На головну

Результати будь-якого виду діяльності працівників міліції залежать від її якісних характеристик: нормативності, організованості, підготовленості, освоєності та ефективності.

  1. B) Аналіз і результати
  2. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  3. II. Витрати з обслуговування працівників будівництва
  4. IV. Опис діяльності підрозділу
  5. STEP-аналіз діяльності ЗАТ «БіПі» м Ступіно
  6. STEP-аналіз діяльності ОГИБДД УВС Ступинского району
  7. V. Очікувані результати

нормативність діяльності є ступінь відповідності дій співробітників правовим і моральним нормам, положенням Кодексу честі співробітників міліції, орієнтації на застосування лише законних способів боротьби з протиправними діяннями. Діяльність співробітників міліції повинна проходити під знаком суворого дотримання норм кримінального, кримінально-процесуального та адміністративно-правового законодавства.

організованість створює реальний фундамент для успішної діяльності працівників міліції. Вона виражається у визначенні відповідних форм організації і стрункої системи реалізації професійних завдань міліції.

підготовленість виражається в наявності у співробітника міліції відповідних знань, умінь і навичок. Важливу роль нарівні з іншими видами підготовленості (юридичної, спеціальної) грає професійно-психологічна підготовленість.

Якщо підготовленість виступає як передумова успішної роботи, то освоєність визначає реальне оволодіння нею співробітником міліції і високу ступінь виконання відповідної діяльності.

ефективність діяльності співробітників міліції складається з продуктивності, яке виражається в кількісних і якісних результатах діяльності; швидкості, що відбиває швидкість, чіткість і організованість дій; темпу діяльності, що визначає співвідношення «енергійних» ділянок і спадів у діяльності працівника протягом фіксованої періоду часу; повноти, що залежить від обсягу реалізованих дій, необхідних для успішного виконання діяльності співробітником міліції протягом тривалого періоду часу і збереження стійкої результативності діяльності.

Психологічні особливості різних видів діяльності працівників міліції.Виходячи із законодавчо визначених завдань діяльності міліції, можна виділити наступні її різновиди: профілактичну; оперативно-розшукову; діяльність з дізнання та розслідування злочинів; з охорони громадського порядку і безпеки; охоронну діяльність.

Профілактична діяльність. Основна мета профілактичної діяльності працівників міліції - запобігання правопорушенням та надзвичайних подій. Практично профілактична діяльність є складовою частиною роботи будь-якого співробітника міліції. Однак за обсягом та пріоритетності цей вид діяльності більш характерний для дільничних інспекторів

міліції, працівників підрозділів з профілактики правопорушень неповнолітніх та деяких інших категорій працівників.

Профілактична діяльність будується на активному спілкуванні з населенням, представниками органів місцевої влади, посадовими особами, що висуває особливі вимоги до комунікативних якостей і педагогічним здібностям працівників міліції, точному дотриманню законних прав громадян і правових актів.

складання псіхограмми дільничного інспектора міліції шляхом аналізу експертних оцінок показало, що для успішних професійних дій необхідно мати такі психологічні якості:

- Професійну спостережливість;

- Врівноваженість, самовладання при конфліктах;

- Здатність викликати прихильність до себе людей, викликати у них довіру;

- Тонку спостережливість за душевної життям людини;

- Вміння відстоювати свою точку зору;

- Здатність до відтворення образу за словесним описом;

- Вміння робити висновки з суперечливої ??інформації;

- Пам'ять на зовнішність і поведінку людини;

- Здатність до швидкого встановлення контактів з новими людьми.1

Дослідження показали, що значно ускладнюють психологічну придатність до профілактичної діяльності працівників міліції такі показники: індивідуалізм; соціальна відчуженість, що порушує систему міжособистісних відносин і утрудняє соціальну взаємодію; надмірна тяга до домінування і наполеглива тенденція до лідерства; зниження рівня мотиву досягнення мети діяльності; тривожність; недоліки в вольовій сфері і зниження вольових зусиль; наявність психотичних рис особистості та ін.2

Оперативно-розшукова діяльність. Ця діяльність є провідною для широкого кола працівників міліції, в тому числі для співробітників карного розшуку, підрозділів по боротьбі з економічними злочинами та організованою злочинністю, оперативно-пошукових підрозділів, відділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків і деяких інших служб. Для фахівців цих служб оперативно-розшукова діяльність є основною, схожої по застосовуваних методів розв'язання службових завдань. Зміст оперативно-розшукової діяльності та застосовуються методи визначені Федеральним законом «Про оперативно-розшукову діяльність» від 12 серпня 1995 р

Виконання оперативним працівником своїх посадових обов'язків вимагає від нього наявності наступних психологічних якостей і умінь:

- Здатності вирішувати професійні завдання в ситуаціях, що супроводжуються високим ступенем особистого ризику і небезпеки для життя;

- Готовності * до ситуацій силового (включаючи вогневе) єдиноборства зі злочинцями;

- Підвищеної відповідальності за свої дії ( «відсутність права на помилку»);

- Здатності до інтенсивної міжособистісної комунікації з асоціальними і кримінальними особистостями;

- Високою психофізіологічної витривалості, пов'язаної з відсутністю фіксованого робочого часу (середня тривалість робочого дня становить 10-12 годин, часто буває 7-денний робочий тиждень, нічні виїзди на затримання злочинця і т. П);

- Здатності витримувати тривале емоційне напруження, тривожні стани, почуття страху, невизначеності, неможливості поділитися своїми сумнівами з близькими і т. П .;

- Постійної інтелектуальної активності (аналіз безупинно мінливої ??інформації, утримання в пам'яті великої кількості фактів; прийняття рішень в умовах дефіциту часу і інформаційної невизначеності);

- Здатності до рольового перевтілення, уміння видавати себе за інших людей, майстерно розігрувати ролі різних соціальних і професійних типів;

- Мовної винахідливості, вміння швидко і достовірно пояснити критичну ситуацію іншому, приховуючи при цьому справжні наміри.3

Значна вираженість таких якостей, як відкрита агресивність, аутоагресія, імпульсивність, депресивні і психосоматичні форми реагування у важких ситуаціях, соціальна відчуженість, перевага гальмових процесів над процесами збудження в нервовій системі, можуть в сукупності проявитися як синдром професійної непридатності до оперативно-розшукової діяльності.

Діяльність з дізнання та розслідування злочинів. Цей вид діяльності є основним для дізнавачів, слідчих і експертів-криміналістів органів внутрішніх справ, а його зміст вимагає знання тактики і методики розкриття і розслідування конкретних злочинів, прийомів проведення окремих слідчих дій, способів встановлення психологічного контакту з іншими людьми і т. Д. Велике значення тут набуває інтелектуальна діяльність, творчість у висуванні обгрунтованих версій злочинів і їх кваліфікованої відпрацювання.

У психограма дізнавача і слідчого часто виділяють кілька груп особистісних якостей, що визначають успішність роботи при розкритті та розслідуванні злочинів. До них відносять:

- Мотиваційно-ціннісні особливості (розвинуте правосвідомість, чесність, мужність, принциповість, сумлінність, старанність, дисциплінованість, розвинена мотивація досягнення, виражена мотивація самоактуалізації та ін.);

- Пізнавальні якості (високий рівень інтелекту, гнучкість розумових процесів: творче мислення, спостережливість, вміння прогнозувати, розвинена інтуїція, гарна пам'ять, розвинене довільне увагу та ін.);

- Комунікативні якості (вміння встановлювати психологічний контакт, володіння комунікативною технікою поводження, наявність організаторських якостей і ін.);

- Інші особистісні особливості (стійка і адекватна самооцінка, самостійність і незалежність, відповідальність, самоповага і ін.).

Діяльність з охорони громадського порядку і безпеки. Цей різновид діяльності є провідною для патрульно-постової служби міліції, дорожньо-патрульної служби ГІБДЦ, муніципальної міліції. Загальна характеристика цієї діяльності - цілеспрямоване спостереження і припинення правопорушень в громадських місцях. Для цього співробітники міліції мають владні повноваження по впливу на поведінку громадян у вигляді: попередження про необхідність припинення протиправного діяння і примусу у вигляді накладення штрафу, затримання правопорушників і доставлення їх в ІТТ або спецприймальники (або медвитверезники).

для працівників патрульно-постової служби важливі такі особистісні якості: наявність певного життєвого і професійного досвіду; інтерес до людини, її переживань, здатність до емпатії; впевненість в собі, наполегливість, здатність до протидії порушникам правопорядку; хороша спортивна підготовка; впевнене володіння табельною вогнепальною зброєю; спостережливість; здатність до засвоєння нових знань, навчання; активна особистісна позиція; мотивація досягнень; оперативність у прийнятті рішень; вимогливість; контроль над агресивністю і ін.

Охоронна діяльність. Це основна діяльність для співробітників позавідомчої охорони міліції. Її головна мета - охорона матеріальних цінностей державної і приватної власності. Зміст охоронної діяльності полягає в ретельному спостереженні за охоронними об'єктами і припиненні протиправних посягань на охороняється майно. Особливими умовами охоронної діяльності часто є ізоляція при несенні служби, перебування в закритому приміщенні і наявність стресової напруженості у зв'язку з очікуванням злочинного нападу на об'єкт, що охороняється.

Суттєвими для успішного виконання посадових обов'язків співробітниками позавідомчої охорони вважаються такі якості:

- Спостережливість і увагу (стійкість уваги, розподіл уваги; хороший обсяг уваги; вміння бачити малопомітні зміни на об'єкті, що охороняється і ін.);

- Емоційні та вольові якості (емоційна стійкість; самовладання; завзятість в подоланні труднощів; висока активність; відповідальність; самокритичність і ін.);

- Інтелектуальні якості (вміння вибрати з декількох варіантів вирішення оптимальний; здатність прийняти рішення при нестачі інформації; вміння визначити обсяг інформації, потрібний для прийняття рішення та ін.);

- Комунікативні якості (здатність знайти доцільну в залежності від ситуації форму спілкування; вміння злагоджено діяти з іншими співробітниками і ін.);

- Якості пам'яті (хороша пам'ять на зовнішність і поведінку людини; відмінна моторна, рухова пам'ять; здатність протягом тривалого часу утримувати в пам'яті велику кількість інформації; хороша зорова пам'ять на обстановку об'єкту, що охороняється і ін.);

- Моторні якості (швидкодія в умовах дефіциту часу; швидка реакція на несподіване слухове враження та ін.).

1 Основні види діяльності та психологічна придатність до служби в системі органів внутрішніх справ: Справ, посібник. / Под ред. Вовина Б. Г., Мягких Н. І., Сафронова А. Д. - М., 1997. - С. 85.

2 Там же. -З. 96-98.

3 Основні види діяльності та психологічна придатність до служби в системі органів внутрішніх справ. - С. 56-57.

 |

| | | Психологія особистої професійної безпеки співробітника правоохоронного органу | | | | Керівник правоохоронного органу в екстремальних умовах | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати