Головна

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

  1. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  2. I. Особливості процесного підходу до управління
  3. II. Неторгові операції комерційного банку
  4. II. Особливості обчислення місячної заробітної плати вчителів у залежності від обсягу навчального навантаження.
  5. II.1. Особливості проходження переддипломної практики на підприємствах різних галузей і форм власності
  6. II.2.2. Вивчення роботи відділів банку
  7. II.4. Особливості проходження переддипломної практики в податкових органах

Стаття 37. Взаємодія Національного банку з Кабінетом Міністрів України та іншими державними органами

Національний банк спільно з Урядом Республіки Білорусь забезпечує проведення єдиної грошово-кредитної політики Республіки Білорусь.

Національний банк і Уряд Республіки Білорусь інформують одна одну про передбачуваних діях, що мають загальнодержавне значення, координують свою діяльність, проводять регулярні взаємні консультації.

Уряд Республіки Білорусь, Національний статистичний комітет Республіки Білорусь, Міністерство фінансів Республіки Білорусь, Міністерство економіки Республіки Білорусь, Міністерство з податків і зборів Республіки Білорусь, Міністерство внутрішніх справ Республіки Білорусь, Міністерство юстиції Республіки Білорусь, Державний митний комітет Республіки Білорусь, Комітет державного контролю Республіки Білорусь і Національний банк надають одна одній в порядку та обсязі, узгоджених ними, на безоплатній основі відповідно до законодавства Республіки Білорусь статистичну, аналітичну та отриману при здійсненні контрольних та наглядових функцій інформацію.

(В ред. Законів Республіки Білорусь від 03.06.2009 N 23-З, від 13.07.2012 N 416-З)

Національний банк консультує Міністерство фінансів Республіки Білорусь з питань випуску (емісії) державних цінних паперів і погашення державного боргу Республіки Білорусь з урахуванням їх впливу на стан банківської системи Республіки Білорусь та пріоритетів грошово-кредитної політики Республіки Білорусь.

Національний банк не відповідає за зобов'язаннями Уряду Республіки Білорусь. Уряд Республіки Білорусь не відповідає за зобов'язаннями Національного банку, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами Республіки Білорусь.

Голова Правління Національного банку або за його дорученням один з його заступників може брати участь в засіданнях Президії Ради Міністрів Республіки Білорусь з правом дорадчого голосу.

(Частина шоста статті 37 в ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Стаття 38. Подання інформації в Національний банк і її використання

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Банки, небанківські кредитно-фінансові організації та юридичні особи, які не є банками або небанківськими кредитно-фінансовими організаціями і визнані відповідно до цього Кодексу входять до складу банківського холдингу, в установленому Національним банком порядку, а також державні органи та інші організації в узгодженому з Національним банком порядку надають в Національний банк фінансову і економічну інформацію, а також довідково-аналітичні матеріали, необхідні Національному банку для виконання його функцій.

Національний банк має право запитувати і отримувати на безоплатній основі з державних органів, не зазначених у частині третій статті 37 цього Кодексу, та інших організацій в узгодженому з ними порядку інформацію, необхідну для складання фінансової, банківської та грошово-кредитної статистики, а також для формування платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції та валового зовнішнього боргу.

Інформація, що надійшла з державних органів та інших організацій, не підлягає розголошенню без їх згоди.

Національний банк встановлює для юридичних осіб, які не є банками або небанківськими кредитно-фінансовими організаціями і визнаних відповідно до цього Кодексу входять до складу банківського холдингу, порядок подання інформації про їхню діяльність, необхідної для складання консолідованої звітності.

Національний банк веде єдиний фонд наглядово-контрольної інформації про банки і небанківських кредитно-фінансових організаціях у встановленому ним порядку.

Національний банк публікує аналітичну інформацію, зведені показники фінансової, банківської та грошово-кредитної статистики, платіжний баланс, міжнародну інвестиційну позицію і валовий зовнішній борг, обмінюється зазначеною інформацією з центральними (національними) банками іноземних держав, надає її міжнародним фінансовим організаціям.

Стаття 39. Нормативні правові акти Національного банку

Національний банк в межах своєї компетенції приймає нормативні правові акти, обов'язкові для виконання органами державного управління, органами місцевого управління та самоврядування, всіма банками і небанківськими кредитно-фінансовими організаціями, іншими юридичними особами, які діють на території Республіки Білорусь, а також фізичними особами.

Національний банк має право приймати (видавати) нормативні правові акти спільно з Урядом Республіки Білорусь або республіканськими органами державного управління.

Нормативні правові акти Національного банку повинні відповідати законодавчим актам Республіки Білорусь. У разі суперечності нормативного правового акта Національного банку законодавчим актом Республіки Білорусь застосовується законодавчий акт Республіки Білорусь.

Стаття 40. Майно Національного банку

Майно Національного банку знаходиться у власності Республіки Білорусь і закріплено за ним на праві оперативного управління.

Національний банк відповідно до цілей його діяльності і в порядку, встановленому його статутом, здійснює повноваження щодо володіння, користування і розпорядження майном Національного банку, включаючи золотовалютні резерви. Вилучення та обтяження зобов'язаннями зазначеного майна не допускаються, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами Республіки Білорусь.

Стаття 41. Статутний фонд Національного банку

Розмір статутного фонду Національного банку визначається Статутом Національного банку.

Стаття 42. Резервний та інші фонди Національного банку

Національний банк створює резервний та інші фонди, призначені для забезпечення його діяльності.

Створення і використання резервного та інших фондів здійснюються в порядку, встановленому Статутом Національного банку.

Стаття 43. Спеціальні резерви Національного банку

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Національний банк для покриття можливих збитків по своїх операціях створює спеціальні резерви загальних банківських ризиків з віднесенням сум створених резервів на витрати Національного банку.

Формування та використання спеціальних резервів загальних банківських ризиків здійснюються в порядку, встановленому Національним банком.

Стаття 44. Прибуток Національного банку і її розподіл

Прибуток Національного банку утворюється в результаті здійснення ним діяльності відповідно до цього Кодексу та іншими актами законодавства Республіки Білорусь.

Національний банк щорічно направляє в резерв організації, що здійснює гарантоване відшкодування банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб, вісімдесят відсотків прибутку, визначеного на підставі фінансової звітності, а іншу частину прибутку використовує на збільшення (створення) своїх фондів.

(Частина друга статті 44 в ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Стаття 45. Покриття збитків Національного банку

Покриття збитків Національного банку, понесених в результаті його діяльності, проводиться за рахунок резервного фонду Національного банку.

Стаття 46. Річний звіт Національного банку

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Для Національного банку встановлюється щорічний звітний період з 1 січня по 31 грудня включно.

Національний банк щорічно не пізніше 15 квітня року, наступного за звітним, подає Президенту Республіки Білорусь річний звіт.

Річний звіт Національного банку включає в себе:

звіт про діяльність Національного банку і виконання Основних напрямків грошово-кредитної політики Республіки Білорусь;

річну фінансову звітність (бухгалтерський баланс, звіти про фінансові результати, отриманого прибутку і її розподілі, про зміну власного капіталу, про формування та використання фондів, витратах на утримання Національного банку, про виконання кошторису капітальних вкладень), підтверджену аудиторською організацією.

Річний звіт Національного банку після його затвердження Президентом Республіки Білорусь розміщується на офіційному сайті Національного банку в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет.

КонсультантПлюс: примітка.

Інструкція про регулювання аудиторської діяльності в банках, небанківських кредитно-фінансових організаціях, банківських групах і банківських холдингах затверджена постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 04.01.2008 N 1.

Стаття 47. Аудит річної фінансової звітності Національного банку

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Аудит річної фінансової звітності Національного банку проводиться в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь.

Аудиторська організація для проведення аудиту річної фінансової звітності Національного банку визначається Президентом Республіки Білорусь на термін не більше п'яти років з декількох організацій за пропозицією Національного банку.

Стаття 48. Обмеження участі Національного банку в господарських товариствах та інших юридичних особах

Національний банк, якщо інше не передбачено Президентом Республіки Білорусь, не може бути учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, за винятком окремих банків, організацій, що здійснюють відшкодування банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб, організацій, що забезпечують діяльність Національного банку, в тому числі працюючих на ринку цінних паперів, які проводять міжбанківські розрахунки, які фінансують і (або) здійснюють розробку та впровадження банківських технологій, а також міжнародних організацій, що займаються розвитком співпраці в грошово-кредитної, валютної та банківської сферах.

Порядок участі Національного банку в організаціях, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюється Президентом Республіки Білорусь.

Стаття 49. Розмежування відповідальності Національного банку, банків і небанківських кредитно-фінансових організацій

Національний банк не відповідає за зобов'язаннями банків та небанківських кредитно-фінансових організацій, за винятком випадків, коли Національний банк приймає на себе такі зобов'язання.

Банки і небанківські кредитно-фінансові організації не відповідають за зобов'язаннями Національного банку, за винятком випадків, коли банки і небанківські кредитно-фінансові організації приймають на себе такі зобов'язання.

Стаття 50. Участь Національного банку в діяльності міжнародних організацій

Національний банк відповідно до законодавства Республіки Білорусь може брати участь в діяльності міжнародних банківських фондів, спілок і асоціацій.

Національний банк представляє Республіку Білорусь в міжнародних організаціях з питань грошово-кредитної політики Республіки Білорусь, валютного регулювання та інших питань, що стосуються виконання його компетенції.

Стаття 51. Взаємовідносини між Національним банком і кредитними організаціями іноземних держав

Взаємини між Національним банком і кредитними організаціями іноземних держав встановлюються відповідно до міжнародних договорів Республіки Білорусь, законодавством Республіки Білорусь, а також міжбанківськими угодами.

Для виконання своїх функцій Національний банк може відкривати представництва в іноземних державах.

 Правовий статус, ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ | БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ | ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СУБ'ЄКТІВ ТА УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ | СТРУКТУРА, ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКУ | Загальні положення про БАНКАХ | ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ | ВІДОКРЕМЛЕНІ І СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ | ГЛАВА 11 | ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ БАНКІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати