Головна

Бухгалтерський баланс

  1. Balance (Баланс)
  2. А. Балансові рахунки
  3. баланс азоту
  4. Баланс азоту.
  5. Активні потужності генератора і перевірка балансу потужностей
  6. Акції мають номінальну, балансову та курсову вартість.
  7. Алгоритм розміщення коефіцієнтів методом електронного балансу.

1. Що таке бухгалтерський баланс?

Бухгалтерський баланс - Це спосіб узагальнення і групування майна і прав організації та джерел їх утворення в грошовій оцінці на певну дату: на дату створення організації; кінець звітного періоду; в разі ліквідації і т.д.

Засоби включають в свій склад все майно і права організації, які беруть активну участь в процесі формування майбутніх економічно вигод від їх використання. У бухгалтерському балансі кошти організації звуться "активи".

Джерела утворення коштів є капітал, за рахунок якого сформовано майно. Капітал організації підрозділяється на власний (внесений при створенні підприємства власниками) і позиковий (заборгованість або зобов'язання організації перед банками, бюджетом, іншими юридичними та фізичними особами). У бухгалтерському балансі джерела освіти коштів організації звуться "пасиви".

Балансове рівняння можна представити в наступному вигляді:

АКТИВИ = ПАСИВИ

або

МАЙНО + ПРАВА = КАПІТАЛ + ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Бухгалтерський баланс є найважливішою формою фінансової звітності, яка є основною для прийняття економічних рішень інвесторами, акціонерами, керівництвом організації. Керуючись даними балансу можна зробити висновки про здатність організації вчасно погасити наявні зобов'язання, про перспективи її подальшого розвитку, про можливість погасити борги перед акціонерами у разі банкрутства і т.д.

При побудові бухгалтерського балансу, слід дотримуватись таких принципів: грошового виміру; відособленості майна; безперервності діяльності; обліку за собівартістю і подвійності.

Принцип грошового виміру має на увазі здійснення збору, реєстрації та узагальнення інформації про засоби організації і їх джерелах в грошових одиницях.

Принцип відособленості майна полягає в необхідності окремого обліку активів і зобов'язань організації від активів і зобов'язань її власників і інших юридичних і фізичних осіб. Майно, що не належить організації на правах власності, має враховуватися в системі позабалансових рахунків.

Принцип безперервності діяльності є найважливішим припущенням, відповідно до якого організація здійснює свою діяльність постійно і у неї відсутня в доступному для огляду майбутньому необхідність в ліквідації.

Принцип обліку за собівартістю означає, що всі активи організації повинні враховуватися за історичною вартістю їх придбання, тобто за ціною покупки і витрат, пов'язаних з їх доставкою, установкою, налагодженням і пуском в експлуатацію.

принцип подвійності полягає в тому, що будь-яка господарська операція зачіпає два об'єкти бухгалтерського обліку. Наприклад, надходження закуплених у постачальників матеріалів, з одного боку збільшує майно підприємства, а з іншого зменшує заборгованість постачальників перед організацією.

Існують різні види бухгалтерських балансів, які класифікуються за різними ознаками.

1. Класифікація за термінами складання поділяє бухгалтерські баланси на:

- вступні - Складаються один раз, на момент реєстрації статуту організації. Розрізняють вступний баланс новоствореного підприємства та заснованого на умовах правонаступництва (тобто вступний баланс може відповідати ліквідаційним балансом організації, на базі якої створюється нова). Перед складанням вступного балансу як правило проводиться інвентаризація і оцінка активів організації;

- поточні - Складаються періодично протягом всього терміну існування організації;

- сановане - складаються в разі необхідності прийняття рішення про можливість подальшого існування організації, в разі проведення ряду процедур фінансового оздоровлення. Даний баланс складається незалежними аудиторами і часто відрізняється значною уцінкою статей балансу, що складається співробітниками організації;

- ліквідаційні - складаються протягом періоду ліквідації організації і ґрунтуються на інших принципах оцінки майна - не по обліковій вартості, а за ціною можливої ??реалізації;

- розділовий і об'єднавчий баланси - складаються в періоди роз'єднання (об'єднання) юридичних осіб.

2. Класифікація за джерелами складання ранжирує баланси на:

- інвентарні - Складаються за даними інвентаризаційних описів засобів і джерел їх надходження. Прикладом є вступний баланс;

- книжкові - розробляються на основі поточних даних бухгалтерського обліку (поточні баланси);

- генеральні баланси - найреальніше представляють фінансово-економічний стан господарюючого суб'єкта, так як грунтуються на поточних даних бухгалтерського обліку і результати проведеної інвентаризації.

3. Класифікація за обсягом інформації поділяє бухгалтерські баланси на:

- поодинокі - відображають діяльність однієї компанії;

- консолідовані - В них відбиваються результати діяльності материнської і дочірніх організацій, груп компаній (концернів, холдингів).

4. По об'єкту відображення баланси поділяються на:

- самостійні баланси - складаються юридичними особами;

- окремі баланси - складаються філіями та представництвами, які не мають статусу юридичної особи.

5. За способом очищення виділяють баланси:

- баланс - брутто - включає в себе регулюючі статті, необхідні для проведення наукових досліджень, складання прогнозів і вироблення подальшої тактики і стратегії управління організацією;

- баланс - нетто - виключає регулюючі статті (амортизація основних засобів і нематеріальних активів, використання прибутку) і є діючою формою звітності. Баланс - нетто являє собою найбільш реальну оцінку майна і зобов'язань організації.

6. За формою подання інформації баланси підрозділяють на:

- сальдовий баланс - складається бухгалтерськими працівниками організації шляхом підрахунку залишків (сальдо) по рахунках;

- оборотний баланс - складається як проміжний робочий документ, який використовується при складанні вступного, заключного і ліквідаційного балансів. Оборотний баланс включає в себе окрім залишків по рахунках на початок і кінець звітного періоду дані про рух об'єктів бухгалтерського обліку (обороти по рахунках).

За структурою бухгалтерський баланс являє собою дві вертикально розташовані таблиці, перша з яких містить інформацію про всі активи організації, а друга - про всі пасивах. Підсумки активу і пасиву, які прийнято називати "валютою балансу", завжди повинні рівнятися один одному.

Бухгалтерський баланс складається з п'яти розділів: I, II розділи - актив (статті розташовані в порядку зростання ліквідності); III, IV, V - пасив (статті розташовані за принципом зростання черговості щодо погашення зобов'язань).

I розділ балансу називається "Необоротні активи" і включає до свого складу нерухоме майно, довгострокові фінансові вкладення та виняткові права: нематеріальні активи, основні засоби; довгострокові фінансові вкладення, відкладені податкові активи.

Основні засоби та нематеріальні активи в балансі відображаються за залишковою вартістю (за мінусом нарахованої амортизації). Земельні ділянки не підлягають нарахуванню амортизації, тому що їх властивості не змінюються з плином часу.

II розділ балансу - "Оборотні активи" - це поточні активи сфери виробництва та обігу: запаси (сировина та матеріали; витрати в незавершеному виробництві; готова продукція і товари для перепродажу, товари відвантажені, витрати майбутніх періодів), дебіторська заборгованість (в тому числі покупці і замовники), короткострокові фінансові вкладення, грошові засоби.

III розділ балансу "Капітал і резерви" включає в себе наступні пункти: статутний капітал; власні акції, викуплені в акціонерів; Додатковий капітал; Резервний капітал; нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

IV розділ балансу "Довгострокові зобов'язання" відображає заборгованість підприємства кредитним організаціям, державним органам і складається з наступних статей: позики і кредити; відкладені податкові зобов'язання; резерви під умовні зобов'язання.

V розділ балансу "Короткострокові зобов'язання" включає наступні статті: позики і кредити; кредиторська заборгованість (постачальникам і підрядникам, перед персоналом організації, перед державними позабюджетними фондами, з податків і зборів); заборгованість учасникам по виплаті доходів; Доходи майбутніх періодів; Резерви майбутніх витрат.

Підсумки активу і пасиву повинні бути абсолютно рівні, так як обидві частини балансу показують одне й те саме майно, але згруповане за різними ознаками: в активі по речовому складу і їх функціональної ролі; в пасиві - за джерелами утворення майна.

Актив балансу і його інформаційний зміст

Актив балансу представляє собою комплекс монетарних та немонетарних статей.

монетарні статті - Це грошові кошти та їх еквіваленти - дебіторська заборгованість (іноді до монетарними статтями також відносять цінні папери). Немонетарні статті - це позиції активу, що не відносяться до монетарних.

Ідея побудови активу бухгалтерського балансу, властива сучасному бухгалтерського обліку в Росії, грунтується на принципі тимчасової визначеності фактів господарського життя, що реалізується в правилі капіталізації витрат компанії як елементів активу бухгалтерського балансу.

Немонетарні статті активу, що відображають напрями вкладення коштів підприємства, фактично є витратами, що відносяться до майбутніх періодів, що формує правило їх оцінки в історичних цінах (за собівартістю). Витрати підприємства - це вкладення капіталу. Звідси, капіталізація витрат - це трансформація монетарних статей активу в немонетарні або формування немонетарних статей активу за рахунок майбутнього відтоку монетарних статей, тобто за рахунок утворення кредиторської заборгованості.

Оцінка немонетарних статей по історичним цінами (за собівартістю) звернена в минуле, наприклад за вартістю основних засобів, товарів, матеріалів, в результаті їх придбання в минулому щодо дати складання балансу. Оцінка монетарних статей відповідає справжньому, тобто, як купівельна спроможність грошей, що знаходяться в наявності у організації в поточний момент часу.

Оцінка немонетарних статей також різнорідна по тимчасовій складової, так як вони, як правило, формуються в різні моменти часу. Так, основні засоби могли бути куплені три роки тому, а товари - вчора.

Трактування немонетарних статей активу балансу як витрат майбутніх періодів є не єдиним варіантом інтерпретації їх економічного змісту. Відповідно до ідеями Міжнародних стандартів фінансової звітності, немонетарні статті активу, перш за все, повинні відповідати критерію здатності принести дохід в майбутньому.

З цього випливає, що відображена в активі оцінка немонетарних статей не має ніякого відношення до теперішнього часу - це або витрати, понесені в минулому, або доходи, які будуть отримані в майбутньому. У той же час, будь-який напрямок аналізу фінансового стану підприємства має на меті визначити стан саме на поточний момент часу.Документи як джерело первинної інформації | Порядок формування активу і пасиву балансу

До нематеріальних активів відносять об'єкти, що не мають матеріально-речової (фізичної) структури. | Метод і основні методичні прийоми і правила | Елементи методу бухгалтерського обліку | Моделі поточного обліку основних господарських процесів | облікові регістри | Поняття інвентаризації, її значення і види | Облікова політика і організація обліку | Обліковий реєстр є первинним документом? | Де застосовується журнально-ордерна форма ведення обліку? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати