Головна

II. завдання

  1. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  2. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  3. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  4. I. Мета і завдання курсових робіт
  5. II. навчальні завдання
  6. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації

Завдання 1.

Число лікарняних ліжок лікарень м Армавіра на 1.01.2008р. характеризувалося такими даними: 715,575,260,480,120,750,730, .120,180,100,90, 200 ліжок. Визначте середнє число лікарняних ліжок.

Завдання 2.

У цеху дві бригади робітників обробляють один і той же вид деталей. Денна вироблення деталей 1 серпня поточного року окремими робочими характеризується такими даними:

1 бригада: 70,73,68,75, 85 штук.

2 бригада: 74,83,81,100,73,80 штук.

Визначте середнє число деталей, оброблених одним робочим кожної бригади за день, дайте порівняльну характеристику цих середніх.

Завдання 3.

За даними завдання 2 визначте число деталей, оброблених одним робочим обох бригад:

а) безпосередньо за вихідними даними;

б) використовуючи обчислені вами показники середньої денної вироблення по обидва бригадам:

Яку середню Ви застосовували в кожному з цих двох випадків?

Завдання 4.

Є такі дані про виробництво однорідної продукції на підприємстві:

 підприємство  Виробіток одного робітника, шт.  Число робочих, чол.  Собівартість од. продукції, руб.
 104,00
 100,65
 91,24
 110,21

Визначте:

- Середнє число робітників на одному підприємстві;

- Середню вироблення одного робітника;

- Середню собівартість одиниці продукції.

Завдання 5.

Є такі дані про виробництво однорідної продукції на підприємстві.

 підприємство  Загальні витрати, млн. Руб.  Собівартість од. продукції, руб.
 10,5  64,0
 10,7  71,65
 9,2  76,21

Визначте:

- Обсяг виробництва продукції в середньому на одне підприємство;

- Витрати на виробництво продукції в середньому на одне підприємство;

- Середню собівартість одиниці продукції.

Завдання 6.

Розподіл чисельності зайнятих в економіці N- ської області за статтю та віковими групами, у відсотках до підсумку.

 Групи зайнятого населення за віком, років  всього  В тому числі
 чоловіки  жінки
 до 20  2,8  3,4  2,1
 20-24  10,9  11,9  10,0
 25-29  13,3  13,9  12,8
 30-49  53,2  51,9  54,4
 50-54  12,0  11,9  12,1
 55-59  5,3  4,6  5,9
 60-72  2,5  2,4  2,7
 все населення  100,0  100,0  100,0

Визначте середній вік чоловіків, жінок, всього зайнятого населення. Розрахунково і графічно визначте модальний і медіанний вік. Порівняйте отримані показники і зробіть висновки.

Завдання 7.

Угруповання регіонів РФ за обсягами скидання забруднених стічних вод у поверхневі водні об'єкти в 2006 р

 Скидання забруднених стічних вод в поверхневі водні об'єкти, млн. М3  число регіонів  Чисельність населення в групі регіонів, млн. Чол.
 до 50  15,1
 Від 50 до 100  25,3
 Від 100 до 200  17,6
 Від 200 до 500  42,3
 більше 500  43,8

Визначте середній обсяг скидання забруднених стічних вод на одну людину: середній обсяг скидання забруднених стічних вод на один регіон.

Завдання 8.

Розподіл населення РФ за рівнем освіти, чол.

 Розподіл населення РФ за віковими групами, років  Вища і среднееобразованіе  Загальна середня (полное_ освіту  Загальна початкова освіта  Чи не мають початкової загальної освіти  з неписьменні
 15-17 -
 18-19
 20-24
 25-29
 30-34
 35-39
 40-44
 45-49
 50-54
 55-59
 60-64
 65-69
 70 і більше

Визначте середній вік населення за рівнями освіти. Порівняйте отримані результати. Зробіть висновки.

Завдання 9.

Віковий склад безробітних характеризується такими даними:

 Вік, років.  Частка кожної групи в загальному підсумку,%  Рівень безробіття, %
 до 20  8,1  46,3
 20-24  18,0  22,5
 25- 29  12,7  14,2
 30-34  13,4  12,9
 35-39  15,4  12,1
 40-44  12,8  10,7
 45-49  9,7  9,6
 50-54  4,1  8,8
 55-59  4,2  8,8
 60-72  1,6  8,7

Визначте:

1) середній вік безробітних;

2) за допомогою графіка модальний вік безробітного

3) загальний рівень безробіття.

Завдання 10.

В одній з академічних груп вузу отримані наступні дані про результати двох екзаменаційних сесій

 бал  Кількість оцінок, отриманих в період
 зимової сесії  літньої сесії

Простим переглядом вихідних даних визначте, коли рівень успішності виявився вищим? Перевірте припущення розрахунком.

Завдання 11.

Вплив господарської діяльності на навколишнє середовище і природні ресурси характеризується такими даними:

 показник  В середньому за 2000-2003 рр.  2004 р  2005 р  2006 р  2007 р
 Забір води з водних джерел, млрд. М3  107,3  96,9  92,3  90,2  87,3
 Скидання забруднених стічних вод в поверхневі водні об'єкти, млрд. М3  26,7  24,5  22,4  23,0  22,0
 Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел, млн. Тн  26,7  21,3  20,3  19,3  18,7
 Порушено земель, тис. Га  120,0  83,0  79,0  68,0  59,0
 Рекультивовано земель, тис. Га  104,0  160,0  80,0  79,0  80,0

Визначте середньорічні показники.

Завдання 12.

Угруповання регіонів ОФ за обсягом накопичених токсичних відходів на початок року характеризувалася такими даними:

 Накопичено відходів, млн. Тонн  число регіонів  Накопичено токсичних відходів, млн. Тонн
 До 10  4,7
 1,1-10,0  86,9
 10,1 -100,0  524,2
 100,1 і більше  1089,9
 всього  1706,7

Розрахуйте структуру регіонів, визначте середній обсяг накопичених відходів по кожній групі. Загальний середній обсяг за всіма регіонами знайдіть двома способами: по ряду розподілу і об'ємним даними - порівняйте результати, оцініть відхилення, поясніть отримане розбіжність.

Завдання 13.

Скидання забруднених стічних вод в поверхневі водні об'єкти по окремих регіонах РФ

 регіони  Скидання забруднених стічних вод в поверхневі водні об'єкти, млн. М3  Скидання забруднених стічних вод у% до загального скиду стічних вод
 Санкт - Петербург  95,9
 Москва  81,2
 Московська область  43,2
 Нижегородська область  47,0
 республіка Татарстан  81,2
 Самарська область  78,8
 Красноярський край  33,0
 Ростовська область  26,6
 Свердловська область  50,0
 Челябінська область  86,7
 Кемеровська область  34,6
 Краснодарський край  26,8
 Іркутська область  82,7

Визначте середній відсоток забруднених стічних вод за даними регіону.

Завдання 14.

Для аналізу звернень до лікувальних установ працівників окремих галузей економіки міста в 2006 році було проведено вибіркове обстеження, в результаті якого були отримані наступні дані:

 Галузь економіки  Обстежено, чол.  Середня кількість звернень до лікувальних установ за рік
 промисловість
 Будівництво
 Охорона здоров'я
 народна освіта
 Культура та мистецтво

Визначте середню кількість звернень до лікувальних установ одним працівникам міста за рік.

Завдання 15.

Відомі такі дані по трьом цехам підприємства в 2008 р

 цех
 Відсоток бракованої продукції  0,8  1,2  0,5
 Вартість всієї виробленої продукції, тис. Руб.

Визначте середній відсоток бракованої продукції на підприємстві.

Завдання 16.

Угруповання районів за наявності в них індивідуальних підприємців

 Число зареєстрованих підприємців, осіб  кількість районів
 101-300
 301-600
 601-900
 901-1200
 1201-1500
 1501-2000
 2001-2500
 2501-3000
 3001-4000
 понад 4000

Визначте:

1) середню чисельність підприємців в районі;

2) структуру районів;

3) величину моди і медіани розрахунково і графічно.

Завдання 17.

Розподіл країн за групами розвитку людського потенціалу і за рівнем ВВП на душу населення

 Групи країн за рівнем значень індексу розвитку людського потенціалу  Число країн в групі  В т.ч. за рівнем ВВП на душу населення, тис. дол.
 до 1  1-2  2-4  4-7  7-20  понад 20
 високий - - -
 середній -
 низький - -  
 Разом

Визначте:

1) середній рівень ВВП на душу населення по кожній групі країн.

2) порівняйте на скільки% середній рівень ВВП на душу населення в країнах з високим рівнем індексу розвитку людського потенціалу та країнах з низьким рівнем індексу розвитку людського потенціалу.

3) частку кожної групи країн за рівнем значення індексу розвитку людського потенціалу.

Завдання 18.

Розподіл населення за розміром середньодушового грошового доходу характеризується наступними даними, в процентах:

 періоди  1 квартал  2 квартал
 Чисельність населення, всього,  100,0  100,0
 В т.ч. з середнім грошовим доходом на місяць, руб.    
 до 1000,0  1,2  1,4
 1001 -1500  4,2  4,1
 1501- 2000  7,1  6,4
 2001-3000  18,0  15,9
 3001-4000  17,3  15,5
 4001-5000  13,9  13,0
 5001-7000  18,0  17,9
 понад 7000  20,3  25,8

Розрахуйте величину середньодушового грошового доходу в 1 і 2 кварталі, модальний і медіанний дохід. Порівняйте отримані показники і зробіть висновки.

Завдання 19.

Є такі дані про роботу підприємства:

 цех  Фактіческіпроізведенопродукціі, тис. шт  Відсоток виконання плану по виробництву продукції,%  Собівартість од. продукції, руб.  Середній виробіток на одного робітника, шт.
 19,2
 24,3
 18,1

Визначте:

- Середнє число робочих в одному цеху;

- Середній відсоток виконання плану;

- Середню собівартість од. продукції;

- Середню вироблення на одного робітника підприємства.

Завдання 20.

Розподіл домогосподарств за доходами в 2008 р

 Дохід на людину в місяць, руб.  кількість домогосподарств
 до 3000
 3001-4000
 4001- 5000
 5001-7000
 7001-10000
 понад 10000

Визначте:

- Структуру домогосподарств;

- Середньодушовий дохід за сукупністю домогосподарств.

Завдання 21.

Визначте середню рентабельність фермерських господарств району

 номер господарства  Прибуток, тис. Руб.  Рентабельність,%
 14,0  21,0
 17,0  24,0
 12,0  25,0
 3,0  37,0

Завдання 22.

По трьох районах міста є такі дані по філіях банку на кінець року

 Район міста  число філій  Середнє число вкладів у філії, тисяч  Середній розмір вкладу, руб.
А
Б
В

Визначте на кінець звітного року в цілому по місту систему середніх:

1) число філій в районах міста;

2) число вкладів у філії;

3) розмір внеску в філії;

4) суму вкладів у філії.

Завдання 23.

Розподіл респондентів за статево-віковими ознаками, людина

 Підлога  До 30 років  31-40  41-50  понад 50
 Чоловік
 жіночий

Визначте:

1) середній вік респондентів;

2) співвідношення опитаних чоловіків і жінок.

Завдання 24.

Розподіл вкладників ощадбанку РФ за віком

 Вік, років  Відсоток до підсумку
 18-29  
 30-39  
 40-49  
 50-59  
 60 років і старше  

Визначте середній вік вкладників Ощадбанку. Визначте (розрахунково і графічно) модальний і медіанний вік вкладників Ощадбанку ОФ.

Завдання 25.

Є дані про товарообіг і витратах звернення за трьома госпрозрахунковим відділенням споживчого товариства Вятської області

 Види діяльності  Товарообіг, млн. Руб.  Рівень витрат обігу на 1 руб. товарообігу, коп.
 Роздрібна торгівля  37,0
 Громадське харчування  81,0
 Заготівля дикорослих плодів і ягід  42,0

Визначте середній рівень витрат обігу на один рубль товарообігу за видами діяльності.

Завдання 26.

Визначте середній відсоток браку в складі всієї виробленої підприємством продукції за 2010 рік за наступними даними

 виріб  відсоток браку  Вартість шлюбу, руб.
 1,5
 2,0
 0,8

Який вид середньої слід використовувати для вирішення завдання?

Завдання 27.

Є такі дані по двом заводам, що виробляють однорідну продукцію.

 номер заводу  базисний період  Звітний період
 Витрати часу на од. продукції, ч  Виготовлено продукції, штук  Витрати часу на од. продукції, ч  Виготовлено продукції, штук
 2,0  1,, 9
 3,0  3,0

Обчисліть середні витрати часу на виготовлення одиниці продукції по двом заводам разом за базисний і звітний періоди часу.

Вкажіть, який вид середньої ви застосували в кожному випадку.

Завдання 28.

По двох підприємствах, що виробляють один і той же вид виробів, відомі дані за звітний місяць.

 підприємство  число робочих  Середній виробіток на одного робітника, штук  Собівартість од. продукції, руб.
 3,00
 2,50

Розрахуйте систему середніх:

а) середнє число робітників на одному підприємстві;

б) середню вироблення на одного робітника;

в) середню собівартість одиниці продукції.

Завдання 29.

За тим же підприємствам є такі дані:

 підприємство  Витрати на виробництво всієї продукції, тис. Руб.  Собівартість одиниці продукції, руб.  Середній виробіток на одного робітника, штук
 3,00
 2,50

Розрахуйте систему середніх:

а) собівартість одиниці продукції;

б) вироблення на одного робітника;

в) число робітників на одне підприємство.

Завдання 30.

В області виробництво зернових культур в господарствах різних форм власності характеризується такими даними:

 показники  АКХ, АТ  СКХ та інші  Колгоспи, радгоспи
 число господарств
 Посівна площа зернових на господарство, га
 Валовий збір на господарство, ц
 Витрати на 1 га, руб.

АТ - акціонерні товариства, АКХ- асоціації селянських господарств; СКХ- спільні селянські господарства.

Визначте:

- Середню врожайність по господарствах;

- Середні витрати на 1 га, руб.I. Тестові завдання | МСА 500 «Аудиторські докази».
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати