На головну

Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 6 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

1) місце, дата, час проведення розгляду такої заявки;

2) найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи), поштова адреса учасника конкурсу, який подав єдину заявку на участь в конкурсі;

3) рішення кожного члена комісії про відповідність такої заявки вимогам цього Закону та конкурсної документації;

4) рішення про можливість укладення контракту з учасником конкурсу, які подали єдину заявку на участь в конкурсі.

12. Протоколи, зазначені в частинах 10 і 11 цієї статті, складаються в двох примірниках, які підписуються всіма присутніми членами конкурсної комісії. До цих протоколах додається інформація, передбачена пунктом 2 частини 2 статті 51 цього Закону. Один примірник кожного з цих протоколів зберігається у замовника, другий примірник протягом трьох робочих днів з дати його підписання направляється переможцю конкурсу або учаснику конкурсу, який подав єдину заявку на участь в конкурсі, з додатком проекту контракту, який складається шляхом включення в даний проект умов контракту , запропонованих переможцем конкурсу або учасником конкурсу, які подали єдину заявку на участь в конкурсі. Протокол розгляду та оцінки заявок на участь у конкурсі, протокол розгляду єдиною заявки на участь в конкурсі з зазначеними додатками розміщуються замовником в єдиній інформаційній системі не пізніше робочого дня, наступного за датою підписання зазначених протоколів.

13. Будь-який учасник конкурсу, в тому числі подав єдину заявку на участь в конкурсі, після розміщення в єдиній інформаційній системі протоколу розгляду та оцінки заявок на участь у конкурсі, протоколу розгляду єдиною заявки на участь в конкурсі мають право направити в письмовій формі або у формі електронного документа замовнику запит про дачу роз'яснень результатів конкурсу. Протягом двох робочих днів з дати надходження цього запиту замовник зобов'язаний представити в письмовій формі або у формі електронного документа учаснику конкурсу відповідні роз'яснення.

14. Будь-який учасник конкурсу, в тому числі подав єдину заявку на участь в конкурсі, має право оскаржити результати конкурсу в порядку, встановленому цим Законом.

15. Протоколи, складені в ході проведення конкурсу, заявки на участь в конкурсі, конкурсна документація, зміни, внесені до конкурсної документації, роз'яснення положень конкурсної документації та аудіозапис розкриття конвертів із заявками на участь у конкурсі та (або) відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у конкурсі зберігаються замовником не менше ніж три роки.

Стаття 54. Укладення договору за результатами конкурсу

1. За результатами конкурсу контракт укладається на умовах, зазначених в заявці на участь у конкурсі, поданої учасником конкурсу, з яким укладається контракт, і в конкурсній документації. Під час укладання договору його ціна не може перевищувати початкову (максимальну) ціну контракту, зазначену в повідомленні про проведення конкурсу.

2. Контракт укладається не раніше ніж через десять днів і не пізніше ніж через двадцять днів з дати розміщення в єдиній інформаційній системі протоколу розгляду та оцінки заявок на участь у конкурсі або при проведенні закритого конкурсу з дати підписання такого протоколу. При цьому контракт укладається тільки після надання учасником конкурсу забезпечення виконання контракту відповідно до вимог цього Закону.

3. Протягом десяти днів з дати розміщення в єдиній інформаційній системі протоколу розгляду та оцінки заявок на участь у конкурсі або при проведенні закритого конкурсу з дати підписання такого протоколу переможець конкурсу зобов'язаний підписати контракт і представити всі екземпляри контракту замовнику. При цьому переможець конкурсу одночасно з контрактом зобов'язаний подати замовнику документи, що підтверджують надання забезпечення виконання контракту в розмірі, який передбачений конкурсною документацією або частиною 1 статті 37 цього Закону. У разі, якщо переможцем конкурсу не виконані вимоги цієї частини, такий переможець визнається ухилились від укладення контракту.

4. У разі ухилення переможця конкурсу від укладення контракту замовник має право звернутися до суду з позовом про відшкодування збитків, заподіяних ухиленням від укладення контракту в частині, не покритій сумою забезпечення заявки на участь в конкурсі, і укласти контракт з учасником конкурсу, заявки на участь в конкурсі якого привласнений другий номер.

5. Проект контракту в разі згоди учасника конкурсу, заявки на участь в конкурсі якого присвоєно другий номер, укласти контракт складається замовником шляхом включення в проект контракту, що додається до конкурсної документації, умов виконання контракту, запропонованих цим учасником. Проект контракту підлягає направленню замовником цьому учаснику в термін, що не перевищує десяти днів з дати визнання переможця конкурсу ухилились від укладення контракту. Учасник конкурсу, заявки на участь в конкурсі якого присвоєно другий номер, має право підписати контракт і передати його замовникові в порядку і в терміни, які передбачені частиною 3 цієї статті, або відмовитися від укладення контракту. Одночасно з підписаними примірниками контракту цей учасник зобов'язаний надати забезпечення виконання контракту.

6. Ненадання учасником конкурсу, заявки на участь в конкурсі якого присвоєно другий номер, замовнику в термін, встановлений цією статтею, підписаних цим учасником примірників контракту та забезпечення виконання контракту не вважається ухиленням цього учасника від укладення контракту. В даному випадку конкурс визнається таким.

7. Протягом десяти днів з дати отримання від переможця конкурсу або учасника конкурсу, заявки на участь в конкурсі якого присвоєно другий номер, підписаного контракту з додатком документів, що підтверджують надання забезпечення виконання контракту, замовник зобов'язаний підписати контракт і передати один екземпляр контракту особі, з яким укладено контракт, або його представнику або направити один екземпляр контракту поштою особі, з якою укладено контракт. У разі, якщо замовник не зробив передбачені цією частиною дії, він визнається ухилились від укладення контракту. При ухиленні замовника від укладення контракту з переможцем конкурсу або учасником конкурсу, заявки на участь в конкурсі якого присвоєно другий номер, цей переможець або цей учасник має право звернутися до суду з позовом про спонукання замовника укласти контракт і про стягнення з замовника збитків, заподіяних ухиленням замовника від укладення контракту.

8. Кошти, внесені в якості забезпечення заявки на участь в конкурсі, повертаються переможцю конкурсу в терміни, передбачені частиною 6 статті 44 цього Закону.

9. У разі наявності прийнятих судом або арбітражним судом судових актів або виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають підписанню контракту однієї зі сторін у встановлені цією статтею строки, ця сторона зобов'язана повідомити іншу сторону про наявність таких судових актів або таких обставин протягом одного дня. При цьому протягом встановлених цією статтею строків зупиняється на строк виконання таких судових актів або термін дії таких обставин, але не більше ніж на тридцять днів. У разі скасування, зміни або виконання таких судових актів або припинення дії таких обставин відповідна сторона зобов'язана повідомити іншу сторону про це не пізніше дня, наступного за днем ??скасування, зміни або виконання таких судових актів або припинення дії таких обставин.

Стаття 55. Наслідки визнання конкурсу відбувся

1. Замовник укладає контракт з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем) відповідно до пункту 25 частини 1 статті 93 цього Закону у випадках, якщо конкурс визнаний не відбувся з підстав, передбачених:

1) частиною 13 статті 51 цього Закону в зв'язку з тим, що після закінчення терміну подачі заявок на участь в конкурсі подана тільки одна заявка, при цьому така заявка визнана відповідною вимогам цього Закону та конкурсної документації;

2) частини 6 статті 53 цього Закону в зв'язку з тим, що за результатами розгляду заявок на участь в конкурсі тільки одна заявка визнана відповідною вимогам цього Закону та конкурсної документації;

3) частиною 9 статті 56 цього Закону в зв'язку з тим, що за результатами кваліфікаційного відбору тільки один учасник закупівлі визнаний відповідним встановленим єдиним вимогам, додатковим вимогам і заявка такого учасника визнана відповідною вимогам цього Закону, з конкурсною документацією.

2. Замовник вносить зміни в план-графік (при необхідності також в план закупівель) і здійснює проведення повторного конкурсу відповідно до частини 3 цієї статті або нову закупівлю у випадках, якщо конкурс визнаний не відбувся з підстав, передбачених:

1) частиною 13 статті 51 цього Закону в зв'язку з тим, що після закінчення терміну подачі заявок на участь в конкурсі не подано жодної такої заявки;

2) частини 6 статті 53 цього Закону в зв'язку з тим, що за результатами розгляду заявок на участь в конкурсі конкурсна комісія відхилила всі такі заявки;

2.1) частиною 6 статті 54 цього Закону в зв'язку з тим, що учасник конкурсу, заявки на участь в конкурсі якого присвоєно другий номер, відмовився від підписання договору;

3) частиною 9 статті 56 цього Закону в зв'язку з тим, що за результатами кваліфікаційного відбору жоден учасник закупівлі не визнаний відповідним встановленим єдиним вимогам і додатковим вимогам.

3. Замовник розміщує повідомлення про проведення повторного конкурсу в єдиній інформаційній системі не менше ніж за десять днів до дати розкриття конвертів із заявками на участь у цьому конкурсі і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у цьому конкурсі. При цьому об'єкт закупівлі, кількість товару, обсяг роботи або послуги, вимоги, що пред'являються до учасників закупівлі, об'єкту закупівлі, умови контракту, що містяться в конкурсній документації і проекті контракту, повинні відповідати вимогам і умовам, які містилися в конкурсній документації конкурсу, визнаного таким, за винятком терміну виконання контракту, який повинен бути продовжений на термін не менше ніж термін, необхідний для проведення повторного конкурсу, і початкової (максимальної) ціни контракту, яка може бути збільшена не більше ніж на десять відсотків початкової (максимальної) ціни контракту, передбаченої конкурсній документацією конкурсу, визнаного не відбувся. Проведення повторного конкурсу здійснюється відповідно до положень цього Закону про проведення відкритого конкурсу з урахуванням положень цієї статті. У разі встановлення до учасників повторного конкурсу єдиних вимог і додаткових вимог при проведенні повторного конкурсу застосовуються положення статті 56 цього Закону з урахуванням положень цієї статті.

4. У разі, якщо повторний конкурс визнаний не відбувся з підстав, передбачених пунктами 1 - 3 частини 2 цієї статті, замовник вносить зміни в план-графік (при необхідності також в план закупівель) і здійснює дану закупівлю шляхом проведення запиту пропозицій відповідно до пунктом 8 частини 2 статті 83 цього закону (при цьому об'єкт закупівлі не може бути змінений) або іншим чином згідно з цим законом.

5. У разі, якщо двоетапний конкурс визнаний не відбувся з підстав, передбачених частиною 10 статті 57 цього Закону, замовник вносить зміни в план-графік (при необхідності також в план закупівель) і знову здійснює закупівлю.

6. У разі, якщо двоетапний конкурс визнаний не відбувся з підстав, передбачених частиною 15 статті 57 цього Закону в зв'язку з тим, що після закінчення терміну подачі остаточних заявок на участь в двоетапному конкурсі не подано жодної такої заявки або конкурсна комісія відхилила всі такі заявки, замовник вносить зміни в план-графік (при необхідності також в план закупівель) і здійснює проведення повторного конкурсу відповідно до частини 3 цієї статті за участю необмеженого кола осіб або знову здійснює закупівлю.

7. У разі, якщо двоетапний конкурс визнаний не відбувся з підстав, передбачених частиною 15 статті 57 цього Закону в зв'язку з тим, що після закінчення терміну подачі остаточних заявок на участь в двоетапному конкурсі подана тільки одна така заявка, при цьому така заявка визнана відповідала б вимогам цього закону та конкурсної документації або за результатами розгляду остаточних заявок на участь в двоетапному конкурсі тільки одна заявка визнана відповідною вимогам цього закону та конкурсної документації, замовник укладає контракт з єдиним постачальником (підрядником, виконавцем) відповідно до пункту 25 частини 1 статті 93 цього закону.

Стаття 56. Особливості проведення конкурсу з обмеженою участю

1. Під конкурсом з обмеженою участю розуміється конкурс, при якому інформація про закупівлю повідомляється замовником необмеженому колу осіб шляхом розміщення в єдиній інформаційній системі сповіщення про проведення такого конкурсу та конкурсної документації, до учасників закупівлі пред'являються єдині вимоги і додаткові вимоги і переможець такого конкурсу визначається з числа учасників закупівлі, які пройшли кваліфікаційний відбір.

2. Замовник здійснює закупівлі шляхом проведення конкурсу з обмеженою участю у випадках:

1) якщо поставки товарів, виконання робіт, надання послуг через їх технічної та (або) технологічної складності, інноваційного, високотехнологічного або спеціалізований характер здатні здійснити тільки постачальники (підрядники, виконавці), що мають необхідний рівень кваліфікації. Перелік випадків і (або) порядок віднесення товарів, робіт, послуг до товарів, робіт, послуг, які через їх технічної та (або) технологічної складності, інноваційного, високотехнологічного або спеціалізований характер здатні поставити, виконати, надати тільки постачальники (підрядники, виконавці ), що мають необхідний рівень кваліфікації, встановлюються Кабінетом Міністрів України;

2) виконання робіт по збереженню об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) народів Російської Федерації, реставрації музейних предметів і музейних колекцій, включених до складу Музейного фонду Російської Федерації, документів Архівного фонду Російської Федерації, особливо цінних і рідкісних документів, що входять до складу бібліотечних фондів, виконання робіт, надання послуг, пов'язаних з необхідністю допуску підрядників, виконавців до облікових баз даних музеїв, архівів, бібліотек, до сховищ (депозитаріям) музею, до систем забезпечення безпеки музейних предметів і музейних колекцій, архівних документів, бібліотечного фонду.

2.1. Замовник має право здійснювати закупівлі товарів, робіт, послуг, зазначених у частині 2 цієї статті, з урахуванням вимог цього Закону шляхом проведення електронного аукціону, закритого аукціону, запиту котирувань, запиту пропозицій, а також у єдиного постачальника (підрядника, виконавця). При цьому до учасників таких закупівель не застосовуються додаткові вимоги, встановлені відповідно до частини 2 статті 31 цього Закону щодо учасників закупівель, які здійснюються тільки шляхом проведення конкурсу з обмеженою участю.

3. При проведенні конкурсу з обмеженою участю застосовуються положення цього Закону про проведення відкритого конкурсу з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

4. Стосовно учасників конкурсу з обмеженою участю поряд з вимогами, встановленими частиною 1, частиною 1.1 (при наявності такої вимоги) статті 31 цього Закону, висуваються додаткові вимоги відповідно до частини 2 статті 31 цього Закону. При цьому додаткові вимоги застосовуються для здійснення кваліфікаційного відбору і не можуть використовуватися в якості критерію оцінки заявок на участь в конкурсі з обмеженою участю.

5. Повідомлення про проведення конкурсу з обмеженою участю та конкурсна документація разом з інформацією, що передбачена статтями 49 і 50 цього Закону, повинні містити вказівку на встановлені відповідно до частини 4 цієї статті додаткові вимоги до учасників закупівлі.

6. Заявка на участь в конкурсі з обмеженою участю поряд з інформацією, передбаченою частиною 2 статті 51 цього Закону, повинна містити документи, що підтверджують відповідність учасників закупівлі додаткових вимог, або завірені учасником закупівлі копії таких документів.

7. Протягом не більше ніж десяти робочих днів з дати розкриття конвертів із заявками на участь у конкурсі з обмеженою участю та (або) дати відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у такому конкурсі замовник проводить кваліфікаційний відбір для виявлення учасників закупівлі , які відповідають вимогам, встановленим замовником відповідно до частини 4 цієї статті.

8. Результати кваліфікаційного відбору з обґрунтуванням прийнятих замовником рішень, в тому числі перелік учасників закупівлі, відповідають встановленим вимогам, фіксуються в протоколі перед кваліфікаційного відбору, який розміщується в єдиній інформаційній системі протягом трьох робочих днів з дати підбиття результатів кваліфікаційного відбору. Результати кваліфікаційного відбору можуть бути оскаржені в контрольний орган у сфері закупівель не пізніше ніж через десять днів з дати розміщення в єдиній інформаційній системі зазначеного протоколу в установленому цим Законом порядку.

9. У разі, якщо за результатами кваліфікаційного відбору жоден учасник закупівлі не визнаний відповідним встановленим єдиним вимогам і додатковим вимогам або тільки один учасник закупівлі визнаний відповідним встановленим єдиним і додатковим вимогам, конкурс з обмеженою участю визнається таким.

10. Результати розгляду заявок на участь в конкурсі з обмеженою участю фіксуються в протоколі розгляду та оцінки заявок на участь у такому конкурсі, що підлягає розміщенню замовником в єдиній інформаційній системі протягом десяти днів з дати підбиття результатів кваліфікаційного відбору.

Стаття 57. Особливості проведення двоетапного конкурсу

1. Під двохетапним конкурсом розуміється конкурс, при якому інформація про закупівлю повідомляється замовником необмеженому колу осіб шляхом розміщення в єдиній інформаційній системі сповіщення про проведення такого конкурсу та конкурсної документації, до учасників закупівлі пред'являються єдині вимоги або єдині вимоги і додаткові вимоги і переможцем такого конкурсу визнається учасник двоетапного конкурсу, який взяв участь в проведенні обох етапів такого конкурсу (в тому числі минулий кваліфікаційний відбір на першому етапі в разі встановлення додаткових вимог до учасників такого конкурсу) і запропонував найкращі умови виконання контракту за результатами другого етапу такого конкурсу.

2. Замовник має право провести двоетапний конкурс відповідно до цього Закону при одночасному дотриманні наступних умов:

1) конкурс проводиться для укладення контракту на проведення наукових досліджень, проектних робіт (в тому числі архітектурно-будівельного проектування), експериментів, досліджень, на поставку інноваційної і високотехнологічної продукції, енергосервісного контракту, а також з метою створення твору літератури чи мистецтва, виконання ( як результату інтелектуальної діяльності);

2) для уточнення характеристик об'єкта закупівлі необхідно провести його обговорення з учасниками закупівлі.

3. При проведенні двоетапного конкурсу застосовуються положення цього Закону про проведення відкритого конкурсу з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Розміщення повідомлення про проведення двоетапного конкурсу та конкурсної документації здійснюється в порядку і в терміни, які встановлені статтями 49 і 50 цього Закону. У разі встановлення єдиних вимог і додаткових вимог до учасників двоетапного конкурсу при проведенні першого етапу двохетапного конкурсу застосовуються положення статті 56 цього Закону, що стосуються проведення кваліфікаційного відбору, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

4. При проведенні двоетапного конкурсу на першому його етапі учасники двоетапного конкурсу зобов'язані подати початкові заявки на участь в конкурсі, що містять пропозиції щодо об'єкта закупівлі без вказівки пропозицій про ціну контракту. При цьому надання забезпечення заявки на участь в такому конкурсі на першому етапі не потрібно.

5. На першому етапі двохетапного конкурсу конкурсна комісія проводить з його учасниками, які подали початкові заявки на участь в такому конкурсі відповідно до положень цього Закону, обговорення будь-яких містяться в цих заявках пропозицій учасників такого конкурсу щодо об'єкта закупівлі. Під час обговорення пропозиції кожного учасника двоетапного конкурсу конкурсна комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для участі в цих обговореннях всім учасникам двоетапного конкурсу. На обговоренні пропозиції кожного учасника такого конкурсу мають право бути присутніми всі його учасники.

6. Термін проведення першого етапу двохетапного конкурсу не може перевищувати двадцять днів з дати розкриття конвертів з початковими заявками на участь у такому конкурсі і відкриття доступу до поданих у формі електронних документів початковим заявками на участь у такому конкурсі.

7. Результати відбувся на першому етапі двохетапного конкурсу обговорення фіксуються конкурсною комісією в протоколі його першого етапу, який підписують усіма присутніми членами конкурсної комісії після закінчення першого етапу такого конкурсу і не пізніше робочого дня, наступного за датою підписання зазначеного протоколу, розміщуються в єдиній інформаційній системі.

8. У протоколі першого етапу двохетапного конкурсу зазначаються інформація про місце, дату і час проведення першого етапу двохетапного конкурсу, найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи), поштова адреса кожного учасника такого конкурсу , конверт із заявкою якого на участь в такому конкурсі розкривається і (або) доступ до поданих у формі електронних документів заявками якого відкривається, пропозиції щодо об'єкта закупівлі.

9. За результатами першого етапу двохетапного конкурсу, зафіксованим у протоколі першого етапу такого конкурсу, замовник має право уточнити умови закупівлі, а саме:

1) будь-яка вимога до вказаних в конкурсній документації функціональним, технічним, якісним або експлуатаційними характеристиками об'єкта закупівлі. При цьому замовник має право доповнити зазначені характеристики новими характеристиками, які відповідають вимогам цього Закону;

2) будь-який вказаний в конкурсній документації критерій оцінки заявок на участь в такому конкурсі. При цьому замовник має право доповнити зазначені критерії новими критеріями, що відповідають вимогам цього Закону, тільки в тій мірі, в якій дане доповнення потрібно в результаті зміни функціональних, технічних, якісних або експлуатаційних характеристик об'єкта закупівлі.

10. У разі, якщо за результатами кваліфікаційного відбору, проведеного на першому етапі двохетапного конкурсу, жоден учасник закупівлі не визнаний відповідним встановленим єдиним вимогам і додатковим вимогам або тільки один учасник закупівлі визнаний відповідним таким вимогам, двоетапний конкурс визнається таким.

11. Про будь-якому уточнення, внесеному відповідно до частини 9 цієї статті, замовник повідомляє учасникам двоетапного конкурсу в запрошеннях уявити остаточні заявки на участь в двоетапному конкурсі. При цьому дані зміни відображаються в конкурсній документації, розміщеної в єдиній інформаційній системі, в день спрямування зазначених запрошень.

12. На другому етапі двохетапного конкурсу конкурсна комісія пропонує всім учасникам двоетапного конкурсу, які взяли участь в проведенні його першого етапу, уявити остаточні заявки на участь в двоетапному конкурсі із зазначенням ціни контракту з урахуванням уточнених після першого етапу такого конкурсу умов закупівлі. При цьому замовником встановлюється вимога про забезпечення зазначених заявок відповідно до положень статті 44 цього Закону.

13. Учасник двоетапного конкурсу, який взяв участь в проведенні його першого етапу, має право відмовитися від участі в другому етапі двохетапного конкурсу.

14. Остаточні заявки на участь в двоетапному конкурсі подаються учасниками першого етапу двохетапного конкурсу, розглядаються і оцінюються конкурсною комісією відповідно до положень цього Закону про проведення відкритого конкурсу в терміни, встановлені для проведення відкритого конкурсу та які обчислюються з дати розкриття конвертів з остаточними заявками на участь в двоетапному конкурсі.

15. У разі, якщо після закінчення терміну подачі остаточних заявок на участь в двоетапному конкурсі подана тільки одна така заявка або не подали жодної такої заявки, або тільки одна така заявка визнана відповідною цьому Закону та конкурсної документації, або конкурсна комісія відхилила всі такі заявки, двоетапний конкурс визнається таким.

Стаття 58. Залучення експертів, експертних організацій при проведенні конкурсів

При проведенні конкурсів з метою забезпечення експертної оцінки конкурсної документації, заявок на участь в конкурсах, здійснюваної в ході проведення кваліфікаційного відбору учасників конкурсу, оцінки відповідності учасників конкурсів додатковим вимогам замовник має право залучати експертів, експертних організацій.

Стаття 59. Аукціон в електронній формі (електронний аукціон)

1. Під аукціоном в електронній формі (електронних аукціоном) розуміється аукціон, при якому інформація про закупівлю повідомляється замовником необмеженому колу осіб шляхом розміщення в єдиній інформаційній системі сповіщення про проведення такого аукціону та документації про нього, до учасників закупівлі пред'являються єдині вимоги і додаткові вимоги, проведення такого аукціону забезпечується на електронному майданчику її оператором.

2. Замовник зобов'язаний проводити електронний аукціон в разі, якщо здійснюються закупівлі товарів, робіт, послуг, включених до переліку, встановлений Урядом Російської Федерації, або до додаткового переліку, встановлений вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації при здійсненні закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення потреб суб'єкта Російської Федерації, за винятком випадків закупівель товарів, робіт, послуг шляхом проведення запиту котирувань, запиту пропозицій, здійснення закупівлі у єдиного постачальника (підрядника, виконавця) з урахуванням вимог цього закону. Включення товарів, робіт, послуг до зазначених переліків здійснюється в разі одночасного виконання наступних умов:

1) існує можливість сформулювати докладний і точний опис об'єкта закупівлі;

2) критерії визначення переможця такого аукціону мають кількісну і грошову оцінку.

3. Замовник має право здійснювати шляхом проведення електронного аукціону закупівлі товарів, робіт, послуг, які не включені в зазначені в частині 2 цієї статті переліки.

4. У цьому Законі під електронним майданчиком розуміється сайт в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет", на якому проводяться електронні аукціони. Оператором електронного майданчика є юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми, форми власності, місця знаходження і місця походження капіталу, державна реєстрація якого здійснена на території Російської Федерації, яке володіє електронним майданчиком, необхідними для її функціонування програмно-апаратними засобами і забезпечує проведення таких аукціонів відповідно до законодавства Російської Федерації про контрактну систему у сфері закупівель. Урядом Російської Федерації встановлюються порядок і умови відбору операторів електронних майданчиків. За результатами відбору операторів електронних майданчиків Урядом Російської Федерації визначається перелік таких операторів. Функціонування електронних майданчиків здійснюється відповідно до єдиних вимог, встановлених федеральним органом виконавчої влади з регулювання контрактної системи у сфері закупівель.Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 5 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 7 сторінка

| | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 2 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 3 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 4 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 8 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 9 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 10 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 11 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 12 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати