На головну

Складова структура парних слів у кримськотатарській мові

  1. a-спираль b-складчатая структура
  2. B3 Структура ИНСАРАГ
  3. F3.2.1 Структура международного ПСО
  4. Ft Структура современного рынка fg ценных бумаг
  5. I. 4.1. Виды и структура рынков
  6. I. Структура матрицы
  7. I. Структура реферата

2.1.1. Парні слова, які складаються з одного складу. Далі йде основний текст.

Між заголовками пунктів і підпунктів - один міжрядковий відступ ("ентер"). Текст має бути естетично оформлений, тобто абзаци - чітко виділені відступами, текст - розтягнутий по ширині, немає невиправданих пробілів і пустот у тексті (у зв'язку з чим прикладі доцільніше подавати в рядок, а не стовпчиком). Приклади іноземною мовою слід подавати курсивом, переклади - через тире також курсивом або в лапках звичайним шрифтом, наприклад: baka baka - дивлячись або baka baka - "дивлячись".

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами в правому верхньому куті. У загальний обсяг роботи не входять список літератури, анотація, додатки. Першою сторінкою роботи вважається титульна, яка входить у загальний обсяг роботи, однак номер на ній не ставиться. Нумерація починається цифрою "2" на другій сторінці роботи.

Такі структурні частини роботи, як зміст, перелік умовних скорочень, вступ, висновки, список літератури не нумеруються, тобто не можна писати "1. Вступ" або "Розділ 6. Висновки".

Примітки можна оформлювати у вигляді автоматичних зносок у кінці сторінки.

Особливо слід звернути увагу на оформлення бібліографічного списку: для цього існує спеціальний стандарт (див. додаток 1.)

У філологічних роботах однорозрядні (можна дворозрядні) числівники, а також числівники, які складаються з двох слів, пишуться прописом: "двадцять", "тридцять сім" тощо. Це стосується як кількісних, так і порядкових числівників.

У роботах філологічної тематики не допускаються скорочення (крім обумовлених змістом роботи або загальноприйнятих на зразок і т.д., і т.ін., т.п. - вони скорочуються лише наприкінці речення, див., пор. - лише в прикладах і примітках/зносках). Слід писати: наприклад, а не напр.; так званий, а не т.зв. і особливо іменник, а не імен., прикметник, а не прикм. тощо.

У тексті роботи обов'язково мають бути посилання на цитовані або використані джерела. При кожній цитаті або вказівці на результат, досягнутий іншим науковцем, має бути відповідне посилання на джерело цитування або запозичення. Роботи, в яких помічені вказівки на чужі дослідження або результати без відповідних посилань (тобто плагіат) отримують знижену оцінку або, навіть, оцінку незадовільно.

При прямому цитуванні текст цитати зі збереженням авторських особливостей (з поправкою на переклад українською мовою) подається в лапках. Можливо пропустити певну частину цитати, якщо це не спричиняє спотворення авторської думки. Непрямі цитати подаються без лапок у формі, максимально наближеній до оригінала.

Посилання на джерело подається в квадратних дужках - [1] - після цитати. У квадратних дужках зазначається номер джерела в списку використаної літератури і через кому - номер сторінки в цитованому джерелі, наприклад: [23, 168], де 23 - номер джерела в списку літератури, 168 - номер сторінки, на якій розташована цитата. За наявності у квадратних дужках посилань на декілька джерел їх номери відділяються один від одного крапкою з комою.

У списку літератури джерела рекомендується розташовувати в порядку появи в тексті роботи (алфавітний порядок теж можливий, але він вітається менше).

Слід звернути особливу увагу на розташування пробілів між знаками. Відповідно до вимог стандарту після таких пунктуаційних знаків, як кома, крапка, знаки оклику й питання, двокрапка, крапка з комою, закриваючі лапки й дужки ставиться пробіл, а перед ними - не ставиться; натомість перед такими пунктуаційними знаками, як відкриваючі лапки й дужки ставиться пробіл, а після них - не ставиться. Тире з обох боків виділяється пробілами, а дефіс - ні. Також вимагає особливої уваги оформлення прямої мовиу перекладах до прикладів в основній частині роботи.

 ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ V КУРСУ ТА ДИПЛОМНИХ (МАГІСТЕРСЬКИХ) РОБІТ З ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА | Процес взаємодії студентів з науковими керівниками

Основна частина | Вимоги до написання кваліфікаційної роботи | Загальні вимоги | | Список використаних джерел | Підготовка та організація захисту кваліфікаційної роботи | Додаток 1. | ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ | Примітка. | ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ ІІІ КУРСУ З ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати