА, ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКУ | Загальні положення про БАНКАХ | ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ | ВІДОКРЕМЛЕНІ І СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати