На головну

Захист наукової роботи

  1. E. роботи на наконечниках з таким же маркуванням.
  2. Алгоритм виконання роботи
  3. Алгоритм виконання роботи
  4. Алгоритм виконання роботи
  5. Алгоритм виконання роботи
  6. Алгоритм виконання роботи
  7. Алгоритм виконання роботи

Захист наукового дослідження - завершальний етап конкурсу наукових робіт учнів в системі МАН України. Це процедура прилюдного оголошення основних результатів підготовлених досліджень. Усі учасники конкурсу, а також усі присутні можуть виступати як опоненти.

Захист проходить таким чином:

● конкурсанти виступають з доповідями за темою дослідження;

● відповідають на поставлені запитання;

● уважно слухають виступи інших учнів, беруть активну участь у дискусії.

На основі положення «Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України» під час захисту досліджень з літератури оцінюється:

● аргументоване доведення наукової проблеми;

● чіткість, логічність, лаконізм викладення матеріалу;

● літературна ерудиція і грамотність;

● використання наукової термінології;

● вільне володіння матеріалом дослідження;

● культура мовлення під час виступу;

● повнота, вичерпність відповідей;

● якість та доцільність використання наочних матеріалів дослідження (схеми, таблиці, діаграми, мультимедійний супровід тощо);

● активна кваліфікована участь у дискусії.

Для оголошення результатів наукової роботи кожному учаснику конкурсу-захисту надається 10 хвилин. За цей час необхідно вказати на актуальність дослідження, проаналізувати сучасний стан питання, особливу увагу приділити тим результатам дослідження, які були запропоновані особисто учнем, порівняти їх з уже відомими.

Готуючись до виступів, у школярів зазвичай виникає низка запитань:

● як сформулювати ту чи іншу думку, щоб зробити її більш ясною;

● яким чином розподілити матеріал доповіді;

● як використати наявні факти й аргументи.

Тому доцільно підготувати рекомендації доповідачам, які мають сприяти формуванню культури виступів учнів. Наведемо один із варіантів порад для виступаючих:

1. Доповідь має бути короткою та чіткою.

2. Завдання доповідача переконати слухачів, довести свої головні тези.

3. Для вирішення поставленої мети добре подумайте над таким:

● якою бачиться вам структура вашого виступу;

● які думки та почуття хочете ви викликати у слухачів;

● які прийоми (риторичні запитання, зіставлення фактів, інтонаційні засоби) залучення уваги слухачів ви використаєте у своїй промові;

● які приклади з історичних джерел та творів літератури ви включите у свій виступ;

● стежте за правильністю мовлення під час виступу, звертайте увагу на плеоназми (мовленнєва надмірність), тавтологію (повторення спільнокореневих слів), невиправдане використання вставних зворотів та речень, слів-паразитів, мовленнєвих штампів.

● Готуючи доповідь, слід також мати на увазі, що за 10 хвилин, що надається під час захисту, в нормальному темпі можна проголосити 4 - 5 сторінок друкованого тексту (через 1,5 інтервали). Тому варто попіклуватися, щоб вкластися у відведений час.

● Одна з важливих проблем роботи над доповіддю - композиційне оформлення майбутньої промови. Воно може містити такі елементи композиції:

● вступ;

● з'ясування предмета дослідження;

● викладання матеріалу;

● підтвердження його конкретними прикладами, фактами;

● висновки.

Доцільно звернути увагу, що для того, щоб головна думка була сприйнята правильно і чітко, необхідна своєрідна «підготовка», «входження» слухачів в тему дослідження, постановка проблеми. Цьому слугує початок доповіді. Його мета - настроїти слухачів на сприйняття доповіді, оволодіти увагою аудиторії. Тому розпочинати свій виступ доцільно з звернення до всіх слухачів, яке може бути представлено у такій формі: «Поважні члени журі конкурсу-захисту наукових робіт, шановні учні, учителі, усі присутні! Дозвольте запропонувати вашій увазі основні результати наукового дослідження на тему: «.........». Презентуючи основні результати проведеного дослідження в основній частині виступу, доцільно продумати, у який спосіб можна аргументувати висловлені тези, проілюструвати окремі положення (схеми, таблиці, малюнки, плакати, слайди, відеоматеріали, комп'ютерні програми тощо). Слід звернути увагу, що завдання висновків закріпити проголошену думку, зв'язати початок і кінець виступу, підсумувати висловлене. Наприкінці виступу доречним буде подякувати усім присутнім за увагу.

Даючи відповіді на задані після виступу запитання, важливо пам'ятати, що вони мають бути конкретними, лаконічними і разом з тим вичерпними.

Слід звернути увагу, що за активну кваліфіковану участь у дискусії (доречні і грамотно сформульовані запитання, володіння науковою термінологією) учасники конкурсу-захисту отримують додаткові бали.

Під час захисту особливого значення набуває темп мовлення і інтонація виступаючого. З цією метою варто у тексті доповіді виділити ключові слова, які підпадають під логічний наголос, розставити необхідні паузи. Доцільним буде вдома прохронометрувати тривалість виступу, потренуватись декілька разів, щоб забезпечити вільне володіння матеріалом під час захисту.

Захист науково-дослідних робіт в системі МАН України - це урочиста і святкова подія для кожного учасника конкурсу, тож варто потурбуватися, щоб це дійство стало справді цікавим і корисним для всіх присутніх.

Тези

У тезах (текст обсягом 1 сторінка) дається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім'я, по батькові автора; назва територіального відділення МАН; назва базового позашкільного навчального закладу; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім'я, по батькові та посада наукового керівника.


 Вимоги до оформлення відгуків та рецензій на наукове дослідження учнів | Список використаних джерел та літератури

Обов'язки наукового керівника | Вибір теми дослідження | Підбір джерел, літератури та їх вивчення | Структура наукової роботи | Оформлення наукової роботи | Науково-дослідницьких робіт | Оформлення джерельної бази та літератури | VI. Бібліографічний опис архівних джерел | Захист наукової роботи | Захист роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати