На головну

Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 8 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

б) згода, передбачена пунктом 2 цієї частини, а також конкретні показники використовуваного товару, що відповідають значенням, встановленим документацією про такому аукціоні, і вказівка ??на товарний знак (його словесне позначення) (при наявності), знак обслуговування (при наявності), фірмове найменування (при наявності), патенти (при наявності), корисні моделі (при наявності), промислові зразки (при наявності), найменування країни походження товару.

4. Перша частина заявки на участь в електронному аукціоні, передбачена частиною 3 цієї статті, може містити ескіз, малюнок, креслення, фотографію, інше зображення товару, на поставку якого полягає контракт.

5. Друга частина заявки на участь в електронному аукціоні повинна містити наступні документи та інформацію:

1) найменування, фірмове найменування (при наявності), місце знаходження, поштову адресу (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), паспортні дані, місце проживання (для фізичної особи), номер контактного телефону, ідентифікаційний номер платника податків учасника такого аукціону або відповідно до законодавства відповідної іноземної держави аналог ідентифікаційного номера платника податків учасника такого аукціону (для іноземної особи), ідентифікаційний номер платника податків (за наявності) засновників, членів колегіального виконавчого органу, особи, яка виконує функції одноосібного виконавчого органу учасника такого аукціону;

2) документи, що підтверджують відповідність учасника такого аукціону вимогам, встановленим пунктом 1 частини 1 і частиною 2 статті 31 (при наявності таких вимог) цього Закону, або копії цих документів, а також декларація про відповідність учасника такого аукціону вимогам, встановленим пунктами 3 - 9 частини 1 статті 31 цього закону;

3) копії документів, що підтверджують відповідність товару, роботи або послуги вимогам, встановленим відповідно до законодавства Російської Федерації, в разі, якщо відповідно до законодавства Російської Федерації встановлені вимоги до товару, роботи або послуги і уявлення зазначених документів передбачено документацією про електронний аукціоні. При цьому не допускається вимагати подання зазначених документів, якщо відповідно до законодавства Російської Федерації вони передаються разом з товаром;

4) рішення про схвалення або про вчинення значного правочину або копія даного рішення в разі, якщо вимога про необхідність наявності даного рішення для здійснення великої угоди встановлено федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації і (або) установчими документами юридичної особи і для учасника такого аукціону укладається контракт або надання забезпечення заявки на участь в такому аукціоні, забезпечення виконання контракту є великою угодою;

5) документи, що підтверджують право учасника такого аукціону на отримання переваги відповідно до статей 28 і 29 цього Закону, або копії цих документів;

6) документи, що підтверджують відповідність учасника такого аукціону і (або) послуг, які ним товару, роботи або послуги умов, заборонам і обмеженням, встановленим замовником відповідно до статті 14 цього Закону, або копії цих документів;

7) декларація про приналежність учасника такого аукціону до суб'єктів малого підприємництва або соціально орієнтованим некомерційним організаціям в разі встановлення замовником обмеження, передбаченого частиною 3 статті 30 цього Закону.

6. Вимагати від учасника електронного аукціону надання інших документів та інформації, за винятком передбачених частинами 3 та 5 цієї статті документів та інформації, не допускається.

6.1. У разі встановлення недостовірності інформації, що міститься в документах, поданих учасником електронного аукціону відповідно до частин 3 і 5 цієї статті, аукціонна комісія зобов'язана відсторонити такого учасника від участі в електронному аукціоні на будь-якому етапі його проведення.

7. Учасник електронного аукціону має право подати заявку на участь в такому аукціоні в будь-який час з моменту розміщення повідомлення про його проведення до передбачених документацією про такому аукціоні дати і часу закінчення терміну подачі на участь в такому аукціоні заявок.

8. Заявка на участь в електронному аукціоні направляється учасником такого аукціону оператору електронного майданчика у формі двох електронних документів, що містять частини заявки, передбачені частинами 3 та 5 цієї статті. Зазначені електронні документи подаються одночасно.

9. Протягом однієї години з моменту отримання заявки на участь в електронному аукціоні оператор електронного майданчика зобов'язаний присвоїти їй порядковий номер і підтвердити в формі електронного документа, що направляється учаснику такого аукціону, який подав зазначену заявку, її отримання із зазначенням присвоєного їй порядкового номера.

10. Учасник електронного аукціону має право подати тільки одну заявку на участь в такому аукціоні щодо кожного об'єкта закупівлі.

11. Протягом одного робочого дня з моменту отримання заявки на участь в електронному аукціоні оператор електронного майданчика повертає цю заявку, яка її учаснику такого аукціону в разі:

1) подання даної заявки з порушенням вимог, передбачених частиною 2 статті 60 цього Закону;

2) подання одним учасником такого аукціону двох і більше заявок на участь в ньому за умови, що подані раніше заявки цим учасникам не відкликані. У зазначеному випадку цьому учаснику повертаються всі заявки на участь в такому аукціоні;

3) отримання даної заявки після дати або часу закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні;

4) отримання даної заявки від учасника такого аукціону з порушенням положень частини 14 статті 61 цього Закону;

5) відсутності на особовому рахунку, відкритому для проведення операцій по забезпеченню участі в такому аукціоні учасника закупівель, який подав заявку на участь в такому аукціоні, грошових коштів в розмірі забезпечення даної заявки, щодо яких не здійснено блокування відповідно до цього Закону.

12. Одночасно з поверненням заявки на участь в електронному аукціоні відповідно до частини 11 цієї статті оператор електронного майданчика зобов'язаний повідомити в формі електронного документа учасника такого аукціону, який подав цю заявку, про підстави її повернення із зазначенням положень цього Закону, які були порушені. Повернення заявок на участь в такому аукціоні оператором електронного майданчика на інших підставах не допускається.

13. Не пізніше робочого дня, наступного за датою закінчення терміну подачі заявок на участь в електронному аукціоні, оператор електронного майданчика надсилає замовнику передбачену частиною 3 цієї статті першу частину заявки на участь в такому аукціоні.

14. Учасник електронного аукціону, який подав заявку на участь в такому аукціоні, має право відкликати дану заявку не пізніше дати закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні, направивши про це повідомлення оператору електронного майданчика.

15. Оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечити конфіденційність інформації про учасників електронного аукціону, які подали заявки на участь в такому аукціоні, та інформації, що міститься в першій і другій частинах цієї заявки і передбачену частинами 3 - 5 цієї статті, до розміщення на електронному майданчику протоколу проведення такого аукціону. За порушення зазначеної вимоги оператор електронного майданчика несе відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

16. У разі, якщо після закінчення терміну подачі заявок на участь в електронному аукціоні подана тільки одна заявка або не подали жодної заявки, такий аукціон визнається таким.

Стаття 67. Порядок розгляду перших частин заявок на участь в електронному аукціоні

1. Аукціонна комісія перевіряє перші частини заявок на участь в електронному аукціоні, що містять інформацію, передбачену частиною 3 статті 66 цього Закону, на відповідність вимогам, встановленим документацією про такому аукціоні щодо закуповуваних товарів, робіт, послуг.

2. Термін розгляду перших частин заявок на участь в електронному аукціоні не може перевищувати сім днів з дати закінчення терміну подачі зазначених заявок.

3. За результатами розгляду перших частин заявок на участь в електронному аукціоні, що містять інформацію, передбачену частиною 3 статті 66 цього Закону, аукціонна комісія приймає рішення про допуск учасника закупівлі, який подав заявку на участь в такому аукціоні, до участі в ньому та визнання цього учасника закупівлі учасником такого аукціону або про відмову в допуску до участі в такому аукціоні в порядку і на підставах, які передбачені частиною 4 цієї статті.

4. Учасник електронного аукціону не допускається до участі в ньому в разі:

1) ненадання інформації, передбаченої частиною 3 статті 66 цього Закону, або надання недостовірної інформації;

2) невідповідності інформації, передбаченої частиною 3 статті 66 цього Закону, вимогам документації про такому аукціоні.

5. Відмова в допуску до участі в електронному аукціоні з підстав, не передбачених частиною 4 цієї статті, не допускається.

6. За результатами розгляду перших частин заявок на участь в електронному аукціоні аукціонна комісія оформляє протокол розгляду заявок на участь у такому аукціоні, що підписується всіма присутніми на засіданні аукціонної комісії її членами не пізніше дати закінчення терміну розгляду даних заявок. Зазначений протокол повинен містити інформацію:

1) про порядкові номери заявок на участь в такому аукціоні;

2) про допуск учасника закупівлі, який подав заявку на участь в такому аукціоні, якій присвоєно відповідний порядковий номер, до участі в такому аукціоні і визнання цього учасника закупівлі учасником такого аукціону або про відмову в допуску до участі в такому аукціоні з обґрунтуванням цього рішення, в тому числі із зазначенням положень документації про такому аукціоні, яким не відповідає заявка на участь в ньому, положень заявки на участь в такому аукціоні, які не відповідають вимогам, встановленим документацією про нього;

3) про рішення кожного члена аукціонної комісії щодо кожного учасника такого аукціону про допуск до участі в ньому і про визнання його учасником або про відмову в допуску до участі в такому аукціоні.

7. Зазначений в частині 6 цієї статті протокол не пізніше дати закінчення терміну розгляду заявок на участь в електронному аукціоні направляється замовником оператору електронного майданчика і розміщується в єдиній інформаційній системі.

8. У разі, якщо за результатами розгляду перших частин заявок на участь в електронному аукціоні аукціонна комісія прийняла рішення про відмову в допуску до участі в такому аукціоні всіх учасників закупівлі, що подали заявки на участь в ньому, або про визнання тільки одного учасника закупівлі, який подав заявку на участь в такому аукціоні, його учасником, такий аукціон визнається таким. В протокол, зазначений у частині 6 цієї статті, вноситься інформація про визнання такого аукціону, що не відбувся.

9. Протягом однієї години з моменту надходження оператору електронного майданчика зазначеного в частині 6 цієї статті протоколу оператор електронного майданчика зобов'язаний направити кожному учаснику електронного аукціону, який подав заявку на участь в ньому, або учаснику такого аукціону, який подав єдину заявку на участь в ньому, повідомлення про рішення, прийняте щодо поданих ними заявок. У разі, якщо аукціонною комісією прийнято рішення про відмову в допуску до участі в такому аукціоні його учасника, повідомлення про це рішення повинно містити обґрунтування його прийняття, в тому числі із зазначенням положень документації про такому аукціоні, яким не відповідає дана заявка, пропозицій, що містяться в даній заявці, які не відповідають вимогам документації про такому аукціоні, а також положень федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, порушення яких послужило підставою для прийняття цього рішення про відмову.

Стаття 68. Порядок проведення електронного аукціону

1. В електронному аукціоні можуть брати участь тільки акредитовані відповідно до цього пункту і допущені до участі в такому аукціоні його учасники.

2. Електронний аукціон проводиться на електронному майданчику в зазначений у повідомленні про його проведення і визначений з урахуванням частини 3 цієї статті день. Час початку проведення такого аукціону встановлюється оператором електронного майданчика відповідно до часу годинної зони, в якій розташований замовник.

3. Днем проведення електронного аукціону є робочий день, наступний після закінчення двох днів з дати закінчення терміну розгляду перших частин заявок на участь в такому аукціоні.

4. Електронний аукціон проводиться шляхом зниження початкової (максимальної) ціни контракту, зазначеної в повідомленні про проведення такого аукціону, в порядку, встановленому цією статтею.

5. Якщо в документації про електронний аукціоні вказана загальна початкова (максимальна) ціна запасних частин до техніки, устаткування або в разі, передбаченому пунктом 2 статті 42 цього Закону, початкова (максимальна) ціна одиниці товару, роботи або послуги, такий аукціон проводиться шляхом зниження зазначених загальної початкової (максимальної) ціни і початкової (максимальної) ціни одиниці товару, роботи або послуги в порядку, встановленому цією статтею.

6. Величина зниження початкової (максимальної) ціни контракту (далі - "крок аукціону") становить від 0,5 відсотка до п'яти відсотків початкової (максимальної) ціни контракту.

7. При проведенні електронного аукціону його учасники подають пропозиції про ціну контракту, що передбачають зниження поточного мінімального пропозиції про ціну контракту на величину в межах "кроку аукціону".

8. При проведенні електронного аукціону будь-який його учасник також має право подати пропозицію про ціну контракту незалежно від "кроку аукціону" за умови дотримання вимог, передбачених частиною 9 цієї статті.

9. При проведенні електронного аукціону його учасники подають пропозиції про ціну контракту з урахуванням наступних вимог:

1) учасник такого аукціону не може бути оскаржене пропозицію про ціну контракту, рівне раніше поданої цим учасником пропозицією про ціну контракту або більше ніж воно, а також пропозицію про ціну контракту, рівне нулю;

2) учасник такого аукціону не може бути оскаржене пропозицію про ціну контракту, яке нижче, ніж поточний мінімальна пропозиція про ціну контракту, знижене в межах "кроку аукціону";

3) учасник такого аукціону не може бути оскаржене пропозицію про ціну контракту, яке нижче, ніж поточний мінімальна пропозиція про ціну контракту в разі, якщо воно подано таким учасником електронного аукціону.

10. Від початку проведення електронного аукціону на електронному майданчику до закінчення терміну подачі пропозицій про ціну контракту повинні бути вказані в обов'язковому порядку всі пропозиції про ціну контракту і час їх надходження, а також час, що залишився до закінчення терміну подачі пропозицій про ціну контракту відповідно до частиною 11 цієї статті.

11. При проведенні електронного аукціону встановлюється час прийому пропозицій учасників такого аукціону про ціну контракту, що становить десять хвилин від початку проведення такого аукціону до закінчення терміну подачі пропозицій про ціну контракту, а також десять хвилин після надходження останньої пропозиції про ціну контракту. Час, що залишився до закінчення терміну подачі пропозицій про ціну контракту, оновлюється автоматично, за допомогою програмних і технічних засобів, що забезпечують проведення такого аукціону, після зниження початкової (максимальної) ціни контракту або надходження останнього пропозиції про ціну контракту. Якщо протягом зазначеного часу жодної пропозиції про нижчу ціну контракту не надійшло, такий аукціон автоматично, за допомогою програмних і технічних засобів, що забезпечують його проведення, завершується.

12. Протягом десяти хвилин з моменту завершення відповідно до частини 11 цієї статті електронного аукціону будь-який його учасник має право подати пропозицію про ціну контракту, яке не нижче ніж останнє речення про мінімальну ціну контракту незалежно від "кроку аукціону", з урахуванням вимог, передбачених пунктами 1 і 3 частини 9 цієї статті.

13. Оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечувати під час проведення електронного аукціону конфіденційність інформації про його учасників.

14. Під час проведення електронного аукціону оператор електронного майданчика зобов'язаний відхилити пропозиції про ціну контракту, що не відповідають вимогам, передбаченим цією статтею.

15. Відхилення оператором електронного майданчика пропозицій про ціну контракту з підстав, не передбачених частиною 14 цієї статті, не допускається.

16. У разі, якщо учасником електронного аукціону запропонована ціна контракту, рівна ціні, запропонованої іншим учасником такого аукціону, найкращим визнається пропозиція про ціну контракту, яке надійшло раніше.

17. У разі проведення відповідно до частини 5 цієї статті електронного аукціону його учасником, який запропонував найнижчу ціну контракту, визнається особа, що запропонувала найнижчу загальну ціну запасних частин до техніки, обладнання та найбільш низьку ціну одиниці роботи і (або) послуги з технічного обслуговування і (або) ремонту техніки, обладнання, найбільш низьку ціну одиниці послуги.

18. Протокол проведення електронного аукціону розміщується на електронному майданчику її оператором протягом тридцяти хвилин після закінчення такого аукціону. У цьому протоколі зазначаються адреса електронного майданчика, дата, час початку і закінчення такого аукціону, початкова (максимальна) ціна контракту, все мінімальні пропозиції про ціну контракту, зроблені учасниками такого аукціону і ранжирування у напрямку зниження із зазначенням порядкових номерів, присвоєних заявкам на участь в такому аукціоні, які подані його учасниками, які зробили відповідні пропозиції про ціну контракту, і з зазначенням часу надходження даних пропозицій.

19. Протягом однієї години після розміщення на електронному майданчику протоколу, зазначеного в частині 18 цієї статті, оператор електронного майданчика зобов'язаний направити замовнику зазначений протокол та другі частини заявок на участь в такому аукціоні, поданих його учасниками, пропозиції про ціну контракту яких при ранжируванні в відповідно до частини 18 цієї статті отримали перші десять порядкових номерів, або в разі, якщо в такому аукціоні брали участь менше ніж десять його учасників, другі частини заявок на участь в такому аукціоні, поданих його учасниками, а також документи цих учасників, передбачені пунктами 2 - 6 і 8 частини 2 статті 61 цього закону і містяться на дату і час закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні в реєстрі його учасників, які отримали акредитацію на електронному майданчику. Протягом цього терміну оператор електронного майданчика зобов'язаний направити також відповідні повідомлення цією учасникам.

20. У разі, якщо протягом десяти хвилин після початку проведення електронного аукціону жоден з його учасників не подав пропозицію про ціну контракту відповідно до частини 7 цієї статті, такий аукціон визнається таким. Протягом тридцяти хвилин після закінчення зазначеного часу оператор електронного майданчика розміщує на ній протокол про визнання такого аукціону, що не відбувся, в якому зазначаються адреса електронного майданчика, дата, час початку і закінчення такого аукціону, початкова (максимальна) ціна контракту.

21. Будь-який учасник електронного аукціону після розміщення на електронному майданчику та у єдиній інформаційній системі зазначеного в частині 18 цієї статті протоколу мають право направити оператору електронного майданчика запит про дачу роз'яснень результатів такого аукціону. Оператор електронного майданчика протягом двох робочих днів з дати надходження даного запиту зобов'язаний надати цьому учаснику відповідні роз'яснення.

22. Оператор електронного майданчика зобов'язаний забезпечити безперервність проведення електронного аукціону, надійність функціонування програмних і технічних засобів, що використовуються для його проведення, рівний доступ його учасників до участі в ньому, а також виконання дій, передбачених цією статтею, незалежно від часу закінчення такого аукціону.

23. У разі, якщо при проведенні електронного аукціону ціна контракту знижена до половини відсотка початкової (максимальної) ціни контракту або нижче, такий аукціон проводиться на право укласти контракт. При цьому такий аукціон проводиться шляхом підвищення ціни контракту виходячи з положень цього Закону про порядок проведення такого аукціону з урахуванням таких особливостей:

1) такий аукціон відповідно до цієї частини проводиться до досягнення ціни контракту не більше ніж сто мільйонів рублів;

2) учасник такого аукціону не вправі подавати пропозиції про ціну контракту вище максимальної суми угоди для цього учасника, зазначеної в рішенні про схвалення або про здійснення за результатами такого аукціону угод від імені учасника закупівлі, яке міститься в реєстрі учасників такого аукціону, які отримали акредитацію на електронній майданчику;

3) розмір забезпечення виконання контракту розраховується виходячи з початкової (максимальної) ціни контракту, зазначеної в повідомленні про проведення такого аукціону.

Стаття 69. Порядок розгляду друге частин заявок на участь в електронному аукціоні

1. Аукціонна комісія розглядає другі частини заявок на участь в електронному аукціоні і документи, спрямовані замовнику оператором електронного майданчика відповідно до частини 19 статті 68 цього Закону, в частині відповідності їх вимогам, встановленим документацією про такому аукціоні.

2. аукціонної комісією на підставі результатів розгляду друге частин заявок на участь в електронному аукціоні приймається рішення про відповідність або про невідповідність заявки на участь в такому аукціоні вимогам, встановленим документацією про такому аукціоні, в порядку та на підставах, які передбачені цією статтею. Для прийняття зазначеного рішення аукціонна комісія розглядає інформацію про який подав цю заявку учасника такого аукціону, що міститься в реєстрі учасників такого аукціону, які отримали акредитацію на електронному майданчику.

3. Аукціонна комісія розглядає другі частини заявок на участь в електронному аукціоні, спрямованих відповідно до частини 19 статті 68 цього Закону, до прийняття рішення про відповідність п'яти таких заявок вимогам, встановленим документацією про такому аукціоні. У разі, якщо в такому аукціоні брали участь менше ніж десять його учасників і менш ніж п'ять заявок на участь в такому аукціоні відповідають зазначеним вимогам, аукціонна комісія розглядає другі частини заявок на участь в такому аукціоні, поданих усіма його учасниками, які брали участь в ньому. Розгляд даних заявок починається з заявки на участь в такому аукціоні, поданої його учасником, який запропонував найнижчу ціну контракту, і здійснюється з урахуванням ранжирування даних заявок відповідно до частини 18 статті 68 цього Закону.

4. У разі, якщо відповідно до частини 3 цієї статті не виявлено п'ять заявок на участь в електронному аукціоні, що відповідають вимогам, встановленим документацією про такому аукціоні, з десяти заявок на участь в ньому, направлених раніше замовнику за результатами ранжирування, протягом одного години з моменту надходження відповідного повідомлення від замовника оператор електронного майданчика зобов'язаний направити замовнику все другі частини цих заявок, ранжирування відповідно до частини 18 статті 68 цього закону, для виявлення п'яти заявок на участь в такому аукціоні, що відповідають вимогам, встановленим документацією про нього.

5. Загальний термін розгляду друге частин заявок на участь в електронному аукціоні не може перевищувати три робочих дні з дати розміщення на електронному майданчику протоколу проведення електронного аукціону.

6. Заявка на участь в електронному аукціоні визнається не відповідає вимогам, встановленим документацією про такому аукціоні, в разі:

1) неподання документів та інформації, які передбачені пунктами 1, 3 - 5, 7 і 8 частини 2 статті 62, частинами 3 та 5 статті 66 цього Закону, невідповідність зазначених документів та інформації вимогам, встановленим документацією про такому аукціоні, наявності в зазначених документах недостовірної інформації про учасника такого аукціону на дату і час закінчення терміну подачі заявок на участь в такому аукціоні;

2) невідповідності учасника такого аукціону вимогам, встановленим відповідно до частини 1, частинами 1.1 і 2 (при наявності таких вимог) статті 31 цього Закону.

7. Прийняття рішення про невідповідність заявки на участь в електронному аукціоні вимогам, встановленим документацією про такому аукціоні, з підстав, не передбачених частиною 6 цієї статті, не допускається.

8. Результати розгляду заявок на участь в електронному аукціоні фіксуються в протоколі підведення підсумків такого аукціону, який підписується усіма які брали участь в розгляді цих заявок членами аукціонної комісії, і не пізніше робочого дня, наступного за датою підписання зазначеного протоколу, розміщуються замовником на електронному майданчику та у єдиній інформаційній системі. Зазначений протокол повинен містити інформацію про порядкові номери п'яти заявок на участь в такому аукціоні (в разі прийняття рішення про відповідність п'яти заявок на участь в такому аукціоні вимогам, встановленим документацією про такому аукціоні, або в разі прийняття аукціонною комісією на підставі розгляду друге частин заявок на участь в такому аукціоні, поданих усіма учасниками такого аукціону, які брали участь в ньому, рішення про відповідність більш ніж однієї заявки на участь в такому аукціоні, але менш ніж п'яти даних заявок встановленим вимогам), які ранжовані відповідно до частини 18 статті 68 цього Федерального закону і щодо яких прийнято рішення про відповідність вимогам, встановленим документацією про такому аукціоні, або, якщо на підставі розгляду друге частин заявок на участь в такому аукціоні, поданих усіма його учасниками, які брали участь в ньому, прийнято рішення про відповідність встановленим вимогам більш ніж однієї заявки на участь в такому аукціоні, але менш ніж п'яти даних заявок, а також інформацію про їх порядкових номерах, рішення про відповідність або про невідповідність заявок на участь в такому аукціоні вимогам, встановленим документацією про нього, з обґрунтуванням цього рішення і з зазначенням положень цього закону, яким не відповідає учасник такого аукціону, положень документації про такому аукціоні, яким не відповідає заявка на участь в ньому, положень заявки на участь в такому аукціоні, які не відповідають вимогам, встановленим документацією про нього, інформацію про рішення кожного члена аукціонної комісії щодо кожної заявки на участь в такому аукціоні.

9. Будь-який учасник електронного аукціону, за винятком його учасників, заявки на участь в такому аукціоні яких отримали перші три порядкових номери відповідно до протоколу підведення підсумків такого аукціону, має право відкликати заявку на участь в такому аукціоні, шляхом подання відповідного повідомлення про це оператору електронного майданчика, з моменту опублікування зазначеного протоколу.

10. Учасник електронного аукціону, який запропонував найнижчу ціну контракту і заявка на участь в такому аукціоні якого відповідає вимогам, встановленим документацією про нього, зізнається переможцем такого аукціону.

11. У разі, передбаченому частиною 23 статті 68 цього Закону, переможцем електронного аукціону визнається його учасник, який запропонував найвищу ціну за право укладення контракту і заявка на участь в такому аукціоні якого відповідає вимогам, встановленим документацією про такому аукціоні.

12. Протягом одного робочого дня з моменту розміщення на електронному майданчику та у єдиній інформаційній системі протоколу підведення підсумків електронного аукціону оператор електронного майданчика надсилає учасникам такого аукціону, другі частини заявок яких на участь у ньому розглядалися і щодо заявок яких на участь в такому аукціоні прийнято рішення про відповідність або про невідповідність вимогам, встановленим документацією про такому аукціоні, повідомлення про прийняті рішення.

13. У разі, якщо аукціонною комісією прийнято рішення про невідповідність вимогам, встановленим документацією про електронний аукціоні, всіх друге частин заявок на участь в ньому або про відповідність зазначеним вимогам тільки однієї другої частини заявки на участь в ньому, такий аукціон визнається таким.

Стаття 70. Укладення договору за результатами електронного аукціону

1. За результатами електронного аукціону контракт укладається з переможцем такого аукціону, а у випадках, передбачених цією статтею, з іншим учасником такого аукціону, заявка якого на участь в такому аукціоні відповідно до статті 69 цього Закону визнана відповідною вимогам, встановленим документацією про таке аукціоні.Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 7 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 9 сторінка

| | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 2 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 3 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 4 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 5 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 6 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 10 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 11 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 12 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати