Головна

Де застосовується журнально-ордерна форма ведення обліку?

  1. Створення та ФОРМАТИРОВАНИЕ СКЛАДНИХ КОМПЛЕКСНИХ ДОКУМЕНТІВ
  2. E-240 Формальдегід - Formaldehyde - консервант.
  3. Ex. 4. Утворіть пропозиції змішаного типу, використовуючи нижче наведену інформацію.
  4. F2.4 Стадія проведення ПСР
  5. F4.4 Стадія проведення ПСР
  6. F5.6 Під час проведення ПСР
  7. I рівень. теоретичні відомості

Журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку в даний час є найбільш прогресивною і поширеною. Саме вона, як правило, використовується в програмах автоматизації бухгалтерського обліку.
 Журнально-ордерна форма поєднує хронологічні і систематичні, аналітичні та синтетичні облікові регістри. Журнали-ордери ведуться на підставі первинних документів.
 1. На підставі первинних документів господарські операції записуються в накопичувальних відомостях, т. Е. Реєструються в журналі господарських операцій.
 2. Потім дані господарські операції записуються в журнали-ордери і додаткові відомості.
 3. Підсумкові дані по кожному журналу-ордеру переносяться в Головну книгу, яка відкривається на рік і ведеться по кожному рахунку.
 4. На підставі Головної книги складають оборотну відомість і баланс.
 Перевагами журнально-ордерної форми ведення обліку є вдале поєднання аналітичного і синтетичного обліку та більш зручні форми для складання звітності, а як недолік слід відзначити складність побудови основних регістрів.

3. Коли застосовується коректурний спосіб виправлення помилок?

4. Документи і облікові регістри необхідно вести акуратно. Як в текстовій частині, так і в цифрових даних помарки і підчищення не допускаються. При зберіганні регістрів бухгалтерського обліку повинна бути забезпечений їх захист від несанкціонованих виправлень.

5. Для виправлення помилкових записів в бухгалтерському обліку існує кілька способів.

6. коректурний спосіб виправлення помилок полягає в закреслення неправильного тексту або суми і надписом над закресленим правильного тексту або суми. Закреслення провадиться однією рисою так, щоб можна було прочитати закреслене. При цьому треба закреслювати всю суму, навіть якщо помилка допущена тільки в одній цифрі. Виправлення помилки повинно бути обумовлено і підтверджено: затверджено в документі - підписами осіб, які підписали документ; в облікових регістрах і табуляграмах - підписом особи, яка провадила виправлення. Застереження дається на полях книги, картки, журналу-ордера проти рядка виправленої записи. Порядок виправлення в банківських документах встановлюється правилами банку.

7. коректурним способом користуються для виправлення помилок, допущених в результаті описок, неправильного підрахунку підсумків, а також записи операції не в той обліковий реєстр, який вказаний в бухгалтерській проводці. Цей метод можна застосовувати в тому випадку, якщо помилки виявлені в регістрах журнально-ордерної форми рахівництва до проставлення в них підсумків, а також в облікових регістрах меморіально-ордерної форми обліку до складання бухгалтерського балансу і якщо виправлення їх не вимагає зміни меморіального ордера. Після перенесення підсумків регістра в Головну книгу ніякі виправлення не допускаються. У цьому випадку на суму допущеної помилки оформляють довідку бухгалтерії, дані якої заносять в Головну книгу окремим рядком. Вони зберігаються при відповідних облікових регістрах відокремлено.

8. Д про п про л н і т е л ь н а я п р о в о д к а застосовується, коли в регістрах записана сума менше дійсної. Вона використовується, якщо:

9. · кореспонденція рахунків вказана правильно, але в меншій сумі, ніж слід було;

10. · фактична собівартість продукції вища за облікову або нормативної (планової).

5. Навіщо потрібен трудовий договір?

Перш ніж нові люди можуть починати роботу, важливо ознайомитися з тими правилами, які регламентують взаємовідносини працівника і підприємця. Наше законодавство досить складне, в тому числі і в цьому питанні, тому навіть той, хто колись уже вивчав цю інформацію, може при більш уважному погляді знайти для себе щось нове і важливе. Трудовий договір зобов'язує працівника підкорятися розпорядку, який попередньо був сформульований роботодавцем, в той час як підприємець отримує можливість точно і чітко контролювати дії працівника. Трудовий договір - саме той документ, в якому може бути прописано випробування при прийомі нового робітника. З іншого боку, саме він регламентує норми, якими строго обмежена сфера взаємодії працівника і роботодавця. Крім того, оформленого таким чином працівника звільнити можна тільки лише в узгодженні з КЗпП РФ. Також підприємець повинен виплачувати різноманітні компенсації, які прописані в законах країни. Нарешті, на робочого обов'язково будуть поширюватися гарантії, компенсації.

Складання документа передбачає врахування КЗпП РФ, а також інших документів, які становлять собою трудове законодавство. При цьому система законів кілька відстала на тлі реального ринку відносин, правове врегулювання в розрізі індивідуального бізнесу розроблено дуже слабо. Наші закони багато в чому випливають з тих, які діяли за часів СРСР, проте вони не враховують специфіки реальності.

Контракт сам по собі є угодою, укладеною між роботодавцем і співробітником і передбачає виконання робочим деякої роботи за умови підпорядкування розпорядку. При цьому даний договір також буде містити зобов'язання з боку підприємця за виплатами та щодо забезпечення належних умов праці, які попередньо були прийняті в загальному порядку в законодавстві держави.

 



Обліковий реєстр є первинним документом? | Завдання 4.

До нематеріальних активів відносять об'єкти, що не мають матеріально-речової (фізичної) структури. | Метод і основні методичні прийоми і правила | Елементи методу бухгалтерського обліку | Документи як джерело первинної інформації | Бухгалтерський баланс | Порядок формування активу і пасиву балансу | Моделі поточного обліку основних господарських процесів | облікові регістри | Поняття інвентаризації, її значення і види | Облікова політика і організація обліку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати