На головну

МЕХАНІЗМІВ МЕТОДОМ ДІАГРАМ

  1. II. Швидкий спосіб побудови діаграм.
  2. II. Редагування впровадженої діаграми.
  3. III. Побудова діаграми на новому робочому аркуші.
  4. III. Типи діаграм.
  5. U Питання 21. Розрахунок складних електричних ланцюгів методом двох вузлів.
  6. Алгоритм розміщення коефіцієнтів методом електронного балансу.

При кінематичному дослідженні механізму необхідно визначати швидкості і прискорення за повний цикл руху механізму. Для цього дослідження проводиться для ряду положень механізму, досить близько віддалених один від одного. За отриманими значеннями будуються графіки, що носять назви кінематичних діаграм.

кінематичні діаграми - Графіки залежності переміщення S, швидкості? і прискорення a від часу t або від кута повороту ?, а саме

S = f (t); ? = f (t); a = f (t).

Залежно від характеру руху досліджуваних ланок або окремих точок механізму можуть бути побудовані і різні кінематичні діаграми. Наприклад, якщо відомий хід поршня (повзуна), то можна побудувати діаграму переміщення, а по ній методом графічного диференціювання побудувати графіки швидкості і прискорення. Якщо ж задається діаграма прискорення веденого ланки, то методом графічного інтегрування будуються графіки швидкості і переміщення.

2.2.1 Метод графічного диференціювання.Графічне диференціювання будемо проводити методом хорд, який передбачає заміну заданої кривої ламаною лінією, тобто отримані точки з'єднують хордами.

приклад 1. Для кривошипно-ползунного механізму (рисунок 2.1) визначити максимальні переміщення, швидкість і прискорення.

Початкові дані. ?ОА= 0,2 мм, ?АВ= 0,7 мм, ?1= 50 с-1.

визначити. ?Smax (мм), ?max (мм / с), аmax (мм / с2).

Побудова кривошипно-ползунного механізму в 6-й положеннях розглянуто в п. 2.1, рисунок 2.2.

Побудова діаграми переміщення (Рисунок 2.7). Будуємо осі координат S-t. Вісь абсцис (часу t) Ділимо на 6 рівних частин. Діаграму переміщення будуємо в масштабі

.

Для цього заміряємо відстані від точки В0 до точок В1, В2 і т.д. отримуємо відстані S1 = h1, S2 = h2 і т.д., які відкладаємо по вертикалі. відстань Smax має дорівнювати hmax.

для побудови діаграми швидкості продовжуємо вісь ОS вниз. Горизонтально проводимо вісь tі ділимо її на ті ж рівні 6 частин. Ліворуч від точки О довільно відкладаємо полюсний відстань Н1= [ВР1] (чим більше полюс, тим вище буде діаграма швидкостей). паралельно хордам 0-1, 1-2, 2-3 і т.д. з полюса Р1 проводимо промені і на серединах кожної ділянки відзначаємо точки 1 ?, 2 ?, 3 ? і т.д. З'єднуємо всі крапки плавною лінією. Зауважимо: максимальному значенням ординати діаграми переміщення відповідає нульове значення ординати діаграми швидкості.

Маючи діаграму швидкостей, аналогічно можна побудувати діаграму прискорень, диференціюючи першу. Потрібно відзначити, що перша і остання точки вийдуть на ? першого і останнього ділянок, інші ж точки повинні вийти на ділильних відрізках.

Також потрібно врахувати, що зростаючим координатам діаграми швидкості відповідають позитивні значення ординат діаграми прискорення, а убутним ординатам - негативні. Хорди прискорень вписуються по середнім значенням швидкостей.


Схема механізму ?? = ?ОА/ ОА = (м / мм)

Діаграма прискорення ?а= ... = (м / с2/мм)
Діаграма швидкості ?V= ... = (м / с/мм)  
Діаграма переміщення ?S = ... = (М / мм)

Малюнок 2.7. - Побудова діаграм методом графічного

диференціювання за допомогою хорд


Після побудови діаграм вираховуємо масштабні коефіцієнти:

 ; (2.12)

де: Н1, Н2 - Полюсні відрізки, взяті з креслення в мм.

Визначаємо дійсні значення переміщень, швидкостей і прискорень

Smax= hmax· ?S= 40 · 1 = 40 мм,

?max = М / с

аmax = М / с2.

2.2.2. Метод графічного інтегрування. Метод графічного інтегрування - Метод, зворотний графічного диференціювання. за заданої діаграмі прискорення будуються діаграми швидкості і переміщення. Якщо дивитися на графіки від низу до верху (див. Рисунок 2.7), то вийдуть потрібні нам діаграми. Розглянемо на прикладі.

приклад. За заданою діаграмі прискорення визначити максимальну швидкість і максимальне переміщення методом графічного інтегрування.

Визнач: Діаграма прискорення  , Максимальне прискорення аmax (м / с2), Час t (c).

визначити: Максимальну швидкість ?max (м / с), Максимальне переміщення Smax (м).

Рішення. Перечерчівать задану діаграму прискорення в довільному масштабі (рисунок 2.8), при цьому висоту h ?? вибираємо довільно. Вираховуємо масштабні коефіцієнти прискорення і часу

?а = аmax/ H ?? = (  ) ;.

?t = T / [0 ? 6] = (  ),

де [0 ? 6] - Відрізок осі часу в мм.

Будуємо діаграму швидкості методом графічного інтегрування. Для цього зліва від осі ординат вибираємо проізвольнополюсное відстань Н1 (чим більше Н1 тим положе і нижче буде графік швидкості).


 
 

Малюнок 2.8. - Побудова діаграм методом графічного

інтегрування

Ділимо ділянки [0 ? 1], [1 ? 2] [2 ? 3] і т.д. навпіл, проводимо вгору до перетину з графіком і з'єднуємо з полюсом Р1. Отримані лінії паралельно переносимо на відповідні ділянки діаграми швидкості. Аналогічно будуємо діаграму переміщення.

Масштабні коефіцієнти діаграм будуть розраховуватися за такими формулами:

?V = ?a?tH1 = (м / с/мм); (2.13)

?S= ?V?tH2 = (м / мм),

де H1, H2 - Полюсні відстані, заміряні з діаграм в мм.

Визначаємо максимальні дійсні значення швидкості і переміщення

?max = H ? · ?V = (м / с); Smax = H · ?S = (м).

 ЗАВДАННЯ 29-34 | Завдання вирішуються побудовою кінематичних діаграм

Вимоги до результатів освоєння дисципліни | ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ | РІВЕНЬ РУХЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ | МЕХАНІЗМІВ | ЗАВДАННЯ 1-10 | СИНТЕЗ ПЛОСКИХ МЕХАНІЗМІВ | ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ структурного АНАЛІЗУ | ЗАВДАННЯ 11-20 | Кінематичний АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ | ЗАВДАННЯ 21-28 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати