Головна

Цивільно-правова відповідальність

  1. III. Система ціноутворення, що включає відповідальність за шкоду
  2. адміністративна відповідальність
  3. адміністративна відповідальність
  4. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  5. адміністративна відповідальність
  6. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИБОРЧИХ ВІДНОСИНАХ
  7. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ГРОМАДЯН

(Принципи відшкодування шкоди; спільне заподіяння

шкоди; протиправність діяння; порядок відшкодування

шкоди; шкоду, заподіяну здоров'ю та майну громадян)

В умовах переходу до ринкових відносин, розвитку, заохочення та охорони різноманітних форм власності важливе значення набуває цивільно-правова (майнова) відповідальність. Вона передбачається в ст. 42 Конституції РФ: кожен має право на відшкодування збитків, завданих його здоров'ю або майну екологічним правопорушенням. І хоча в даний час майнова відповідальність в галузі охорони навколишнього середовища ще не знайшла свого належного місця, майбутнє, безперечно, за нею.

 Принципи відшкодування шкоди

Цивільним законодавством передбачало-ється ряд правил, вироблених ще в Стародавньому Римі і мають відношення до використання і охорони навколишнього середовища:

шкода, заподіяна особі, організації або майну, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її завдала;

законом або договором може бути встановлений обов'язок заподіювача шкоди виплатити потерпілим компенсацію понад відшкодування шкоди;

заподіяв шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкода заподіяна не з його вини; законом може бути передбачено відшкодування шкоди за відсутності вини заподіювача шкоди;

шкода, заподіяна правомірними діями, підлягає відшкодуванню у випадках, передбачених законом; в відшкодування шкоди може бути відмовлено, якщо шкода заподіяна на прохання або за згодою потерпілого, а дії заподіювача шкоди не порушують моральні принципи суспільства;

небезпека заподіяння шкоди в майбутньому може бути підставою до позову про заборону діяльності, що створює таку небезпеку;

якщо заподіяна шкода є наслідком експлуатації підприємства, споруди або іншої виробничої діяльності, яка продовжує завдавати шкоди або загрожує новим шкодою, суд має право зобов'язати відповідача крім відшкодування шкоди призупинити або припинити відповідну діяльність;


суд може відмовити в позові про призупинення або припинення відповідної діяльності лише в разі, якщо її призупинення або припинення суперечить суспільним інтересам. Відмова в призупинення чи припинення такої діяльності не позбавляє потерпілих права на відшкодування заподіяної цією діяльністю шкоди;

юридична особа або громадянин відшкодовує шкоду, заподіяну його працівником при виконанні трудових (службових, посадових) обов'язків. Працівниками тут визнаються громадяни, які виконують роботу на підставі трудового договору (контракту), а також громадяни, які виконують роботу за цивільно-правовим договором, якщо при цьому вони діяли або повинні були діяти за завданням відповідної юридичної особи або громадянина і під його контролем за безпечним веденням робіт;

господарські товариства і виробничі кооперативи відшкодовують шкоду, заподіяну їх учасниками (членами) під час здійснення останніми підприємницької, виробничої або іншої діяльності товариства або кооперативу;

шкода, заподіяна громадянину або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, в тому числі в результаті видання не відповідному закону чи іншому правовому акту акта державного органу або органу місцевого самоврядування, підлягає відшкодуванню за рахунок відповідно скарбниці Російської Федерації, скарбниці її суб'єкта чи скарбниці муніципального освіти;

юридичні особи та громадяни, діяльність яких пов'язана з підвищеною небезпекою для оточуючих (використання транспортних засобів, механізмів, електричної енергії високої напруги, атомної енергії, вибухових речовин, сильнодіючих отрут і т. п .; здійснення будівельної та іншої, пов'язаної з нею діяльності та ін .), зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну джерелом

підвищеної небезпеки, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого;

обов'язок відшкодування шкоди покладається в цьому разі на юридичну особу або громадянина, які володіють джерелом підвищеної небезпеки на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління або на іншій законній підставі (на праві оренди, за дорученням на право керування транспортним засобом, в силу розпорядження відповідного органу про передачу йому джерела підвищеної небезпеки);

власники джерел підвищеної небезпеки солідарно несуть відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті взаємодії цих джерел третім особам (ст. 1064, 1065, 1069, 1079 ГК РФ).

 Спільне заподіяння шкоди

Зазначені норми частини другої ЦК РФ,
 введеного в дію з 1 березня 1996 р мають безпосереднє відношення до реалізації цивільно-правової відповідальності в галузі охорони навколишнього середовища. На практиці шкоду нерідко заподіюється декількома забруднювачами, при цьому частку і провину кожного з них часом важко виокремити і довести, що. ускладнює стягнення з них відповідної компенсації. Тому важливими видаються такі положення ГК РФ, що регулюють відповідальність за спільно заподіяну шкоду, право регресу до особи, яка заподіяла шкоду, і способи відшкодування шкоди:

за заявою потерпілого і в його інтересах суд має право покласти на осіб, які спільно заподіяли шкоду, відповідальність в частках, визначивши їх в розмірі, відповідному ступеня вини заподіювача шкоди. При неможливості визначити ступінь провини частки визнаються рівними;

особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою (наприклад, працівником під час виконання ним службових, посадових чи інших трудових обов'язків), має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи в розмірі виплаченого відшкодування;


спричинила шкоду, відшкодував спільно заподіяну шкоду, має право вимагати з кожного з інших причинителей шкоди частку виплаченого потерпілому відшкодування;

задовольняючи вимоги про відшкодування шкоди, суд відповідно до обставин справи зобов'язує відшкодувати шкоду в натурі або відшкодувати завдані збитки;

якщо груба необережність самого потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, залежно від ступеня вини потерпілого і заподіювача шкоди розмір відшкодування зменшується;

при заподіянні шкоди життю і здоров'ю громадянина відмову у відшкодуванні шкоди не допускається;

суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, з урахуванням його майнового стану, за винятком випадків, коли шкода заподіяна діями, вчиненими навмисне.

 протиправність діяння

Згідно ст. 86 Закону РФ про охорону
 навколишнього природного середовища, перед
 підприємства, установи, організації та
 громадяни, які заподіяли шкоду навколишньому середовищу, здоров'ю та майну громадян, народному господарству забрудненням середовища, псуванням, знищенням, пошкодженням, нераціональним використанням природних ресурсів, руйнацією природних екологічних систем та іншими екологічними правопорушеннями, зобов'язані відшкодувати його в
 повному обсязі відповідно до чинного законодавства.

Норми чинного цивільного законодавства наведені вище. Із загальної теорії права відомі чотири види правопорушення - дисциплінарні (дисциплінарні проступки), адміністративні (адміністративні проступки), цивільно-правові (делікти) та кримінальні (злочину). А що розуміється під екологічним правопорушенням?

На це питання дається відповідь в ст. 81 Закону РФ про охорону навколишнього природного середовища: екологічні правопорушення - це винні, протиправні діяння (дії або бездіяльність), що порушують природоохоронне законодавство ще й які заподіюють шкоду навколишньому середовищу і здоров'ю людини.

Таким чином, в області охорони навколишнього середовища протиправність діяння, яка завдала шкоди, є обов'язковим компонентом, умовою цивільно-правової відповідальності та відшкодування шкоди. Є і інша специфіка відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням.

 Порядок відшкодування шкоди

Відшкодування шкоди виробляється добровільно або за рішенням суду або арбітражного суду відповідно до затверджених таксами і методиками обчислення розміру шкоди, а при їх відсутності - за фактичними витратами на відновлення порушеного стану навколишнього середовища з урахуванням понесених збитків, в тому числі упущеної вигоди.

Суми збитків відшкодовуються потерпілій стороні для вжиття заходів з відновлення втрат у навколишньому середовищі або перераховуються до державного екологічний фонд, якщо пошкоджений природний об'єкт знаходиться в загальному користуванні.

Причинителями шкоди можуть визнаватися та вишукувальні, проектні, будівельні організації, з яких також може здійснюватися стягнення.

Відшкодування шкоди в натурі означає покладання на відповідача за згодою сторін обов'язки відновлення довкілля за рахунок його сил і засобів.

 Шкода, заподіяна здоров'ю та майну громадян

Як відшкодовується шкода, заподіяна здоров'ю та майну громадян внаслідок несприятливого впливу навколишнього середовища, викликаного діяльністю підприємств, установ, організацій або окремих громадян?

При визначенні величини шкоди здоров'ю громадян враховуються:

ступінь втрати працездатності потерпілого, необхідні витрати на лікування і відновлення здоров'я (в тому числі додаткове харчування, придбання ліків, протезування, санаторно-курортне лікування);

витрати на догляд за хворим і інші витрати, в тому числі упущені професійні можливості (в рахунок відшкодування шкоди не зараховуються пенсія по інвалідності, призначена у зв'язку з ушкодженням здоров'я, інші пенсії і допомоги);

витрати, пов'язані з необхідністю зміни місця проживання і способу життя, а також професії;

втрати, пов'язані з моральними травмами, неможливістю мати дітей або ризиком народження дітей з вродженою патологією (компенсація моральної шкоди згідно ст. 1099 ЦК РФ здійснюється незалежно від підлягає відшкодуванню майнових збитків; розмір компенсації моральної шкоди визначається судом залежно від характеру і ступеня завданих потерпілому фізичних і моральних страждань, пов'язаних з індивідуальними особливостями особи, якій завдано шкоду, а також від ступеня вини заподіювача шкоди у випадках, коли вина є підставою відшкодування шкоди. При визначенні розміру компенсації моральної шкоди враховуються вимоги розумності і справедливості).

Позови про відшкодування шкоди здоров'ю пред'являються потерпілим, членами його сім'ї, прокурором, уповноваженим на те органом державного управління, громадським об'єднанням в інтересах потерпілого.

При визначенні обсягу шкоди, заподіяної майну громадян, враховується прямий збиток, пов'язаний з руйнуванням і зниженням вартості будівель, житлових і виробничих будівель та приміщень, обладнання, іншого майна, і упущена вигода від втрати врожаю, зниження родючості грунтів та інших шкідливих наслідків.

Слабкою ланкою в механізмі відшкодування шкоди в даний час є встановлення причинного зв'язку між діями або бездіяльністю заподіювача шкоди і наслідками: для прийняття обґрунтованого судового рішення необхідні вагомі докази цього зв'язку і наявності екологічного правопорушення.

Крім того, в законодавстві Росії, як і багатьох інших країн, не сформульовано поняття екологічного шкоди, що підходить для прийняття аргументованого судового рішення: правова практика обмежується поки встановленням матеріальної шкоди, що оцінюється збитком майну або іншим формам матеріального добробуту громадян (в тому числі шкоду здоров'ю означає лише матеріальне вираження цієї шкоди, а не будь-яке інше. Саме тому з працею розглядаються в судах справи про відшкодування моральної шкоди, заподіяної забрудненням навколишнього середовища).

 адміністративна відповідальність | Кримінальна відповідальність

На отримання екологічної інформації | В області захисту екологічних прав | Економічного механізму охорони середовища | Роль місцевого самоврядування | природоохоронні органи | екологічна експертиза | Екологічний контроль | екологічні ситуації | теми рефератів | дисциплінарна відповідальність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати