На головну

Облікова політика і організація обліку

  1. II. Організація виконання контрольної роботи
  2. II. Організація навчально-дослідницької практики студентів
  3. II.6.2.) Організація і правоздатність корпорацій.
  4. IX ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЯХ
  5. Special Events - організація і проведення спеціальних заходів
  6. V. Кредитна організація (банк), в якій буде відкрито спецрахунок.

Облікова політика - вибрана організацією сукупність способів ведення бухгалтерського обліку (первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської (статутної та іншої) діяльності) відповідно до особливостей його господарської діяльності і застосовується їм на постійній основі протягом звітного періоду. До способів ведення бухгалтерського обліку належать методи угрупування і оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості активів, прийоми організації документообігу, інвентаризації, способи застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи облікових регістрів, обробки інформації та інші відповідні способи, методи і прийоми. Дані способи повинні застосовуватися послідовно і повинні бути розкриті. У річний звіт включають виклад облікової політики, яка застосовувалася у фінансовій звітності.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в організаціях, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несуть керівники організацій.

Керівники організацій можуть в залежності від обсягу облікової роботи:

заснувати бухгалтерську службу як структурний підрозділ, очолюване головним бухгалтером;

ввести в штат посаду бухгалтера;

передати на договірних засадах ведення бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії, спеціалізованої організації або бухгалтерові-фахівцеві;

вести бухгалтерський облік особисто.

Прийнята організацією облікова політика затверджується наказом чи розпорядженням особи, відповідальної за організацію і стан бухгалтерського обліку. При цьому затверджуються:

робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності;

форми первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;

порядок проведення інвентаризації і методи оцінки видів майна і зобов'язань;

правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;

порядок контролю за господарськими операціями, а також інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.

Прийнята організацією облікова політика застосовується послідовно з року в рік. Зміна облікової політики може проводитися у випадках зміни законодавства Російської Федерації або нормативних актів органів, що здійснюють регулювання бухгалтерського обліку, розробки організацією нових способів ведення бухгалтерського обліку або істотної зміни умов її діяльності. З метою забезпечення порівнянності даних бухгалтерського обліку зміни облікової політики повинні вводитися з початку фінансового року.

1. Яка зі світових моделей облікового системи наближена до Росії?

Для британо-американської моделі (Великобританія, Австралія, США, Канада, Індія, Нідерланди, Пакистан Мексика та ін.) Характерні: - орієнтація обліку на інформаційні потреби інвесторів і кредитор рів - наявність розвиненого ринку цінних паперів; ^ Високий рівень професійної бухгалтерської підготовки; ^ Наявність в цих країнах великої кількості транснаціональних корпорацій Базові принципи цієї моделі були розроблені в США, Великобританії і Нідерландах і поширені на інші країни, які ведуть облік за цією моделлю моделлю.

-й У рисами континентальної моделі (Австрія, Греція, Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Японія та ін.) Є: В тісні зв'язки з банками, які є основним джерелом капіталу компаній; У детальн на юридичне регламентація обліку та звітності; У орієнтація обліку і звітності на інтереси державного регулювання оподаткування і макроекономічного планування Бухгалтерський облік відрізняється значною консервативністю Облікова практика спрямована ?? не стільки на інформаційні потреби кредиторів, скільки на задоволення вимог державного руководстврівніцтва.

- Для південноамериканської моделі (Аргентина, Бразилія, Перу, Уругвай, Еквадор та ін.) Характерний високий рівень інфляції; ^ Орієнтація обліку і звітності на вимоги державного планування; ^ Уніфікація принципів обліку (відсутня свобода вибору системи і порядку обліку), в обліку і звітності досить добре відображається інформація, необхідна для контролю за доходами населення і підприємств і дотримати ням податкової політікіолітікі.

-моделі обліку країн Східної Європи (радянської орієнтації) притаманні такі риси: В єдина бухгалтерія; У витратна база плану рахунків; У детальна юридична регламентація обліку та звітності, мета облікових овой системи - зниження себестоімостіртості.

-Ісламская Модель (країни Близького Сходу) знаходиться під великим впливом богословських ідей і має ряд особливостей, зокрема забороняється одержання фінансових дивідендів, при оцінці активів і зобов'язання '' язань компаній перевага віддається ринковими цінами Кінцева мета концепції ісламської економіки полягає в переході до господарювання виключно на принципах ісламу Основний акцент робиться на тому, що тел ьки ісламська модель економіки може забезпечити реальний баланс між матеріальним і духовним в суспільстві тому принципи, на яких ґрунтується облік і звітність в британо-американської, континентальної і інших облікових моделях, не підходять ісламському суспільству, оскільки ці принципи суперечать його ценностяміцінностям.

-Інтернаціональная Модель виникла із потреби міжнародної узгодженості обліку, перш за все в інтересах транснаціональних корпорацій і іноземних учасників міжнародних валютних ринків Однак лише незначна кількість великих корпорацій може зараз стверджувати, що їхні річні фінансові звіти відповідають міжнародним стандартандартам.Поняття інвентаризації, її значення і види | Обліковий реєстр є первинним документом?

До нематеріальних активів відносять об'єкти, що не мають матеріально-речової (фізичної) структури. | Метод і основні методичні прийоми і правила | Елементи методу бухгалтерського обліку | Документи як джерело первинної інформації | Бухгалтерський баланс | Порядок формування активу і пасиву балансу | Моделі поточного обліку основних господарських процесів | облікові регістри | Де застосовується журнально-ордерна форма ведення обліку? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати