Головна

Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 9 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

2. Протягом п'яти днів з дати розміщення в єдиній інформаційній системі зазначеного в частині 8 статті 69 цього Закону протоколу замовник розміщує в єдиній інформаційній системі без свого підпису проект контракту, який складається шляхом включення ціни контракту, запропонованої учасником електронного аукціону, з яким укладається контракт, інформації про товар (товарний знак та (або) конкретних показниках товару), зазначеної в заявці на участь в такому аукціоні його учасника, в проект контракту, що додається до документації про такому аукціоні.

3. Протягом п'яти днів з дати розміщення замовником в єдиній інформаційній системі проекту контракту переможець електронного аукціону розміщує в єдиній інформаційній системі проект контракту, підписаний особою, яка має право діяти від імені переможця такого аукціону, а також документ, що підтверджує надання забезпечення виконання контракту і підписаний посиленою електронним підписом зазначеної особи. У разі, якщо при проведенні такого аукціону ціна контракту знижена на двадцять п'ять відсотків і більше від початкової (максимальної) ціни контракту, переможець такого аукціону надає забезпечення виконання контракту відповідно до частини 1 статті 37 цього Закону, забезпечення виконання контракту або інформацію, передбачені частиною 2 статті 37 цього закону, а також обгрунтування ціни контракту відповідно до частини 9 статті 37 цього закону при укладенні контракту на поставку товару, необхідного для нормального життєзабезпечення (продовольства, коштів для швидкої, в тому числі швидкої спеціалізованої, медичної допомоги, наданої в екстреної або невідкладної формі, лікарських засобів, палива).

4. Переможець електронного аукціону, з яким укладається контракт, у разі наявності розбіжностей щодо проекту контракту, розміщеному відповідно до частини 2 цієї статті, розміщує в єдиній інформаційній системі протокол розбіжностей, підписаний посиленою електронним підписом особи, яка має право діяти від імені переможця такого аукціону . При цьому переможець такого аукціону, з яким укладається контракт, вказує в протоколі розбіжностей зауваження до положень проекту контракту, що не відповідає повідомленню про проведення такого аукціону, документації про нього і своїй заявці на участь в такому аукціоні, із зазначенням відповідних положень цих документів.

5. Протягом трьох робочих днів з дати розміщення переможцем електронного аукціону в єдиній інформаційній системі відповідно до частини 4 цієї статті протоколу розбіжностей замовник розглядає протокол розбіжностей і без свого підпису розміщує в єдиній інформаційній системі доопрацьований проект договору або повторно розміщує в єдиній інформаційній системі проект контракту з зазначенням в окремому документі причин відмови врахувати повністю або частково утримуються в протоколі розбіжностей зауваження переможця такого аукціону. При цьому розміщення в єдиній інформаційній системі замовником проекту контракту з зазначенням в окремому документі причин відмови врахувати повністю або частково утримуються в протоколі розбіжностей зауваження переможця такого аукціону допускається за умови, що переможець такого аукціону розмістив в єдиній інформаційній системі протокол розбіжностей відповідно до частини 4 цієї статті не пізніше ніж протягом тринадцяти днів з дати розміщення в єдиній інформаційній системі протоколу, зазначеного в частині 8 статті 69 цього закону.

6. Протягом трьох робочих днів з дати розміщення замовником в єдиній інформаційній системі документів, передбачених частиною 5 цієї статті, переможець електронного аукціону розміщує в єдиній інформаційній системі проект контракту, підписаний посиленою електронним підписом особи, яка має право діяти від імені переможця такого аукціону, а також документ, що підтверджує надання забезпечення виконання контракту і підписаний посиленою електронним підписом зазначеної особи, або передбачений частиною 4 цієї статті протокол розбіжностей.

7. Протягом трьох робочих днів з дати розміщення в єдиній інформаційній системі проекту контракту, підписаного посиленою електронним підписом особи, яка має право діяти від імені переможця електронного аукціону, і надання таким переможцем забезпечення виконання контракту замовник зобов'язаний розмістити контракт, підписаний посиленою електронним підписом особи, має право діяти від імені замовника, в єдиній інформаційній системі.

8. З моменту розміщення в єдиній інформаційній системі передбаченого частиною 7 цієї статті і підписаного замовником контракту він вважається укладеним.

9. Контракт може бути укладений не раніше ніж через десять днів з дати розміщення в єдиній інформаційній системі протоколу підведення підсумків електронного аукціону.

10. Контракт укладається на умовах, зазначених у повідомленні про проведення електронного аукціону та документації про такому аукціоні, за ціною, запропонованою його переможцем.

11. Кошти, внесені в якості забезпечення заявки на участь в електронному аукціоні, повертаються переможцю такого аукціону в терміни, встановлені частиною 6 статті 44 цього Закону.

12. У разі, передбаченому частиною 23 статті 68 цього Закону, контракт укладається тільки після внесення на рахунок, на якому відповідно до законодавства Російської Федерації враховуються операції з коштами, які надходять замовнику, учасником електронного аукціону, з яким укладається контракт, грошових коштів в розмірі запропонованої таким учасником ціни за право укладення контракту, а також надання забезпечення виконання контракту.

13. Переможець електронного аукціону визнається ухилились від укладення контракту в разі, якщо в терміни, передбачені цією статтею, він не направив замовнику проект контракту, підписаний особою, яка має право діяти від імені переможця такого аукціону, або направив протокол розбіжностей, передбачений частиною 4 цієї статті , після закінчення тринадцяти днів з дати розміщення в єдиній інформаційній системі протоколу, зазначеного в частині 8 статті 69 цього закону, або Не послухав вимоги, передбачені статтею 37 цього закону (в разі зниження при проведенні такого аукціону ціни контракту на двадцять п'ять відсотків і більше від початкової (максимальної) ціни контракту).

14. У разі, якщо переможець електронного аукціону визнано ухилились від укладення контракту, замовник має право звернутися до суду з вимогою про відшкодування збитків, заподіяних ухиленням від укладення контракту в частині, не покритій сумою забезпечення заявки на участь в електронному аукціоні, і укласти контракт з учасником такого аукціону, який запропонував таку ж, як і переможець такого аукціону, ціну контракту або пропозицію про ціну контракту якого містить найкращі умови за ціною контракту, такі після умов, запропонованих переможцем такого аукціону. У разі згоди цього учасника укласти контракт цей учасник визнається переможцем такого аукціону і проект контракту, що додається до документації конкурсних торгів, складається замовником шляхом включення в проект контракту умов його виконання, запропонованих цим учасником. Проект контракту повинен бути спрямований замовником цьому учаснику в термін, що не перевищує десяти днів з дати визнання переможця такого аукціону ухилились від укладення контракту.

15. Учасник електронного аукціону, визнаний переможцем такого аукціону відповідно до частини 14 цієї статті, має право підписати контракт і передати його замовникові в порядку і в терміни, які передбачені частиною 3 цієї статті, або відмовитися від укладення контракту. Одночасно з підписаним примірником контракту переможець такого аукціону зобов'язаний надати забезпечення виконання контракту, а у випадку, передбаченому частиною 23 статті 68 цього Закону, також зобов'язаний внести на рахунок, на якому відповідно до законодавства Російської Федерації враховуються операції з коштами, які надходять замовнику, грошові кошти в розмірі запропонованої цим переможцем ціни за право укладення контракту. Якщо цей переможець ухилився від укладення контракту, такий аукціон визнається таким.

16. У разі наявності прийнятих судом або арбітражним судом судових актів або виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають підписанню контракту однієї зі сторін у встановлені цією статтею строки, ця сторона зобов'язана повідомити іншу сторону про наявність даних судових актів або даних обставин протягом одного дня. При цьому протягом встановлених цією статтею строків зупиняється на строк виконання даних судових актів або термін дії таких обставин, але не більше ніж на тридцять днів. У разі скасування, зміни або виконання даних судових актів або припинення дії даних обставин відповідна сторона зобов'язана повідомити іншу сторону про це не пізніше дня, наступного за днем ??скасування, зміни або виконання даних судових актів або припинення дії даних обставин.

Стаття 71. Наслідки визнання електронного аукціону, що не відбувся

1. У разі, якщо електронний аукціон визнаний не відбувся на підставі, передбаченій частиною 16 статті 66 цього Закону в зв'язку з тим, що після закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні подана тільки одна заявка на участь в ньому:

1) оператор електронного майданчика не пізніше робочого дня, наступного за датою закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні, направляє замовнику обидві частини цієї заявки, а також документи подав її учасника такого аукціону, передбачені пунктами 2 - 6 і 8 частини 2 статті 61 цього закону та містяться на дату і час закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні в реєстрі учасників такого аукціону, які отримали акредитацію на електронному майданчику;

2) оператор електронного майданчика протягом терміну, зазначеного в пункті 1 цієї частини, зобов'язаний надіслати повідомлення учаснику такого аукціону, який подав єдину заявку на участь в такому аукціоні;

3) аукціонна комісія протягом трьох робочих днів з дати отримання єдиною заявки на участь в такому аукціоні і документів, зазначених у пункті 1 цієї частини, розглядає цю заявку і ці документи на предмет відповідності вимогам цього Закону та документації про такому аукціоні і направляє оператору електронного майданчика протокол розгляду єдиною заявки на участь в такому аукціоні, підписаний членами аукціонної комісії. Зазначений протокол повинен містити наступну інформацію:

а) рішення про відповідність учасника такого аукціону, який подав єдину заявку на участь в такому аукціоні, і поданої ним заявки вимогам цього Закону та документації про такому аукціоні або про невідповідність даного учасника та поданої ним заявки вимогам цього Закону та (або) документації про такому аукціоні з обґрунтуванням цього рішення, в тому числі із зазначенням положень цього закону і (або) документації про такому аукціоні, яким не відповідає єдина заявка на участь в такому аукціоні;

б) рішення кожного члена аукціонної комісії про відповідність учасника такого аукціону і поданої ним заявки вимогам цього Закону та документації про такому аукціоні або про невідповідність зазначеного учасника та поданої ним заявки на участь в такому аукціоні вимогам цього Закону та (або) документації про таке аукціоні;

4) контракт укладається з учасником такого аукціону, які подали єдину заявку на участь в ньому, якщо ця країна-партнер і подана ним заявка визнані відповідними вимогам цього Закону та документації про такому аукціоні, відповідно до пункту 25 частини 1 статті 93 цього Закону в порядку , встановленому статтею 70 цього закону.

2. У разі, якщо електронний аукціон визнаний не відбувся на підставі, передбаченій частиною 8 статті 67 цього Закону в зв'язку з тим, що аукціонною комісією прийнято рішення про визнання тільки одного учасника закупівлі, який подав заявку на участь в такому аукціоні, його учасником:

1) оператор електронного майданчика протягом однієї години після розміщення на електронному майданчику протоколу, зазначеного в частині 6 статті 67 цього Закону, зобов'язаний направити замовнику другу частину заявки на участь в такому аукціоні, поданої даними учасником, а також документи даного учасника, передбачені пунктами 2 - 6 і 8 частини 2 статті 61 цього закону і містяться на дату і час закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні в реєстрі учасників такого аукціону, які отримали акредитацію на електронному майданчику;

2) оператор електронного майданчика протягом терміну, зазначеного в пункті 1 цієї частини, зобов'язаний надіслати повідомлення єдиному учаснику такого аукціону;

3) аукціонна комісія протягом трьох робочих днів з дати отримання замовником другій частині цієї заявки єдиного учасника такого аукціону і документів, зазначених у пункті 1 цієї частини, розглядає дану заявку і зазначені документи на предмет відповідності вимогам цього Закону та документації про такому аукціоні і направляє оператору електронного майданчика протокол розгляду заявки єдиного учасника такого аукціону, підписаний членами аукціонної комісії. Зазначений протокол повинен містити наступну інформацію:

а) рішення про відповідність єдиного учасника такого аукціону і поданої ним заявки на участь в ньому вимогам цього Закону та документації про такому аукціоні або про невідповідність цього учасника і даної заявки вимогам цього Закону та (або) документації про такому аукціоні з обґрунтуванням зазначеного рішення , в тому числі із зазначенням положень цього закону і (або) документації про такому аукціоні, яким не відповідає ця заявка;

б) рішення кожного члена аукціонної комісії про відповідність єдиного учасника такого аукціону і поданої ним заявки на участь в ньому вимогам цього Закону та документації про такому аукціоні або про невідповідність цього учасника і поданої ним заявки на участь в такому аукціоні вимогам цього Закону та ( або) документації про такому аукціоні;

4) контракт з єдиним учасником такого аукціону, якщо ця країна-партнер і подана ним заявка на участь в такому аукціоні визнані відповідними вимогам цього Закону та документації про такому аукціоні, укладається відповідно до пункту 25 частини 1 статті 93 цього Закону в порядку, встановленому статтею 70 цього закону.

3. У разі, якщо електронний аукціон визнаний не відбувся на підставі, передбаченій частиною 20 статті 68 цього Закону в зв'язку з тим, що протягом десяти хвилин після початку проведення такого аукціону жоден з його учасників не подав пропозицію про ціну контракту:

1) оператор електронного майданчика протягом однієї години після розміщення на електронному майданчику протоколу, зазначеного в частині 20 статті 68 цього Закону, зобов'язаний направити замовнику зазначений протокол та другі частини заявок на участь в такому аукціоні, поданих його учасниками, а також документи учасників такого аукціону, передбачені пунктами 2 - 6 і 8 частини 2 статті 61 цього закону і містяться на дату і час закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні в реєстрі учасників такого аукціону, які отримали акредитацію на електронному майданчику;

2) оператор електронного майданчика протягом терміну, зазначеного в пункті 1 цієї частини, зобов'язаний направити повідомлення учасникам такого аукціону;

3) аукціонна комісія протягом трьох робочих днів з дати отримання замовником друге частин заявок на участь в такому аукціоні його учасників і документів, зазначених у пункті 1 цієї частини, розглядає другі частини цих заявок і зазначені документи на предмет відповідності вимогам цього Закону та документації про такому аукціоні і направляє оператору електронного майданчика протокол підведення підсумків такого аукціону, підписаний членами аукціонної комісії. Зазначений протокол повинен містити наступну інформацію:

а) рішення про відповідність учасників такого аукціону і поданих ними заявок на участь в ньому вимогам цього Закону та документації про такому аукціоні або про невідповідність учасників такого аукціону і даних заявок вимогам цього Закону та (або) документації про такому аукціоні з обґрунтуванням зазначеного рішення , в тому числі із зазначенням положень документації про такому аукціоні, яким не відповідають дані заявки, змісту даних заявок, яке не відповідає вимогам документації про такому аукціоні;

б) рішення кожного члена аукціонної комісії про відповідність учасників такого аукціону і поданих ними заявок на участь в такому аукціоні вимогам цього Закону та документації про такому аукціоні або про невідповідність учасників такого аукціону і поданих ними заявок вимогам цього Закону та (або) документації про такому аукціоні;

4) контракт укладається відповідно до пункту 25 частини 1 статті 93 цього Закону в порядку, встановленому статтею 70 цього Закону, з учасником такого аукціону, заявка на участь в якому подана:

а) раніше інших заявок на участь в такому аукціоні, якщо кілька учасників такого аукціону і подані ними заявки визнані відповідними вимогам цього Закону та документації про такому аукціоні;

б) єдиним учасником такого аукціону, якщо тільки один учасник такого аукціону і подана ним заявка визнані відповідними вимогам цього Закону та документації про такому аукціоні.

3.1. У разі, якщо електронний аукціон визнаний не відбувся на підставі, передбаченій частиною 13 статті 69 цього Закону в зв'язку з тим, що аукціонною комісією прийнято рішення про відповідність вимогам, встановленим документацією про електронний аукціоні, тільки однієї другої частини заявки на участь в ньому, контракт з учасником такого аукціону, які подали зазначену заявку, полягає у відповідності до пункту 25 частини 1 статті 93 цього закону в порядку, встановленому статтею 70 цього закону.

4. У разі, якщо електронний аукціон визнаний не відбувся з підстав, передбачених частиною 16 статті 66, частиною 8 статті 67 та частиною 13 статті 69 цього Закону в зв'язку з тим, що після закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні не подав жодної заявки на участь в ньому або за результатами розгляду перших частин заявок на участь в такому аукціоні аукціонна комісія прийняла рішення про відмову в допуску до участі в ньому всіх його учасників, які подали заявки на участь в такому аукціоні, а також з підстав, передбачених частиною 13 статті 69 цього закону в зв'язку з тим, що аукціонною комісією прийнято рішення про невідповідність вимогам, встановленим документацією про електронний аукціоні, всіх друге частин заявок на участь в ньому, або з підстав, передбачених частиною 15 статті 70 цього закону, замовник вносить зміни в план-графік (при необхідності також в план закупівель) і здійснює закупівлю шляхом проведення запиту пропозицій відповідно до пункту 8 частини 2 статті 83 цього закону (при цьому об'єкт закупівлі не може бути змінений) або іншим способом відповідно до цього законом.

§ 3. Визначення постачальника (підрядника, виконавця) шляхом

проведення запиту котирувань

Стаття 72. Проведення запиту котирувань

1. Під запитом котирувань розуміється спосіб визначення постачальника (підрядника, виконавця), при якому інформація про закуповуваних для забезпечення державних або муніципальних потреб товарах, роботах чи послугах повідомляється необмеженому колу осіб шляхом розміщення в єдиній інформаційній системі сповіщення про проведення запиту котирувань і переможцем запиту котирувань визнається учасник закупівлі, який запропонував найнижчу ціну контракту.

2. Замовник має право здійснювати закупівлі шляхом проведення запиту котирувань відповідно до цього пункту за умови, що початкова (максимальна) ціна контракту не перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому річний обсяг закупівель, що здійснюються шляхом проведення запиту котирувань, не повинен перевищувати десять відсотків сукупного річного обсягу закупівель замовника і не повинен становити більше ніж сто мільйонів рублів.

3. Не допускається стягнення плати за участь в запиті котирувань.

Стаття 73. Вимоги, що пред'являються до проведення запиту котирувань

1. У повідомленні про проведення запиту котирувань повинна міститися наступна інформація:

1) інформація, зазначена в пунктах 1 - 6 статті 42 цього Закону (в тому числі обґрунтування початкової (максимальної) ціни контракту), а також в пункті 8 цієї статті (якщо встановлення вимоги забезпечення виконання контракту передбачено статтею 96 цього Закону), вимоги, що пред'являються до учасників запиту котирувань, і вичерпний перелік документів, які повинні бути представлені учасниками запиту котирувань відповідно до пункту 1 частини 1 статті 31 цього закону, так само як і вимога до учасників запиту котирувань відповідно до частини 1.1 (при наявності такої вимоги) статті 31 цього закону;

2) форма заявки на участь в запиті котирувань, у тому числі подається у формі електронного документа;

3) місце, дата і час розкриття конвертів із заявками на участь у запиті котирувань і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у запиті котирувань;

4) інформація про контрактну службу, контрактному керуючому, відповідальних за укладення контракту, термін, протягом якого переможець запиту котирувань або інший учасник запиту котирувань, з яким укладається контракт при ухиленні переможця запиту котирувань від укладення контракту, повинен підписати контракт, умови визнання переможця запиту котирувань чи іншого учасника запиту котирувань уклонившимися від укладення контракту;

5) інформація про можливість односторонньої відмови від виконання контракту відповідно до положень частин 8 - 26 статті 95 цього Закону;

6) переваги, що надаються замовником відповідно до статей 28 - 30 цього Закону.

2. До повідомленню про проведення запиту котирувань повинен бути прикладений проект контракту.

3. Заявка на участь в запиті котирувань повинна містити найменування, місце знаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання (для фізичної особи), банківські реквізити учасника закупівлі, а також наступні інформацію та документи:

1) згоду учасника запиту котирувань виконати умови контракту, зазначені в повідомленні про проведення запиту котирувань, найменування та характеристики товару, що у разі здійснення поставки товару;

2) пропозиція про ціну контракту;

3) документи, що підтверджують право учасника запиту котирувань на отримання переваг відповідно до статей 28 і 29 цього Закону, або копії таких документів;

4) ідентифікаційний номер платника податків (за наявності) засновників, членів колегіального виконавчого органу, особи, яка виконує функції одноосібного виконавчого органу учасника запиту котирувань;

5) декларацію про приналежність учасника запиту котирувань до суб'єктів малого підприємництва або соціально орієнтованим некомерційним організаціям в разі встановлення замовником обмеження, передбаченого частиною 3 статті 30 цього Закону;

6) документи, що підтверджують відповідність пропонованих учасником запиту котирувань товару, роботи або послуги умов допуску, заборонам на допуск, обмеженням допуску в разі, якщо такі умови, заборони, обмеження встановлені замовником в повідомленні про проведення запиту котирувань відповідно до статті 14 цього Закону , або завірені копії цих документів.

4. Вимагати від учасника запиту котирувань надання інших документів та інформації, за винятком передбачених частиною 3 цієї статті інформації і документів, не допускається.

Стаття 74. Порядок проведення запиту котирувань

1. Замовник зобов'язаний розмістити в єдиній інформаційній системі повідомлення про проведення запиту котирувань і проект контракту, що укладається за результатами проведення такого запиту, не менше ніж за сім робочих днів до дати закінчення терміну подачі заявок на участь в запиті котирувань, а в разі здійснення закупівлі товару , роботи або послуги на суму, що не перевищує двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і в випадках, передбачених статтею 76 цього закону, не менше ніж за чотири робочі дні до дати закінчення зазначеного терміну.

2. Повідомлення про проведення запиту котирувань повинно бути доступним для ознайомлення протягом усього терміну подачі заявок на участь в запиті котирувань без справляння плати.

3. Замовник одночасно з розміщенням в єдиній інформаційній системі сповіщення про проведення запиту котирувань право направити запит про надання котирувань не менш ніж трьом особам, які здійснюють поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, передбачених повідомленням про проведення запиту котирувань.

4. У випадках, передбачених статтями 75 і 76 цього Закону, замовник зобов'язаний направити запит про надання котирувань не менш ніж трьом особам, які можуть здійснити поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, передбачених повідомленням про проведення запиту котирувань.

5. Запит про надання котирувань може направлятися з використанням будь-яких засобів зв'язку, в тому числі у формі електронного документа.

6. Замовник має право прийняти рішення про внесення змін до повідомлення про проведення запиту котирувань не пізніше ніж за два робочі дні до дати закінчення терміну подачі заявок на участь в запиті котирувань. Зміна об'єкта закупівлі не допускається. Протягом одного робочого дня з дати прийняття зазначеного рішення зазначені зміни розміщуються замовником в єдиній інформаційній системі в порядку, встановленому для розміщення в єдиній інформаційній системі сповіщення про проведення запиту котирувань. При цьому термін подачі заявок на участь в запиті котирувань повинен бути продовжений так, щоб з дати розміщення в єдиній інформаційній системі зазначених змін до дати закінчення терміну подачі заявок на участь в запиті котирувань цей термін становив не менше ніж сім робочих днів, а при здійсненні закупівлі товару, роботи або послуги на суму, що не перевищує двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, не менше ніж чотири робочих дні до дати закінчення цього терміну.

7. Прийом заявок на участь в запиті котирувань припиняється з настанням терміну розкриття конвертів із заявками на участь у запиті котирувань і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у запиті котирувань.

Стаття 75. Особливості проведення запиту котирувань для забезпечення діяльності замовника на території іноземної держави

1. Дипломатичні представництва та консульські установи Російської Федерації, торгові представництва Російської Федерації, офіційні представництва Російської Федерації при міжнародних організаціях і інші замовники, які здійснюють свою діяльність на території іноземної держави (далі - замовники, які здійснюють діяльність на території іноземної держави), має право здійснювати на території іноземної держави закупівлі товарів, робіт, послуг у російських або іноземних постачальників (підрядників, виконавців) шляхом проведення запиту котирувань для забезпечення своєї діяльності на території іноземної держави з урахуванням особливостей, передбачених частиною 2 цієї статті та статтею 111.1 цього закону.

2. При проведенні замовниками, які здійснюють діяльність на території іноземної держави, запиту котирувань:

1) можуть не застосовуватися обмеження, встановлені частиною 2 статті 72 цього Закону;

2) в запитах, передбачених частиною 4 статті 74 цього Закону, замовник вказує:

а) інформацію, передбачену пунктами 1 - 5 частини 1 статті 73 цього Закону. При цьому до учасника закупівлі замовник висуває вимоги, які встановлені до осіб, що здійснюють постачання товарів, виконання робіт або надання послуги, є об'єктом закупівлі, в тому числі з урахуванням вимог законодавства іноземної держави, на території якого замовник здійснює цю закупівлю;

б) інформацію про можливість подачі заявок на участь в запиті котирувань з використанням будь-яких засобів зв'язку і доставки, в тому числі в письмовій формі в запечатаному конверті, що не дозволяє переглядати зміст такої заявки до розкриття конверта, або у формі електронного документа;Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 8 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 10 сторінка

| | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 2 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 3 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 4 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 5 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 6 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 7 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 11 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 12 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати