Головна

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Способи визначення положення ЕОС.
  2. D2 - ступеня точності 2, 3; основні відхилення n, p, r
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИФИЛИСОМ

БАНКІВСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Жовтня 2000 р N 441-З

Прийнятий Палатою представників 3 жовтня 2000 року

Схвалений Радою Республіки 12 жовтня 2000 року

(В ред. Законів Республіки Білорусь від 17.07.2006 N 145-З,

від 26.12.2007 N 301-З, від 08.07.2008 N 369-З,

від 08.07.2008 N 372-З, від 15.07.2008 N 397-З,

від 03.06.2009 N 23-З, від 31.12.2009 N 114-З,

від 14.06.2010 N 132-З, від 13.07.2012 N 416-З)

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відносини, що регулюються банківським законодавством

Відносини, регульовані банківським законодавством, складають систему економічних суспільних відносин щодо мобілізації та використання тимчасово вільних грошових коштів. Банківське законодавство визначає принципи банківської діяльності, правове становище суб'єктів банківських правовідносин, регулює відносини між ними, а також встановлює порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації банків і небанківських кредитно-фінансових організацій.

Майнові відносини і пов'язані з ними немайнові відносини, що виникають при здійсненні банківської діяльності, регулюються також цивільним законодавством з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відносини, пов'язані з використанням цінних паперів, бюджетних і валютних коштів, а також інші відносини, пов'язані з діяльністю банків та небанківських кредитно-фінансових організацій, регулюються спеціальним законодавством, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Стаття 2. Банківське законодавство Республіки Білорусь

Банківське законодавство Республіки Білорусь - система нормативних правових актів, що регулюють відносини, що виникають при здійсненні банківської діяльності, і які визначають права, обов'язки і відповідальність суб'єктів і учасників банківських правовідносин.

До актів банківського законодавства відносяться:

законодавчих актів Республіки Білорусь;

розпорядження Президента Республіки Білорусь, які носять нормативний характер;

постанови Уряду Республіки Білорусь;

нормативні правові акти Національного банку Республіки Білорусь (далі - Національний банк);

нормативні правові акти, що приймаються Національним банком спільно з Урядом Республіки Білорусь або республіканськими органами державного управління на підставі та на виконання цього Кодексу та інших законодавчих актів Республіки Білорусь.

Стаття 3. Банківське законодавство і норми міжнародного права

Республіка Білорусь визнає пріоритет загальновизнаних принципів міжнародного права і забезпечує відповідність їм банківського законодавства.

Норми банківського законодавства, що містяться в міжнародних договорах Республіки Білорусь, що вступили в силу, є частиною чинного на території Республіки Білорусь банківського законодавства, підлягають безпосередньому застосуванню, за винятком випадків, коли з міжнародного договору випливає, що для застосування таких норм потрібне прийняття (видання) внутрішньодержавного нормативного правового акта, і мають силу того нормативного правового акта, яким висловлено згоду Республіки Білорусь на обов'язковість для неї відповідного міжнародного договору.

Стаття 4. Основні засади грошово-кредитної політики Республіки Білорусь

Грошово-кредитна політика Республіки Білорусь - складова частина єдиної державної економічної політики.

КонсультантПлюс: примітка.

Основні напрямки грошово-кредитної політики Республіки Білорусь на 2014 рік затверджені Указом Президента Республіки Білорусь від 31.12.2013 N 586.

Правовою основою грошово-кредитної політики Республіки Білорусь є Основні напрямки грошово-кредитної політики Республіки Білорусь, щорічно затверджуються Президентом Республіки Білорусь за поданням Національного банку та Уряду Республіки Білорусь.

Основні напрямки грошово-кредитної політики Республіки Білорусь містять найважливіші параметри розвитку грошово-кредитної сфери, визначають цілі, завдання та пріоритети грошово-кредитної політики держави і передбачають забезпечує їх реалізацію комплекс заходів і механізмів регулювання та контролю.

Стаття 5. Фінансово-кредитна система Республіки Білорусь

Банківська система Республіки Білорусь - складова частина фінансово-кредитної системи Республіки Білорусь. Банківська система Республіки Білорусь є дворівневою і включає в себе Національний банк і інші банки.

Фінансово-кредитна система Республіки Білорусь крім банків включає в себе і небанківські кредитно-фінансові організації.

Стаття 6. Суб'єкти та учасники банківських правовідносин

Суб'єктами банківських правовідносин є Національний банк, банки і небанківські кредитно-фінансові організації.

Учасниками банківських правовідносин можуть бути Республіка Білорусь, її адміністративно-територіальні одиниці, в тому числі в особі державних органів, а також фізичні особи, індивідуальні підприємці і юридичні особи.

Правила цього Кодексу, що застосовуються до фізичних осіб, застосовуються до індивідуальних підприємців, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Стаття 7. Національний банк

Національний банк є центральним банком і державним органом Республіки Білорусь. Національний банк регулює кредитні відносини і грошовий обіг, визначає порядок розрахунків. Національний банк має виняткове право емісії грошей і здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законодавчими актами Республіки Білорусь.

Стаття 8. Банк

Банк - юридична особа, яка має виключне право здійснювати в сукупності наступні банківські операції:

залучення грошових коштів фізичних і (або) юридичних осіб на рахунки і (або) у вклади (депозити);

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

розміщення зазначених в абзаці другому цієї частини залучених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності і терміновості;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та (або) юридичних осіб.

Банк має право здійснювати інші банківські операції та види діяльності, передбачені статтею 14 цього Кодексу.

Стаття 9. Небанківська кредитно-фінансова організація

Небанківська кредитно-фінансова організація - юридична особа, яка має право здійснювати окремі банківські операції та види діяльності, передбачені статтею 14 цього Кодексу, за винятком здійснення в сукупності наступних банківських операцій:

залучення грошових коштів фізичних і (або) юридичних осіб на рахунки і (або) у вклади (депозити);

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

розміщення зазначених в абзаці другому цієї частини залучених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності і терміновості;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та (або) юридичних осіб.

Допустимі поєднання банківських операцій, які можуть здійснювати небанківські кредитно-фінансові організації, встановлюються Національним банком.

При створенні, реорганізації небанківської кредитно-фінансової організації, здійсненні та припиненні її діяльності застосовуються положення, передбачені для банків, якщо інше не встановлено цим Кодексом та іншим банківським законодавством.

Стаття 10. Об'єкти банківських правовідносин

Об'єктами банківських правовідносин є гроші (валюта), цінні папери, дорогоцінні метали і дорогоцінні камені та інші цінності.

Стаття 11. Валюта грошових зобов'язань

Грошові зобов'язання на території Республіки Білорусь повинні бути виражені в офіційній грошовій одиниці Республіки Білорусь (білоруському рублі).

У грошовому зобов'язанні може бути передбачено, що воно повинно бути виконано в офіційній грошовій одиниці Республіки Білорусь в сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті або в умовних (розрахункових) грошових одиницях. У цьому випадку підлягає оплаті сума в офіційній грошовій одиниці Республіки Білорусь визначається за офіційним курсом відповідної валюти або умовних (розрахункових) грошових одиниць на день платежу, якщо інший курс або інша дата визначення курсу не встановлені законодавством Республіки Білорусь або угодою сторін.

Використання іноземної валюти, а також цінних паперів і платіжних інструкцій в іноземній валюті в грошових зобов'язаннях на території Республіки Білорусь допускається у випадках, порядку та на умовах, визначених законодавством Республіки Білорусь.

 СПИСОК використаної літератури | БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СУБ'ЄКТІВ ТА УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ | Правовий статус, ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | СТРУКТУРА, ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКУ | Загальні положення про БАНКАХ | ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ | ВІДОКРЕМЛЕНІ І СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ | ГЛАВА 11 | ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати