Головна

Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 14 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

41) здійснення закупівель товарів, робіт, послуг з метою забезпечення органів федеральної служби безпеки засобами контррозвідувальну діяльність та боротьби з тероризмом. Перелік товарів, робіт, послуг, закупівлі яких можуть здійснюватися відповідно до цього пункту, затверджується керівником федерального органу виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки;

42) висновок федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері офіційного статистичного обліку, і його територіальними органами контрактів з фізичними особами на виконання робіт, пов'язаних зі збором і з обробкою первинних статистичних даних при проведенні на території Російської Федерації федерального статистичного спостереження відповідно до законодавства Російської Федерації про офіційне статистичному обліку. При цьому обсяг робіт, виконуваних зазначеними особами, і ціна контракту, розрахована на підставі умов виплати винагороди особам, які залучаються на основі контрактів до виконання робіт, пов'язаних зі збором і з обробкою первинних статистичних даних при проведенні на території Російської Федерації федерального статистичного спостереження, встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері офіційного статистичного обліку. Інформація про контракти, укладені відповідно до цього пункту, розміщується на сайті федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері офіційного статистичного обліку, і його територіальних органів в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері офіційного статистичного обліку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з регулювання контрактної системи у сфері закупівель.

43) здійснення суб'єктами Російської Федерації за рахунок субсидій, наданих з федерального бюджету відповідно до статті 24.5 Федерального закону від 24 червня 1998 року № 89-ФЗ "Про відходи виробництва і споживання", закупівлі робіт або послуг з виконання інженерних вишукувань, підготовки проектної документації для будівництва об'єктів, що використовуються для обробки, утилізації відходів, об'єктів знешкодження відходів, будівництва і оснащення таких об'єктів у організацій, включених до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2. При здійсненні закупівлі у єдиного постачальника (підрядника, виконавця) у випадках, передбачених пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 частини 1 цієї статті, замовник розміщує в єдиній інформаційній системі сповіщення про здійснення такої закупівлі не пізніше ніж за п'ять днів до дати укладення контракту. Повідомлення про здійснення закупівлі у єдиного постачальника (підрядника, виконавця) має містити інформацію, зазначену в пунктах 1, 2, 4 статті 42 цього Закону, а також в пункті 8 цієї статті (якщо встановлення вимоги забезпечення виконання контракту передбачено статтею 96 цього Закону ). Повідомлення про здійснення закупівлі у єдиного постачальника (підрядника, виконавця) не вимагається, якщо відомості про неї складають державну таємницю. При здійсненні закупівлі у єдиного постачальника (підрядника, виконавця) у випадках, передбачених пунктами 6, 9 і 34 частини 1 цієї статті, замовник зобов'язаний повідомити в строк не пізніше одного робочого дня з дати укладення контракту контрольний орган у сфері закупівель про таку закупівлю. Повідомлення про таку закупівлю направляється при її здійсненні для забезпечення федеральних потреб, потреб суб'єкта Російської Федерації або муніципальних потреб відповідно до федерального орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення контролю у сфері закупівель, або контрольний орган в сфері державного оборонного замовлення, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації , орган місцевого самоврядування муніципального району чи орган місцевого самоврядування міського округу, уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель. До цього повідомлення додається копія укладеного відповідно до цього пункту контракту з обґрунтуванням його укладення.

3. У разі здійснення закупівлі у єдиного постачальника (підрядника, виконавця) для укладення контракту замовник зобов'язаний обгрунтувати в документально оформленому звіті неможливість або недоцільність використання інших способів визначення постачальника (підрядника, виконавця), а також ціну контракту і інші істотні умови контракту. Положення цієї частини не поширюються на випадки здійснення закупівлі у єдиного постачальника (підрядника, виконавця), передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36, 42 частини 1 цієї статті.

4. При здійсненні закупівлі у єдиного постачальника (підрядника, виконавця) контракт повинен містити розрахунок і обгрунтування ціни контракту, за винятком випадків здійснення закупівлі у єдиного постачальника (підрядника, виконавця), при яких документальне оформлення звіту, передбаченого частиною 3 цієї статті, не потрібно .

§ 7. Виконання, зміна, розірвання контракту

Стаття 94. Особливості виконання контракту

1. Виконання контракту включає в себе наступний комплекс заходів, реалізованих після укладення контракту і спрямованих на досягнення цілей здійснення закупівлі шляхом взаємодії замовника з постачальником (підрядником, виконавцем) відповідно до цивільного законодавства та цим Законом, в тому числі:

1) приймання поставленого товару, виконаної роботи (її результатів), наданої послуги, а також окремих етапів поставки товару, виконання роботи, надання послуги (далі - окремий етап виконання контракту), передбачених контрактом, включаючи проведення відповідно до цього Закону експертизи поставленого товару, результатів виконаної роботи, наданої послуги, а також окремих етапів виконання контракту;

2) оплату замовником поставленого товару, виконаної роботи (її результатів), наданої послуги, а також окремих етапів виконання контракту;

3) взаємодія замовника з постачальником (підрядником, виконавцем) при зміні, розірванні контракту відповідно до статті 95 цього Закону, застосування заходів відповідальності і вчиненні інших дій в разі порушення постачальником (підрядником, виконавцем) або замовником умов контракту.

2. Постачальник (підрядник, виконавець) відповідно до умов контракту зобов'язаний своєчасно надавати достовірну інформацію про хід виконання своїх зобов'язань, у тому числі про складнощі, що виникають при виконанні контракту, а також до встановленого контрактом терміну зобов'язаний надати замовнику результати поставки товару, виконання роботи або надання послуги, передбачені контрактом, при цьому замовник зобов'язаний забезпечити приймання поставленого товару, виконаної роботи або наданої послуги відповідно до цієї статті.

3. Для перевірки наданих постачальником (підрядником, виконавцем) результатів, передбачених контрактом, в частині їх відповідності умовам контракту замовник зобов'язаний провести експертизу. Експертиза результатів, передбачених контрактом, може проводитися замовником своїми силами або до її проведення можуть залучатися експерти, експертні організації на підставі контрактів, укладених відповідно до цього Закону.

4. Замовник зобов'язаний залучати експертів, експертних організацій до проведення експертизи поставленого товару, виконаної роботи або наданої послуги, якщо закупівля здійснюється у єдиного постачальника (підрядника, виконавця), за винятком випадків:

1) передбачених пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (тільки при здійсненні закупівель для забезпечення федеральних потреб), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42 частини 1 статті 93 цього закону;

2) здійснення закупівель послуг експертів, експертних організацій;

3) якщо результатом передбаченої контрактом виконаної роботи є проектна документація об'єкта капітального будівництва та (або) результати інженерних вишукувань, які пройшли державну або недержавну експертизу, проведення якої обов'язково відповідно до положень законодавства Російської Федерації.

4.1. Уряд Російської Федерації має право визначити інші випадки обов'язкового проведення експертами, експертними організаціями експертизи передбачених контрактом поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

5. Для проведення експертизи поставленого товару, виконаної роботи або наданої послуги експерти, експертні організації мають право вимагати від замовника і постачальника (підрядника, виконавця) додаткові матеріали, пов'язані з умовами виконання контракту і окремих етапах виконання контракту. Результати такої експертизи оформлюються у вигляді ув'язнення, яке підписується експертом, уповноваженим представником експертної організації та має бути об'єктивним, обґрунтованим і відповідати законодавству Російської Федерації. У разі, якщо за результатами такої експертизи встановлено порушення вимог контракту, що не перешкоджають прийманню поставленого товару, виконаної роботи або наданої послуги, в укладанні можуть міститися пропозиції про усунення даних порушень, в тому числі із зазначенням строку їх усунення.

6. За рішенням замовника для приймання поставленого товару, виконаної роботи або наданої послуги, результатів окремого етапу виконання контракту може створюватися приймальна комісія, яка складається не менше ніж з п'яти чоловік.

7. Приймання результатів окремого етапу виконання контракту, а також поставленого товару, виконаної роботи або наданої послуги здійснюється в порядку і в терміни, які встановлені контрактом, і оформляється документом про приймання, який підписується замовником (в разі створення приймальної комісії підписується всіма членами приймальної комісії і затверджується замовником), або постачальнику (підряднику, виконавцю) в ті ж терміни замовником направляється в письмовій формі мотивовану відмову від підписання такого документа. У разі залучення замовником для проведення зазначеної експертизи експертів, експертних організацій при прийнятті рішення про приймання або про відмову в прийманні результатів окремого етапу виконання контракту або поставленого товару, виконаної роботи або наданої послуги приймальна комісія повинна враховувати відображені в ув'язненні за результатами зазначеної експертизи пропозиції експертів, експертних організацій, залучених для її проведення.

8. Замовник має право не відмовляти в прийманні результатів окремого етапу виконання контракту або поставленого товару, виконаної роботи або наданої послуги в разі виявлення невідповідності цих результатів або цих товару, роботи, послуги з умовами контракту, якщо виявлена ??невідповідність не перешкоджає прийманню цих результатів або цих товару, роботи, послуги та усунуто постачальником (підрядником, виконавцем).

9. Результати окремого етапу виконання контракту (за винятком контракту, укладеного відповідно до пункту 4 або 5 частини 1 статті 93 цього Закону), інформація про поставленому товарі, виконану роботу або про зроблену послугу відображаються замовником у звіті, що розміщується в єдиній інформаційній системі і містить інформацію:

1) про виконання контракту (результати окремого етапу виконання контракту, здійснена поставка товару, виконана робота або надана послуга, в тому числі їх відповідність плану-графіку), про дотримання проміжних і остаточних термінів виконання контракту;

2) про неналежне виконання контракту (із зазначенням допущених порушень) або про невиконання контракту і про санкції, які застосовані в зв'язку з порушенням умов контракту або його невиконанням;

3) про зміну або про розірвання контракту в ході його виконання.

10. До звіту додаються висновок за результатами експертизи окремого етапу виконання контракту, поставленого товару, виконаної роботи або наданої послуги (в разі залучення замовником для проведення експертизи окремого етапу виконання контракту, поставленого товару, виконаної роботи або наданої послуги експертів, експертних організацій) і документ про приймання таких результатів або інший визначений законодавством Російської Федерації документ.

11. Порядок підготовки і розміщення в єдиній інформаційній системі звіту, зазначеного в частині 9 цієї статті, форма зазначеного звіту визначаються Кабінетом Міністрів України.

12. Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування мають право встановлювати порядок розміщення відповідно до регіональних і муніципальних інформаційних системах звітів про результати окремого етапу виконання контракту, здійснення поставки товару, виконання роботи або надання послуги (в тому числі переліки додаткової інформації).

Стаття 95. Зміна, розірвання контракту

1. Зміна істотних умов контракту при його виконанні не допускається, за винятком їх зміни за згодою сторін в наступних випадках:

1) якщо можливість зміни умов контракту була передбачена документацією про закупівлю та контрактом, а в разі здійснення закупівлі у єдиного постачальника (підрядника, виконавця) контрактом:

а) при зниженні ціни контракту без зміни передбачених контрактом кількості товару, об'єму роботи або послуги, якості товару, що поставляється, виконуваної роботи, наданої послуги та інших умов контракту;

б) якщо за пропозицією замовника збільшуються передбачені контрактом кількість товару, обсяг роботи або послуги не більше ніж на десять відсотків або зменшуються передбачені контрактом кількість товару, що поставляється, обсяг виконуваної роботи або наданої послуги не більше ніж на десять відсотків. При цьому за угодою сторін допускається зміна з урахуванням положень бюджетного законодавства Російської Федерації ціни контракту пропорційно додатковій кількості товару, додаткового обсягу роботи або послуги виходячи з встановленої в контракті ціни одиниці товару, роботи або послуги, але не більше ніж на десять відсотків ціни контракту. При зменшенні передбачених контрактом кількості товару, об'єму роботи або послуги боку договору мають зменшити ціну контракту виходячи з ціни одиниці товару, роботи або послуги. Ціна одиниці додатково конкурсних торгів або ціна одиниці товару при зменшенні передбаченого контрактом кількості товару, що поставляється повинна визначатися як частка від ділення первісної ціни контракту на передбачене в контракті кількість такого товару;

2) якщо ціна укладеного для забезпечення федеральних потреб на термін не менше ніж три роки контракту становить або перевищує розмір ціни, встановлений Урядом Російської Федерації, і виконання зазначеного контракту з незалежних від сторін контракту обставинам без зміни його умов неможливо, дані умови можуть бути змінені на підставі рішення Уряду Російської Федерації;

3) якщо ціна укладеного для забезпечення потреб суб'єкта Російської Федерації на термін не менше ніж три роки контракту становить або перевищує розмір ціни, встановлений Урядом Російської Федерації, і виконання зазначеного контракту з незалежних від сторін контракту обставинам без зміни його умов неможливо, дані умови можуть бути змінені на підставі рішення вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації;

4) якщо ціна укладеного для забезпечення муніципальних потреб на термін не менше одного року контракту становить або перевищує розмір ціни, встановлений Урядом Російської Федерації, і виконання зазначеного контракту з незалежних від сторін контракту обставинам без зміни його умов неможливо, зазначені умови можуть бути змінені на підставі рішення місцевої адміністрації;

5) зміна відповідно до законодавства Російської Федерації регульованих цін (тарифів) на товари, роботи, послуги;

6) у випадках, передбачених пунктом 6 статті 161 Бюджетного кодексу Російської Федерації, при зменшенні раніше доведених до державного або муніципального замовника як одержувача бюджетних коштів лімітів бюджетних зобов'язань. При цьому державний чи муніципальний замовник в ході виконання контракту зобов'язується привести нових умов контракту, в тому числі ціни і (або) термінів виконання контракту і (або) кількості товару, об'єму роботи або послуги, передбачених контрактом;

7) у разі укладення контракту з іноземною організацією на лікування громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації ціна контракту може бути змінена при збільшенні або зменшенні за медичними показаннями переліку послуг, пов'язаних з лікуванням громадянина Російської Федерації, якщо дана можливість була передбачена контрактом з іноземною організацією .

1.1. У 2015 році допускається зміна за згодою сторін терміну виконання контракту, і (або) ціни контракту, і (або) ціни одиниці товару, роботи, послуги, і (або) кількості товарів, обсягу робіт, послуг, передбачених контрактами (включаючи державні контракти, муніципальні контракти, цивільно-правові договори бюджетних установ на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників, укладені до дня вступу в силу цього закону), термін виконання яких завершується в 2015 році, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому замовник в ході виконання контракту зобов'язується привести з постачальником (підрядником, виконавцем) нових умов контракту.

2. У встановлених пунктом 6 частини 1 цієї статті випадках скорочення кількості товару, об'єму роботи або послуги при зменшенні ціни контракту здійснюється відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

3. У встановлених пунктом 6 частини 1 цієї статті випадках прийняття державним чи муніципальним замовником рішення про зміну контракту в зв'язку зі зменшенням лімітів бюджетних зобов'язань здійснюється виходячи з пропорційності зміни ціни контракту і кількості товару, об'єму роботи або послуги.

4. У разі настання обставин, які передбачені пунктом 6 частини 1 цієї статті і обумовлюють неможливість виконання державним чи муніципальним замовником бюджетних зобов'язань, що випливають із договору, замовник виходить з необхідності виконання в першочерговому порядку зобов'язань, що випливають із договору, предметом якого є поставка товару, необхідного для нормального життєзабезпечення (в тому числі продовольство, засоби для надання швидкої, в тому числі швидкої спеціалізованої, медичної допомоги в екстреній або невідкладній формі, лікарські засоби, паливо), і (або) за яким постачальником (підрядником, виконавцем) зобов'язання виконані.

5. При виконанні договору заборонена зміна постачальника (підрядника, виконавця), за винятком випадку, якщо новий постачальник (підрядник, виконавець) є правонаступником постачальника (підрядника, виконавця) за таким контрактом внаслідок реорганізації юридичної особи у формі перетворення, злиття або приєднання.

6. У разі зміни замовника права та обов'язки замовника, передбачені контрактом, переходять до нового замовнику.

7. При виконанні контракту за погодженням замовника з постачальником (підрядником, виконавцем) допускається поставка товару, виконання роботи або надання послуги, якість, технічні та функціональні характеристики (споживчі властивості) яких є поліпшеними порівняно з якістю і відповідними технічними і функціональними характеристиками, зазначеними в контракті. У цьому випадку відповідні зміни повинні бути внесені замовником до реєстру контрактів, укладених замовником.

8. Розірвання контракту допускається за згодою сторін, за рішенням суду, у разі односторонньої відмови сторони контракту від виконання контракту відповідно до цивільного законодавства.

9. Замовник має право прийняти рішення про односторонню відмову від виконання контракту з підстав, передбачених Цивільним кодексом Російської Федерації для односторонньої відмови від виконання окремих видів зобов'язань, за умови, якщо це було передбачено контрактом.

10. Замовник має право провести експертизу поставленого товару, виконаної роботи, наданої послуги із залученням експертів, експертних організацій до прийняття рішення про односторонню відмову від виконання контракту відповідно до частини 8 цієї статті.

11. Якщо замовником проведено експертизу поставленого товару, виконаної роботи або наданої послуги з залученням експертів, експертних організацій, рішення про односторонню відмову від виконання контракту може бути прийнято замовником тільки за умови, що за результатами експертизи поставленого товару, виконаної роботи або наданої послуги в укладенні експерта, експертної організації будуть підтверджені порушення умов контракту, які послужили підставою для односторонньої відмови замовника від виконання контракту.

12. Рішення замовника про односторонню відмову від виконання контракту не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати прийняття зазначеного рішення, розміщується в єдиній інформаційній системі і направляється постачальнику (підряднику, виконавцю) поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення за адресою постачальника (підрядника , виконавця), вказаною в контракті, а також телеграмою, або за допомогою факсимільного зв'язку, або за адресою електронної пошти, або з використанням інших засобів зв'язку і доставки, що забезпечують фіксування такого повідомлення та отримання замовником підтвердження про його вручення постачальнику (підряднику, виконавцю). Виконання замовником вимог цієї частини вважається належним повідомленням постачальника (підрядника, виконавця) про односторонню відмову від виконання контракту. Датою такого належного повідомлення визнається дата отримання замовником підтвердження про вручення постачальнику (підряднику, виконавцю) зазначеного повідомлення або дата отримання замовником інформації про відсутність постачальника (підрядника, виконавця) за його адресою, вказаною в контракті. При неможливості отримання зазначених підтвердження якої інформації датою такого належного повідомлення визнається дата після закінчення тридцяти днів з дати розміщення рішення замовника про односторонню відмову від виконання контракту в єдиній інформаційній системі.

13. Рішення замовника про односторонню відмову від виконання контракту вступає в силу і договір вважається розірваним через десять днів з дати належного повідомлення замовником постачальника (підрядника, виконавця) про односторонню відмову від виконання контракту.

14. Замовник зобов'язаний скасувати яке не набрало чинності рішення про односторонню відмову від виконання контракту, якщо протягом десятиденного терміну з дати належного повідомлення постачальника (підрядника, виконавця) про прийняте рішення про односторонню відмову від виконання контракту усунуто порушення умов контракту, що стали підставою для прийняття зазначеного рішення, а також замовнику компенсовані витрати на проведення експертизи відповідно до частини 10 цієї статті. Це правило не застосовується в разі повторного порушення постачальником (підрядником, виконавцем) умов контракту, які відповідно до цивільного законодавства є підставою для односторонньої відмови замовника від виконання контракту.

15. Замовник зобов'язаний прийняти рішення про односторонню відмову від виконання контракту, якщо в ході виконання контракту встановлено, що постачальник (підрядник, виконавець) не відповідає встановленим повідомленням про проведення запиту котирувань, документацією про закупівлю вимогам до учасників закупівлі або надав недостовірну інформацію про свою відповідність таким вимогам, що дозволило йому стати переможцем визначення постачальника (підрядника, виконавця).

16. Інформація про постачальника (підрядника, виконавця), з яким контракт був розірваний у зв'язку з односторонньою відмовою замовника від виконання контракту, включається в установленому цим Законом порядку до реєстру недобросовісних постачальників (підрядників, виконавців).

17. У разі розірвання контракту у зв'язку з односторонньою відмовою замовника від виконання контракту замовник має право здійснити закупівлю товару, роботи, послуги, поставка, виконання, надання яких були предметом розірваного контракту, відповідно до положень пункту 6 частини 2 статті 83 цього Закону.

18. Якщо до розірвання контракту постачальник (підрядник, виконавець) частково виконав зобов'язання, передбачені контрактом, при укладанні нового контракту кількість товару, що поставляється, обсяг виконуваної роботи або наданої послуги повинні бути зменшені з урахуванням кількості поставленого товару, обсягу виконаної роботи або наданої послуги з розірваним контрактом. При цьому ціна контракту, що укладається відповідно до частини 17 цієї статті, повинна бути зменшена пропорційно кількості поставленого товару, обсягом виконаної роботи або наданої послуги.

19. Постачальник (підрядник, виконавець) вправі прийняти рішення про односторонню відмову від виконання контракту з підстав, передбачених Цивільним кодексом Російської Федерації для односторонньої відмови від виконання окремих видів зобов'язань, якщо в контракті було передбачено право замовника прийняти рішення про односторонню відмову від виконання контракту.

20. Рішення постачальника (підрядника, виконавця) про односторонню відмову від виконання контракту не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення, направляється замовнику поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення за адресою замовника, зазначеним у контракті, а також телеграмою , або за допомогою факсимільного зв'язку, або за адресою електронної пошти, або з використанням інших засобів зв'язку і доставки, що забезпечують фіксування такого повідомлення та отримання постачальником (підрядником, виконавцем) підтвердження про його вручення замовнику. Виконання постачальником (підрядником, виконавцем) вимог цієї частини вважається належним повідомленням замовника про односторонню відмову від виконання контракту. Датою такого належного повідомлення визнається дата отримання постачальником (підрядником, виконавцем) підтвердження про вручення замовнику зазначеного повідомлення.

21. Рішення постачальника (підрядника, виконавця) про односторонню відмову від виконання контракту вступає в силу і договір вважається розірваним через десять днів з дати належного повідомлення постачальником (підрядником, виконавцем) замовника про односторонню відмову від виконання контракту.

22. Постачальник (підрядник, виконавець) зобов'язаний скасувати яке не набрало чинності рішення про односторонню відмову від виконання контракту, якщо протягом десятиденного терміну з дати належного повідомлення замовника про прийняте рішення про односторонню відмову від виконання контракту усунені порушення умов контракту, які послужили підставою для прийняття зазначеного рішення.

23. При розірванні контракту у зв'язку з односторонньою відмовою сторони контракту від виконання контракту інша сторона контракту має право вимагати відшкодування тільки фактично понесених збитків, безпосередньо обумовленого обставинами, які є підставою для прийняття рішення про односторонню відмову від виконання контракту.

24. У разі розірвання контракту у зв'язку з односторонньою відмовою постачальника (підрядника, виконавця) від виконання контракту замовник здійснює закупівлю товару, роботи, послуги, поставка, виконання, надання яких були предметом розірваного контракту, відповідно до положень цього Закону.

25. Особливості порядку прийняття сторонами контракту рішення про односторонню відмову від виконання контракту при здійсненні закупівлі товару, роботи, послуги за державним оборонним замовленням можуть бути встановлені Федеральним законом від 29 грудня 2012 № 275-ФЗ "Про державне оборонне замовлення".

26. Інформація про зміну контракту або про розірвання контракту, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю, розміщується замовником в єдиній інформаційній системі протягом одного робочого дня, наступного за датою зміни договору або розірвання контракту.

Стаття 96. Забезпечення виконання контракту

1. Замовником в повідомленні про здійснення закупівлі, документації про закупівлю, проект контракту, запрошення взяти участь у визначенні постачальника (підрядника, виконавця) закритим способом повинно бути встановлено вимогу забезпечення виконання контракту, за винятком випадків, передбачених частиною 2 цієї статті.

2. Замовник має право встановити вимогу забезпечення виконання контракту в повідомленні про здійснення закупівлі та (або) в проекті контракту при здійсненні закупівлі у випадках, передбачених пунктом 3 глави 3 (якщо початкова (максимальна) ціна контракту не перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), пунктами 2, 3, 7, 9, 10 частини 2 статті 83, пунктами 1, 2 (якщо правовими актами, передбаченими зазначеним пунктом, не передбачено обов'язку замовника встановити вимогу забезпечення виконання контракту), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34, 40, 41 частини 1 статті 93 цього закону.Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 13 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 15 сторінка

Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 3 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 4 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 5 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 6 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 7 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 8 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 9 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 10 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 11 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 12 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати