На головну

Захист наукової роботи

  1. E. роботи на наконечниках з таким же маркуванням.
  2. Алгоритм виконання роботи
  3. Алгоритм виконання роботи
  4. Алгоритм виконання роботи
  5. Алгоритм виконання роботи
  6. Алгоритм виконання роботи
  7. Алгоритм виконання роботи

Захист наукової роботи здійснюється на основі другого примірника державною мовою. Усі примірники повинні бути ідентичними.

До захисту наукової роботи кожен учень подає: наукову роботу, відзив керівника, рецензію (у двох примірниках), заявку та анкету, тези друковані та в електронному варіанті.

Відзив обсягом не більше однієї сторінки характеризує учня в процесі виконання наукової роботи і має закінчуватися словами: «Учениця Балагур О. А. сформувалася як дослідник». (Оцінку керівник не виставляє).

Рецензія дається фахівцем з науковим ступенем, що працює в іншій установі (підрозділі). У ній розкриваються сильні та слабі сторони наукової роботи. Рецензія обов'язково закінчується словами: «Наукова робота Балагур О. А. відповідає усім вимогам, що пред'являються до таких робіт, і заслуговує на оцінку «відмінно», («добре», «задовільно»).

На відзиві та рецензії мають стояти печатки, що підтверджують автентичність підписів.

Своєчасно учнем готується доповідь, яка розрахована на 10 хвилин (4-5 сторінок тексту) за матеріалами проведеного дослідження (обстоює його актуальність, аргументує новизну, ознайомлює з метою і завданнями, показує теоретичне й практичне значення роботи, аналізує зміст основної частини і відзначає найсуттєвіші результати). Написавши текст виступу, потрібно адаптувати його до усного виголошення. Для цього необхідно насамперед врахувати особливості усного і писемного мовлення. Остаточно редагуючи текст, врахуйте такі побажання:

1. Замініть складні речення простими, якщо це можливо.

2. Цифрові дані напишіть словами, щоб уникнути помилок при словозміні.

3. Перевірте за орфоепічними словниками і проставте наголоси в словах, які викликають у вас труднощі.

4. Розставте логічні паузи і виділіть слова, словосполучення, які несуть основне навантаження в тексті.

5. Позначте на полях час, потрібний для виголошення вступу, основної частини і висновків.

6. Ще раз перегляньте, чи вдало вибрано форму виступу, чи достатньо виваженими і переконливими є висновки.

7. Використовуйте у виступі різні конструкції безпосереднього й опосередкованого зв'язку зі слухачами (напр.: «звернімо увагу на...», «розглянемо», «і це дуже суттєво», «це очевидні речі, однак...», «мабуть ніхто не заперечить, що...» тощо).

Суттєво доповнять усний виступ і полегшать його сприйняття різні форми унаочнення, про що авторам варто подбати заздалегідь.

Усний виступ - це не тільки завершальний етап наукової роботи слухачів МАН. Він є відображенням умінь автора відстоювати власну точку зору, переконувати інших у правильності одержаних результатів. Відстоюючи власну думку, учень має пам'ятати про такт і наукову етику; без цього неможливий майбутній учений.

Після усного виступу автор роботи дає відповіді на запитання членів комісії та опонентів. Відповіді на можливі запитання добре б продумати заздалегідь.VI. Бібліографічний опис архівних джерел | Захист роботи

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | Обов'язки наукового керівника | Вибір теми дослідження | Підбір джерел, літератури та їх вивчення | Структура наукової роботи | Оформлення наукової роботи | Науково-дослідницьких робіт | Оформлення джерельної бази та літератури | Вимоги до оформлення відгуків та рецензій на наукове дослідження учнів | Захист наукової роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати