На головну

Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 3 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

25. У разі ненадання замовнику зазначеної в частині 23 цієї статті інформації постачальником (підрядником, виконавцем) інформація про це розміщується в єдиній інформаційній системі. Ненадання зазначеної інформації постачальником (підрядником, виконавцем) не тягне за собою недійсність укладеного контракту з цієї підстави.

26. У контракті умова про банківський супроводі контракту у випадках, встановлених відповідно до статті 35 цього Закону.

27. У контракті обов'язкова умова про строки повернення замовником постачальнику (підряднику, виконавцю) грошових коштів, внесених в якості забезпечення виконання контракту (якщо така форма забезпечення виконання контракту застосовується постачальником (підрядником, виконавцем).

28. У контракті додаткову умову про продаж лісових насаджень для заготівлі деревини під час укладання контракту на виконання робіт з охорони, захисту, відтворення лісів відповідно до положень статті 19 Лісового кодексу Російської Федерації.

Стаття 35. Банківська супровід контрактів

1. Уряд Російської Федерації встановлює порядок здійснення банківського супроводу контрактів, що включає в себе в тому числі вимоги до банків і порядку їх відбору, умови договорів, що укладаються з банком, а також вимоги до змісту формованих банками звітів.

2. Уряд Російської Федерації, вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцева адміністрація визначають випадки здійснення банківського супроводу контрактів, предметом яких є поставки товарів, виконання робіт, надання послуг відповідно для федеральних потреб, потреб суб'єкта Російської Федерації, муніципальних потреб, у формі нормативних правових актів Уряду Російської Федерації, нормативних правових актів вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, муніципальних правових актів.

3. Здійснення розрахунків в ході виконання контракту, супроводжуваного банком, відбивається на рахунках, які відкриваються в зазначеному банку.

Стаття 36. Скасування ухвали постачальника (підрядника, виконавця)

1. Замовник має право скасувати ухвалу постачальника (підрядника, виконавця) по одному і більше лоту, за винятком проведення запиту пропозицій, не пізніше ніж за п'ять днів до дати закінчення терміну подачі заявок на участь в конкурсі або аукціоні або не пізніше ніж за два дні до дати закінчення терміну подачі заявок на участь в запиті котирувань. Після розміщення в єдиній інформаційній системі сповіщення про скасування ухвали постачальника (підрядника, виконавця) замовник не має права розкривати конверти з заявками учасників закупівлі або відкривати доступ до поданих у формі електронних документів заявками. У цьому випадку замовник не пізніше наступного робочого дня після дати прийняття рішення про скасування ухвали постачальника (підрядника, виконавця) зобов'язаний внести відповідні зміни в план-графік.

2. Після закінчення терміну скасування ухвали постачальника (підрядника, виконавця) відповідно до частини 1 цієї статті і до укладення контракту замовник має право скасувати ухвалу постачальника (підрядника, виконавця) тільки в разі виникнення обставин непереборної сили відповідно до цивільного законодавства.

3. Рішення про скасування ухвали постачальника (підрядника, виконавця) розміщується в єдиній інформаційній системі в день прийняття цього рішення, а також негайно доводиться до відома учасників закупівлі, що подали заявки (при наявності у замовника інформації для здійснення зв'язку з даними учасниками). Визначення постачальника (підрядника, виконавця) вважається скасованим з моменту розміщення рішення про його скасування в єдиній інформаційній системі.

4. При скасування ухвали постачальника (підрядника, виконавця) замовник не несе відповідальність перед учасниками закупівлі, які подали заявки, за винятком випадку, якщо внаслідок скасування ухвали постачальника (підрядника, виконавця) учасникам закупівлі заподіяні збитки в результаті недобросовісних дій замовника.

Стаття 37. Антидемпінгові заходи при проведенні конкурсу та аукціону

1. Якщо при проведенні конкурсу або аукціону початкова (максимальна) ціна контракту становить більш ніж п'ятнадцять мільйонів рублів і учасником закупівлі, з яким укладається контракт, запропонована ціна контракту, яка на двадцять п'ять і більше відсотків нижче початкової (максимальної) ціни контракту, контракт укладається тільки після надання таким учасником забезпечення виконання контракту в розмірі, що перевищує в півтора рази розмір забезпечення виконання контракту, вказаний в документації про проведення конкурсу або аукціону, але не менше ніж в розмірі авансу (якщо контрактом передбачена виплата авансу).

2. Якщо при проведенні конкурсу або аукціону початкова (максимальна) ціна контракту становить п'ятнадцять мільйонів рублів і менше і учасником закупівлі, з яким укладається контракт, запропонована ціна контракту, яка на двадцять п'ять і більше відсотків нижче початкової (максимальної) ціни контракту, контракт укладається тільки після надання таким учасником забезпечення виконання контракту в розмірі, зазначеному в частині 1 цієї статті, або інформації, яка б підтверджувала сумлінність такого учасника на дату подачі заявки відповідно до частини 3 цієї статті.

3. До інформації, яка б підтверджувала сумлінність учасника закупівлі, відноситься інформація, що міститься в реєстрі контрактів, укладених замовниками, і підтверджує виконання таким учасником протягом одного року до дати подачі заявки на участь у конкурсі або аукціоні трьох і більше контрактів (при цьому всі контракти повинні бути виконані без застосування до такого учаснику неустойок (штрафів, пені), або протягом двох років до дати подання заявки на участь у конкурсі або аукціоні чотирьох і більше контрактів (при цьому не менш ніж сімдесят п'ять відсотків контрактів повинні бути виконані без застосування до такого учаснику неустойок (штрафів, пені), або протягом трьох років до дати подання заявки на участь у конкурсі або аукціоні трьох і більше контрактів (при цьому всі контракти повинні бути виконані без застосування до такого учаснику неустойок (штрафів, пені). у цих випадках ціна одного з контрактів повинна становити не менше ніж двадцять відсотків ціни, за якою учасником закупівлі запропоновано укласти контракт відповідно до частини 2 цієї статті.

4. У разі проведення конкурсу інформація, передбачена частиною 3 цієї статті, надається учасником закупівлі в складі заявки на участь в конкурсі. Комісія по здійсненню закупівель відхиляє таку заявку в разі визнання цієї інформації недостовірною. Рішення про відхилення такої заявки фіксується в протоколі визначення постачальника (підрядника, виконавця) із зазначенням причин відхилення такої заявки, доводиться до відома учасника закупівлі, який направив заявку, не пізніше робочого дня, наступного за днем ??підписання зазначеного протоколу. Якщо учасником закупівлі у разі, передбаченому частиною 2 цієї статті, в складі заявки на участь в конкурсі не надана інформація, що підтверджує його сумлінність відповідно до частини 3 цієї статті, контракт з даними учасником укладається після надання їм забезпечення виконання контракту в розмірі, в півтора рази перевищує розмір забезпечення виконання контракту, вказаний в документації про проведення конкурсу, але не менше ніж в розмірі авансу (якщо контрактом передбачена виплата авансу).

5. У разі проведення аукціону інформація, передбачена частиною 3 цієї статті, надається учасником закупівлі при направленні замовнику підписаного проекту контракту. При невиконанні таким учасником, визнаним переможцем аукціону, даної вимоги або визнання комісією щодо здійснення закупівель інформації, передбаченої частиною 3 цієї статті, недостовірної контракт з таким учасником не укладається і він визнається ухилились від укладення контракту. В цьому випадку рішення комісії по здійсненню закупівель оформляється протоколом, який розміщується в єдиній інформаційній системі і доводиться до відома всіх учасників аукціону не пізніше робочого дня, наступного за днем ??підписання зазначеного протоколу.

6. Забезпечення, вказане в частинах 1 і 2 цієї статті, надається учасником закупівлі, з яким укладається контракт, до його укладення. Учасник закупівлі, який не виконав цієї вимоги, визнається ухилились від укладення контракту. В цьому випадку ухилення учасника закупівлі від укладення контракту оформляється протоколом, який розміщується в єдиній інформаційній системі і доводиться до відома всіх учасників закупівлі не пізніше робочого дня, наступного за днем ??підписання зазначеного протоколу.

7. При проведенні конкурсів з метою укладення контрактів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт, надання консультаційних послуг замовник має право встановити в конкурсній документації різні величини значимості критеріїв оцінки заявок для випадків подачі учасником конкурсу заявки, що містить пропозицію про ціну контракту, яка:

1) до двадцяти п'яти відсотків нижче початкової (максимальної) ціни контракту;

2) на двадцять п'ять і більше відсотків нижче початкової (максимальної) ціни контракту.

8. У випадках, передбачених пунктом 2 частини 7 цієї статті, величина значущості такого критерію, як ціна контракту, встановлюється рівною десяти відсоткам суми величин значущості всіх критеріїв оцінки заявок.

9. Якщо предметом договору, для укладення якої проводиться конкурс або аукціон, є поставка товару, необхідного для нормального життєзабезпечення (продовольство, засоби для надання швидкої, в тому числі швидкої спеціалізованої, медичної допомоги в екстреній або невідкладній формі, лікарські засоби, паливо), учасник закупівлі, який запропонував ціну контракту, яка на двадцять п'ять і більше відсотків нижче початкової (максимальної) ціни контракту, зобов'язаний подати замовнику обгрунтування пропонованої ціни контракту, яке може включати в себе гарантійний лист від виробника із зазначенням ціни та кількості товару, що поставляється, документи, що підтверджують наявність товару в учасника закупівлі, інші документи і розрахунки, що підтверджують можливість учасника закупівлі здійснити поставку товару за пропонованою ціною.

10. Обгрунтування, зазначене у частині 9 цієї статті, видається:

1) учасником закупівлі, який запропонував ціну контракту на двадцять п'ять і більше відсотків нижче початкової (максимальної) ціни контракту, в складі заявки на участь в конкурсі при проведенні конкурсу. У разі невиконання таким учасником даної вимоги або визнання комісією щодо здійснення закупівель запропонованої ціни контракту необгрунтованої заявка на участь в конкурсі такого учасника відхиляється. Зазначене рішення комісії по здійсненню закупівель фіксується в протоколі розгляду та оцінки заявок на участь у конкурсі або розгляду єдиною заявки на участь в конкурсі;

2) учасником закупівлі, з яким укладається контракт, при направленні замовнику підписаного проекту контракту при проведенні аукціону. У разі невиконання таким учасником даної вимоги він визнається ухилились від укладення контракту. При визнання комісією щодо здійснення закупівель запропонованої ціни контракту необгрунтованої контракт з таким учасником не укладається і право укладення контракту переходить до учасника аукціону, який запропонував таку ж, як і переможець аукціону, ціну контракту або пропозицію про ціну контракту якого містить найкращі умови за ціною контракту, наступні після умов, запропонованих переможцем аукціону. У цих випадках рішення комісії по здійсненню закупівель оформляється протоколом, який розміщується в єдиній інформаційній системі і доводиться до відома всіх учасників аукціону не пізніше робочого дня, наступного за днем ??підписання зазначеного протоколу.

11. У разі визнання переможця конкурсу або аукціону ухилились від укладення контракту на учасника закупівлі, з яким відповідно до положень цього Закону полягає контракт, поширюються вимоги цієї статті в повному обсязі.

12. Положення цієї статті не застосовуються в разі, якщо при здійсненні закупівель лікарських препаратів, які включені в затверджений Урядом Російської Федерації перелік життєво необхідних і найважливіших лікарських препаратів, учасником закупівлі, з яким укладається контракт, запропонована ціна всіх закуповуються лікарських препаратів, знижена не більше ніж на двадцять п'ять відсотків щодо їх зареєстрованої згідно з законодавством про обіг лікарських засобів граничної відпускної ціни.

Стаття 38. Контрактна служба

1. Замовники, сукупний річний обсяг закупівель яких перевищує сто мільйонів рублів, створюють контрактні служби (при цьому створення спеціального структурного підрозділу не є обов'язковим).

2. У разі, якщо сукупний річний обсяг закупівель замовника не перевищує сто мільйонів рублів і у замовника відсутня контрактна служба, замовник призначає посадову особу, відповідальну за здійснення закупівлі або декількох закупівель, включаючи виконання кожного контракту (далі - контрактний керуючий).

3. Контрактна служба діє відповідно до положення (регламенту), розробленим і затвердженим на підставі типового положення (регламенту), затвердженого федеральним органом виконавчої влади з регулювання контрактної системи у сфері закупівель.

4. Контрактна служба, контрактний керуючий здійснюють такі функції і повноваження:

1) розробляють план закупівель, здійснюють підготовку змін для внесення в план закупівель, розміщують в єдиній інформаційній системі план закупівель і внесені в нього зміни;

2) розробляють план-графік, здійснюють підготовку змін для внесення в план-графік, розміщують в єдиній інформаційній системі план-графік і внесені в нього зміни;

3) здійснюють підготовку та розміщення в єдиній інформаційній системі сповіщень про здійснення закупівель, документації про закупівлі та проектів контрактів, підготовку та направлення запрошень взяти участь у визначенні постачальників (підрядників, виконавців) закритими способами;

4) забезпечують здійснення закупівель, у тому числі укладання контрактів;

5) беруть участь у розгляді справ про оскарження результатів визначення постачальників (підрядників, виконавців) і здійснюють підготовку матеріалів для виконання претензійно-позовної роботи;

6) організовують в разі необхідності на стадії планування закупівель консультації з постачальниками (підрядниками, виконавцями) і беруть участь в таких консультаціях з метою визначення стану конкурентного середовища на відповідних ринках товарів, робіт, послуг, визначення найкращих технологій та інших рішень для забезпечення державних і муніципальних потреб ;

7) здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом.

5. При централізації закупівель відповідно до частини 1 статті 26 цього Закону контрактна служба, контрактний керуючий здійснюють повноваження, передбачені цим Законом і не передані відповідним уповноваженому органу, уповноваженому установі, які здійснюють повноваження на визначення постачальників (підрядників, виконавців). При цьому контрактна служба, контрактний керуючий несуть відповідальність в межах здійснюваних ними повноважень.

6. Працівники контрактної служби, контрактний керуючий повинні мати вищу освіту або додаткову професійну освіту в сфері закупівель.

Стаття 39. Комісія зі здійснення закупівель

1. Для визначення постачальників (підрядників, виконавців), за винятком здійснення закупівлі у єдиного постачальника (підрядника, виконавця), замовник створює комісію щодо здійснення закупівель (далі в цій статті - комісія).

2. Рішення про створення комісії приймається замовником до початку проведення закупівлі. При цьому визначаються склад комісії та порядок її роботи, призначається голова комісії.

2.1. Особливості створення конкурсної комісії при здійсненні закупівель на надання послуг спеціалізованого депозитарію і довірчого управління коштами пенсійних накопичень встановлюються статтею 19 Федерального закону від 24 липня 2002 року № 111-ФЗ "Про інвестування коштів для фінансування накопичувальної частини трудової пенсії в Російській Федерації".

3. Замовником можуть створюватися конкурсні, аукціонні, котирувальні комісії, комісії з розгляду заявок на участь в запиті пропозицій і остаточних пропозицій і єдині комісії, які здійснюють функції по здійсненню закупівель шляхом проведення конкурсів, аукціонів, запитів котирувань, запитів пропозицій. Число членів конкурсної, аукціонного або єдиної комісії має бути не менше ніж п'ять осіб, кількість членів котирувальної комісії, комісії з розгляду заявок на участь в запиті пропозицій і остаточних пропозицій має бути не менше ніж три людини.

4. При проведенні конкурсів для укладення контрактів на створення творів літератури чи мистецтва, виконання (як результату інтелектуальної діяльності), на фінансування прокату чи показу національних фільмів до складу конкурсних комісій повинні включатися особи творчих професій у відповідній галузі літератури або мистецтва. Число таких осіб повинна становити не менше ніж п'ятдесят відсотків загального числа членів конкурсної комісії.

5. Замовник включає до складу комісії переважно осіб, які пройшли професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації у сфері закупівель, а також осіб, що володіють спеціальними знаннями, що відносяться до об'єкта закупівлі.

6. Членами комісії не можуть бути фізичні особи, які були залучені в якості експертів до проведення експертної оцінки конкурсної документації, заявок на участь в конкурсі, здійснюваної в ході проведення кваліфікаційного відбору, оцінки відповідності учасників конкурсу додатковим вимогам, або фізичні особи, особисто зацікавлені в результатах визначення постачальників (підрядників, виконавців), в тому числі фізичні особи, які подали заявки на участь в такому визначенні або складаються в штаті організацій, які подали дані заявки, або фізичні особи, на яких здатні вплинути учасники закупівлі (в тому числі фізичні особи, які є учасниками (акціонерами) цих організацій, членами їх органів управління, кредиторами зазначених учасників закупівлі), або фізичні особи, які перебувають у шлюбі з керівником учасника закупівлі, або є близькими родичами (родичами по прямій висхідній і низхідній лінії (батьками і дітьми, дідусем, бабусею і онуками), повнорідними і неповнорідними (мають загальних батька чи матір) братами і сестрами), усиновителями керівника або усиновленими керівником учасника закупівлі, а також безпосередньо здійснюють контроль у сфері закупівель посадові особи контрольного органу в сфері закупівель. У разі виявлення в складі комісії зазначених осіб замовник, який прийняв рішення про створення комісії, зобов'язаний негайно замінити їх іншими фізичними особами, які особисто не зацікавлені в результатах визначення постачальників (підрядників, виконавців) і на яких не здатні впливати учасники закупівель, а також фізичними особами, які не є безпосередньо здійснюють контроль у сфері закупівель посадовими особами контрольних органів у сфері закупівель.

7. Заміна члена комісії допускається тільки за рішенням замовника, який прийняв рішення про створення комісії.

8. Комісія правомочна здійснювати свої функції, якщо на засіданні комісії присутні не менше ніж п'ятдесят відсотків загального числа її членів. Члени комісії повинні бути своєчасно повідомлені головою комісії про місце, дату і час проведення засідання комісії. Ухвалення рішення членами комісії шляхом проведення заочного голосування, а також делегування ними своїх повноважень іншим особам не допускається.

9. Рішення комісії, прийняте в порушення вимог цього Закону, може бути оскаржене будь-яким учасником закупівлі в порядку, встановленому цим Законом, та визнано недійсним за рішенням контрольного органу в сфері закупівель.

Стаття 40. Спеціалізована організація

1. Замовник має право залучити на основі контракту спеціалізовану організацію для виконання окремих функцій щодо визначення постачальника (підрядника, виконавця) шляхом проведення конкурсу або аукціону, в тому числі для розробки конкурсної документації, документації про аукціон, розміщення в єдиній інформаційній системі повідомлення про проведення відкритого конкурсу , конкурсу з обмеженою участю, двоетапного конкурсу або електронного аукціону, надіслання запрошень взяти участь в закритому конкурсі, закритому конкурсі з обмеженою участю, закритому двоетапному конкурсі або в закритому аукціоні, виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням проведення визначення постачальника (підрядника, виконавця). При цьому створення комісії щодо здійснення закупівель, визначення початкової (максимальної) ціни контракту, предмета і істотних умов контракту, затвердження проекту контракту, з конкурсною документацією, документації конкурсних торгів та підписання контракту здійснюються замовником.

2. Вибір спеціалізованої організації здійснюється замовником відповідно до цього Закону.

3. Спеціалізована організація здійснює зазначені в частині 1 цієї статті функції від імені замовника. При цьому права та обов'язки в результаті здійснення таких функцій виникають у замовника.

4. Замовник несе солідарну відповідальність за шкоду, завдану фізичній особі або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) спеціалізованої організації, скоєних в межах повноважень, переданих їй замовником на основі контракту і пов'язаних з визначенням постачальника (підрядника, виконавця), при здійсненні нею зазначених у частині 1 цієї статті функцій від імені замовника.

5. Спеціалізована організація не може бути учасником закупівлі, в рамках якої ця організація здійснює функції, зазначені в частині 1 цієї статті.

Стаття 41. Експерти, експертні організації

1. Замовники залучають експертів, експертних організацій у випадках, передбачених цим Законом.

2. До проведення експертизи у випадках, передбачених цим Законом, не можуть бути допущені:

1) фізичні особи:

а) є або протягом менш ніж двох років, що передують даті проведення експертизи, які були посадовими особами або працівниками замовника, що здійснює проведення експертизи, або постачальника (підрядника, виконавця);

б) мають майнові інтереси в укладенні контракту, щодо якої проводиться експертиза;

в) є близькими родичами (родичами по прямій висхідній і низхідній лінії (батьками і дітьми, дідусем, бабусею та онуками), повнорідними і неповнорідними (мають загальних батька чи матір) братами і сестрами), усиновителями або усиновленими з керівником замовника, членами комісії з здійснення закупівель, керівником контрактної служби, контрактним керуючим, посадовими особами або працівниками постачальника (підрядника, виконавця) або перебувають з ними у шлюбі;

2) юридичні особи, в яких замовник або постачальник (підрядник, виконавець) має право розпоряджатися більш ніж двадцятьма відсотками загальної кількості голосів, що припадають на голосуючі акції, або більш ніж двадцятьма відсотками вкладів, часток, що складають статутного або складеного капіталу юридичних осіб;

3) фізичні особи або юридичні особи в разі, якщо замовник або постачальник (підрядник, виконавець) прямо і (або) побічно (через третю особу) може впливати на результат проведеної такими особою або особами експертизи.

3. Експерт, експертна організація зобов'язані повідомити в письмовій формі замовника і постачальника (підрядника, виконавця) про допустимість своєї участі в проведенні експертизи (в тому числі про відсутність підстав для недопуску до проведення експертизи відповідно до частини 2 цієї статті).

4. У разі виявлення в складі експертів, експертних організацій осіб, зазначених у частині 2 цієї статті, замовник повинен вжити негайних заходів, спрямованих на залучення для проведення експертизи іншого експерта, інший експертної організації.

5. Додаткові вимоги до експертів, експертних організацій, які залучаються для проведення експертизи поставленого товару, виконаної роботи, наданої послуги за державним оборонним замовленням, а також особливості проведення такої експертизи можуть бути встановлені Федеральним законом від 29 грудня 2012 № 275-ФЗ "Про державне оборонне замовлення ".

6. Для проведення експертизи у випадках, передбачених цим Законом, експерти, експертні організації мають право вимагати від замовника, постачальника (підрядника, виконавця) додаткові матеріали, які стосуються предмета експертизи.

7. За надання недостовірних результатів експертизи, експертного висновку або завідомо неправдивого експертного висновку, за невиконання експертом, експертною організацією вимоги частини 3 цієї статті експерт, експертна організація, посадові особи експертної організації несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

8. У разі, якщо для проведення експертизи необхідні здійснення досліджень, випробувань, виконання робіт, надання послуг і щодо осіб, які їх здійснюють, відповідно до законодавства Російської Федерації встановлено обов'язкові вимоги (обов'язкова акредитація, ліцензування, членство в саморегульовані організації), відбір експертів, експертних організацій для проведення такої експертизи повинен здійснюватися з числа осіб, які відповідають зазначеним вимогам.

Стаття 42. Повідомлення про здійснення закупівлі

Замовник зобов'язаний розмістити повідомлення про здійснення закупівлі в єдиній інформаційній системі, якщо інше не передбачено цим Законом. У повідомленні про здійснення закупівлі повинна міститися, якщо інше не передбачено цим Законом, наступна інформація:

1) найменування, місце знаходження, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер контактного телефону, відповідальна посадова особа замовника, спеціалізованої організації;

2) короткий виклад умов контракту, що містить найменування і опис об'єкта закупівлі з урахуванням вимог, передбачених статтею 33 цього Закону, інформацію про кількість і місце доставки товару, що є предметом договору, місці виконання роботи або надання послуги, що є предметом контракту, а також терміни поставки товару або завершення роботи або графік надання послуг, початкова (максимальна) ціна контракту, джерело фінансування. У разі, якщо при укладенні контракту обсяг підлягають виконанню робіт з технічного обслуговування і (або) ремонту техніки, обладнання, надання послуг зв'язку, юридичних послуг, медичних послуг, освітніх послуг, послуг громадського харчування, послуг перекладача, послуг з перевезень вантажів, пасажирів та багажу, готельних послуг, послуг з проведення оцінки неможливо визначити, в повідомленні про здійснення закупівлі та документації про закупівлю замовник вказує ціну запасних частин або кожної запасної частини до техніки, обладнання, ціну одиниці роботи або послуги. При цьому в повідомленні про здійснення закупівлі та документації про закупівлю повинно бути вказано, що оплата виконання роботи або надання послуги здійснюється за ціною одиниці роботи або послуги виходячи з обсягу фактично виконаної роботи або наданої послуги, за ціною кожної запасної частини до техніки, устаткування виходячи з кількості запасних частин, поставки яких будуть здійснені в ході виконання контракту, але в розмірі, що не перевищує початкової (максимальної) ціни контракту, зазначеної в повідомленні про здійснення закупівлі та документації про закупівлю;

3) ідентифікаційний код закупівлі;

4) обмеження участі у визначенні постачальника (підрядника, виконавця), встановлене відповідно до цього Закону;

5) використовується спосіб визначення постачальника (підрядника, виконавця);

6) термін, місце і порядок подачі заявок учасників закупівлі;

7) розмір і порядок внесення грошових коштів в якості забезпечення заявок на участь у закупівлі, а також умови банківської гарантії (якщо такий спосіб забезпечення заявок застосовується відповідно до цього Закону);

8) розмір забезпечення виконання контракту, порядок надання такого забезпечення, вимоги до такого забезпечення (якщо встановлення вимоги забезпечення виконання контракту передбачено статтею 96 цього Закону), а також інформація про банківський супроводі контракту відповідно до статті 35 цього Закону.

Стаття 43. Зміна та відкликання заявокГлава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 2 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 4 сторінка

| | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 5 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 6 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 7 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 8 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 9 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 10 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 11 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 12 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати