На головну

Розрахунок попередньо напружених елементів при дії поперечних сил

  1. I. Моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії.
  2. II етап Розрахунок фінансових результатів
  3. V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг
  4. А. Розрахункова глибина поширення хмари на відкритій місцевості
  5. Акредитивна форма розрахунків.
  6. Актуарні розрахунки в страхуванні.

загальні положення

3.1.5.1 Розрахунок міцності залізобетонних елементів при дії поперечних сил виробляють на основі моделі похилих перерізів.

При розрахунку по моделі похилих перерізів повинні бути забезпечені міцність елемента по смузі між похилими перерізами і похилому перерізі на дію поперечних сил, а також міцність по похилому перерізі на дію моменту.

Міцність по похилій смузі характеризується максимальним значенням поперечної сили, яке може бути сприйнято похилою смугою, що знаходиться під впливом стискають зусиль уздовж смуги і розтягуючих зусиль від поперечної арматури, що перетинає похилу смугу. При цьому міцність бетону визначають за опором бетону осьовому стиску з урахуванням впливу складного напруженого стану в похилій смузі.

Розрахунок по похилому перерізі на дію поперечних сил виробляють на основі рівняння рівноваги зовнішніх і внутрішніх поперечних сил, що діють в похилому перерізі з довжиною проекції  на поздовжню вісь елемента. Внутрішні поперечні сили включають поперечну силу, сприйняту бетоном в похилому перерізі, і поперечну силу, сприйняту перетинає похилий переріз поперечною арматурою. При цьому поперечні сили, які сприймаються бетоном і поперечною арматурою, визначають по опорам бетону і поперечної арматури розтягуванню з урахуванням довжини проекції з похилого перерізу.

Розрахунок по похилому перерізі на дію моменту виробляють на основі рівняння рівноваги моментів від зовнішніх і внутрішніх сил, що діють в похилому перерізі з довжиною проекції  на поздовжню вісь елемента. Моменти від внутрішніх сил включають момент, що сприймається перетинає похилий переріз поздовжньої розтягнутої арматурою, і момент, що сприймається перетинає похилий переріз поперечною арматурою. При цьому моменти, які сприймаються поздовжньої і поперечної арматурою, визначають по опорам поздовжньої і поперечної арматури розтягуванню з урахуванням довжини проекції  похилого перерізу.

Розрахунок залізобетонних елементів по смузі між похилими перерізами

3.1.5.2 Розрахунок попередньо напружених елементів по бетонній смузі між похилими перерізами виробляють з умови

 , (64)

де  - Поперечна сила в нормальному перерізі елемента;

 - Коефіцієнт, що дорівнює 0,3.

Розрахунок залізобетонних елементів по похилих перерізах на дію поперечних сил

3.1.5.3 Розрахунок попередньо напружених елементів, що згинаються по похилому перерізі (рисунок 7) виробляють з умови

 , (65)

де  - Поперечна сила в похилому перерізі з довжиною проекції  на поздовжню вісь елемента, що визначається від всіх зовнішніх сил, розташованих по одну сторону від розглянутого похилого перерізу; при цьому враховують найбільш небезпечне завантаженість в межах похилого перерізу;

 - Поперечна сила, що сприймається бетоном в похилому перерізі;

 - Поперечна сила, що сприймається поперечною арматурою в похилому перерізі.

Малюнок 7 - Схема зусиль при розрахунку згинальних попередньо напружених елементів по похилому перерізі на дію поперечних сил

поперечну силу  визначають за формулою

 , (66)

але приймають не більше 2,5  і не менше 0,5 ;

 - Коефіцієнт, що дорівнює 1,5.

допускається значення  визначати з урахуванням впливу зусилля попереднього обтиску  напруженою арматурою.

зусилля  для поперечної арматури, нормальної до поздовжньої осі елемента, визначають за формулою

 , (67)

де  - Коефіцієнт, що дорівнює 0,75;

 - Зусилля в поперечній арматурі на одиницю довжини елемента

 . (68)

Розрахунок роблять для ряду розташованих по довжині елемента похилих перерізів при найбільш небезпечною довжині проекції похилого перерізу  . При цьому довжину  у формулі (67) приймають не більше 2,0 .

Допускається проводити розрахунок похилих перерізів, не розглядаючи похилі перерізи при визначенні поперечної сили від зовнішнього навантаження, з умови

 , (69)

де  - Поперечна сила в нормальному перетині від зовнішнього навантаження;

 ; (70)

 . (71)

При розташуванні нормального перетину, в якому враховують поперечну силу  , Поблизу опори на відстані  менше 2,5  розрахунок з умови (69) виробляють, множачи значення  , Що визначаються за формулою (70), на коефіцієнт, що дорівнює  , Але приймають значення  не більше 2,5 .

При розташуванні нормального перетину, в якому враховують поперечну силу  , на відстані  менш  розрахунок з умови (69) виробляють, множачи значення  , Що визначається за формулою (71), на коефіцієнт, що дорівнює .

Поперечну арматуру враховують у розрахунку, якщо дотримується умова

.

Можна враховувати поперечну арматуру і при невиконанні цієї умови, якщо в умові (65) приймати

.

Крок поперечної арматури, яка обліковується в розрахунку,  повинен бути не більше значення .

При відсутності поперечної арматури або порушення зазначених вище вимог розрахунок виробляють з умови (65) або (69), приймаючи зусилля  або  рівним нулю.

Поперечна арматура повинна відповідати конструктивним вимогам, наведеним в СП 52-101.

Розрахунок залізобетонних елементів по похилих перерізах на дію моментів

3.1.5.4 Розрахунок попередньо напружених елементів на похилих перерізах на дію моментів (рисунок 8) виробляють з умови

 , (72)

де  - Момент в похилому перерізі з довжиною проекції  на поздовжню вісь елемента, який визначається від всіх зовнішніх сил, розташованих по одну сторону від розглянутого похилого перерізу, щодо кінця похилого перерізу (точка 0), протилежної кінця, у якого розташовується перевіряється поздовжня арматура, яка має розтягнення від моменту в похилому перерізі; при цьому враховують найбільш небезпечне завантаженість в межах похилого перерізу;

 - Момент, що сприймається поздовжньою арматурою, яка перетинає похилий переріз, щодо протилежного кінця похилого перерізу (точка 0);

 - Момент, що сприймається поперечною арматурою, яка перетинає похилий переріз, щодо протилежного кінця похилого перерізу (точка 0).

Малюнок 8 - Схема зусиль при розрахунку згинальних попередньо напружених елементів по похилому перерізі на дію моментів

момент  визначають за формулою

 , (73)

де  - Зусилля в поздовжній розтягнутій арматурі, прийняте рівним  , А в зоні анкерування - визначається відповідно до п.5.3.4;

 - Плече внутрішньої пари сил; допускається приймати .

момент  для поперечної арматури, нормальної до поздовжньої осі елемента, визначають за формулою

 , (74)

де  - Зусилля в поперечній арматурі, прийняте рівним ;

 - Визначають по формулі (68), а  приймають в межах від 1,0  до 2,0 .

Розрахунок роблять для похилих перерізів, розташованих по довжині елемента на його кінцевих ділянках і в місцях обриву поздовжньої арматури, при найбільш небезпечною довжині проекції похилого перерізу  , Прийнятої в зазначених вище межах.

Допускається проводити розрахунок похилих перерізів, приймаючи в умови (72) момент  в похилому перерізі при довжині проекції  на поздовжню вісь елемента, що дорівнює 2,0  , А момент  - Рівним 0,5 .

При відсутності поперечної арматури розрахунок похилих перерізів виробляють з умови (72), приймаючи момент  в похилому перерізі при довжині проекції  на поздовжню вісь елемента, що дорівнює 2,0  , А момент  - Рівним нулю.

4 Розрахунок попередньо напружених елементів залізобетонних конструкцій за граничними станами другої групи

загальні положення

4.1.1 Розрахунки за граничними станами другої групи включають:

- Розрахунок по розкриттю тріщин;

- Розрахунок за деформаціями.

4.1.2 Розрахунок по утворенню тріщин виробляють для перевірки необхідності розрахунку по розкриттю тріщин, а також для перевірки необхідності врахування тріщин при розрахунку за деформаціями.

Вимоги по відсутності тріщин пред'являють до попередньо напруженим конструкцій, у яких при повністю розтягнутому перерізі повинна бути забезпечена непроникність (що знаходяться під тиском рідини або газів, що зазнають вплив радіації і т.п.), до унікальних конструкцій, а також до конструкцій при впливі сильно агресивною середовища.

4.1.3 При розрахунку за граничними станами другої групи навантаження приймають з коефіцієнтом надійності за навантаженням  = 1,0.

4.1.4 Розрахунок згинальних попередньо напружених елементів за граничними станами другої групи виробляють як при відцентровому стисканні на спільну дію зусиль від зовнішнього навантаження  і поздовжньої сили  , Що дорівнює зусиллю попереднього обтиску .

 Розрахунок міцності нормальних перерізів на основі нелінійної деформаційної моделі | Розрахунок попередньо напружених залізобетонних елементів по розкриттю тріщин

Основні положення | Основні розрахункові вимоги | Показники якості бетону і їх застосування при проектуванні | Нормативні і розрахункові значення характеристик бетону | Показники якості арматури | Нормативні і розрахункові значення характеристик арматури | Попередні напруження арматури | Розрахунок попередньо напружених залізобетонних елементів за міцністю | Розрахунок попередньо напружених елементів на дію згинальних моментів в стадії експлуатації за граничним зусиллям | Розрахунок попередньо напружених елементів в стадії попереднього обтиску |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати