На головну

V. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

  1. C) переважно в періоди спаду, так як конкурентний тиск залишає фірмам в якості стратегії оптимізацію в жорстких обмежень.
  2. HONDA: МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ
  3. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації
  4. II. Мета, завдання і основа Стратегії
  5. III. Асортиментні стратегії ціноутворення.
  6. III. Формування цінової стратегії
  7. IV. Механізми реалізації Стратегії

Механізм реалізації Стратегічного плану є одним з найважливіших елементів стратегічного управління. Основне завдання Стратегічного плану - донести ідеї та бачення, зміст програм і змін до всіх учасників соціально-економічного розвитку міста. Механізми стратегічного управління повинні реалізовуватися на перетині інтересів різних суспільних груп.

Основу реалізації Стратегічного плану складають стратегічні проекти. Стратегічний план дає наукове обгрунтування напрямків діяльності, система стратегічних проектів покликана реалізовувати їх на практиці. Проект являє собою сукупність заходів, спрямованих на вирішення якогось приватного або локального питання.

Проектні заходи умовно можна розділити за спрямованістю вирішуваних завдань: комерційні та соціальні. Участь у комерційних проектах - здатні приносити комерційну вигоду, реалізуються приватним бізнесом з організаційним або фінансовою участю Адміністрації міста. Право на реалізацію найбільш значущих для міста проектів бізнес отримує на конкурсній основі. Соціальні проекти реалізуються, як правило, за рахунок бюджетних коштів, можливостей поєднання комерційної вигоди з соціальним ефектом (самоокупність).

Серед проектів виділяються територіальні та поведінкові, поділ умовний, деякі з них можуть мати характер і територіального, і поведінкового.

Територіальні проекти спрямовані на зміну фізичного середовища міста - створення, реконструкція або поліпшення об'єктів, які будуть позитивно впливати на соціально-економічний розвиток міста. Результатом реалізації проектів є житло, об'єкти інженерно-технічної, транспортної, соціальної та ділової інфраструктури, нові установи, організації - вони фізично відчутні.

Поведінкові - припускають вплив на свідомість жителів міста з метою прищеплення або зміни життєвих цінностей і установок. Поведінкові проекти спрямовані, наприклад, на пропаганду здорового способу життя або толерантності, поширення основ екологічної культури, енергозбереження тощо Результати поведінкових проектів фізично не відчутні, вони покликані покращувати місцеву громаду, створюючи конкурентну перевагу - комфортну соціокультурне середовище, сприятливе для життя і ведення бізнесу.

Виділення проектів викликано необхідністю комплексного вирішення соціальних завдань, формування спрямованості населення до позитивних змін. Головна мета проектів - нарощування потенціалу міста, здійснення змін.

Процесуально механізм стратегічного управління складається з аналітичної, планової, організаційно-правової та контрольної діяльності. Досвід показав, що робота в цій сфері носить перманентний і циклічний характер, практично нероздільна, доповнює і продовжує один одного.

Оцінка змін соціально-економічних показників проводиться в середньостроковій і короткостроковій перспективи. Для цього щорічно встановлюються контрольні параметри як безпосередньо показників Стратегічного плану та стратегічних проектів, так і більш деталізованих показників поточної діяльності, які забезпечують реалізацію перших. Їх набір базується на переліку основних показників Стратегічного плану, однак може дещо відрізнятися від прогнозних параметрів стратегії в разі дії факторів зовнішнього середовища, інших коригувальних обставин. На рівні моніторингу відстежується ефективність конкретних заходів, проектів і програм Стратегічного плану, проведених змін. Аналіз реалізації Стратегічного плану оформляється у вигляді річних підсумків соціально-економічного розвитку міста та квартального моніторингу соціально-економічного розвитку міста Оренбурга.

Важливим елементом моніторингу реалізації Стратегічного плану є відстеження стану громадської думки. Форми зворотнього зв'язку з населенням є джерелом отримання інформації, що дає учасникам стратегічного планування відомості про те, наскільки чутливі зміни відбуваються в житті міста, який характер (позитивний або негативний) вони носять, а також про те, в якому напрямку слід рухатися далі. Завданням аналітиків є визначення та систематизація проблемних точок розвитку міста, пошук шляхів їх вирішення та облік при коригуванні стратегічних заходів.

Підсумком проведеного аналізу стає планування, а в процесі реалізації Стратегічного плану - його коригування та актуалізація. Внесення змін до Стратегічного плану проводиться в міру необхідності, але не рідше, ніж раз на п'ять років, а документи, прийняті на виконання Стратегічного плану, коригуються щорічно в рамках бюджетного процесу, в тому числі в зв'язку зі змінами в законодавстві, в поточних пріоритетах соціально -економічного розвитку.

Стратегічний план є визначальним документом для діяльності органів місцевого самоврядування міста Оренбурга. На його основі формуються основні напрямки - стратегічні пріоритети розвитку міста, як основа діяльності Адміністрації міста на три роки, а також поточні плани роботи органів місцевого самоврядування.

Це означає, що будь-яке управлінське рішення, яке стосується розвитку міста, має перевірятися на відповідність стратегічним напрямкам. Відповідність стратегічним напрямкам має бути вирішальним фактором при прийнятті рішень щодо витрачання бюджетних коштів, при виборі інвесторів, при формуванні порядку реалізації міських цільових програм і проектів.

Такий захід дозволяє пов'язати стратегічні цілі та поточну діяльність органів місцевого самоврядування, дає уявлення про напрямки розвитку міста для городян, зацікавлених суб'єктів бізнесу, громадськості, науки, на підставі яких вони вносять свій внесок в реалізацію тих чи інших заходів Стратегічного плану.

Реалізація багатьох напрямків Стратегії потребують особливого режиму правового забезпечення. Правове забезпечення проведених соціально-економічних перетворень буде розвиватися з урахуванням чинного законодавства, змін, що відбуваються в законодавстві.

Муніципальні правові акти, що формують правові основи стратегічного управління, покликані регулювати процедури стратегічного планування, організації стратегічного контролю, здійснення моніторингів середовища управління, внесення змін в діючі стратегії і плани їх реалізації.

Муніципальні правові акти закріплюють політики, що проводяться органами місцевого самоврядування на виконання стратегій, як сукупності правил, що визначають межі дій органів місцевого самоврядування, організацій при вирішенні питань місцевого значення. Удосконалення нормативно-правової бази необхідно здійснити в наступних областях: система стратегічного управління, створення і функціонування інститутів розвитку, підтримка інноваційної та інвестиційної діяльності, регулювання земельних відносин, створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва, створення нової освітньої та підприємницького середовища, соціальній сфері, включаючи делеговані державні повноваження.

Стратегічний план містить набір показників, за якими розробляються коротко-, середньо- і довгострокові прогнози. Виходячи з середньострокових прогнозів, складається бюджет міста.

Заходи стратегічних проектів реалізуються за рахунок бюджетних і залучених коштів довгострокових цільових програм, сукупності заходів, а також інвестиційних програм і проектів.

Стратегічні пріоритети розвитку Оренбурга пов'язані з розширенням бюджетних асигнувань в сектор послуг. Витрати бюджету на адміністративне управління, не повинні перевищувати в перспективі 8% валюти бюджету. Оптимізація витрат зажадає введення політик розмежування і виконання видаткових зобов'язань, узгодження тарифної та бюджетної політик.

Частка витрат на освіту і охорону здоров'я буде змінюватися відповідно до процесів залучення коштів населення в дані сфери. Структура видатків бюджету в сфері освіти в перспективі повинна включити в себе витрати, пов'язані з формуванням молодої людини здатного самостійної економічної, господарської і громадської діяльності.

Збільшення витрат на екологічне благополуччя є обов'язковою умовою, оскільки розцінюється населенням як одна з головних проблем. Збільшення вкладення коштів за статтею екологія має забезпечити зростання ринку екологічних послуг і товарів, виробництво екологічно чистої продукції.

При оптимальній структурі витрат бюджету на сфери розвитку людського потенціалу передбачається спрямовувати не менше третини коштів бюджету, на соціальну підтримку - не менше чверті коштів, на економіку - не менше 15%. До 2014 року важливо, в тому числі через законодавчі ініціативи, домогтися 100% фінансування переданих окремих державних повноважень.

Важливим стратегічним умовою формування видатків бюджету повинен стати повна відмова від фінансування дефіциту бюджету або витратних зобов'язань, які не мають відношення до управління муніципальними активами, за рахунок приватизації. Продаж окремих активів не повинна зменшувати загального обсягу муніципальної власності, приводити до зменшення капіталізації, тобто повинна компенсуватися придбанням інших активів або збільшенням прибутковості, результативності використання решти об'єктів права власності.

Важливим механізмом стратегічного управління є контроль. Об'єктом стратегічного контролю не є буквально діяльність структурних одиниць Адміністрації міста, підвідомчим їм організаціям або відхилення показників, а аналіз і оцінка ймовірності та наслідків планованих змін. Використовувані в стратегічному плані індикативні показники призначені не стільки для контролю як такого, скільки для пошуку і оцінки інформації і сигналів, що відображають тенденції та можливі зміни, вплив прийнятих в цьому рішень або отриманих сьогодні результатів на майбутні шанси і ризики. Контроль повинен носити переважно НЕ оціночний, а аналітичний характер.

Завданням стратегічного контролю є своєчасне попередження про створених ситуаціях для координації необхідних змін. Контроль здійснюється як за реалізацією Стратегічного плану в цілому, так і реалізацією окремих напрямків, програм і проектів.

Оцінка реалізації Стратегіїздійснюється на основі моніторингу громадської думки та вимірювання відхилень за основними критеріями і індикаторами успіху. Система повинна забезпечувати постійний контроль і аналіз виконання запланованих заходів, а також забезпечувати зворотний зв'язок і коригування поточного планування відповідно до обставин, що змінюються. В цілому, дані моніторингу дозволяють «вимірювати» соціально-економічні процеси в місті за допомогою вимірюваних, кількісних показників та отримувати оперативну інформацію про «швидкості» і напрями розвитку міста.

Реалізація стратегії розвитку міста пов'язана зі зміною вигляду міста, його економіки і включає два етапи, перший - до 2018 року, і наступний - до 2030.

На першому етапі головна увага приділяється розвитку муніципального сектору економіки та створення інституційних умов для формування середнього бізнесу та закріплення капіталу на території достатнього для створення нових галузей господарської діяльності та виходу на якісно новий рівень добробуту населення.

В рамках першого етапу - створюються необхідні умови для ефективного використання вже наявних конкурентних переваг і створення відмінних рис при одночасному вирішенні проблем адаптації та залучення в мінливу середу і формування критичної маси агентів змін.

Одночасно створюється нове середовище знань і реформується система роботи з підлітками та молодими людьми, цінності і культура яких і стануть домінантою 20-х років. Створюються два необхідних для міста кластера: сільськогосподарський і інноваційний. В результаті повинні з'явитися умови для формування коридорів розвитку і диверсифікації реального сектора економіки.

На другому етапі - забезпечується «стратегічний прорив», завершення модернізації інфраструктурних секторів, системи розвитку людського капіталу і здійснюються ресурсомісткі заходи стратегічних завдань на базі створених на першому етапі умов.

На другому етапі муніципальний сектор економіки і можливості малого і середнього бізнесу для інвестування «в місто» стають основою для якісної зміни вигляду міста і створення середовища з високою якістю життя. Система розвитку потенціалу та кластери створюють інвестиційну привабливість міста, що до середини 20-х років формує умови, коли всякий житель міста, молодий, літній або знаходиться на піку працездатності має можливість знайти гідне для себе місце.

Найважливіші економічні результати на переході від першого до другого етапу - це:

- Збільшення пропозиції внутрішнього капіталу при загальних тенденціях зростання як фінансової, так і людської його складових;

- Розширення бюджетних і податкових стимулів для збільшення приватного фінансування нововведень і змін, в тому числі на базі прикладних досліджень і розробок;

- Створення стійких можливостей для комерціалізації результатів інвестицій в модернізацію технологічної бази і нові виробництва, а також капіталізації інтелектуальної власності і в цілому немайнових прав.

Найважливіші соціальні результати:

- Збільшення бюджетних зобов'язань в сферах формування людського потенціалу, перехід від фінансування видатків установ і вкладень в матеріальні активи до інвестування коштів бюджету в процеси формування кращого майбутнього людей, благополуччя людини, а не організацій;

- Зміна економічного стану більшості домашніх господарств в сторону стійкості їх фінансового становища і стабілізації основних джерел доходу, коли з'являється можливість інвестування в місце проживання і майбутнє сім'ї.ЧЕТВЕРТА НАПРЯМОК - Професійне і відповідальне муніципальне управління | виробнича функція

Фінансовий потенціал міста | Оцінка конкурентоспроможності та перспектив міста у фінансовій сфері | Ступінь включеності в систему світових товарних, інформаційних і фінансових обмінів | Економічне і географічне положення міста Оренбурга в Оренбурзькій області, Приволзькому федеральному окрузі | II. ВИКЛИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІСТА | III. СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ МІСТА | Стратегічні цілі і завдання розвитку міста | пріоритети розвитку | ДРУГЕ НАПРЯМОК - Розвиток людського потенціалу, формування особистості майбутнього, залучення молоді в політичну, економічну і соціальну практику | ТРЕТЄ НАПРЯМОК - Формування комфортного і безпечного середовища проживання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати