На головну

Вступ

  1. A1 Введення
  2. F1.1 Введення
  3. F11.1 Введення
  4. F14.1 Введення
  5. F3.1 Введення
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

І Методичні вказівки до ЇЇ ВИКОНАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ

«КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства»

для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей

Єкатеринбург 2009

УДК 546 (076): 53 (075)

Завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконан-ням з дисципліни «Концепції сучасного природознавства». Для студентів заочної форми навчання для всіх спеціальностей. Єкатеринбург,

ГОУ ВПО «Рос. Держ. проф-пед. ун-т », 2009. 37 с.

Укладачі: Федорова Л. М., доцент, канд. хім. наук

Конєв С. Н., доцент, канд. фіз.-мат. наук

Контрольні завдання з дисципліни "Концепції сучасного природознавства" складені відповідно до робочої програми «Концепції сучасного природознавства» (ДОС-2000) для студентів всіх спеціальностей.

Схвалено на засіданні кафедри загальної фізики. Протокол від 04 .06.2009 № 11.

Завідувач кафедри загальної фізики А. С. Борухович

Рекомендовані до друку методичною комісією Інституту електро- енергетики та інформатики 08 червня 2009 року. Протокол № 6

Голова методичної комісії С. В. Федорова

Еліна

   © ГОУ ВПО "Російський государственныйпрофессионально-педагогическийуниверситет", 2009

Вступ

Методичні вказівки складені відповідно до програми курсу «Концепції сучасного природознавства» (ДОС-2000) і призначені для студентів заочної форми навчання.

метоювивчення дисципліни «Концепції сучасного природознавства» є ознайомлення з природознавством як системою наук про природу, придбання студентами основ знань про природні явища, про фундаментальні закони природи і формування на цій основі цілісного уявлення про Природу.

завдання дисципліни - Формування у студентів основи наукового світогляду, культури мислення, розширення загального кругозору, вміння

розуміти навколишній світ і орієнтуватися в складному різноманітті відбуваються в ньому явищ і процесів і, нарешті, здатності застосовувати природничі знання у своїй професійній діяльності при прийняття конкретних рішень у плані спілкування з Природою.

Даний курс є не просто механічне поєднання спеціальних природничих дисциплін (фізики, хімії, біології, астрономії, екології, психології та ін.), А є міждисциплінарним курсом, заснованим на комплексному історико-філософському, культурологічному і еволюційно-синергетичному підходах до сучасного природознавства.

Тому в основу формування змісту розділів покладені не окремі спеціальні природничі дисципліни, а концепції та їх філософський зміст, що забезпечує цілісне уявлення про явища природи на різних рівнях (фізичному, хімічному, біологічному та ін.)

Структура і побудова методичних вказівок забезпечують чітку і методично правильну організацію роботи при вивченні дисципліни «Концепції сучасного природознавства» студентами заочної форми навчання, для яких самостійна робота є одним з основних видів навчальної діяльності.

У методичних вказівках наводиться докладний зміст дисципліни «Концепції сучасного природознавства», яке допоможе студентам систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі самостійного вивчення цієї дисципліни за підручниками і навчальними посібниками, зосередити свою увагу на основних поняттях, їх ознаках і особливостях. Більш того, в питаннях для індивідуальної контрольної роботи фактично представлена ??теоретична частина курсу, в якій виділені найважливіші блоки змісту, що охоплюють найбільш важливі розділи курсу, і зведені в єдність розрізнені поняття зі спеціальних природничих дисциплін. Все це сприяє активному вивченню теоретичного матеріалу, його систематизації, узагальнення і розуміння, а також формує опорні знання з природознавства.

1. ЗМІСТ КУРСУ «КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства»Мета та завдання ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ | Розділ 6. Симетрія. Принципи симетрії. Просторово-часова симетрія. закони збереження

Квантова механіка | Розділ 10. Хімічні концепції сучасного природознавства | Розділ 14. Біологічні аспекти сучасного природознавства | Розділ 16. Екологічні аспекти сучасного природознавства. | I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи | I. Природознавство в системі науки і культури | II. Наука як процес пізнання. Форми і методи наукового пізнання. Структура естественнoнаучного пізнання | III. Еволюція науки. Етапи та історія розвитку природознавства. наукові революції | IV. Наукові картини світу. Етапи розвитку та формування наукових картин світу. Природничо-наукова картина світу | V. Розвиток уявлень про матерію, простір, час і рух |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати