На головну

Структура реферату

  1. a-спираль b-складчатая структура
  2. B3 Структура ИНСАРАГ
  3. F3.2.1 Структура международного ПСО
  4. Ft Структура современного рынка fg ценных бумаг
  5. I. 4.1. Виды и структура рынков
  6. I. Структура матрицы
  7. I. Структура реферата

Реферативна робота складається з таких частин:

1. Титульна сторінка (Додаток А).

2. План (простий чи складний) (Додаток А).

3. Вступ, у якому автор обґрунтовує актуальність обраної теми, її практичне значення для мовознавства, стилістики, методики навчання української мови. Вступ передбачає формулювання мети реферування матеріалу з обраної проблеми та конкретних завдань роботи. У вступній частині необхідно вказати прізвища вчених, які досліджували цю проблему.

4. Основна частина складається з одного чи двох-трьох розділів. Кожний розділ нумерується і має свою назву. У цій частині передбачено вивчення та виклад автором існуючих поглядів учених з обраної теми, самостійний аналіз опрацьованої літератури. Автор може запропонувати і свій варіант вирішення досліджуваної проблеми. Важливим у цій частині є посилання на авторів та цитування окремих положень.

5. Висновки відбивають підсумки виконаної роботи, у яких формулюються тези відповідно до завдань, визначених у вступі. Важливим є виклад власних узагальнень, що склалися на основі аналізу наукових праць з досліджуваної проблеми.

6. Список використаної літератури (Бібліографія). До списку включаються всі теоретичні та практичні джерела, подані в алфавітному порядку й оформлені з урахуванням усіх необхідних вимог (Додаток А) [14, с.4-5].

У процесі роботи над рефератом студент має продемонструвати вміння аналізувати використану літературу, розкрити своє ставлення до прочитаного, зробити обґрунтовані висновки на основі опрацювання теоретичних положень. Основну увагу необхідно звернути на характер викладення матеріалу, дотримання норм оформлення тексту наукового стилю, якому властиві такі риси: логічність і послідовність, взаємозв'язок між частинами тексту, точність формулювань і визначень, системність у класифікації наукових понять, об'єктів дослідження [15, с.14].

 Вимоги до написання реферату | Вимоги до написання й захисту

Передмова | Олеся гончара | Додатки | Основна частина | Додатки | Вимоги до написання, оформлення й захисту | Визначення мети та завдань роботи | Додатки | Додаток Б | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати