На головну

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ

  1. II.2.6. Банківський менеджмент. Банківський маркетинг
  2. Quot; HOME BANKING "- БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ НА ДОМУ І НА ЇХ РОБОЧОМУ МІСЦІ
  3. V2: Операції банків з цінними паперами 1 сторінка
  4. V2: Операції банків з цінними паперами 2 сторінка
  5. V2: Операції банків з цінними паперами 3 сторінка
  6. V2: Операції банків з цінними паперами 4 сторінка
  7. Активність банків на фондовому ринку була на досить високому рівні.

Стаття 77. Загальні положення про державну реєстрацію банків

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Державної реєстрації відповідно до цього Кодексу та іншими законодавчими актами Республіки Білорусь підлягають:

створювані, в тому числі в результаті реорганізації, банки;

зміни і (або) доповнення, що вносяться до статутів банків.

Державна реєстрація банків, а також змін і (або) доповнень, внесених до статутів банків, здійснюється Національним банком.

Особливості державної реєстрації банків, що створюються в результаті реорганізації, та державної реєстрації змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту банку у зв'язку з його реорганізацією, встановлюються Національним банком.

Стаття 78. Виключена

(Стаття 78 виключена з 1 січня 2008 року. - Закон Республіки Білорусь від 26.12.2007 N 301-З)

Стаття 79. Порядок подання документів, необхідних для державної реєстрації банку

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

До подачі документів, необхідних для державної реєстрації створюваного банку, засновники банку зобов'язані:

узгодити з Національним банком найменування банку в порядку, встановленому Національним банком;

визначити передбачуване місце знаходження банку (місце знаходження його постійно діючого виконавчого органу);

прийняти рішення про створення банку і затвердити його статут;

затвердити кандидатури на посади керівника та головного бухгалтера банку;

сформувати статутний фонд банку в повному обсязі.

Прийом документів, необхідних для державної реєстрації створюваного банку, здійснюється в Національному банку в присутності його засновників (фізичних осіб, представників юридичних осіб). Засновники банку має право уповноважити одного з засновників на представлення їх інтересів в Національному банку. При цьому засновники - фізичні особи пред'являють документи, що засвідчують особу, а фізична особа, уповноважена засновниками банку, і представники юридичної особи крім документів, що засвідчують особу, пред'являють документи, що підтверджують їх повноваження.

Стаття 80. Документи, необхідні для державної реєстрації банку

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Для державної реєстрації створюваного банку до Національного банку подаються:

заяву про державну реєстрацію створюваного банку за формою, встановленою Національним банком;

статут банку в двох примірниках і його електронна копія;

договір про створення банку;

протокол установчих зборів, в якому крім відомостей, передбачених законодавством Республіки Білорусь, містяться відомості про кандидатури на посади керівника та головного бухгалтера банку;

документи, що підтверджують формування статутного фонду банку в повному обсязі (виписка з тимчасового рахунку, висновок експертизи достовірності оцінки вартості майна в разі внесення в статутний фонд вкладу в негрошовій формі та інші документи відповідно до законодавства Республіки Білорусь);

копії установчих документів та свідоцтв про державну реєстрацію засновників - юридичних осіб (легалізована виписка з торгового реєстру країни установи або інше еквівалентне доказ юридичного статусу організації відповідно до законодавства країни її установи (виписка повинна бути датована не пізніше одного року до дня подачі заяви про державну реєстрацію банку) з перекладом на білоруський або російську мову (справжність підпису перекладача повинна бути засвідчена нотаріально) - для засновників, які є іноземними організаціями), а також аудиторські висновки, що містять відомості про наявність у засновників - юридичних осіб власних коштів для внесення до статутного фонду банку;

документ, що підтверджує право на розміщення банку за місцем його знаходження (місцем знаходження його постійно діючого виконавчого органу), зазначеному в статуті банку;

копії документів, що засвідчують особу засновників - фізичних осіб (для засновників, які є іноземними фізичними особами, - легалізовані не пізніше одного року до дня подачі заяви про державну реєстрацію банку з перекладом на білоруський або російську мову (справжність підпису перекладача повинна бути засвідчена нотаріально));

список засновників із зазначенням розміру їх вкладу, кількості, категорій і номінальної вартості акцій, що підлягають розміщенню серед засновників, а також часткою таких акцій в статутному фонді банку за формою, визначеною Національним банком;

відомості про передбачувані бенефіціарів власників банку, кожен з яких стане таким у відношенні не менше п'яти відсотків акцій банку, за формою, визначеною Національним банком;

передавальний акт або розподільчий баланс, що містять положення про правонаступництво за зобов'язаннями реорганізованого юридичної особи (для банку, що створюється в результаті реорганізації);

платіжний документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію банку.

Засновниками, які є іноземними організаціями, додатково подається письмовий дозвіл уповноваженого органу країни місця їх установи на участь у створенні банку з іноземними інвестиціями на території Республіки Білорусь в разі, коли такий дозвіл вимагається за законодавством країни місця їх установи.

Національний банк не пізніше робочого дня, наступного за днем ??отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, видає засновникам банку (їх представникам), який представив ці документи, письмове підтвердження про їх отримання.

Стаття 81. Прийняття рішення про державну реєстрацію банку

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Рішення про державну реєстрацію банку або про відмову в його реєстрації приймається Правлінням Національного банку в строк, що не перевищує двох місяців з дня подання документів, необхідних для державної реєстрації банку, за винятком випадку, передбаченого частиною восьмою статті 95 цього Кодексу.

Національний банк до прийняття рішення про державну реєстрацію банку перевіряє статут банку на відповідність вимогам законодавства Республіки Білорусь, а також на відповідність грошових коштів та іншого майна, що вносяться до статутного фонду банку, вимогам, передбаченим статтею 75 цього Кодексу.

Національний банк до прийняття рішення про державну реєстрацію банку має право запитувати у державних органів та інших організацій додаткові відомості про засновників реєстрованого банку, джерела їх грошових коштів та іншого майна, що вносяться до статутного фонду банку, необхідні для вирішення питання про дотримання законодавства Республіки Білорусь при створенні банку .

Національний банк у разі прийняття рішення про державну реєстрацію банку в п'ятиденний термін подає до Міністерства юстиції Республіки Білорусь необхідні відомості про цей банк для включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців.

Національний банк на підставі рішення про державну реєстрацію банку протягом п'яти робочих днів з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців запису про державну реєстрацію банку видає:

свідоцтво про державну реєстрацію банку;

документи, що підтверджують постановку на облік в податкових органах, органах державної статистики, органах Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь, реєстрацію в організації, що здійснює обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Інформація про місце знаходження банку (місце знаходження його постійно діючого виконавчого органу) і його найменування розміщується на офіційному сайті Національного банку в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет.

Стаття 82. Підстави для відмови в державній реєстрації банку

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Державна реєстрація створюваного банку не допускається, якщо:

для державної реєстрації створюваного банку представлені не всі необхідні документи;

в документах, поданих для державної реєстрації створюваного банку, виявлено недостовірні відомості;

статуту банку і (або) інші документи, подані для його державної реєстрації, не відповідають законодавству Республіки Білорусь;

на момент проведення державної реєстрації статутний фонд банку не сформований в повному обсязі;

встановлені факти використання при формуванні статутного фонду банку грошових коштів або іншого майна, що не є власними коштами засновників банку, і (або) доходів, одержаних злочинним шляхом;

банк, який створюється в результаті реорганізації, не відповідає ліцензійним вимогам, встановленим цим Кодексом;

хоча б один із засновників банку або один з його передбачуваних бенефіціарів власників, який стане таким у відношенні не менше п'яти відсотків акцій банку:

має непогашену чи не зняту судимість за вчинення злочину проти власності і порядку здійснення економічної діяльності;

є громадським об'єднанням, що переслідують політичні цілі;

не відповідає вимогам, встановленим Національним банком.

Національний банк у разі прийняття рішення про відмову в державній реєстрації банку повідомляє про це його засновників в письмовій формі в п'ятиденний строк з дня прийняття такого рішення із зазначенням причин відмови.

Рішення про відмову в державній реєстрації банку або невжиття Національним банком у встановлений термін рішення про його державну реєстрацію можуть бути оскаржені в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь.

Стаття 83. Дії банку після його державної реєстрації

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Банк, за винятком випадку, передбаченого частиною восьмою статті 95 цього Кодексу, протягом десяти місяців з дня державної реєстрації зобов'язаний:

вжити заходів щодо виконання ліцензійних вимог, виходячи з переліку банківських операцій, які банк має намір здійснювати;

звернутися до Національного банку за отриманням ліцензії на здійснення банківської діяльності відповідно до статей 94 і 95 цього Кодексу.

У разі неотримання банком після закінчення дванадцяти місяців з дня його державної реєстрації ліцензії на здійснення банківської діяльності такої банк підлягає ліквідації в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь, за рішенням акціонерів банку або органу банку, уповноваженого на те статутом банку, або господарського суду за позовом Національного банку.

До отримання ліцензії банк не має права:

здійснювати банківські операції та іншу діяльність, за винятком випадків, коли така діяльність здійснюється для виконання ліцензійних вимог;

створювати філії, представництва, структурні підрозділи та віддалені робочі місця;

виступати засновником (учасником) інших юридичних осіб.

До отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності на банк не поширюються вимоги статей 109 і 110 - 119 цього Кодексу, якщо інше не встановлено Національним банком.

Стаття 84. Державна реєстрація змін та (або) доповнень, що вносяться до статуту банку

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Для державної реєстрації змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту банку, банк в тридцятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення зобов'язаний подати до Національного банку такі документи:

заяву про державну реєстрацію змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту банку, за формою, встановленою Національним банком;

виписку з протоколу загальних зборів акціонерів банку про внесення змін і (або) доповнень до його статуту;

зміни і (або) доповнення, що вносяться до статуту банку, і їх електронну копію;

два примірники статуту банку у новій редакції і його електронну копію;

платіжний документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту банку.

Для державної реєстрації внесених до статуту банку змін і (або) доповнень, пов'язаних зі зміною його найменування, крім документів, зазначених у частині першій цієї статті, банк додатково подає оригінал свідоцтва про його державну реєстрацію. Нове найменування банку має бути попередньо узгоджено з Національним банком.

Для державної реєстрації внесених до статуту банку змін, пов'язаних зі зміною розміру статутного фонду, банк крім документів, зазначених у частині першій цієї статті, додатково подає до Національного банку:

список акціонерів банку із зазначенням зміненого кількості і категорій належних їм акцій та розміру часток таких акцій в статутному фонді банку, розміру їх додаткових внесків, внесених до статутного фонду банку, за формою, визначеною Національним банком;

копію документа, що підтверджує державну реєстрацію попереднього випуску акцій в уповноваженому республіканському органі державного управління, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів;

в разі збільшення статутного фонду банку - документи, що підтверджують його збільшення (виписка з тимчасового рахунку, висновок експертизи достовірності оцінки вартості майна в разі внесення в статутний фонд вкладу в негрошовій формі та інші документи відповідно до законодавства Республіки Білорусь).

Для державної реєстрації внесених до статуту банку змін і (або) доповнень, пов'язаних з його реорганізацією, банк крім документів, зазначених у частині першій цієї статті, додатково подає до Національного банку передавальний акт або розподільчий баланс.

Національний банк до прийняття рішення про державну реєстрацію змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту банку, перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства Республіки Білорусь, а в разі внесення додаткових вкладів до статутного фонду банку - також на відповідність грошових коштів та іншого майна, що вносяться в статутний фонд банку, вимогам, передбаченим статтею 75 цього Кодексу.

Національний банк до прийняття рішення про державну реєстрацію змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту банку, має право запитувати у державних органів та інших організацій додаткові відомості про нові акціонерів банку, джерела грошових коштів та іншого майна, що вносяться до статутного фонду банку, необхідні для вирішення питання про дотримання законодавства Республіки Білорусь при внесенні до статуту банку змін і (або) доповнень.

До прийняття рішення про державну реєстрацію вносяться до статуту банку змін і (або) доповнень, пов'язаних зі зміною його місця знаходження, Національний банк має право проводити перевірку наявності у банку визначених законодавством Республіки Білорусь технічних можливостей для здійснення банківських операцій за новим місцезнаходженням.

Рішення про державну реєстрацію змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту банку, або про відмову в їх реєстрації приймається Правлінням Національного банку в строк, що не перевищує двох місяців з дня подання документів, необхідних для їх державної реєстрації.

Національний банк на підставі рішення про державну реєстрацію змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту банку, в п'ятиденний термін подає до Міністерства юстиції Республіки Білорусь необхідні відомості про банк для включення внесених змін і (або) доповнень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та індивідуальних підприємців.

Інформація про зміну місця знаходження банку (місця знаходження його постійно діючого виконавчого органу) або його найменування розміщується на офіційному сайті Національного банку в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет.

Державна реєстрація змін та (або) доповнень, що вносяться до статуту банку, не допускається, якщо:

представлені не всі документи, необхідні для державної реєстрації змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту банку;

в документах, поданих для державної реєстрації змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту банку, виявлено недостовірні відомості;

документи, представлені для державної реєстрації змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту банку, не відповідають законодавству Республіки Білорусь;

встановлені факти використання при формуванні статутного фонду банку грошових коштів і іншого майна, що не є власними коштами акціонерів банку, і (або) наданих самим банком, і (або) наданих банку іншими особами в разі, якщо банк прийняв на себе ризики, що виникли в зв'язку з наданням банку таких грошових коштів та іншого майна, і (або) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Національний банк у разі прийняття рішення про відмову в державній реєстрації змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту банку, повідомляє про це банк у письмовій формі в п'ятиденний строк з дня прийняття такого рішення із зазначенням причин відмови.

Рішення про відмову в державній реєстрації змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту банку, або неприйняття Національним банком у встановлений термін рішення про державну реєстрацію змін і (або) доповнень, що вносяться до статуту банку, можуть бути оскаржені в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь.

 Загальні положення про БАНКАХ | ВІДОКРЕМЛЕНІ І СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ | БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ | ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СУБ'ЄКТІВ ТА УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ | Правовий статус, ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | СТРУКТУРА, ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКУ | ГЛАВА 11 | ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ БАНКІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати