На головну

Класифікація активів за рівнем ліквідності і пасивів за ступенем терміновості

  1. D2 - ступеня точності 2, 3; основні відхилення n, p, r
  2. E КЛАСИФІКАЦІЯ ПСО
  3. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  4. II.3.2) Класифікація законів.
  5. III. Вимоги до рівня підготовки учнів
  6. IV Порядок визначення та класифікація доходів організації
  7. IV.2.1) Поняття і класифікація позовів приватного права.
 актив  На началоотчетного року  На кінець звітного року  пасив  На початок звітного року  На кінець звітного року  Платіжний надлишок або недолік
 На поч. отч.года  На кінець отч. року
 1. Найбільш ліквідні активи  1. Найбільш термінові обязат-ва  -304  -53736
 2. швидко-реалізовані активи  2. Коротко-термінові пасиви  +8416  +37144
 3. Повільно реалізуємо, активи  3. Довго термінові пасиви  + +1484  + 111664
 4. важко-реалізовані активи  4. Постійні пасиви  -9604  -95072
 баланс  баланс    

Виходячи з розрахунків, наведених в таблиці 6, слід, що у господарюючого суб'єкта дуже низька поточна ліквідність, тобто низька платоспроможність. Даний висновок можна зробити, порівнюючи найбільш ліквідні кошти і швидко реалізованих активи з найбільш терміновими Зобов'язаннями і короткостроковими пасивами.

На початок року вона складала 8416 тис. Руб. (Дотримувалося співвідношення А1, А2> П1, П2). На кінець року вона знизилася і склала 16 592 тис. Руб. - Неплатоспроможність.

Порівняння повільно реалізованих активів з довгостроковими і середньостроковими пасивами відображає перспективну ліквідність.

На початок і кінець року співвідношення ліквідності виконується: активи перевищують пасиви на початок року на 1 484 тис. Руб., А на кінець року - на 111 664 тис. Руб. Це свідчить про те, що з урахуванням майбутніх надходжень і платежів господарюючий суб'єкт зможе забезпечити свою платоспроможність і ліквідність.

Для більш точної оцінки платоспроможності обчислюється величина чистих активів і аналізується їх динаміка.

Чисті активи представляють собою перевищення активів над пасивами, прийнятими в розрахунок.

До активів, що приймаються в розрахунок, включається майно, за винятком ПДВ, заборгованості учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу та балансової вартості власних акцій, викуплених у акціонерів.

Пасиви, що беруть участь в розрахунку, включають частину власних зобов'язань (цільові фінансування і надходження), всі зовнішні зобов'язання, розрахунки і резерви майбутніх витрат і платежів та інші пасиви.

Якщо господарюючий суб'єкт має чистими активами, значить, він платоспроможний. Оцінка дається по зміні їх питомої ваги в активах фірми.

Одним з показників рівня ліквідності є показник чистого оборотного капіталу. Він визначається як різниця поточних (оборотних) активів і короткострокових зобов'язань. Чим більше перевищення оборотних активів над короткостроковими зобов'язаннями, тим більше чистий оборотний капітал. Якщо господарюючий суб'єкт не володіє чистим оборотним капіталом, він неліквідний.

Аналізуючи поточний фінансовий стан господарюючого суб'єкта з метою вкладення в нього інвестицій, використовують і відносні показники платоспроможності і ліквідності.

Відносні фінансові показники (коефіцієнти) використовуються для оцінки перспективної платоспроможності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ка.л) показує, яку частину короткострокової заборгованості господарюючий суб'єкт може погасити найближчим часом. Платоспроможність вважається нормальною, якщо цей показник вище 0,2-0,3. Він характеризує платоспроможність на дату складання балансу і визначається як відношення найбільш ліквідних активів до суми найбільш термінових зобов'язань і короткострокових пасивів:

Ка.л. = Грошові кошти і короткострокові цінні папери / \ входять / Сума короткострокових зобов'язань (5-й розділ пасиву).

Проміжний коефіцієнт ліквідності (Критичної ліквідності) (Кп.л):

Кп.л = Грошові кошти, короткострокові цінні папери, дебіторська заборгованість, інші активи / Сума короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт проміжної ліквідності характеризує прогнозовані платіжні можливості за умови своєчасного розрахунку з дебіторами. Він характеризує очікувану платоспроможність на період, рівний середньої тривалості одного обороту дебіторської заборгованості.

Нормальним вважається співвідношення 0,7-0,8 і навіть 1, однак якщо більшу частку ліквідних коштів становить дебіторська заборгованість, тоді потрібно співвідношення 1,5: 1, або Кп.л> 1,5.

Найбільш узагальнюючим показником платоспроможності є загальний коефіцієнт покриття або поточної ліквідності (Кт.л). Він визначається як відношення всіх оборотних (поточних) активів до величини короткострокових зобов'язань:

Кт.л = Оборотні активи / Короткострокові зобов'язання.

Нормальне значення даного коефіцієнта знаходиться в межах 1,5-2, або Кт.л> 2.

Він характеризує очікувану платоспроможність на період, рівний середньої тривалості одного обороту всіх оборотних коштів.

Коефіцієнт покриття залежить від:

- Галузі виробництва,

- Тривалості виробничого циклу,

- Структури запасів і витрат,

- Форм розрахунку з покупцями.

Даний коефіцієнт показує платіжні можливості, які оцінюються не тільки за умови своєчасних розрахунків з дебіторами, але і продажу в разі потреби матеріальних оборотних коштів. Якщо значення коефіцієнта поточної ліквідності нижче оптимального, тобто короткострокові зобов'язання перевищують поточні активи - фінансове становище не зовсім благополучний. Фінансовий ризик при укладанні угод для потенційних партнерів значно підвищується.

Слід пам'ятати, що відносні фінансові показники є орієнтовними індикаторами фінансового стану та платоспроможності господарюючого суб'єкта.

Сигнальним показником служить його платоспроможність, яка характеризується абсолютними даними. На основі даних аналітичної таблиці можна визначити показники ліквідності:

Ка.л.н.г. = 3084 / (3388 + 14400) = 0,17.

Кп.л.н.г. = (3084 + 22816) / (3388 + 14400) = 1,46.

Кт.л.н.г. = 42504/17788 = 2,39.

Ка.л.к.г. = 32472 / (86208 + 44000) = 0,25.

Кп.л.к.г. = (32472 + 81144) / (86208 + 44000) = 0,87.

Кт.л.к.г. = 237672/130208 = 1,83.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець року відповідає нормальному значенню, тобто господарюючий суб'єкт задовольняє всі абсолютні термінові вимоги. Він дорівнює 0,25.

Коефіцієнт проміжної ліквідності знизився з 1,46 до 0,87, він нижче допустимої величини.

Коефіцієнт поточної ліквідності знизився на 0,56 - з 2,39 до 1,83.

Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів (Кл.м.с.) характеризує достатність товарно-виробничих запасів для погашення короткострокових боргів в разі потреби їх розпродажі:

Кл.м.с. = Виробничі запаси / Сума короткострокових зобов'язань (5-й розділ пасиву).

Розрахунок чотирьох різних показників ліквідності дає ту картину стійкості фінансового становища, яка цікавить конкретного користувача інформації в умовах ринку. Показник абсолютної ліквідності більшою мірою цікавить постачальників сировини, матеріалів і послуг. Для банку, що кредитує фірми, більший інтерес представляють коефіцієнти критичної (проміжної) ліквідності і ліквідності мобілізації коштів. Коефіцієнт поточної ліквідності більшою мірою цікавить власників акцій і облігацій.

Слід зазначити, що надлишок ліквідних коштів (як і недолік) - явище небажане. При його наявності оборотні активи використовуються з меншим ефектом. Фірма повинна регулювати наявність ліквідних коштів в межах оптимальної потреби в них, яка для кожної конкретної фірми залежить від наступних факторів:

- Розміру фірми і обсягу її діяльності,

- Галузі промисловості і виробництва,

- Тривалості виробничого циклу, тривалості обороту,

- Сезонності роботи фірми,

- Загальної економічної кон'юнктури.Питання 9.7. Оцінка платоспроможності фірми. | Питання 9.8. Оцінка ділової активності фірми.

Питання 8.8. Системи цін. Види цін. | Питання 8.9. Цінова стратегія фірми. | Ключові терміни і поняття | Питання 9.1. Фінансові результати діяльності фірми. | Питання 9.2. Формування фінансового результату в сучасних умовах. Склад балансового прибутку. | Питання 9.3. Механізм розподілу використання доходів фірми. | Питання 9.4. Рентабельність фірми. | Питання 9.5. Фінансова звітність фірми і її значення. | Питання 9.6. Оцінка фінансової стійкості фірми. | Показники фінансової стійкості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати