На головну

Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 2 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

1.1. Замовник має право встановити вимогу про відсутність в передбаченому цим Законом реєстрі недобросовісних постачальників (підрядників, виконавців) інформації про учасника закупівлі, в тому числі інформації про засновників, про членів колегіального виконавчого органу, особі, виконуючому функції одноосібного виконавчого органу учасника закупівлі - юридичної особи.

2. Уряд Російської Федерації має право встановлювати до учасників закупівель окремих видів товарів, робіт, послуг, закупівлі яких здійснюються шляхом проведення конкурсів з обмеженою участю, двоступеневих конкурсів, закритих конкурсів з обмеженою участю, закритих двоступеневих конкурсів або аукціонів, додаткові вимоги, в тому числі до наявності:

1) фінансових ресурсів для виконання контракту;

2) на праві власності або іншій законній підставі обладнання та інших матеріальних ресурсів для виконання контракту;

3) досвіду роботи, пов'язаного з предметом контракту, і ділової репутації;

4) необхідної кількості фахівців та інших працівників певного рівня кваліфікації для виконання контракту.

3. Перелік документів, які підтверджують відповідність учасників закупівель додатковим вимогам, зазначеним в частині 2 цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4. У разі встановлення Кабінетом Міністрів України відповідно до частини 2 цієї статті додаткових вимог до учасників закупівель замовники при визначенні постачальників (підрядників, виконавців) зобов'язані встановлювати такі додаткові вимоги.

5. Інформація про встановлені вимоги відповідно до частин 1, 1.1 і 2 цієї статті вказується замовником в повідомленні про здійснення закупівлі та документації про закупівлю.

6. Замовники не має права встановлювати вимоги до учасників закупівель в порушення вимог цього Закону.

7. Зазначені в цій статті вимоги пред'являються в рівній мірі до всіх учасників закупівель.

8. Комісія зі здійснення закупівель перевіряє відповідність учасників закупівель вимогам, зазначеним у пункті 1 частини 1 та частини 1.1 (при наявності такої вимоги) цієї статті, і щодо окремих видів закупівель товарів, робіт, послуг вимогам, встановленим відповідно до частини 2 цієї статті, якщо такі вимоги встановлені Урядом Російської Федерації, а також має право перевіряти відповідність учасників закупівель вимогам, зазначеним в пунктах 3 - 5, 7 - 9 частини 1 цієї статті. Комісія по здійсненню закупівель не має права покладати на учасників закупівель обов'язок підтверджувати відповідність зазначеним вимогам, за винятком випадків, якщо зазначені вимоги встановлені Урядом Російської Федерації відповідно до частини 2 цієї статті.

9. Відсторонення учасника закупівлі від участі у визначенні постачальника (підрядника, виконавця) або відмова від укладення контракту з переможцем визначення постачальника (підрядника, виконавця) здійснюється в будь-який момент до укладення контракту, якщо замовник або комісія щодо здійснення закупівель виявить, що учасник закупівлі не відповідає вимогам, зазначеним в частині 1, частинах 1.1 та 2 (при наявності таких вимог) цієї статті, або надав недостовірну інформацію щодо своєї відповідності зазначеним вимогам.

10. При здійсненні закупівель лікарських препаратів, які включені до переліку життєво необхідних і найважливіших лікарських препаратів, на додаток до підставі, передбаченій частиною 9 цієї статті, відсторонення учасника закупівлі від участі у визначенні постачальника (підрядника, виконавця) або відмова від укладення контракту з переможцем визначення постачальника (підрядника, виконавця) здійснюється в будь-який момент до укладення контракту, якщо замовник або комісія щодо здійснення закупівель виявить, що:

1) гранична відпускна ціна лікарських препаратів, пропонованих таким учасником закупівлі, чи не зареєстрована;

2) пропонована таким учасником закупівлі ціна закуповуваних лікарських препаратів перевищує їх граничну відпускну ціну і від зниження запропонованої ціни при укладанні контракту учасник закупівлі відмовляється.

11. У разі відмови замовника від укладення контракту з переможцем визначення постачальника (підрядника, виконавця) з підстав, передбачених частинами 9 і 10 цієї статті, замовник не пізніше одного робочого дня, наступного за днем ??встановлення факту, що є підставою для такої відмови, становить і розміщує в єдиній інформаційній системі протокол про відмову від укладення контракту, що містить інформацію про місце і час його складання, про особу, з яким замовник відмовляється укласти контракт, про факт, який є підставою для такої відмови, а також реквізити документів, що підтверджують цей факт. Зазначений протокол протягом двох робочих днів з дати його підписання направляється замовником даного переможцю.

12. Рішення про відсторонення учасника закупівлі від участі у визначенні постачальника (підрядника, виконавця) або відмова від укладення контракту з переможцем визначення постачальника (підрядника, виконавця) можуть бути оскаржені таким учасником або таким переможцем у встановленому цим Законом порядку.

Стаття 32. Оцінка заявок, остаточних пропозицій учасників закупівлі і критерії цієї оцінки

1. Для оцінки заявок, остаточних пропозицій учасників закупівлі замовник в документації про закупівлю встановлює наступні критерії:

1) ціна контракту;

2) витрати на експлуатацію та ремонт товарів, використання результатів робіт;

3) якісні, функціональні та екологічні характеристики об'єкта закупівлі;

4) кваліфікація учасників закупівлі, в тому числі наявність у них фінансових ресурсів, на праві власності або іншій законній підставі обладнання та інших матеріальних ресурсів, досвіду роботи, пов'язаного з предметом контракту, і ділової репутації, фахівців та інших працівників певного рівня кваліфікації.

2. При проведенні запиту пропозицій замовник має право не застосовувати передбачені частиною 1 цієї статті критерії, має право встановлювати на свій розсуд непередбачений частиною 1 цієї статті критерії оцінки заявок, остаточних пропозицій, їх величини значимості, а також має право не застосовувати встановлені частиною 6 цієї статті величини значущості критеріїв.

3. У випадках, передбачених відповідно до частини 16 статті 34 цього Закону, а також в інших встановлених Кабінетом Міністрів України випадках для оцінки заявок учасників закупівлі замовник в документації про закупівлю замість критеріїв, зазначених у пунктах 1 і 2 частини 1 цієї статті, вправі встановлювати в якості критерію вартість життєвого циклу товару або створеного в результаті виконання роботи об'єкта. Критерій вартості життєвого циклу товару або створеного в результаті виконання роботи об'єкта включає в себе витрати на закупівлю товару або виконання роботи, наступні обслуговування, експлуатацію протягом терміну їх служби, ремонт, утилізацію поставленого товару або створеного в результаті виконання роботи об'єкта. Розрахунок вартості життєвого циклу товару або створеного в результаті виконання роботи об'єкта проводиться з урахуванням методичних рекомендацій, передбачених частиною 20 статті 22 цього Закону.

4. У документації про закупівлю замовник зобов'язаний вказати використовувані при визначенні постачальника (підрядника, виконавця) критерії та їх величини значимості. При цьому кількість використовуваних при визначенні постачальника (підрядника, виконавця) критеріїв, за винятком випадків проведення аукціону, повинно бути не менше ніж два, одним з яких є ціна контракту. Чи не зазначені в документації про закупівлю критерії та їх величини значимості не можуть застосовуватися для цілей оцінки заявок.

5. Сума величин значущості всіх критеріїв, передбачених документацією про закупівлю, становить сто відсотків. Величина значущості критерію, вказаного в пункті 2 частини 1 цієї статті, не повинна перевищувати величину значущості критерію, вказаного в пункті 1 частини 1 цієї статті.

6. Сума величин значущості критеріїв, зазначених у пунктах 1 і 2 частини 1 цієї статті, при визначенні постачальників (підрядників, виконавців) з метою укладення контрактів на виконання (як результат інтелектуальної діяльності), а також на фінансування прокату чи показу національного фільму, на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт має становити не менш ніж двадцять відсотків суми величин значущості всіх критеріїв (за винятком випадку, передбаченого частиною 8 статті 37 цього закону). У разі, якщо при укладенні таких контрактів критерій, зазначений в пункті 2 частини 1 цієї статті, не використовується, величина значущості критерію, вказаного в пункті 1 частини 1 цієї статті, повинна становити не менше ніж двадцять відсотків суми величин значущості всіх критеріїв (за винятком випадку, передбаченого частиною 8 статті 37 цього закону). Величина значущості критерію, вказаного в пункті 1 частини 1 цієї статті, при визначенні виконавців з метою укладення контракту на створення твору літератури чи мистецтва може бути знижена до нуля відсотків суми величин значущості всіх критеріїв.

7. Положення цього Закону, що стосуються творів літератури і мистецтва, застосовуються щодо:

1) літературних творів;

2) драматичних і музично-драматичних творів, сценарних творів;

3) хореографічних творів і пантоміми;

4) музичних творів з текстом або без тексту;

5) аудіовізуальних творів;

6) творів живопису, скульптури, графіки, дизайну, графічних оповідань, коміксів та інших творів образотворчого мистецтва;

7) творів декоративно-прикладного та сценографічне мистецтва;

8) творів архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва (зовнішній і внутрішній вигляд об'єкта, його просторова, планувальна і функціональна організація, зафіксовані у вигляді схем або макетів або описані в інший спосіб, крім проектної документації);

9) фотографічних творів і творів, отриманих способами, аналогічними фотографії;

10) похідних творів;

11) складових творів (крім баз даних), що представляють собою за добором або розташуванню матеріалів результат творчої праці.

8. Порядок оцінки заявок, остаточних пропозицій учасників закупівлі, в тому числі граничні величини значимості кожного критерію, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Замовник для цілей оцінки заявок, остаточних пропозицій учасників закупівлі в разі, якщо відповідно до законодавства Російської Федерації встановлені регульовані ціни (тарифи) на товари, роботи, послуги, має право не використовувати критерії, зазначені в пунктах 1 і 2 частини 1 цієї статті.

9. Не допускається використання замовником не передбачених цією статтею критеріїв або їх величин значущості, встановлених частиною 6 цієї статті і відповідно до частини 8 цієї статті, за винятком випадку, передбаченого частиною 2 цієї статті. У разі невиконання замовником вимог цієї частини визначення постачальника (підрядника, виконавця) може бути визнано недійсним за позовом учасника або учасників закупівлі.

Стаття 33. Правила опису об'єкта закупівлі

1. Замовник при описі в документації про закупівлю об'єкта закупівлі повинен керуватися наступними правилами:

1) опис об'єкта закупівлі треба об'єктивно. В описі об'єкта закупівлі вказуються функціональні, технічні та якісні характеристики, експлуатаційні характеристики об'єкта закупівлі (при необхідності). В опис об'єкта закупівлі не повинні включатися вимоги чи вказівки щодо товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань, патентів, корисних моделей, промислових зразків, найменування місця походження товару або найменування виробника, а також вимоги до товарів, інформації, робіт, послуг за умови , що такі вимоги тягнуть за собою обмеження кількості учасників закупівлі, за винятком випадків, якщо немає іншого способу, що забезпечує більш точне і чітке опис характеристик об'єкта закупівлі. Документація про закупівлю може містити вказівку на товарні знаки в разі, якщо при виконанні робіт, наданні послуг передбачається використовувати товари, поставки яких не є предметом контракту. При цьому обов'язковою умовою є включення в опис об'єкта закупівлі слів "або еквівалент", за винятком випадків несумісності товарів, на яких розміщуються інші товарні знаки, і необхідності забезпечення взаємодії таких товарів з товарами, використовуваними замовником, а також випадків закупівель запасних частин і витратних матеріалів до машин та устаткування, що використовуються замовником, відповідно до технічної документації на зазначені машини і обладнання;

2) використання, якщо це можливо, при складанні опису об'єкта закупівлі стандартних показників, вимог, умовних позначень і термінології, що стосуються технічних і якісних характеристик об'єкта закупівлі, встановлених відповідно до технічних регламентів, стандартів і іншими вимогами, передбаченими законодавством Російської Федерації про технічне регулювання . Якщо замовником при описі об'єкта закупівлі не використовуються такі стандартні показники, вимоги, умовні позначення та термінологія, в документації про закупівлю повинно міститися обгрунтування необхідності використання інших показників, вимог, позначень і термінології;

3) опис об'єкта закупівлі може включати в себе специфікації, плани, креслення, ескізи, фотографії, результати роботи, тестування, вимоги, в тому числі щодо проведення випробувань, методів випробувань, упаковки відповідно до вимог Цивільного кодексу Російської Федерації, маркування, етикеток , підтвердження відповідності, процесів і методів виробництва відповідно до вимог технічних регламентів, стандартів, технічних умов, а також щодо умовних позначень і термінології;

4) документація про закупівлю повинна містити зображення товару, що поставляється, що дозволяє його ідентифікувати і підготувати заявку, остаточну пропозицію, якщо в такої документації міститься вимога про відповідність товару, що зображенню товару, на поставку якого полягає контракт;

5) документація про закупівлю повинна містити інформацію про місце, дати початку і закінчення, порядку і графіку огляду учасниками закупівлі зразка або макета товару, на поставку якого полягає контракт, якщо в такої документації міститься вимога про відповідність товару, що зразком або макету товару, на поставку якого полягає контракт;

6) документація про закупівлю повинна містити вказівку на міжнародні непатентовані назви лікарських засобів або при відсутності таких найменувань хімічні, групувальні найменування, якщо об'єктом закупівлі є лікарські засоби. Замовник під час здійснення закупівлі лікарських засобів, що входять до переліку лікарських засобів, закупівля яких здійснюється відповідно до їх назвами, а також при здійсненні закупівлі лікарських препаратів відповідно до пункту 7 частини 2 статті 83 цього Закону має право вказувати торгові найменування цих лікарських засобів. Зазначений перелік і порядок його формування затверджуються Урядом Російської Федерації. У разі, якщо об'єктом закупівлі є лікарські засоби, предметом одного контракту (одного лота) не можуть бути лікарські засоби з різними міжнародними непатентованими назвами або при відсутності таких найменувань з хімічними, группіровочних найменуваннями за умови, що початкова (максимальна) ціна контракту (ціна лота ) перевищує граничне значення, встановлене Урядом Російської Федерації, а також лікарські засоби з міжнародними непатентованими назвами (при відсутності таких найменувань з хімічними, группіровочних найменуваннями) і назвами;

7) товар, що поставляється повинен бути новим товаром (товаром, який не був у вжитку, в ремонті, в тому числі який не був відновлений, у якого не було здійснено заміну складових частин, що не були відновлені споживчі властивості) в разі, якщо інше не передбачено описом об'єкта закупівлі.

2. Документація про закупівлю відповідно до вимог, зазначених у частині 1 цієї статті, повинна містити показники, що дозволяють визначити відповідність закуповуються товару, роботи, послуги встановленим замовником вимогам. При цьому вказуються максимальні і (або) мінімальні значення таких показників, а також значення показників, які не можуть змінюватися.

3. Не допускається включення в документацію про закупівлю (у тому числі у формі вимог до якості, технічним характеристикам товару, роботи або послуги, вимог до функціональних характеристик (споживчими властивостями) товару) вимог до виробника товару, до учасника закупівлі (в тому числі вимоги до кваліфікації учасника закупівлі, включаючи наявність досвіду роботи), а також вимоги до ділової репутації учасника закупівлі, вимоги до наявності у нього виробничих потужностей, технологічного обладнання, трудових, фінансових та інших ресурсів, необхідних для виробництва товару, поставка якого є предметом договору, для виконання роботи або надання послуги, що є предметом контракту, за винятком випадків, якщо можливість встановлення таких вимог до учасника закупівлі передбачена цим законом.

4. Вимоги до гарантійного терміну товару, роботи, послуги і (або) обсягу надання гарантій їх якості, до гарантійного обслуговування товару, до витрат на експлуатацію товару, до обов'язковості здійснення монтажу та наладки товару, до навчання осіб, які здійснюють використання і обслуговування товару, встановлюються замовником при необхідності. У разі визначення постачальника машин і устаткування замовник встановлює в документації про закупівлю вимоги до гарантійного терміну товару і (або) обсягу надання гарантій його якості, до гарантійного обслуговування товару, до витрат на обслуговування товару протягом гарантійного терміну, а також до здійснення монтажу та наладки товару, якщо це передбачено технічною документацією на товар. У разі визначення постачальника нових машин і устаткування замовник встановлює в документації про закупівлю вимоги до надання гарантії виробника і (або) постачальника даного товару і до терміну дії такої гарантії. Надання такої гарантії здійснюється разом з цим товаром.

5. Особливості опису окремих видів об'єктів закупівель можуть встановлюватися Кабінетом Міністрів України.

6. Особливості опису об'єктів закупівель за державним оборонним замовленням можуть встановлюватися Федеральним законом від 29 грудня 2012 № 275-ФЗ "Про державне оборонне замовлення".

Стаття 34. Контракт

1. Контракт укладається на умовах, передбачених повідомленням про здійснення закупівлі або запрошенням взяти участь у визначенні постачальника (підрядника, виконавця), документацією про закупівлю, заявкою, остаточним пропозицією учасника закупівлі, з яким укладається контракт, за винятком випадків, в яких відповідно до цим законом повідомлення про здійснення закупівлі чи запрошення взяти участь у визначенні постачальника (підрядника, виконавця), документація про закупівлю, заявка, остаточну пропозицію не передбачені.

2. При укладенні контракту вказується, що ціна контракту є твердою і визначається на весь термін виконання контракту, а у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України, вказуються орієнтовний значення ціни контракту або формула ціни і максимальне значення ціни контракту, встановлені замовником в документації про закупівлю. При укладенні та виконанні контракту зміна його умов не допускається, за винятком випадків, передбачених цією статтею та статтею 95 цього Закону.

3. Особливості визначення ціни державного контракту на поставку товарів, виконання робіт, надання послуги за державним оборонним замовленням з урахуванням вимог, передбачених частиною 2 цієї статті, можуть встановлюватися Федеральним законом від 29 грудня 2012 № 275-ФЗ "Про державне оборонне замовлення".

4. У контракті обов'язкова умова про відповідальність замовника і постачальника (підрядника, виконавця) за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених контрактом.

5. У разі прострочення виконання замовником зобов'язань, передбачених контрактом, а також в інших випадках невиконання або неналежного виконання замовником зобов'язань, передбачених контрактом, постачальник (підрядник, виконавець) має право вимагати сплати неустойки (штрафів, пені). Пеня нараховується за кожний день прострочення виконання зобов'язання, передбаченого контрактом, починаючи з дня, наступного після дня закінчення встановленого договором строку виконання зобов'язання. Така пеня встановлюється контрактом в розмірі однієї трьохсот діючої на дату сплати пені ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації від не сплачена в строк суми. Штрафи нараховуються за неналежне виконання замовником зобов'язань, передбачених контрактом, за винятком прострочення виконання зобов'язань, передбачених контрактом. Розмір штрафу встановлюється контрактом у вигляді фіксованої суми, визначеної в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. У разі прострочення виконання постачальником (підрядником, виконавцем) зобов'язань (в тому числі гарантійного зобов'язання), передбачених контрактом, а також в інших випадках невиконання або неналежного виконання постачальником (підрядником, виконавцем) зобов'язань, передбачених контрактом, замовник направляє постачальнику (підряднику, виконавцю) вимога про сплату неустойок (штрафів, пені).

6.1. У 2015 році у випадках і в порядку, що визначені Кабінетом Міністрів України, замовник надає відстрочку сплати неустойок (штрафів, пені) і (або) здійснює списання нарахованих сум неустойок (штрафів, пені).

7. Пеня нараховується за кожний день прострочення виконання постачальником (підрядником, виконавцем) зобов'язання, передбаченого контрактом, починаючи з дня, наступного після дня закінчення встановленого договором терміну виконання зобов'язання, і встановлюється контрактом в розмірі, визначеному в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менш як одна трьохсот діючої на дату сплати пені ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації від ціни контракту, зменшеної на суму, пропорційну обсягу зобов'язань, передбачених контрактом і фактично виконаних постачальником (підрядником, виконавцем).

8. Штрафи нараховуються за невиконання або неналежне виконання постачальником (підрядником, виконавцем) зобов'язань, передбачених контрактом, за винятком прострочення виконання постачальником (підрядником, виконавцем) зобов'язань (в тому числі гарантійного зобов'язання), передбачених контрактом. Розмір штрафу встановлюється контрактом у вигляді фіксованої суми, визначеної в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9. Сторона звільняється від сплати неустойки (штрафу, пені), якщо доведе, що невиконання або неналежне виконання зобов'язання, передбаченого контрактом, сталося внаслідок непереборної сили або з вини іншої сторони.

10. Допускається укладення контрактів на поставки технічних засобів реабілітації інвалідів, створення декількох творів літератури чи мистецтва, виконання науково-дослідних робіт або надання послуг в сфері освіти або послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення, послуг з організації відпочинку дітей та їх оздоровлення, в тому числі з надання путівок, з кількома учасниками закупівлі. При цьому право укладення контракту з декількома учасниками закупівлі встановлюється замовником в документації про закупівлю.

11. Для здійснення замовниками закупівель федеральні органи виконавчої влади, Державна корпорація з атомної енергії "Росатом", які здійснюють нормативно-правове регулювання у відповідній сфері діяльності, розробляють і затверджують типові контракти, типові умови контрактів, які розміщуються в єдиній інформаційній системі і складають бібліотеку типових контрактів, типових умов контрактів. Порядок розробки типових контрактів, типових умов контрактів, а також випадки і умови їх застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

12. Якщо контракт укладається на термін більш ніж три роки і ціна контракту становить більш ніж сто мільйонів рублів, контракт повинен включати в себе графік виконання контракту.

13. У контракті обов'язкова умова про порядок і строки оплати товару, роботи або послуги, про порядок і строки здійснення замовником приймання поставленого товару, виконаної роботи (її результатів) або наданої послуги в частині відповідності їх кількості, комплектності, обсягу вимогам, встановленим контрактом , а також про порядок і терміни оформлення результатів такої приймання. У разі, якщо контракт укладається з фізичною особою, за винятком індивідуального підприємця чи іншого займається приватною практикою особи, в контракт включається обов'язкова умова про зменшення суми, яка підлягає сплаті фізичній особі, на розмір податкових платежів, пов'язаних з оплатою контракту.

14. У контракт може бути включена умова про можливість односторонньої відмови від виконання контракту відповідно до положень частин 8 - 26 статті 95 цього Закону.

15. Під час укладання договору у випадках, передбачених пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40 і 41 частини 1 статті 93 цього Закону, вимоги частин 4 - 9, 11 - 13 цієї статті замовником можуть не застосовуватися до зазначеного контракту. У цих випадках контракт може бути укладений в будь-якій формі, передбаченої Цивільним кодексом Російської Федерації для здійснення угод.

16. У випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України, укладається контракт, який передбачає закупівлю товару або роботи (в тому числі при необхідності проектування, конструювання об'єкта, який повинен бути створений в результаті виконання роботи), наступні обслуговування, ремонт і при необхідності експлуатацію і (або ) утилізацію поставленого товару або створеного в результаті виконання роботи об'єкта (контракт життєвого циклу).

17. У разі, якщо Урядом Російської Федерації відповідно до частини 1 статті 111 цього Закону щодо конкретної закупівлі прийнято рішення про необхідність включення в контракт додаткових умов його виконання, в тому числі не пов'язаних з предметом контракту, в документації про закупівлю повинна бути вказана інформація про таких додаткових умовах.

18. Під час укладання договору замовник за погодженням з учасником закупівлі, з яким відповідно до цього Закону полягає контракт, має право збільшити кількість товару, що поставляється на суму, що не перевищує різниці між ціною контракту, запропонованої таким учасником, і початкової (максимальної) ціною контракту ( ціною лота), якщо це право замовника передбачено конкурсною документацією, документацією конкурсних торгів. При цьому ціна одиниці товару не повинна перевищувати ціну одиниці товару, яка визначається як частка від ділення ціни контракту, зазначеної в заявці на участь у конкурсі або за запропоновану учасником аукціону, з яким укладається контракт, на кількість товару, вказане в повідомленні про проведення конкурсу або аукціону.

19 - 21. Втратили чинність з 1 січня 2014 року. - Федеральний закон від 28.12.2013 № 396-ФЗ.

22. Контракт може бути визнаний судом недійсним, в тому числі на вимогу контрольного органу в сфері закупівель, якщо буде встановлена ??особиста зацікавленість керівника замовника, члена комісії щодо здійснення закупівель, керівника контрактної служби замовника, контрактного керуючого в укладенні та виконанні контракту. Така зацікавленість полягає в можливості отримання зазначеними посадовими особами замовника доходів у вигляді грошей, цінностей, іншого майна, в тому числі майнових прав, або послуг майнового характеру, а також іншої вигоди для себе або третіх осіб.

23. У разі, якщо початкова (максимальна) ціна контракту при здійсненні закупівлі товару, роботи, послуги перевищує розмір, встановлений Урядом Російської Федерації, в контракті повинна бути вказана обов'язок постачальника (підрядника, виконавця) надавати інформацію про всіх співвиконавців, субпідрядників, які уклали договір або договори з постачальником (підрядником, виконавцем), ціна якого або загальна ціна яких становить більш ніж десять відсотків ціни контракту.

24. Зазначена в частині 23 цієї статті інформація надається замовнику постачальником (підрядником, виконавцем) протягом десяти днів з моменту укладення ним договору з співвиконавцем, субпідрядником. При цьому в контракті повинна бути передбачена відповідальність за ненадання зазначеної інформації шляхом стягнення з постачальника (підрядника, виконавця) пені в розмірі однієї трьохсот діючої на дату сплати пені ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації від ціни договору, укладеного постачальником (підрядником, виконавцем) з співвиконавцем , субпідрядником відповідно до цієї частини. Пеня підлягає нарахуванню за кожен день прострочення виконання такого зобов'язання.| Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 3 сторінка

| Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 4 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 5 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 6 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 7 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 8 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 9 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 10 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 11 сторінка | Глава 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ 12 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати