Головна

Завдання навчальної дисципліни

  1. I. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ОСНОВНИЙ ОСВІТНЬОЇ
  2. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
  3. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  4. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  5. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  6. I. Мета і завдання курсових робіт
  7. II. завдання

- Ідентифікації негативних впливів на людину і навколишнє середовище;

- Вивчення використовуваних у моніторингу методів спостереження і їх забезпечення;

- Попередження впливу тих чи інших негативних факторів на людину і навколишнє середовище;

- Використання сучасних науково обґрунтованих прийомів, методів і засобів навчання, в тому числі технічних засобів, інформаційних та комп'ютерних технологій;

- Обґрунтування необхідності ведення екологічного моніторингу,

- Вивчення технічних, організаційних і правових аспектів ведення екологічного моніторингу,

- Освоєння найбільш важливих його методів.


1.2. Місце навчальної дисципліни в структурі освітньої програми

Науковий базис навчальної дисципліни: зміст навчальної дисципліни формують такі розділи науки, як фізика, хімія, математика, біологія, екологія, географія, грунтознавство, геологія, вчення про атмосферу, вчення про гідросферу, інформатика. Компетенції по даній дисципліні використовуються в таких дисциплінах ДОС ВПО як основи природокористування, ландшафтознавство, геоекологія, техногенні системи і екологічний ризик, екологічне проектування та експертиза, сталий розвиток. Еколог-природопользователь у своїй професійній діяльності повинен володіти методами і принципами здійснення екологічного моніторингу, мати уявлення про технічні, організаційні, правові, контрольних методах використання і охорони навколишнього середовища.

1.3. Перелік планованих результатів навчання, співвіднесених з планованими результатами освоєння освітньої програми

 Коди компетенції (по ФГОС ВО)  Результати освоєння ОП Зміст компетенцій згідно ФГОС ВО  Перелік планованих результатів навчання з дисципліни
 ОПК-7  володіти знаннями про теоретичні основи екологічного моніторингу, нормування та зниження забруднення навколишнього середовища, техногенних систем і екологічного ризику; здатністю до використання теоретичних знань у практичній діяльності  Знати: Організаційні, методичні та правові аспекти ведення екологічного моніторінга.Уметь: Вирішувати завдання з розрахунку індексів забруднення атмосфери, гідросфери, кількість викинутих забруднюючих речовин підприємствами різних класів опасності.Владеть: Умінням аналізувати звітні матеріали за станом навколишнього середовища і здоров'ям населення
 ПК-8  володіти знаннями про теоретичні основи екологічного моніторингу, екологічної експертизи, екологічного менеджменту і аудиту, нормування та зниження забруднення навколишнього середовища, основи техногенних систем і екологічного ризику  Знати: Методи, використовувані в екологічному моніторингу та їх забезпечення; Принципи та завдання ведення екологічного моніторінгаУметь: використовувати сучасні науково обґрунтовані прийоми, методи і засоби навчання, в тому числі технічних засобів, інформаційних і комп'ютерних технологійВладеть: основними методами ведення екологічного моніторингу, ідентифікації негативних впливів на людину і навколишнє середовищ

Структура і зміст навчальної дисципліни

2.1. Обсяг дисципліни в залікових одиницях із зазначенням кількості академічних годин, виділених на контактну роботу учнів з викладачем (за видами занять) і на самостійну роботу учнів

Загальна трудомісткість дисципліни складає 2,5 залікові одиниці,

загальний обсяг годин 90, в тому числі:

 обсяг дисципліни  всього
 Загальна трудомісткість дисципліни, ЗЕ / годинник  2/90
 Контактна робота учнів з викладачем (за видами навчальних занять), всього
 Аудиторні робота за навчальним планом (всього):
 в тому числі:  
 лекції
 Практичні заняття
 Самостійна робота учнів (всього)
 Вид проміжної атестації учня (залік / іспит)  іспит
 семестр навчання

2.2. Зміст дисципліни, структуроване за темами (розділах) із зазначенням відведеного на них кількості академічних годин і видів навчальних занять

 № п / п  Найменування тем і розділів (модулів)  Всього годин  аудиторні заняття  Самост. робота
 лекції  практ.
 Розділ 1: Введення в екологічний моніторинг
 1.1  Завдання і принципи моніторингу -
 1.2  Класифікація видів моніторингу
 Розділ 2: Моніторинг забруднення атмосферного повітря
 2.1  Організація моніторингу атмосферного повітря в умовах промислового міста
 2.2  Метеорологічні та кліматичні умови забруднення
 2.3  Роль основних антропогенних домішок в забрудненні атмосфери
 Розділ 3: Моніторинг забруднення природних вод, геологічного середовища та ґрунтів
 3.1  Водні ресурси і показники якості води. Забруднюючі речовини в природних водах
 3.2  Моніторинг якості поверхневих вод і нормування скидів
 3.3  Організація моніторингу геологічного середовища та ґрунтів
   Разом:

Теми і зміст лекцій

 № теми  Найменування питань, що вивчаються на лекції
 Розділ 1: Введення в екологічний моніторинг
 1.1  Завдання і принципи моніторингу (2 ч.): 1. Екологічний моніторинг як джерело регулярної інформації для оцінки і прогнозу стану навколишнього среди.2. Об'єкти, масштаби узагальнення інформації і методи ведення моніторінга.3. Роль моніторингу в науках про Земле.4. Моніторинг середовища як геоінформаційна сістема.5. Практичне визначення масштабів і індикаторів зміни навколишнього середовища.
 1.2  Класифікація видів екологічного моніторингу (2 ч.): 1. Класифікація видів екологічного моніторингу екологічного моніторингу за територіальним охвату.2. Класифікація видів екологічного моніторингу методам ведення наблюденій.3. Класифікація видів екологічного моніторингу об'єктів ісследованія4. Єдина державна система екологічного моніторингу Росії. Завдання і основні учасники ЕГСЕМ.5. Територіальні та тематичні підсистеми моніторингу.
 Розділ 2: Моніторинг забруднення атмосферного повітря
 2.1  Організація моніторингу атмосферного повітря в умовах промислового міста (2 ч.): 1. Організація моніторингу забруднення повітря в місті пріоритетні вещества2. програма спостереження і первинна обробка данних.3. Комплексні індекси забруднення атмосфери.4. Еколого-хімічні критерії забруднення повітря. Гранично-допустимі концентрації (ГДК) речовин у повітрі. Ступінь небезпеки хімічних веществ.5. Інтегральні ефекти шкідливої ??дії домішок.
 2.2  Метеорологічні та кліматичні умови забруднення (2 ч.): 1. Атмосферні процеси, що впливають на ступінь забруднення повітря: несприятливі напрямку вітру, застої воздуха.2. Джерела викидів та небезпечна швидкість ветра.3. Температурна стратифікація: інверсії і шар перемішування. Опади і тумани.4. Умови розповсюдження домішок в житловий застройке.5. Синоптичні ситуації, що ведуть до високого рівня забруднення атмосфери. Потенціал забруднення атмосфери.
 2.3.  Роль основних антропогенних домішок в забрудненні атмосфери (2год.): 1. Основні постійні і змінні домішки в нижній атмосфері. Час виведення домішок з атмосфери.2. Довгоживучі і короткоживучі домішки. Поняття про глобальні забруднювачі: діоксид сірки, монооксид вуглецю, вуглеводні і їх проізводние.3. Роль автотранспорту в забрудненні воздуха.4. Озон і оксиди азоту в фотохімічному смоге.5. Оцінка токсичності викидів.
 Розділ 3: Моніторинг забруднення природних вод, геологічного середовища та ґрунтів
 3.1  Водні ресурси і показники якості води. Забруднюючі речовини в природних водах (2 ч.): 1. Ресурси і забруднення води.2. Атмосферна і континентальна компоненти іонного стока.3. Органолептичні, хімічні та фізичні показники якості води. Сольовий склад природних вод.4. Гідрохімічна зональність макроелементів. Мікроелементи в складі в поверхневих вод. Зв'язок складу води з фазами водного режиму.
 3.2  Моніторинг якості поверхневих вод і нормування скидів (2 ч.): 1. Пункти контролю якості вод та їх программи.2. Категорії пунктов.3. Особливості відбору проб для оцінки якості води.4. Показники забруднення потока.5. Нормування скидів в річках і масштаби забруднення.
 3.3  Організація моніторингу геологічного середовища та ґрунтів (2 ч.): 1. Загальна структура моніторингу геологічного среди.2. Етапи реалізації програми моніторингу геологічного среди.3. Основні види робіт на різних етапах моніторингу геологічного среди4. Особливість грунту як об'єкта моніторінга.5. Методи і вибір ділянок для проведення грунтово-екологічного моніторингу.
   Всього годин: 16

Теми і зміст практичних занять

 № п.п.  Тема заняття  зміст  Кількість годин
 Імовірнісні оцінки ступеня стійкості екосистем і критерії якості середовища  Оцінка ступеня стійкості екосистем і критерії якості середовища. Вирішення задач.
 Умови розповсюдження домішок в житловій забудові  Роль атмосферних умов у формуванні забруднення повітря. Вирішення задач
 Методика ОНД-86  Розрахунок відстані і максимальної концентрації домішки. Гранично-допустимі викиди. Вирішення задач
 Результати моніторингу повітря в регіоні  Аналіз структури викидів і скидів в Челябінській області. Статистична обробка матеріалів
 Швидкість виведення речовин з атмосфери  Трансформація шкідливих речовин в атмосфері. Оцінка ролі атмосферних опадів при очищенні атмосферного повітря. Вирішення задач.
 Індекс забруднення поверхневих вод  Характеристики якості води. Вирішення задач.
 Лабораторні методи оцінки якості води  Вибір пунктів контролю якості вод та їх програми. Встановлення категорії пунктів. Особливості відбору проб для оцінки якості води. Показники забруднення водних об'єктів.
 Організація моніторингу геологічного середовища  Складання програми моніторингу геологічного середовища на одному з об'єктів гірничодобувної промисловості за вибором
   Всього: 32 години

Зміст самостійної роботи студентів

 № п / п  тематика  обсяг годин
 Національна система екологічного моніторингу. Критерії якості навколишнього середовища
 Умови, які обумовлюють забруднення атмосферного повітря
 Трансформація неконсервативних речовин в атмосфері і їх моніторинг
 Моніторинг стану атмосферного повітря
 Фоновий моніторинг парникових газів, аерозолів і озону
 Моніторинг стану водних об'єктів
 Моніторинг геологічного середовища та моніторинг земель грунтового покриву
   Всього годин


Вступна частина | Фонди оціночних коштів для проведення проміжної атестації учнів з дисципліни

Приклади фондів оціночних засобів | Перелік основної та додаткової навчальної літератури, необхідної для освоєння дисципліни | Методичні вказівки для учнів з освоєння дисципліни | Рекомендації для організації роботи студента на лекції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати