На головну

Методичні вказівки до вивчення дисципліни.

  1. I. Методичні вказівки
  2. II. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  3. II. Тематика доповідей за темами дисципліни.
  4. III. Методичні рекомендації
  5. III. Методичні рекомендації щодо ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  6. IV. Методичні рекомендації щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  7. IV. Методичні вказівки студентам з підготовки до заняття

Факультет загального менеджменту

Кафедра менеджменту та організації виробництва

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕЖДМЕНТ

Методичні вказівки до вивчення дисципліни та

виконання контрольної роботи для

студентів заочної форми навчання

Спеціальність 080507- Менеджмент організації

Санкт-Петербург


допущено

редакційно-видавничим радою СПбГІЕУ

в якості методичного видання

укладач

канд. екон. наук, доц. Е. П. Рябініна

рецензент

Доктор екон. наук, заслуж. діяч науки РФ,

Професор Б. М. Генкін

Підготовлено на кафедрі

Менеджменту і організації виробництва

Схвалено науково-методичною радою факультету Спільного менеджменту

Віддруковано з авторській редакції з оригінал-макету,

представленого упорядником

© СПбГІЕУ, 2005


Зміст.

1. Загальні положения.................................................................................... 4

2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни .............................. 5

3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи ......... 5

4. Контрольні завдання .............................................. ................................ 6

5. Вимоги до оформлення контрольної роботи .......................... 14

Додаток 1................................................ ............................................. 17

Зміст дисципліни "Стратегічний менеджмент" .................. 17

Додаток 2................................................ ............................................. 23

Приклад оформлення першої сторінки титульного аркуша контрольної работы........................................................................................................................ 23

Додаток 3 ................................................ ............................................. 24

Список контрольних питань ............................................... ................ 24


 1. Загальні положення.

Мета дисципліни «Стратегічний менеджмент» - засвоєння теоретичних основ сучасних концепцій і методів стратегічного менеджменту та вироблення у студентів навичок і умінь в області розробки і реалізації стратегій організацій.

Основні завдання дисципліни:

· Вивчення понять, категорій і елементів стратегічного менеджменту;

· Ознайомлення з процесом стратегічного менеджменту в організації;

· Вивчення методів структуризації стратегічних цілей організації, аналізу зовнішнього і внутрішнього середовищ організації, конкурентного і портфельного аналізу;

· Освоєння методів і моделей стратегічного менеджменту.

Базою вивчення даної дисципліни є дисципліни: «Основи менеджменту», «Теорія організацій», «Економічна теорія», «Економіка підприємства». Курс пов'язаний з такими дисциплінами як «Управлінські рішення», «Управління персоналом», «Антикризове управління», «Дослідження систем управління», «Управління конкурентоспроможністю організації» та ін.

Студент, що вивчив дисципліну «стратегічний менеджмент», повинен опанувати комплексом знань і навичок, які в подальшому допоможуть йому на практиці, ефективно здійснювати не тільки різні види управлінської діяльності, а й бути здатним до підготовки, обгрунтування і прийняття стратегічних рішень в організаціях, що функціонують в умовах жорсткої конкуренції і нестабільного зовнішнього середовища.

Передбачена навчальним планом спеціальності для студентів заочної форми навчання контрольна робота є однією з форм самостійної роботи студентів. Позитивна оцінка контрольної роботи є підставою для допуску студента до екзамену з дисципліни «Стратегічний менеджмент».

Методичні вказівки до вивчення дисципліни.

Перш ніж почати вивчення дисципліни студенту необхідно ознайомитися і Додатком 1 «Зміст дисципліни», де показані принципи і логіка побудови дисципліни, а також зі списком рекомендованої літератури, наведеному в розділі 6 цих методичних вказівок. При вивченні дисципліни і виконання контрольної роботи студент повинен використовувати навчальну та спеціальну літературу, періодичні видання (газети, журнали з економіки та менеджменту), а також власний практичний досвід. При виконанні контрольної роботи не можна орієнтуватися тільки на рекомендовану літературу, так як за час, що минув з часу видання методичних вказівок, могли вийти нові підручники, навчальні посібники, статті, спеціальні роботи зі стратегічного менеджменту, які можуть виявитися корисними при вивченні курсу і виконанні контрольної роботи .

Використання тільки навчальної літератури для виконання завдання є недостатнім для отримання заліку з контрольної роботи, а в ряді випадків і неможливо через відсутність у підручниках відповідного матеріалу.Метод приведеної вартості використовується для усунення тимчасового відмінності при порівнянні витрат і результатів. | Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.

Контрольне завдання №1. | Контрольне завдання №2. | Профіль зовнішнього середовища організації | Контрольне завдання №3. | Порядок вирішення. | Вимоги до оформлення контрольної роботи. | Тема 9. Розробка стратегії одиночного бізнесу. Конкурентні переваги і базові стратегії. | Тема 14. Реалізація стратегій. Стратегічний контроль. | Список контрольних питань. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати