На головну

Глава 4. Енергетичне обстеження. Саморегульовані організації в області енергетичного обстеження

  1. D5 Обов'язки по організації первинного RDC
  2. D6 Обов'язки по організації первинного OSOCC
  3. I. 1. Типи організації взаємодій економічних агентів
  4. IV Порядок визначення та класифікація доходів організації
  5. quot; Основні напрямки державної політики в галузі подолання наслідків радіаційних катастроф
  6. SWOT-аналіз автомобільної промисловості в Ульяновської області

Стаття 15. Енергетичне обстеження

1. Енергетичне обстеження може проводитися щодо продукції, технологічного процесу, а також юридичної особи, індивідуального підприємця.

2. Основними цілями енергетичного обстеження є:

1) отримання об'єктивних даних про обсяг використовуваних енергетичних ресурсів;

2) визначення показників енергетичної ефективності;

3) визначення потенціалу енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності;

4) розробка переліку типових, загальнодоступних заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності і проведення їх вартісної оцінки.

3. За угодою між особою, які замовлять проведення енергетичного обстеження, і особою, яка проводить енергетичне обстеження, може передбачатися розробка за результатами енергетичного обстеження звіту, що містить перелік заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності, відмінних від типових, загальнодоступних заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності .

4. Діяльність з проведення енергетичного обстеження має право здійснювати тільки особи, які є членами саморегулівних організацій в області енергетичного обстеження. Створення і функціонування саморегулівних організацій в області енергетичного обстеження повинні здійснюватися відповідно до вимог цього Закону та Закону України від 1 грудня 2007 року N 315-ФЗ "Про саморегулюючі організації" (далі - Федеральний закон "Про саморегулюючі організації").

5. Енергетичне обстеження проводиться в добровільному порядку, за винятком випадків, якщо відповідно до цього Закону воно повинно бути проведено в обов'язковому порядку.

6. За результатами енергетичного обстеження проводило його особу становить енергетичний паспорт і передає його особі, що замовив проведення енергетичного обстеження. Паспорт, складений за результатами енергетичного обстеження багатоквартирного будинку, підлягає передачі особою, яка його склала, власникам приміщень у багатоквартирному будинку або особі, відповідальній за утримання багатоквартирного будинку.

7. Енергетичний паспорт, складений за результатами енергетичного обстеження, повинен містити інформацію:

1) про оснащеність приладами обліку використовуваних енергетичних ресурсів;

2) про обсяг використовуваних енергетичних ресурсів та про його зміну;

3) про показники енергетичної ефективності;

4) про величину втрат переданих енергетичних ресурсів (для організацій, що здійснюють передачу енергетичних ресурсів);

5) про потенціал енергозбереження, в тому числі про оцінку можливої ??економії енергетичних ресурсів в натуральному вираженні;

6) про перелік типових заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності.

8. Уповноваженим федеральним органом виконавчої влади встановлюються вимоги до енергетичного паспорту, складеного за результатами обов'язкового енергетичного обстеження, а також до енергетичного паспорту, складеного на підставі проектної документації, в тому числі вимоги до його форми і змісту, правила надсилання копії енергетичного паспорта, складеного за результатами обов'язкового енергетичного обстеження, в цей федеральний орган виконавчої влади. Зазначені вимоги можуть відрізнятися в залежності від типів організацій, об'єктів (будівель, споруд, будівель виробничого або невиробничого призначення, енергетичного обладнання, технологічних процесів та інших критеріїв).

9. Енергетичні паспорти на будівлі, будівлі, споруди, що вводяться в експлуатацію після здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, можуть складатися на підставі проектної документації.

Стаття 16. Обов'язкове енергетичне обстеження

1. Проведення енергетичного обстеження є обов'язковим для таких осіб:

1) органи державної влади, органи місцевого самоврядування, наділені правами юридичних осіб;

2) організації за участю держави або муніципального освіти;

3) організації, що здійснюють регульовані види діяльності;

4) організації, що здійснюють виробництво та (або) транспортування води, природного газу, теплової енергії, електричної енергії, видобуток природного газу, нафти, вугілля, виробництво нафтопродуктів, переробку природного газу, нафти, транспортування нафти, нафтопродуктів;

5) організації, сукупні витрати яких на споживання природного газу, дизельного і іншого палива, мазуту, теплової енергії, вугілля, електричної енергії перевищують десять мільйонів рублів за календарний рік;

6) організації, які проводять заходи в галузі енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів.

2. Особи, зазначені в частині 1 цієї статті, зобов'язані організувати і провести перше енергетичне обстеження в період з дня набрання чинності цього Закону до 31 грудня 2012 року, наступні енергетичні обстеження - не рідше ніж один раз кожні п'ять років.

3. З метою виявлення осіб, зазначених у частині 1 цієї статті, федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю за дотриманням вимог щодо проведення обов'язкового енергетичного обстеження у встановлені терміни, має право запитувати у відповідності зі своєю компетенцією і безоплатно отримувати у:

1) організацій, що здійснюють продаж, поставки енергетичних ресурсів, дані про обсяг і про вартість поставляються ними енергетичних ресурсів організаціям, які є споживачами цих поставляються енергетичних ресурсів;

2) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій відомості та матеріали, необхідні для здійснення державного контролю за дотриманням вимог щодо проведення обов'язкового енергетичного обстеження у встановлені терміни.

Стаття 17. Збір і аналіз даних енергетичних паспортів, складених за результатами енергетичних обстежень

1. Уповноважений державний орган виконавчої влади здійснює збір, обробку, систематизацію, аналіз, використання даних енергетичних паспортів, складених за результатами обов'язкових енергетичних обстежень, а також даних енергетичних паспортів, складених за результатами добровільних енергетичних обстежень, відповідно до вимог, визначених Урядом Російської Федерації .

2. Кожна саморегулівна організація в області енергетичного обстеження один раз в три місяці зобов'язана направляти завірені нею копії енергетичних паспортів, складених членами такої саморегулівної організації за результатами проведених ними за вказаний період обов'язкових енергетичних обстежень, в уповноважений федеральний орган виконавчої влади.

3. Уповноважений державний орган виконавчої влади має право запитувати і отримувати у саморегулівних організацій в області енергетичного обстеження дані про проведені в добровільному порядку енергетичних обстеженнях, а також дані складених за результатами таких обстежень енергетичних паспортів відповідно до переліку інформації, зазначеної в частині 7 статті 15 цього федерального закону, з урахуванням вимог законодавства Російської Федерації про комерційну таємницю.

4. Уповноважений державний орган виконавчої влади повинен забезпечити прийом копій енергетичних паспортів, складених за результатами обов'язкових енергетичних обстежень, а також інформації, запитаної відповідно до частини 3 цієї статті, у формі електронного документа.

5. Інформація, отримана при обробці, систематизації та аналізі даних енергетичних паспортів, складених за результатами обов'язкових та добровільних енергетичних обстежень, використовується в цілях отримання об'єктивних даних про рівень використання органами і організаціями енергетичних ресурсів, про потенціал їх енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності, про осіб , які досягли найкращих результатів при проведенні енергетичних обстежень, про органи і організаціях, що мають найкращі показники в галузі енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності, про інших одержуваних в результаті енергетичного обстеження показниках.

Стаття 18. Вимоги до саморегулівних організацій в області енергетичного обстеження

1. Статус саморегулівної організації в області енергетичного обстеження може придбати некомерційна організація, заснована на членстві, за умови її відповідності вимогам, встановленим частиною 3 цієї статті.

2. Для внесення до державного реєстру саморегулівних організацій в області енергетичного обстеження відомостей про некомерційну організацію нею подаються до уповноваженого федеральний орган виконавчої влади документи, передбачені Федеральним законом "Про саморегулюючі організації", а також документи, що підтверджують дотримання встановлених частиною 3 цієї статті вимог.

3. Некомерційна організація має право набути статусу саморегулівної організації в області енергетичного обстеження за умови її відповідності наступним вимогам:

1) об'єднання в складі некомерційної організації в якості її членів не менше ніж двадцять п'ять суб'єктів підприємницької діяльності (індивідуальних підприємців і (або) юридичних осіб) або не менше ніж сорок суб'єктів професійної діяльності (фізичних осіб, які здійснюють діяльність в області енергетичного обстеження самостійно, займаючись приватною практикою, а також на підставі трудового договору, укладеного з роботодавцем - юридичною особою або індивідуальним підприємцем) або об'єднання в складі некомерційної організації в якості її членів не менше ніж п'ятнадцять суб'єктів підприємницької діяльності і не менше ніж десять суб'єктів професійній діяльності;

2) наявність зазначених у частині 4 цієї статті документів, у тому числі стандартів і правил, обов'язкових для виконання всіма членами саморегулівної організації в області енергетичного обстеження;

3) наявність компенсаційного фонду, сформованого за рахунок внесків членів саморегулівної організації в області енергетичного обстеження, як способу забезпечення майнової відповідальності членів саморегулівної організації в області енергетичного обстеження перед споживачами послуг, яка може виникнути в результаті заподіяння їм шкоди внаслідок недоліків наданих послуг з енергетичного обстеження.

4. Саморегулівна організація в області енергетичного обстеження зобов'язана розробити і затвердити наступні документи:

1) порядок прийому в члени саморегулівної організації в області енергетичного обстеження та припинення членства в такий саморегулівної організації;

2) стандарти і правила, що регламентують порядок проведення енергетичних обстежень членами саморегулівної організації в області енергетичного обстеження, в тому числі стандарти і правила оформлення енергетичного паспорта, складеного за результатами енергетичного обстеження, стандарти і правила визначення переліку заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності, стандарти і правила розрахунку потенціалу енергозбереження (далі - стандарти і правила);

3) перелік заходів дисциплінарного впливу, які можуть бути застосовані до членів саморегулівної організації в області енергетичного обстеження за порушення вимог стандартів і правил;

4) стандарти розкриття інформації про діяльність саморегулівної організації в області енергетичного обстеження та про діяльність її членів.

5. Саморегулівна організація в області енергетичного обстеження має право затверджувати інші стандарти і правила з питань, що належать до діяльності її членів з проведення енергетичного обстеження.

6. В члени саморегулівної організації в області енергетичного обстеження можуть бути прийняті юридична особа, в тому числі іноземна юридична особа, індивідуальний підприємець, фізична особа, що відповідають вимогам, встановленим цим Законом, додатковим вимогам, встановленим відповідно до цього Закону саморегулівної організацією в області енергетичного обстеження. Кваліфікаційною вимогою для прийому в члени саморегулівної організації в області енергетичного обстеження є вимога до індивідуального підприємця і (або) до особі, яка уклала з ним трудовий або цивільно-правовий договір, до працівників юридичної особи, а так само і до фізичної особи - суб'єкта професійної діяльності, про наявність знань в області діяльності з проведення енергетичних обстежень відповідно до освітніми програмами вищої професійної освіти, додаткової професійної освіти або програмами професійної перепідготовки фахівців в області діяльності з проведення енергетичних обстежень. Членами саморегулівної організації в області енергетичного обстеження можуть стати:

1) юридична особа за умови наявності не менше ніж чотирьох працівників, які уклали з ним трудовий договір і отримали знання в зазначеній галузі;

2) індивідуальний підприємець за умови наявності у нього знань в зазначеній галузі та (або) наявності знань у зазначеній області не менше ніж у однієї фізичної особи, яка уклала з таким індивідуальним підприємцем трудовий або цивільно-правовий договір;

3) фізична особа за умови наявності у нього знань в зазначеній галузі.

7. Саморегулівна організація в області енергетичного обстеження має право встановити додаткові пов'язані із здійсненням діяльності з проведення енергетичних обстежень вимоги до членства в такий саморегулівної організації, які не повинні суперечити цьому Закону та іншим нормативно-правовим актам Російської Федерації.

8. Члени саморегулівної організації в області енергетичного обстеження поряд із здійсненням діяльності з проведення енергетичних обстежень має право здійснювати іншу підприємницьку або професійну діяльність. Члени саморегулівної організації в області енергетичного обстеження - юридичні особи та індивідуальні підприємці мають право проводити енергетичні обстеження щодо самих себе і належних їм об'єктів. Члени саморегулівної організації в області енергетичного обстеження - фізичні особи, які здійснюють діяльність в області енергетичного обстеження на підставі трудового договору, укладеного з роботодавцем, має право проводити енергетичні обстеження щодо роботодавця і належать йому об'єктів. Конфіденційна інформація, отримана членами саморегулівної організації в області енергетичного обстеження в ході проведення енергетичного обстеження, не підлягає розголошенню, за винятком випадків, встановлених законодавством Російської Федерації.

9. Державний контроль за діяльністю саморегулівних організацій в області енергетичного обстеження здійснюється уповноваженим федеральним органом виконавчої влади (далі - орган державного контролю) шляхом проведення планових та позапланових перевірок. Порядок проведення планових та позапланових перевірок встановлюється органом державного контролю відповідно до законодавства Російської Федерації і вимог цієї статті. Предметом державного контролю є дотримання саморегульовані організації в області енергетичного обстеження вимог до таких організацій і їх діяльності, а також вимог до проведення енергетичних обстежень, встановлених цим Законом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. Планова перевірка саморегулівної організації в області енергетичного обстеження здійснюється не частіше ніж один раз на три роки відповідно до плану перевірок, затвердженого органом державного контролю. Позапланова перевірка діяльності саморегулівної організації в області енергетичного обстеження проводиться з метою контролю за виконанням приписів про усунення порушень, виявлених в ході планових перевірок, на підставі заяв фізичних осіб, юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування про порушення саморегулівною організацією в області енергетичного обстеження або її членами вимог до саморегулівних організацій в області енергетичного обстеження та їх діяльності, встановлених цим законом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, а також наявних невідповідностей таким вимогам в представлених в орган державного контролю документах саморегулівної організації в області енергетичного обстеження. У разі виявлення порушень саморегулівної організацією в області енергетичного обстеження встановлених вимог орган державного контролю направляє в цю саморегульовану організацію одночасно з актом про виявлені порушення припис про їх усунення в розумні терміни. Зазначений припис може бути оскаржене саморегулівної організацією в області енергетичного обстеження в арбітражний суд. Саморегульована організація в області енергетичного обстеження зобов'язана подавати до органу державного контролю за його запитом інформацію, необхідну для здійснення ним своїх функцій. У разі невідповідності саморегулівної організації в області енергетичного обстеження вимогам, встановленим частиною 3 цієї статті, і в інших передбачених федеральними законами випадках орган державного контролю має право звернутися до арбітражного суду з вимогою про виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій в області енергетичного обстеження . Протягом року після дати виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій в області енергетичного обстеження цієї організації не надається статус саморегулівної організації в області енергетичного обстеження.

Глава 5. Енергосервісні договори (контракти) і договори купівлі-продажу, поставки, передачі енергетичних ресурсів, які включають в себе умови енергосервісних договорів (контрактів)

Стаття 19. енергосервісна договір (контракт)

1. Предметом енергосервісного договору (контракту) є здійснення виконавцем дій, спрямованих на енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності використання енергетичних ресурсів замовником.

2. енергосервісна договір (контракт) повинен містити:

1) умова про величину економії енергетичних ресурсів, яка повинна бути забезпечена виконавцем в результаті виконання енергосервісного договору (контракту);

2) умова про терміні дії енергосервісного договору (контракту), який повинен бути не менше ніж термін, необхідний для досягнення встановленої енергосервісна договором (контрактом) величини економії енергетичних ресурсів;

3) інші обов'язкові умови енергосервісних договорів (контрактів), встановлені законодавством Російської Федерації.

3. енергосервісна договір (контракт) може містити:

1) умова про обов'язок виконавця забезпечувати при виконанні енергосервісного договору (контракту) узгоджені сторонами режими, умови використання енергетичних ресурсів (включаючи температурний режим, рівень освітленості, інші характеристики, що відповідають вимогам в області організації праці, утримання будівель, споруд, будівель) та інші узгоджені при укладанні енергосервісного договору (контракту) умови;

2) умова про обов'язок виконавця по установці і введенню в експлуатацію приладів обліку використовуваних енергетичних ресурсів;

3) умова про визначення ціни в енергосервісних договорі (контракті) виходячи з показників, досягнутих або планованих для досягнення в результаті реалізації енергосервісного договору (контракту), в тому числі виходячи з вартості зекономлених енергетичних ресурсів;

4) інші визначені угодою сторін умови.

4. У разі укладення енергосервісного договору (контракту) з особою, яка відповідальна за утримання багатоквартирного будинку та яким власниками приміщень у багатоквартирному будинку передані повноваження на укладання та виконання енергосервісного договору (контракту), така особа має право приймати на себе по енергосервісної договором (контрактом) зобов'язання, для належного виконання яких власникам приміщень у багатоквартирному будинку необхідно здійснювати дії тільки при наявності в письмовій формі згоди на їх вчинення кожного власника приміщення в багатоквартирному будинку, якому ці дії необхідно зробити. В іншому випадку така умова енергосервісного договору (контракту) є нікчемним.

Стаття 20. Договори купівлі-продажу, поставки, передачі енергетичних ресурсів, які включають в себе умови енергосервісного договору (контракту)

1. За погодженням між покупцем енергетичних ресурсів і особою, яка має відповідно до законодавства Російської Федерації право на здійснення продажу, поставок, передачі відповідних енергетичних ресурсів такому покупцеві, умови енергосервісного договору (контракту) можуть включатися до договорів купівлі-продажу, поставки, передачі енергетичних ресурсів (за винятком природного газу) за умови дотримання вимог, встановлених частинами 1 і 2 статті 19 цього закону. Ціна в договорах купівлі-продажу, поставки, передачі енергетичних ресурсів, що включають в себе умови енергосервісного договору (контракту), в частині умов енергосервісного договору (контракту) визначається сторонами.

2. Договори купівлі-продажу, поставки, передачі енергетичних ресурсів, які включають в себе умови енергосервісного договору (контракту), можуть містити:

1) умова про кількісний значенні енергетичних ресурсів, яке застосовується сторонами при визначенні зобов'язань за договором і може бути визначено, зокрема, виходячи з обсягу споживання відповідних енергетичних ресурсів, зафіксованого на момент початку виконання такого договору, або іншим способом, в тому числі розрахунковим способом , і відрізнятися від фактичного обсягу споживання енергетичних ресурсів;

2) умова про проведення розрахунків за таким договором виходячи з показників, досягнутих або запланованих для досягнення в результаті реалізації умов енергосервісного договору (контракту), в тому числі виходячи з вартості зекономлених енергетичних ресурсів;

3) умова про надання відстрочки по сплаті платежів за таким договором повністю або частково до моменту отримання результатів реалізації умов енергосервісного договору (контракту), в тому числі до фіксації економії енергетичних ресурсів;

4) інші умови, визначені сторонами відповідно до цього Закону та законодавства Російської Федерації, що регулює умови договорів купівлі-продажу, поставки, передачі енергетичних ресурсів.

3. Зразкові умови договорів купівлі-продажу, поставки, передачі енергетичних ресурсів (за винятком природного газу), що включають в себе умови енергосервісного договору (контракту), встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

Стаття 21. Державні або муніципальні енергосервісні договори (контракти), що укладаються для забезпечення державних або муніципальних потреб

1. З метою забезпечення державних або муніципальних потреб державні або муніципальні замовники мають право укладати державні або муніципальні енергосервісні договори (контракти).

2. Державні або муніципальні енергосервісні договори (контракти) полягають і оплачуються відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації і законодавством Російської Федерації про розміщення замовлень.

 Глава 3. Державне регулювання в галузі енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності | Глава 6. Інформаційне забезпечення заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності

Глава 8. Державна підтримка в галузі енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності | Глава 9. Державний контроль за дотриманням вимог законодавства про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності та відповідальність за їх порушення | Глава 10. Заключні положення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати